Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG

THE BREAKER
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 1 năm 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 5, 2014

“Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức-Giê-Hô-Va đi đầu chúng nó” (Mi-chê 2:13).


Tiên tri Mi-chê đưa ra ba lời tiên tri của Đức Chúa Trời về việc nhóm họp người Do-Thái lại. Trong đoạn văn của chúng ta, chúng ta được sự miêu tả đầu tiên về việc nhóm họp của dân Y-sơ-ra-ên trong đất hứa.

Một trong những lời tiên tri lớn đã được ứng nghiệm mà chúng ta đã chứng kiến bằng mắt thấy đó là sự bắt đầu nhóm họp lại. Đó là quốc gia Y-sơ-ra-ên được tái lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. David Ben-Gurion đã tuyên bố việc thành lập chính quyền Do-Thái, và được coi như là Quốc Gia Do-Thái. Kể từ lúc đó, hàng chục ngàn người Do-Thái trở về quê hương xứ sở của họ. Đây mới chỉ là bắt đầu của tất cả những người Do-Thái dần dần sẽ trở về Y-sơ-ra-ên. Câu 12 của Mi-chê chương 2 nói như vầy,

“Hỡi Gia-cốp! Ta chắc sẽ nhóm các ngươi lại. Ta chắc sẽ thâu góp phần còn lại của Y-sơ-ra-ên …” (Mi-chê 2:12).

Một nhà thần học Do-Thái nổi tiếng về Đấng Mê-si Tiến sĩ Charles Lee Feinberg nói, “Sự phục hồi từ Ba-by-lôn qua Syri không thể nào làm kiệt quệ lời hứa, vì nó chỉ là một phận và [Mi-chê] bao gồm luôn ‘tất cả họ.’ Sự nhóm họp quốc gia lại sẽ mang đến một chổ là [Y-sơ-ra-ên]… Quả thật lời hứa trong câu 12 thật ấm lòng, nhưng lời tiên đoán tốt nhất hãy còn đến. Dân sự của Đức Chúa Trời sẽ cùng nhau dến một lần nữa như chiên…Người mở đường, là người dọn đường sạch sẽ và cất bỏ những chướng ngại, sẽ đi trước họ. Đây không ai khác hơn là Đấng Mê-si của Y-sơ-ra-ên là Đấng đã dẹp bỏ mọi trở ngại trên đường của dân sự Ngài…Khi Đấng Mê-si dọn đường, họ sẽ giày đạp những thành phố của kẻ thù là nơi mà họ bị cầm giữ và sẽ vượt qua những cổng thành. Không ai có thể [ngăn cản] sự phục hồi của họ, là công việc mà Đấng Mê-si đã hứa cho họ là sẽ bảo vệ họ [bởi] ơn phước của chỉ một Chúa, là Chúa Giê-su Christ” (Charles L. Feinberg, Th.D., ph.D., Các Sách Tiểu Tiên Tri ‘The Minor Prophets,’ Moody Press, ấn bản 1982, trang 162).

Tiến sĩ Feinberg nói với chúng ta ai là “Người Dọn Đường.” Ngài là Chúa Giê-su Christ – là Đấng cuối cùng sẽ dẹp bỏ tất cả những chướng ngại và những sự ngăn trở, và dẩn toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên trở về quê hương của họ! Vâng, Chúa Giê-su sẽ là “Người Mở Đường” trong ngày vĩ đại đó! Ngài sẽ dọn đường sạch sẽ cho tất cả những người Do-Thái, từ mọi nơi trên thế giới, để trở về Y-sơ-ra-ên trong một ngàn năm bình an trong Vương Quốc của Chúa Giê-su Christ.

“Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức Giê-Hô-Va đi đầu chúng nó” (Mi-chê 2:13).

Đấng mở đường sẽ mở ra và dẩn họ vào trong Vương Quốc một ngàn năm – và tên Ngài là Chúa Giê-su Christ! A-men! Sứ-đồ Giăng thấy Chúa Giê-su trong khải tượng, đến là “người dọn đường” trong ngày đó,

“Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra; Đấng cởi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mảo triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưởi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là VUA CỦA CÁC VUA, VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải Huyền 19:11-16).

Nói về ngày đó, Tiến sĩ John R. Rice đã nói,

Vương Quốc sẽ ngã, và sự cai trị của Sa-tan
   Kết thúc bằng cả nước mắt.
Sự công bình tràn lan trên đất, và bình an
   Trị vì ngàn năm!
Buồn rầu và than vãn sẽ tiêu tan!
   Chạy trốn khỏi ngày vinh hiển đó!
Vườn Ê-đen phục hồi ngày đó!
   Khi Giê-su đến để trị vì.
(“Khi Giê-su Đến Để Trị Vì ‘When Jesus Comes to Reign’
      bởi Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Chúa Giê-su, Người Mở Đường, sẽ đập tan Ma Quỉ! Ngài sẽ đập tan mọi sự gian ác, mọi kẻ thù của Y-sơ-ra-ên, và mọi kẻ thù của Cơ-đốc Giáo! Ha-lê-lu-gia!

Buồn rầu và than vãn sẽ tiêu tan!
Chạy trốn khỏi ngày vinh hiển đó!
Vườn Ê-đen phục hồi ngày đó!
Khi Giê-su đến để trị vì.

Nhưng trong ý nghĩa thực sự Chúa Giê-su là “Người Mở Đường” ngay bây giờ! Hãy cùng đến với tôi một chút để chúng ta suy nghĩ về vấn đề đó, và lý do mà Chúa Giê-su Christ được gọi là “Người Mở Đường.”

Chúa Giê-su có nhiều vương miện – và Ngài cũng có nhiều danh hiệu, và nhiều danh xưng. Danh hiệu ở trong đoạn văn nầy có thể là ít biết đến nhất – “Người Mở Đường.” Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa Giê-su là “Chiên Con” của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta nghĩ Ngài là “Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm” của chúng ta. Thường thường Ngài được gọi là “Đấng Tiên Tri,” và thường hơn nữa là một “vị Vua.” Nhưng hiếm khi chúng ta được nghe gọi Ngài là “Người Mở Đường.” Và rồi Ngài là “Người Mở Đường” trong buổi sáng hôm nay, như Ngài xưa nay, khi Ngài trở lại để dẩn dân Do-Thái (tất cả họ) trở lại quê cha đất tổ của họ – là phần đất mà Đức Chúa Trời ban cho họ trong thời Áp-ra-ham vô điều kiện (cf. Sáng-thế-ký 12;1; Sáng-thế-ký 15:18; etc.). Chúa Giê-su sẽ đập tan mọi xiềng xích đã giữ chặc họ; Ngài sẽ đập tan mọi quốc gia nào ngăn trở chúng; và, vâng, Ngài sẽ đập tan mục đích đời đời của Sa-tan để tiêu diệt dân Do-Thái!

Nhưng Chúa Giê-su là “Người Mở Đường” ngay cả bây giờ – vì thế nó rất là đúng khi gọi Ngài là “Người Mở Đường” cũng như gọi Ngài là “Đấng Cứu Chuộc”! A-men! Và A-men! Chúng ta hãy suy nghĩ đến một vài điều nói về Chúa Giê-su là “Người Mở Đường” ngay bây giờ – trong thì giờ hiện tại nầy.

I. Thứ nhất, Chúa Giê-su đập tan thế lực của Sa-tan.

Trãi qua những thời đại dài trong quá khứ, Sa-tan chống nghịch lại Đức Chúa Trời Toàn Năng và bị Ngài đuổi ra khỏi Thiên Đàng xuống trần gian. Nó đến với hình thức của một con rắn và cám dổ mẹ đầu tiên của chúng ta, và bà đã chuyển sự cám dổ đó đến với A-đam, là người đã ăn trái cấm. Vì vậy, Sa-tan đã cầm giữ toàn thể nhân loại trong quyền lực chí tử của nó. Dường như không có hy vọng được giải thoát. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban lời hứa cho nhân loại khi Ngài nói với con rắn rằng, “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” (Sáng-thế-ký 3:15).

Thời gian cứ trôi qua, và rồi, cuối cùng, Hạt Giống của người đàn bà đó bởi Ma-ri được sinh ra tại Bết-lê-hem, và Chúa Giê-su sớm bắt đầu cuộc xung kích của Ngài với Ma Quỉ. Ngay lúc đó, Vua Hê-rốt bị ám bởi Sa-tan, tìm cách để giết Ngài! Rồi, ba lần trong đồng vắng, Ma Quỉ cố gắng để ném Đấng Cứu Chuộc xuống đất. Nhưng ba lần Đức Chúa Giê-su đẩy lùi chúng bởi lời phán, “Có lời chép rằng” – “Lần nữa, có lời chép rằng” – “Bởi lời chép rằng.” Đó là một sự tranh chiến khó khăn – nhưng cuối cùng Chúa Giê-su, Người Mở Đường, đã chiến thắng trận đấu. “Ma quỉ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài” (Ma-thi-ơ 4:11).

Khi Chúa Giê-su trở lại thành Giê-ru-sa-lem lần sau cùng, Ma Quỉ đã tập hợp lại tất cả lực lượng của nó để chống lại Đấng Cứu Chuộc. Thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo bày mưu để giết Chúa Giê-su, “Rồi Sa-tan nhập vào Giu-đa” và rồi ông đi đến thầy cả thượng phẩm để bàn mưu phản bội Đấng Cứu Chuộc. Buổi tối đó, Chúa Giê-su đi vào Vườn Ghết-sê-ma-nê.

Tôi từng suy nghĩ rằng Ma Quỉ cố gắng để giết Chúa Giê-su trong khu Vườn đó. Rồi tôi luôn luôn thắc mắc tại sao Sa-tan không bao giờ được đề cập đến sau khi nó vào trong Giu-đa. Không bao giờ nghe nói đến nó nữa trong bốn sách Phúc Âm. Tôi nghĩ đây có thể là lý do: Khi Đức Chúa Trời chất tội lổi của cả thế giới trên thân thể Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc bắt đầu đổ mồ hôi “như những giọt máu lớn rơi xuống đất” (Lu-ca 22:44). Ma Quỉ không thể chịu nổi để nhìn Huyết của Chúa Giê-su, vì vậy mà nó để Ngài lại một mình, “Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài” (Lu-ca 22:43). Khi bị tấn công bởi Ma Quỉ, trong sách Khải-Huyền, những người tin trong thời điểm Khổ Nạn “đã thắng nó bởi Huyết Chiên Con” (Khải-Huyền 12:11). Tôi nghĩ đây có thể là trường hợp trong Vườn Ghết-sê-ma-nê. Ma Quỉ đang xử dụng điều xấu nhất để cố gắng giết Chúa Giê-su, nhưng khi nó thấy Huyết của Chúa Giê-su đổ ra, nó lui vào trong bóng đêm. Nhớ rằng, khi bạn bị cám dổ mãnh liệt, hãy nài xin Huyết! Nài xin Huyết! Nài xin Huyết của Chúa Giê-su Christ!

Sự xung đột trôi qua trong vườn. Chúa Giê-su bước thẳng đến Thập Tự Giá với một tư thế phẩm chất cao. Sa-tan cắn gót chân của Chúa Giê-su Christ, nhưng bây giờ Chúa Giê-su Christ giày đạp đầu Sa-tan. Trên Thập Tự Giá, Đấng Cứu Chuộc gục đầu kêu lớn, “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Đầu Sa-tan bị bầm đen. Bây giờ nó là kẻ thù bị đánh bại. Nó có thể làm điều ác trên trái đất, nhưng không bao giờ nó có thể đánh bại Chúa Giê-su Christ. Bởi sự đổ Huyết Ngài ra, và bởi sự sống lại từ kẻ chết, Chúa Giê-su đã đập tan thế lực của Sa-tan. Khi Ngài đổ Huyết báu của Ngài ra trên Thập Tự Giá và đã sống lại bằng thịt và xương từ cỏi chết, Ngài giày đạp đầu Ma Quỉ, Ngài đập tan quyền lực của Ma Quỉ khi Ngài đã chiến thắng trên tội lổi, Địa Ngục, và phần mộ! Khi bạn bị hăm dọa và thử nghiệm bởi quyền lực của Sa-tan, đừng chán nản, bạn Cơ-đốc của tôi, kẻ thù của bạn là kẻ thù bị đập tan, và đã bị rối rắm và bị chế ngự từ đó!

Giê-su bẽ gẫy mọi xiềng xích,
   Giê-su bẽ gẫy mọi xiềng xích,
Giê-su bẽ gẫy mọi xiềng xích,
   Và Ngài đặt tôi tự do!
(“Giê-su Bẽ Gẫy Mọi Xiềng Xích ‘Jesus Breaks Every Fetter’
      bởi Janie West Metzgar, 1927).

Nếu bạn là Cơ-đốc Nhân, bạn không cần phải sợ Sa-tan. Nó là đối thủ bị đập vỡ, một kẻ thù bị sụp đổ và bị bẽ nanh! Nó có thể làm bạn lo lắng, và quấy rầy bạn, nhưng nó không thể tiêu diệt bạn! Chúa Giê-su Christ, Người Mở Đường, đi trước bạn. Bây giờ bạn chỉ phải chiến đấu chống lại một kẻ thù đã bị bại. Đó là cho những Cơ-đốc Nhân. Phần còn lại cho những ai còn đang hư mất.

II. Thứ hai, Chúa Giê-su đập tan tấm lòng tội nhân.

Tấm lòng của những tội nhân hư mất rất cứng cỏi. Tôi giảng về tội lổi, Địa Ngục, và sự Phán Xét Sau Cùng. Tội nhân run sợ một chốc – nhưng cậu vội lau nước mắt trước khi rời khỏi nhà thờ. Mĩm cười và cười lớn tiếng khi cậu ấy bước ra tới sân đậu xe, cậu ta vội vàng phạm vào những tội lổi mới khác một hay hai giờ sau đó! Quyền lực và nổi kinh khiếp của Địa Ngục chỉ làm cho lòng cậu ta cứng cỏi.

Một lần khác tôi giảng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, hoặc về sự tha thứ bởi sự thay thế của Đấng Cứu Chuộc cho tội lỗi của chúng ta. Tôi giảng tới khi đôi mắt tôi tuôn tràn giọt lệ. Tôi giảng về sự đau khổ của Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, hay Huyết báu của Ngài trên Thiên Đàng. Một lần nữa, tấm lòng của bạn bị dao động. Nhưng trong chốc lác nó không còn dao động nữa, và bạn vui cười hát hò với những bài hát vui nhộn, và cười nói với bạn bè, khi bạn đã bước ra khỏi nhà thờ chúng tôi!

Một số bạn có những người mẹ khóc cho bạn khi họ cầu nguyện, và tấm lòng của bạn cũng không bị dao động. Một số bạn thì có những người cha cảnh cáo trừng phạt, nhưng vẩn không thể thay đổi được tấm lòng bạn. Một số bạn đã ngồi trước mặt Mục sư phó của tôi là Tiến sĩ Cagan nhiều lần. Ông ngó thẳng bạn với cặp mắt xanh biết và nài xin bạn hãy tin nhận Chúa Giê-su. Nhưng bạn đã từ chối. Bạn đứng dậy và bước ra khỏi ghế và bỏ đi, xem ông ấy như là người đần độn và là người không quan trọng! Một người lấy được hai bằng cấp tiến sĩ (Ph.D.s), một bằng cấp về môn Toán và cái kia là Biện Giáo và Tôn Giáo. Ông có bằng Cao Học tại Chủng Viện Talbot. Ông có gần 40 năm kinh nghiệm trong việc cố vấn cho những tội nhân hư mất. Vậy mà bạn cảm thấy rằng ông ấy không có gì quan trọng để nói với bạn! Bạn đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng tư vấn – và quên hết những gì ông đã nói với bạn!

Khi tôi đứng lên giảng, tôi biết rằng sẽ có một ai đó cười khúc khích hoặc cười lớn lên về những gì tôi nói – không còn nhiều nữa vì bây giờ tôi đã già. Nhưng khi tôi còn trẻ, họ cũng thường chế nhạo tôi và cười tôi. Vẩn còn một số người đến với cặp mắt kỳ lạ, nghĩ rằng, “Hắn là ai đây? Làm sao mà ông ấy có thể dò xét tôi như vậy?” Họ cảm nhận rằng những gì tôi nói là sự thật, nhưng họ vẩn không chịu hạ mình xuống để sự thật đó thay đổi họ, và kéo họ đến với Chúa Giê-su.

Tôi đã để ra hết ba phần tư cuộc đời của tôi để nghiên cứu sâu sắc về Cơ-Đốc Giáo và sự biến đổi. Tôi có ba bằng Tiến sĩ, và viết một số sách về sự biến đổi, nhưng bạn nhìn vào tôi và nghĩ rằng, “Ông ấy mà biết cái gì về sự biến đổi?”

Nhưng khi Chúa Giê-su “Người Mở Đường” đến với bạn, trước khi Tiến sĩ Cagan và tôi, rồi thì công việc làm tan vỡ tấm lòng tội nhân trở nên dễ dàng! Chúng tôi không có đủ khả năng để làm tan vỡ tấm lòng của họ, nhưng Chúa Giê-su đã làm tan vỡ chúng! Bây giờ, tôi đang suy nghĩ đến một cô gái đẹp luôn luôn đến với phòng tư vấn với vẽ mặt rất xấu xí, cứng cỏi. Nhưng một buổi tối nọ, cô đến với một vẽ mặt dịu dàng, trông như đã được tan vỡ. Chúa Giê-su, người phá vỡ những tấm lòng cứng cỏi, đã đến với cô ta. Tại sao, rồi, chỉ trong chốc lác hay hơn nữa để hướng dẩn cô ta đến với Đấng Cứu Chuộc! Chúa Giê-su, “Người Mở Đường,” đã làm mềm lòng cô ta trước khi tôi nói chuyện với cô ta trong buổi tối hôm đó!

Giê-su bẽ gẫy mọi xiềng xích,
   Giê-su bẽ gẫy mọi xiềng xích,
Giê-su bẽ gẫy mọi xiềng xích,
   Và Ngài đặt tôi tự do!

III. Thứ ba, Chúa Giê-su bẽ gảy xiềng xích tội lổi.

Có những người đang ngồi ở trong hội thánh nầy trong buổi sáng hôm nay đang ở trong xiềng xích. Anh ta không biết. Anh ta nghĩ rằng là mình tự do đi bắt cứ nơi nào anh muốn. Nhưng anh ta không còn được tự do hơn người bị kết án trong tù. Anh ta chỉ có thể đi vòng vòng trong phòng giam của mình, và nhìn qua những song sắt trên cửa sổ. Vì thế, một số bạn ngồi đây sáng hôm nay đã bị kết án rồi, vì bạn đã từ chối để đến với Chúa Giê-su Christ.

Qua nhiều năm kinh nghiệm, một mục sư có thể biết về những ai đó là những người bị vấp vào những sách báo khiêu dâm. Họ có điểm lén lút, trốn tránh, lừa dối trên gương mặt đã lộ ra hành động xấu xa rằng họ đang ở trong xiềng xích. Thường thường mục sư có thể biết được những ai đó đang là nô lệ cho rượu, hay thuốc, hoặc một điều gì khác. Ông cũng có thể biết ngay cả những ai rất hảnh diện, và cứng cổ trong niềm tự hào của họ. Và rất thường, bởi kinh nghiệm lâu năm, ông có thể nhận ra được những ai đang ở trong xiềng xích của sự tuyệt vọng. Ông không cần phải hỏi. Ông biết – giống như một ông bác sĩ già, có thể chẩn đoán bệnh trạng của bệnh nhân chỉ bằng cách nhìn người đó.

Nhưng Chúa Giê-su là “Người Mở Đường.” Charles Wesley nói,

Ngài bẻ gẫy quyền lực của tội lỗi xoá bỏ,
   Ngài đem tội nhân được tự do;
Huyết Ngài làm xấu xa nhất được sạch;
   Huyết Ngài có lợi cho tôi!
(“Ôi Cho Ngàn Lưởi ‘O For a Thousand Tongues’
      bởi Charles Wesley, 1707-1788).

Nô lệ! Nô lệ! NÔ LỆ! Chúa Giê-su Christ bảo tôi nói rằng Ngài có thể giải phóng bạn! Ngài đến, Ngài đến, Người Phá Vỡ xiềng xích đến với tội nhân! Ngài có thể giải phóng bạn ra khỏi tội lổi đang đeo đuổi bạn. Ngài có thể giải phóng bạn ra khỏi thói quen trong tội lổi! Ngài có thể giải phóng bạn ra khỏi sự nghi ngờ và sợ hãi đã bao trùm bạn!

Một thời gian lâu rồi, có một bà cụ nói rằng, “Ông không bao giờ có thể đưa tôi đến nhà thờ hai lần mỗi Chúa Nhật!” Nhưng không lâu, Chúa Giê-su, Người Mở Đường, giải phóng bà ta khỏi những xiềng xích cứng cổ, và bà có mặt trong nhà thờ, không phải chỉ hai lần trong ngày Chúa Nhật, nhưng hầu như mỗi Thứ Bảy cũng đều có mặt. Qua hết lần nầy tới lần nọ bà cứ phản kháng là bà đã được cứu rồi, mặc dầu bà chưa. Nhưng không lâu Chúa Giê-su, Người Mở Đường, đã đến và giải phóng tâm trí bà khỏi xiềng xích đó của Sa-tan. Rồi chúng tôi thấy bà rất dể dàng và mau mắn chạy đến với Chúa Giê-su và được cứu.

Huyết của Ngài, đã đổ ra trên Thập Tự Giá, có thể rửa sạch tội lổi của bạn. Ngài đã sống lại từ kẻ chết để ban cho bạn sự sống đời đời. Hãy đến với Ngài ngay bây giờ! Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi về sự cứu rổi bởi Chúa Giê-su, xin vui lòng rời khỏi hàng ghế của bạn và đi đến phòng tư vấn ngay bây giờ. Bác sĩ Chan, xin vui lòng cầu nguyện cho những ai sẽ được cứu sáng nay! A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Mi-chê 2:12-13.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Ôi, Cho Ngàn Lưỡi ‘O For a Thousand Tongues’”
(bởi Charles Wesley, 1707-1788)/
“Giê-su Bẻ Gẫy Mọi Xiềng Xích ‘Jesus Breaks Every Fetter’”
(bởi Janie West Metzgar, 1927).


DÀN BÀI CỦA

NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức-Giê-Hô-Va đi đầu chúng nó” (Mi-chê 2:13).

(Mi-chê 2:12; Khải-huyền 19:11-16)

I.   Thứ nhất, Chúa Giê-su đập tan thế lực của Satan, Sáng-thế-ký 3:15; Ma-
thi-ơ 4:11; Lu-ca 22:44, 43; Khải-huyền 12:11; Giăng 19:30.

II.  Thứ hai, Chúa Giê-su làm tan vỡ tấm lòng tội nhân.

III. Thứ ba, Chúa Giê-su bẽ gảy xiềng xích tội lổi.