Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
MA QUỈ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY

(BÀI GIẢNG SỐ 79 CỦA SÁCH SÁNG THẾ KÝ)
DEMONS IN THE WORLD TODAY
(SERMON #79 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 25 tháng 5 năm 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 25, 2014

“Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vơ” (Sáng-thế-ký 6:1-2).


Mở ra và giữ ở phân đoạn Kinh Thánh nầy. Trước khi tôi giải thích hai câu nầy, tôi sẽ cho bạn chìa khóa của sự bội đạo ngày nay. Chúng ta đã xem qua lời tiên tri của Chúa Giê-su trong Chúa Nhật vừa qua, và bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ về nó một lần nữa.

Các Môn-đồ hỏi Chúa Giê-su, “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3). Chúa Giê-su Christ cho họ nhiều dấu hiệu. Nhưng rồi Ngài đã cho họ một dấu hiệu quan trọng nhất bao gồm tất cả những việc khác. Chúa Giê-su Christ phán,

“Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:37).

Nếu chúng ta muốn biết thời điểm chung như thế nào trước sự Trở Lại của Chúa Giê-su Christ và ngày cuối cùng của thời đại nầy, chúng ta chỉ cần đọc lại những gì đã xảy ra trong thời Nô-ê, trước Đại Hồng Thủy. Và sự diễn tả về sự việc nầy được đưa ra chỉ trong ba đoạn của Kinh Thánh – trong sách Sáng-thế-ký chương 4, 5, và 6.

Tối Chúa Nhật tuần rồi tôi chỉ cho bạn thấy thời đại của những tộc trưởng trong Sáng-thế-ký, chương 5, là thời đại của sự bội đạo tăng dần, không phải là thời đại của đức tin tăng trưởng chút nào! Tất cả những tộc trưởng trong chương đó không phải là những người lảnh đạo tâm linh. Tất cả đều được nói đến là họ sống, sanh con trai con gái rồi qua đời. Chỉ vậy thôi! Chỉ có ở phần sau trong bảng danh sách của các tộc trưởng nầy, cuối cùng có một người đã làm một việc gì đó. Tên của ông là Hê-nóc. Ông rao giảng chống lại sự bội đạo đang tăng dần của thời đại nầy, nói rằng Chúa sẽ đến “đặng phán xét mọi người” (Giu-đe 15). Ông rao giảng về sự phán xét của Cơn Nước Lụt sẽ đến. Và Kinh Thánh nói, “Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng-thế-ký 5:22). Rồi không có nói đến điều như vậy về bất cứ một tộc trưởng nào khác cho đến đời Nô-ê, “Nô-ê đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng-thế-ký 6:9). Tất cả những tộc trưởng trong thời điểm nầy không được liệt kê vào trong bảng danh sách anh hùng đức tin trong thư Hê-bơ-rơ chương 11 ngoại trừ hai người – Hê-nóc và Nô-ê. Vì thế chúng ta thấy rằng thời điểm của Sáng-thế-ký chương 5 là thời điểm của sự bội đạo đang tăng dần.

Những nhà bình luận nói lên “sự sùng đạo về dòng của Sết” và “sự bội đạo về dòng của Ca-in.” Nhưng không, không có lời nào – không một lời nào – trong Kinh Thánh dạy điều đó! Vâng, có hai chủng tộc, chủng tộc ra từ Ca-in, và một chủng tộc ra từ Sết. Nhưng cả hai nhóm nầy đều không sùng đạo! Cả hai nhóm người đều bị hủy diệt trong Nước Lụt! Những thầy thông giáo Do Thái xưa nói thời điểm của những tộc trưởng như là thời điểm của sự bội đạo tăng dần. Điều nầy mang chúng ta đến tuyệt đỉnh của tội lổi và bội đạo trong đoạn văn của chúng ta. Xem lại lần nữa, trong Sáng-thế-ký 6:1-2.

I. Thứ nhất, nó là thời điểm mà ma-quỉ hoạt động mạnh mẽ.

“Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đức-Giê-Hô-Va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn” (Sáng-thế-ký 6:1-5).

Chú giải Scofield nói rằng đây là “hôn nhân của dân Ca-in với dân Sết.” Nhưng lời chú giải đó sai. “Con trai của Đức Chúa Trời” là những thiên sứ sa ngã có liên hệ tình dục với “con gái của loài người.” Tiến sĩ Ryrie nói, “Cụm từ ‘con trai của Đức Chúa Trời’ được dùng trong Cựu Ước [C. Ư.] hầu hết là được dùng riêng biệt cho các thiên sứ…Về trường hợp dị thường nầy [họ đã] ăn ở với con gái loài người để sản sinh ra hậu tự nhân loại” (Ryrie Study Bible, dựa trên sách Sáng-thế-ký 6:2). Trích dẩn trong Giu-đe câu 6 và 7 là nguồn cung ứng, Tiến sĩ M.R. DeHaan nói, “Những thiên sứ đã sa ngã từ tình trạng đầu tiên là thiên sứ thánh trước kia. Tội lổi của họ cũng giống như thành Sô-đôm – theo đuổi xác thịt lạ, thông dâm, lôi kéo vào trong sự liên hệ trái tự nhiên – đem đến sự phán xét của Đức Chúa Trời” (M.R. DeHaan, M.D., Thời của Nô-ê ‘The Days of Noah’, Nhà Xuất Bản Zondervan, 1963, trang 144).

Đây cũng là cái nhìn của những thầy thông giáo Do Thái xưa, và tôi nhận thức rằng trên căn bản nó là đúng. Nhưng mà, những học giả lấy làm ngạc nhiên làm sao những thiên sứ sa ngã (được biết là ma-quỉ ngày nay) có thể liên hệ tình dục với con gái loài người trong thời Nô-ê.

Vị mục sư lâu năm của tôi tại Hội Thánh Báp-tít người Hoa là Tiến sĩ Timothy Lin. Ông là một học giả Cựu Ước và cũng là một trong những dịch giả bản Kinh Thánh New American Standard Version (NASV), và cũng đã dạy trong vài chủng viện thần học bảo thủ. Tiến sĩ Lin đã đưa ra giả thuyết để trả lời cho thế nào những thiên sứ sa ngã có thể lấy con gái loài người làm vợ. Ông nói rằng những thiên sứ sa ngã đó ám vào những người đàn ông, và những người đàn ông bị quỉ ám nầy quan hệ tình dục xác thịt với những người đàn bà. Ông nói, “Những thiên sứ sa ngã gian ác nầy có thể bằng cách ấy đã sản sinh những đứa trẻ bị ma-quỉ ảnh hưởng [là những đứa] đồi bại đạo đức xấu xa ghê tởm” (Timothy Lin, Ph.D., Sáng-thế-ký: Thần Học Kinh Thánh ‘Genesis: A Biblical Theology’, Biblical Studies Ministries International, 2002, trang 96-97). Tiến sĩ Lin cũng nói,

     Khi Sa-tan mở rộng hơn trong sự quấy nhiễu trong công việc của loài người, nó thêm vào sự thu hút về tình dục để làm đồi bại con người hơn là những ai mà nó đã làm hư hỏng trước đây. Hôn nhân khác chủng tộc trong thời nầy không chỉ làm đồi bại thể chế hôn nhân đi vào phương tiện để làm hài lòng sự ham muốn ích kỷ và dâm dật, mà còn làm điều tại hại nghiêm trọng hơn sự suy nghỉ bình thường. Nó đem đến sự ăn ở của con trai của Đức Chúa Trời cùng con gái của loài người, để rồi chủng tộc nhân loài có thể bị hạ cấp tệ hơn mức con người. Nếu như thành công, con người đã không còn là dòng giống của con người mà là dòng giống của Sa-tan, do đó phủ nhận Đấng Cứu Chuộc đã được hứa ban cho là cách để trở thành con người.
     Âm mưu của Sa-tan đã làm thối nát toàn thể dân số của quả đất. Con người chỉ chú tâm vào “việc ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu” (Ma-thi-ơ 24:38). Cũng vậy, “Thế gian đều bại hoại và hung ác,” (Sáng-thế-ký 6: 11, 13). Dụng cụ chính của Sa-tan để gây tính chất độc ác, xấu xa, thối nát, và hung dữ trong thời nay là xâm chiếm và quấy rầy bởi “con trai của Đức Chúa Trời,” là người…làm đồi bại loài người trong thời đó (ibid.).

Bây giờ, hãy xem Sáng-thế-ký 6:4,

“Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất; vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh” (Sáng-thế-ký 6:4).

Bản Kinh Thánh KJV gọi những con trẻ của những người bị ma-quỉ ám là “khổng lồ.” Đó là sự dịch đáng tiếc mà đã đến từ sự dịch sai của chữ Hê-bơ-rơ “nephilim” do những thầy thông giáo xưa. Họ dịch Hê-bơ-rơ thành ra Hy-lạp trong bản dịch Cựu Ước của Hy-lạp (Septuagint) ra là “gigantes” (khổng lồ). Nhưng chữ Hy-lạp “nephilim” không có ý nghĩa là “khổng lồ.” Thay vào đó, nó có nghĩa là “kẻ sa ngã.” Tiến sĩ Henry M. Morris nói rằng “ý nghĩa chắc hẳn và tự nhiên là ‘những kẻ đã sa ngã,’ có lẽ là sự ám chỉ đến…thiên sứ sa ngã…Con cái của sự kết hợp giữa đàn ông bị ma-quỉ khống chế và đàn bà của thời điểm ngày nay được nói đến là những kẻ đã trở thành [nephilim hay là ‘kẻ sa ngã’]” (Henry M. Morris, Ph.D., The Genesis Record, Baker Book House, bản 1986, trang 172; lời ghi chú trên Sáng-thế-ký 6:4). Vì vậy, chúng ta có thể dịch Sáng-thế-ký 6:4 như sau, “Có những kẻ sa ngã trên đất trong thời đó, và cũng sau đó, khi con trai của Đức Chúa Trời [đàn ông bị ma-quỉ ám] đến trên con gái của loài người, và họ sanh con cái cho họ…” Và vào cuối thời trước cơn Đại Hồng Thủy, toàn thể chủng tộc loài người gồm người bị ma-quỉ ám và ma-quỉ ảnh hưởng. Mưu kế của Sa-tan gần được thành công. Nó gần như phá hủy chủng tộc loài người, và gần đến sự ngăn chận sự đến của Đấng Christ. Những người bị ma-quỉ ám được diển tả đến trong Sáng-thế-ký 6:5. Điều gì đã ngăn chận kế hoạch của Sa-tan? Hãy xem Sáng-thế-ký 6:8,

“Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức-Giê-Hô-Va” (Sáng-thế-ký 6:8).

Nô-ê và cả gia đình của ông được cứu khỏi sự chiếm hửu của ma-quỉ là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài gìn giữ họ khi Ngài cho Nước Lụt để hủy diệt “những kẻ sa ngã.” Nếu bạn là một trong những người được chọn bởi Đức Chúa Trời, thì bạn không cần phải sợ, vì ân điển của Đức Chúa Trời mạnh mẽ hơn Sa-tan và quỉ-sứ nó. Luther nói, “Và dù thế gian đầy sự hung ác, đe doạ để phá hoại chúng ta, chúng ta sẽ không sợ, vì Đức Chúa Trời ý định lẽ phải của Ngài để chiến thắng qua chúng ta.” Nhưng nếu bạn chưa được cứu, bạn nên phải khiếp sợ! Và việc đó đem chúng ta đến điểm thứ hai.

II. Thứ hai, ngày nay chúng ta sống trong sự hoạt động to lớn của ma-quỉ.

Điều nầy đem chúng ta trở về với lời tiên tri về Chúa Giê-su Christ, đã nói,

“Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:37).

Tiến sĩ M.R. DeHaan nói,

Chúng ta có thấy những hoàn cảnh của ngày nay có sự giống nhau với của thời Nô-ê không…? Chắc chắn một người đã bị mù tâm linh, và hoàn toàn dốt nát về Lời của Đức Chúa Trời, đã thiếu sự nhận biết trong tất cả điều nầy sự tái đi tái lại những ngày của Nô-ê…(M.R. DeHaan, Những Ngày của Nô-ê ‘The Days of Noah,’ Nhà Xuất Bản Zondervan, bản 1971, trang 149).

Quyền lực ma-quỉ cai trị thế gian trong những ngày của Nô-ê – và gần như hủy diệt hầu hết chủng tộc loài người.

Trong đời của tôi, tôi đã thấy quyền lực của Sa-tan tăng lên khắp thế gian. Trong thời 1960, đôi khi có cảm giác rằng thế gian đang bập bênh hướng về bờ của sự tàn phá. Nhiều người trẻ mở rộng chính mình cho sự chiếm hữu của ma-quỉ bằng cách dùng những thuốc kích thích như LSD. Họ dùng những thuốc ngày nay làm LSD gần thành ra không có hại như kẹo. Tôi đã rao giảng giữa vòng người Hip-pi trong vùng San Francisco trong buổi đầu thập niên 70. Tôi có thể nói cho bạn biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng đa số những đứa trẻ nầy đã bị ảnh hưởng sâu nặng bởi ma-quỉ, và tôi thấy một số họ đã hoàn toàn bị chiếm hữu bởi ma-quỉ. Trong 1973 Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ yêu cầu sự phá thai hợp pháp khắp nước Mỹ. Từ đó có 55 triệu em bé đã bị tiêu diệt bởi những “bác sỉ” phá thai bởi ma-quỉ ám. Chúng ta cũng phát hiện, mục vụ cho những người trẻ trong những thành phố của San Francisco và Los Angeles, rằng gần như mổi một phụ nữ đã từng phá thai “khi yêu cầu” trở nên bị quỉ ám, và nhiều người trở nên hoàn toàn bị ma-quỉ chiếm hữu. Ngày nay những người nữ nầy, và những người nam dùng thuốc kích thích, tạo thành một khối người bỏ phiếu là những người đã đặt Barack Obama vào văn phòng hai lần. Ông Obama có nhiều ý kiến rỏ ràng là ma quái. Cá nhân tôi tin rằng ông ta trở nên ma quái khi tham gia (21 năm) tại nhà thờ do Tiến sĩ Jeremiah Wright quản nhiệm, là người mà đã la lớn tiếng trên truyền hình, “Đức Chúa Trời nguyền rủa Hoa Kỳ! Đức Chúa Trời nguyền rủa Hoa Kỳ! Đức Chúa Trời nguyền rủa Hoa Kỳ!” Tôi không thấy làm sao mà một người có thể tham gia một hội thánh như vậy gần suốt 21 năm mà không bị ma-quỉ ám! Chúng ta không nên ngạc nhiên khi Tổng Thống dể dãi và dể chịu với chiến sĩ Hội Giáo hơn là với Cơ-đốc Nhân. Họ hình như được kéo gần nhau bởi quỷ thần giống nhau!

Tôi có cần nhắc đến sự tăng thêm chiến sĩ đồng tính và hôn nhân “đồng giới” không? Tôi có cần nhắc đến sự khiêu dâm – bây giờ được xem bởi hơn 95% thiếu niên nam hay không? Tôi có cần nhắc đến loại nhạc được nghe tại song chắn và những buổi hoà nhạc rock, nơi mà cả đám người bị thôi miên bởi nhịp và tang vào quần chúng rộn ràng của xác thịt? Tôi có cần nhắc đến sự chém giết rác rưởi và kinh khủng được thấy trong hầu hết phim Hollywood ngày nay hay không? Tiến sĩ Vernon McGee nói,

Nhiều người bị ma-quỉ ám ngày nay…Chúng ta thấy sự hiện hình của ma quái càng ngày càng hơn. Có rất nhiều chứng cớ về tất cả điều đó chung quanh chúng ta (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Nhà Xuất Bản Thomas Nelson, quyển IV, 1983, trang 51; lời bình luận dựa trên Ma-thi-ơ 8:32).

Tiến sĩ McGee là thầy dạy Kinh Thánh được nhiều người biết tới và kính trọng. Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones được gọi là một trong những mục sư vỉ đại trong thế kỷ hai mươi. Ông quản nhiệm Đền Thờ Westminster (Westminster Chapel) tại trung tâm Luân-đôn, Anh Quốc hơn hai mươi lâm năm. Tiến sĩ Lloyd-Jones đã nói,

Hoạt động tà linh đang tăng lên do tâm linh bị thụt lùi và cả nước không có Chúa (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Chửa Lành và Kinh Thánh ‘Healing and the Scriptures’, Oliver-Belson Books, 1988, trang 159).

Kinh Thánh tiên đón nguyên bản kê khai về những hoạt động của ma-quỉ trong những ngày sau cùng. Sứ-đồ Phao-lô nói,

“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con lánh xa đi” (2 Ti-mô-thê 3:1-5).

“Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa” (2 Ti-mô-thê 3:13).

Sứ-đồ Phao-lô cũng cho biết hoạt động tà linh cũng sẽ xâm lược những hôi thánh bảo thủ trong những ngày sau cùng,

“Bịt tai không nghe lẽ thật; mà xây hướng về chuyện huyển” (2 Ti-mô-thê 4:4).

“Trong đời Nô-ê thể nào; khi Con Người đến cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:37).

Chúng ta đang sống trong thời mà hoạt động tà linh đang xoáy. Chỉ có Chúa Giê-su mới cứu chúng ta!

Trong những thời gian của ma quái mà chúng ta đang sống, mọi người nên để ý cẩn thận đến sự cảnh cáo đã đưa ra cho chúng ta bởi Sứ-đồ Phi-e-rơ,

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8).

Bạn có bao giời thắc mắc tại sao một số bạn thấy quá khó để tin nhận Chúa Giê-su và được cứu không? Bạn có bao giờ nghỉ rằng nó có thể là do sự tấn công của ma-quỉ trong tâm trí của bạn – sự cố gắng đến cùng của Sa-tan để giữ bạn làm nô lệ cho nó? Kinh Thánh nói đến những ai đang ở trong cảnh cấm cố (hay nô lệ) cho Ma Quỉ “trọn đời” (Hê-bơ-rơ 2: 14, 15).

Đó là tại sao Chúa Giê-su đến – để phóng thích bạn khỏi sự giam cầm của Ma Qui, để đặt bạn tự do khỏi làm nô lệ cho Sa-tan! Chúa Giê-su chịu chết trên Thập Tự Giá để trả hình phạt cho tội lỗi của bạn. Chúa Giê-su sống lại từ cỏi chết để phóng thích bạn khỏi ách nô lệ của Ma Quỉ! Hãy đến và nài xin cùng Chúa Giê-su để đặt bạn tự do từ Sa-tan! Hãy đến và nài xin cùng Chúa Giê-su để tha thứ tội lỗi của bạn và ban cho bạn một đời sống mới! Chúa Giê-su nói rằng Đức Chúa Trời sai Ngài “để rao cho kẻ bị cầm được tha…Kẻ bị hà hiếp được tự do” (Lu-ca 4:19). Ôi, hãy đến, hãy đến, hãy đến – với Chúa Giê-su! “Không ai ngoài Chúa Giê-su, không ai ngoài Chúa Giê-su, thể làm tốt cho tội nhân!”

Đừng suy nghỉ đến Sa-tan nữa! Hãy nghỉ đến Chúa Giê-su mà thôi! Ném chính bạn vào Chúa Giê-su và Ngài sẽ đặt bạn được tự do khỏi tội lỗi và sự chết! Chúa Giê-su sẽ cứu bạn! “Chỉ tin cậy Ngài, chỉ tin cậy Ngài, chỉ tin cậy Ngài ngay bây giờ. Ngài sẽ cứu bạn, Ngài sẽ cứu bạn, Ngài sẽ cứu bạn ngay bây giờ”! Ô, hãy xây khỏi tội lỗi và tin cậy Đấng Cứu Thế ngay bây giờ!

Hãy đến và nói chuyện với chúng tôi về sự cứu rổi trong Chúa Giê-su. Xin vui lòng rời khỏi hàng ghế và đi về phía sau hậu trường. Tiến sĩ Cagan sẽ dẩn bạn đến phòng yên tịnh để chúng ta có thể nói chuyện. Bác sĩ Chan, xin vui lòng đến đây cầu nguyện cho những ai để tin cậy Chúa Giê-su ngay. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Sáng-thế-ký 6:1-8.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Chúa Giê-Su Đến ‘Then Jesus Came’
(bởi Tiến sĩ Oswald J. Smith, 1889-1986).


DÀN BÀI CỦA

MA QUỈ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY

(BÀI GIẢNG SỐ 79 CỦA SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ” (Sáng-thế-ký 6:1-2).

(Ma-thi-ơ 24:3, 37; Giu-đe 15; Sáng-thế-ký 5:22; 6:9)

I.    Thứ nhất, nó là thời điểm mà ma-quỉ hoạt động mạnh mẽ,
Sáng-thế-ký 6:1-5; Ma-thi-ơ 24:38; Sáng-thế-ký 6:11, 13, 4, 8.

II.   Thứ hai, ngày nay chúng ta sống trong sự hoạt động to lớn của ma-quỉ,
Ma-thi-ơ 24:37; 2 Ti-mô-thê 3:1-5, 13; 4:4; 1 Phi-e-rơ 5:8;
Hê-bơ-rơ 2:14, 15; Lu-ca 4:18.