Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
SỰ LỰA CHỌN

ELECTION
(Vietnamese)

bởi Tiến Sĩ R.L. hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 1 tháng 2 năm 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 1, 2015

“Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ được định sẳn cho sự sống đời đời, đều tin theo” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ13:48).


Trong những chuyến truyền giáo của họ Phao-lô và những người đồng sự của ông đến An-ti-ốt, lảnh thổ của La-mã trong xứ Bi-si-đi. Họ vào trong đền thờ Do Thái Giáo. Những người lảnh đạo trong đền thờ Do Thái đó mời Phao-lô đứng lên nói. Khi những trưởng lão Do Thái đến thành An-ti-ốt, theo phong tục họ mời đứng lên để nói một vài lời gì đó. Họ muốn nghe nói về những gì đã xảy ra trong tôn giáo tại trung tâm Giê-ru-sa-lem. Đây là một cơ hội tốt để cho Phao-lô giảng dạy. Phao-lô đứng lên và bắt đầu giảng. Ông kể lại chi tiết về lịch sử của Y-sơ-ra-ên. Ông nói về sự trở lại của Chúa Giê-su, sự chết của Ngài trên Cây Thập Tự, sự sống lại của Ngài. Khi Phao-lô chấm dứt, một vài người Do Thái và nhiều Dân Ngoại đã theo đạo Do Thái rất thích thú để nghe thêm về Phúc Âm.

Ngày Sa-bát kế tiếp hầu như cả thành phố đều đến để nghe Phao-lô giảng về tin tức tốt lành của sự cứu rổi.

“Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẳn cho sự sống đời đời, đều tin theo” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 13:48).

Thật vậy, “những kẻ đã được chọn cho sự sống đời đời, đều tin theo.” Đức Chúa Trời đã lựa chọn trước một số người nầy. Bây giờ Đức Chúa Trời kéo họ đến với Đấng Christ bởi đức tin. Lu-ca đã dùng theo thể dạng bị động “đã được chỉ định” –“đã định sẳn” để chỉ rằng Đức Chúa Trời đã và đang làm công việc nầy. Chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho sự sống đời đời. Đây là một trong những thông điệp rỏ ràng nhất trong thẳm quyền tối cao của Đức Chúa Trời trong việc cứu rổi tội nhân. Đức Chúa Trời chọn lựa ai sẽ được cứu. Ngài kêu gọi họ. Ngài kéo họ. Ngài thay đổi họ. “Phàm những kẻ đã được định sẳn [được chỉ định] cho sự sống đời đời, đều tin theo.” Tiến sĩ W.A. Crisswell nói về đoạn văn nầy,

Những ai không được chỉ định cho sự sống đời đời đó thì không tin.
Những ai được chọn lựa thì tin (“Sự Lựa Chọn: Mục Đích Tối Cao của Đức Chúa Trời đã Hoàn Thành”).

Nó là đơn giản như vậy! Học thuyết của sự lựa chọn là học thuyết Kinh Thánh. Điều nầy qua suốt Kinh Thánh.

Chúng ta đọc về câu chuyện của ông Nô-ê đang sống trong một thế giới của sự thối nát, trụy lạc và tội lỗi kinh tởm. “Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-Hô-Va” (Sáng-Thế-Ký 6:8). Nô-ê và gia đình ông được cứu khỏi Nước Lụt vì Đức Chúa Trời chọn và cứu họ bởi ân điển. Đó là sự lựa chọn!

Chúng ta đọc về Áp-ra-ham, là người được kêu gọi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê, một trong những thành phố sùng bái thần tượng của thế giới cổ xưa. Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi xứ thờ thần tượng đó và cứu ông và làm cho ông trở thành một dân tộc lớn. Đó là sự lựa chọn!

Chúng ta đọc về Lót đang sống trong thành phố Sô-đôm là một thành phố đầy dẩy tội lỗi. Thành phố bị diệt vong. Lót không muốn rời khỏi thành phố,

“Nhưng Lót lần lửa; vì cớ Đức-Giê-Hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẩn ra khỏi thành” (Sáng-thế-ký 19:16).

Đó là sự lựa chọn! “Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối” (Sáng-thế-ký 19: 26). Tại sao chuyện đó xảy ra cho vợ của Lót? Bà ấy không phải là một người được chọn. Đó là lý do tại sao bà bị diệt vong!

Chúng ta đọc về con cái Y-sơ-ra-ên làm nô lệ tại Ai-cập. Đức Chúa Trời dùng Môi-se giải phóng họ. Tại bụi gai đang cháy trong đồng vắng, Đức Chúa Trời phán với Môi-se,

“Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẩn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rải, đượm sửa và mật” (Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký 3:8).

Đó là sự lựa chọn! Và điều đó được lập lại lần nầy tới lần khác qua suốt Kinh Thánh Cựu ước.

Trong thời tiên tri Ê-sai, quốc gia Y-sơ-ra-ên đã trở thành một quốc gia sùng bái thần tượng và độc ác. Trong lúc đó, tiên tri Ê-sai nói,

Ví bằng Đức-Giê-Hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sô-đôm và như thành Gô-mô-rơ vậy” (Ê-sai 1:9).

Chỉ dân còn sót lại được cứu. Đó cũng là sự lựa chọn!

Trong Tân Ước chúng ta đọc về quyền tối cao của Đức Chúa Trời, sự lựa chọn ân điển. Chúng ta đọc trong Rô-ma,

“Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển…Vậy thì làm sao? Ấy là dân Y-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm; song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng” (Rô-ma 11:5, 7).

Chúng ta đọc trong Ê-phê-sô,

“Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-su Christ, theo ý tốt của Ngài…khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn - hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán” (Ê-phê-sô 1:5, 9-11).

Chúng ta đọc trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca,

“Còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rổi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14).

Đức Chúa Trời chọn lựa, Đức Chúa Trời kêu gọi, và Đức Chúa Trời lựa chọn dân sự của Ngài. Cho dù bất cứ nhà chính trị nào nói gì, hay tòa án của bất cứ quốc gia nào nói gì, hoặc bất cứ nhà khủng bố Hồi Giáo nào nói gì, Đức Chúa Trời đã hứa ban đất của Y-sơ-ra-ên cho Áp-ra-ham và dòng dỏi của ông mãi mãi. Đất đó sẽ thuộc về họ. Là bởi vì sự lựa chọn trong mục đích của Đức Chúa Trời rằng dân Y-sơ-ra-ên được tồn tại và trở về mãnh đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Và không có quốc gia nào hoặc bọn khủng bố nào lấy đi đất của họ. Đó là sự lựa chọn!

Một số người nói nếu bạn tin vào sự lựa chọn bạn sẽ không thắng được linh hồn. Tôi nghĩ rằng họ thấy một vài người theo chủ thuyết Ca-vin hiện đại là những người không thắng được linh hồn. Nhưng Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones nói họ không phải là những người theo chủ thuyết Ca-vin thật sự, họ có niềm tin của họ như là một “triết lý.” Con người ai thật sự tin vào sự chọn lựa là những người chiến thắng linh hồn qua mọi thời đại – Whitefield, người truyền bá phúc âm vĩ đại; William Carey, nhà truyền giáo tiên phong; Adoniram Judson, người Mỹ truyền giáo đầu tiên; Tiến sĩ David Livingston, sứ giả cho Châu Phi; C.H. Spurgeon, Mục sư Báp-Tít tài ba lổi lạc – tất cả những người nầy đều tin vào sự lựa chọn!

Tôi bắt đầu hội thánh nầy tới tháng tư nầy là được bốn mươi năm. Tôi không phải luôn luôn tin vào sự lựa chọn. Tôi nghĩ tất cả lệ thuộc vào tôi. Nó gần như đè bẹp tôi khi mang gánh nặng đó! Nhưng khi tôi bắt đầu nhìn thấy sự thật vĩ đại nầy, về sự lựa chọn ân điển của Đức Chúa Trời, công việc rao giảng Phúc Âm trở nên sự thích thú đối với tôi, như tôi đã hy vọng điều đó cũng cho bạn! Bạn không thể bị hỏng! Chúng ta đi ra đường phố và siêu thị của thành phố lớn và gian ác nầy – và sự khôn ngoan của con người sẽ nói, “Bạn không thể làm được. Nó sẽ không được hoàn thành! Mọi người bạn đem đến hội thánh sẽ lui đi!” Nhưng đó là tiếng nói của Ma-quỉ! Lời của Đức Chúa Trời phán,

“Phàm những kẻ đã được định sẳn cho sự sống đời đời, đều tin theo” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 13:48).

Chúng ta không thể thất bại! Người được chọn sẽ đến và ở lại! Người được chọn sẽ được cứu! Đi ra và đem họ vào! Làm đi! Làm đi! Làm đi! Và Đấng Christ sẽ được vinh hiển trong họ! Những người được chọn sẽ được cứu! “Đem Họ Vào.” Hãy hát!

Đem họ vào, Đem họ vào,
   Đem họ vào từ cánh đồng tội lỗi;
Đem họ vào, Đem họ vào,
   Đem những người lang thang đến Giê-su.
(“Đem Họ Vào ‘Bring Them In’” bởi Alexcenah Thomas, thế kỷ 19).

Ma-quỉ sẽ nói rằng, “Không bao giờ có sự phục hưng! Bạn đã cố gắng trước kia! Nó sẽ không bao giờ xảy ra!” Nhưng trong mục đích chọn lựa của Đức Chúa Trời nó có thể xảy ra! Và tôi tin rằng nó sẽ xảy ra! Đức Chúa Trời có thể làm được những gì mà chúng ta không thể làm! Chúa ơi, Ngài ban sự phục hưng đến! Hãy hát!

Chúa, ban sự phục hưng đến,
   Chúa, ban sự phục hưng đến,
Chúa, ban sự phục hưng đến
   Và hãy bắt đầu từ trong tôi!

Nhưng có một lời cảnh cáo rất khủng khiếp trong Kinh Thánh để ứng dụng cho chúng ta ngày nay. Nó là lời nầy,

“Song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng” (Rô-ma 11:7).

“Chữ được” ám chỉ đến sự cứu rổi, và câu nầy áp dụng cho chúng ta trong hội thánh.

Tại sao người lựa chọn đạt được nó? Đúng, bởi vì Đức Chúa Trời ban cho họ có tai để nghe và mắt để thấy. Họ lắng nghe những bài giảng rất cẩn thận. Họ thấy được tội lỗi của họ. Họ tin cậy Đấng Christ. Điều đó chỉ đơn giản như vậy thôi. “Và những kẻ khác thì bị cứng lòng.” Tôi mong rằng điều nậy không phải là bạn, nhưng tôi sợ rằng bạn đã bị cứng lòng rồi. “Song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bì cứng lòng.”

Bạn thấy đó, “những kẻ khác” đã có nghe qua hết rồi, và, thế, họ đóng kín tâm trí mình lại. Họ cũng đã có xem vi-đê-ô về những vết sẹo của Mục sư Wurmbrand, nhận từ giù khắc nung nóng đỏ, bị tra tấn vì Đấng Christ Wurmbrand nói! Họ đã có nghe Bác sĩ Chan nói – rất nhiều lần. Và, thế, sự thốt ra cách mộc mạc của con tim ông, sự chân thật trong suốt và sư tha thiết của những bài giảng của ông không chạm đến họ. Họ đã từng nghe ông giảng và cầu nguyện, nhưng tâm trí của họ đã đóng kín lại đối với những gì ông đã nói. Họ đã từng nghe tôi giảng – rất nhiều, rất nhiều lần. Và rồi, tếng nói gầm thét của tôi cũng không thể thấm nhuần bức tường phản kháng của họ được. Họ đã có nghe những sư lên án và nài xin của tôi. Và rồi, những bài giảng không chạm đến họ được. Tâm trí của họ đã đóng kín lại với những gì tôi giảng.

Nhưng kẻ lựa chọn thì không như vậy. Khi họ nghe Mục sư Wurmbrand trên vi-đê-ô, họ bị đập với sự sợ hải và kỳ lạ. Họ nghe ông như ông là Sứ-đồ Phao-lô, mới từ xiềng xích và sự tối tăm của ngục tù La-mã. Họ nghe Bác sĩ Chan như ông là bác sĩ Lu-ca, mới từ sự gặp gỡ cùng Đức Chúa Trời. Họ nghe bài giảng gầm thét của tôi như tôi là Lu-te (Luther), đang tuyên bố sự kinh hãi về luật pháp của Đức Chúa Trời, và sự an ủi tìm được trong vết thương đấm máu của Đấng Christ.

“Song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng” (Rô-ma 11:7).

Trước khi Mục sư Wurmbrand bị giam cầm một mình, ông được nói chuyện với những tù nhân khác trong trại tập trung Cộng sản. Một người đàn ông, tên là Stancu, nói với ông,

[George] Bernard Shaw xưa kia đã đề nghị rằng con người thật quá tiêm nhiễm trong thời thơ ấu với liều lượng Cơ-đốc Giáo ít ỏi nên họ ít khi nắm lấy đồ thật sự (Richard Wurmbrand, Trong Sự Bí Mật của Đức Chúa Trời ‘In God’s Underground,’ Living Sacrifice Book Co., tái bản 2004, tr. 120).

Chuyện đó có xãy ra cho bạn không? Bạn có từng bị tiêm nhiễm bao giờ chưa? Bạn có từng nhận liều lượng Cơ-đốc ít ỏi đến đỏi bạn không thể nhận được đồ thật sự?

Để kinh nghiệm sự biến đổi thật sự thì bạn phải thấy mọi việc bằng cập mắt mới và nghe mọi việc bằng cặp tai mới. Những sự thật bạn đọc được trong Kinh Thánh phải được trở nên giá trị đối với bạn. Giá trị của linh hồn của bạn, những tội lỗi của tấm lòng bạn, sự kinh sợ của đời đời riêng ra với Đấng Christ – những điều nầy phải kẹp chặt chính linh hồn của bạn trong một cách mới, nếu không sẽ không có sự cứu rỗi nào.

Tiến sĩ Cagan và tôi đã từng thấy những người mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được cứu, thình lình họ đối chất với tội lỗi của họ và tấm lòng gian ác. Chúng tôi đã từng thấy họ khóc lóc về tội lỗi của họ. Chúng tôi từng thấy họ tin cậy Đấng Christ. Chúng tôi thấy họ đi qua ranh giới của thế giới nầy và gặp mặt Đấng Christ bởi đức tin trong lỉnh vực thuộc linh. Chúng tôi không thể giải thích bằng lý trí đức tin thình lình nầy, sự đối diện giữa thần-người. Điều nầy tạo bởi việc gì đặc biệt mà chúng ta không thể nói hoặc làm. Chúng tôi cho họ những chữ mà họ đã được nghe rất nhiều lần trước kia. Nhưng thình lình Đức Chúa Trời nói đến tấm lòng họ. Họ cảm giác được sự hư hỏng của bản chất tội lỗi của họ. Họ chạy đến Đấng Christ bởi đức tin. Họ được tẩy sạch từ tội lỗi của họ bởi Huyết của Ngài. Họ được sanh bởi Đức Chúa Trời. Họ bây giờ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ. Đây là phép lạ của sự biến đổi. Đây là điều diệu kỳ của sự cứu rỗi. Đây là lý do Đấng Christ xuống trần để chết trên Thập Tự. Đây là tại sao Ngài phải đổ Huyết – đặng tội lỗi của bạn có thể được tẩy sạch đi mãi mãi! Đây là tại sao Ngài sống lại từ kẻ chết – để ban bạn sự sống.

“Song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng” (Rô-ma 11:7).

“Mục sư ơi,” có người có thể nói, “Tôi không muốn bị mù và cứng lòng. Tôi muốn là một trong kẻ lựa chọn.” Vậy “chú ý cho chắc chắn về sự kêu gọi và chọn lựa mình!” (2 Phi-e-rơ 1:10). Đừng chối bỏ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đang thấm nhuần bạn và đang bày tỏ cho bạn và tấm lòng lừa dối và ô nhiểm kia. Đừng kháng cự Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong khi Ngài kéo bạn đến gần Đấng Christ. Hãy lao mình xuống sự tuôn chảy của Huyết Ngài.

Mẹ của tôi từng ra vào nhà thờ rất nhiều lần trong suốt cuộc đời của bà. Tuy vậy tâm trí của bà mơ hồ và không được rỏ ràng về Phúc Âm. Bà không nắm được nó. Điều đó không quen và xa lạ đối với tâm trí bà. Bà bị lạc. Rồi bà nghe hai đứa con trai của tôi ca hát ở sau sân nhà của chúng tôi. Lúc đó họ chỉ khoãng bảy tuổi. Bà nghe họ đang hát,

Huyết Chiên Con bôi sạch lòng, Anh đã sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?
Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng?
Chiên Con đà gội lòng anh thuận bạch chưa?
   (“Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng ‘Are You Washed in the Blood?’
      bởi Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Bà nhắc về sự việc đó với tôi sau đó cùng trong ngày. Bà nói, “Thật là một bài ca kỳ lạ cho con trai nhỏ để hát, ‘Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng?’ Thật là bài ca kỳ lạ!”

Nhưng mà, thời gian ngắn sau đó, thì bài ca không còn xa lạ đối với bà. Bà đến với Đấng Christ và được biến đổi. Bà nói với tôi, “Robert, Chúa Giê-su là có thật. Khi Ngài đến với mẹ, Ngài có mùi thơm và tươi mới.” Trước kia, tôi chưa từng nghe ai nói như vậy. Tôi chưa bao giờ đọc về điều đó ở bất cứ chổ nào. Tôi không có biết bất cứ ai đã từng có kinh nghiệm như vậy trong sự biến đổi mà chỉ có bà. Tuy nhiên đó là kinh nghiệm của mẹ của tôi, khi bà đến vời Chúa Giê-su Christ bởi đức tin. Bà đã “được tẩy thanh trong huyết Chiên Con!”

Quý vị không thể nào nghĩ rằng cùng kinh nghiệm đó sẽ xảy ra cho quý vị – nhưng khi bạn đến với Đấng Christ bởi đức tin đơn thuần, bạn, cũng, sẽ được tẩy sạch trong Huyết của Chiên Con của Đức Chúa Trời, mà đã lấy đi tội lỗi của thế gian. Cho dù quý vị không có cùng một kinh nghiệm như bà đã có, Chúa Giê-su hứa, “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Khi quý vị tin cậy Chúa Giê-su, quý vị, cũng, sẽ được bày tỏ như kẻ lựa chọn! Bác sĩ Chan, xin vui lòng cầu nguyện cho người nào đó tin cậy Chúa Giê-su hôm nay.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 13:44-48.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Tôi Tìm Gặp người Bạn ‘I’ve Found a Friend’” (bởi James G. Small, 1817-1888).