Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
CHIẾN THẮNG CỦA ĐẤNG CỨU CHUỘC

(BÀI GIẢNG SỐ 12 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật 14 tháng 4 năm 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 14, 2013

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10).


Phần đầu của Ê-sai 53:10 nói về sự chết để làm nguôi của Chúa Giê-su Christ. Tôi đã giảng tối hôm qua. Phân nữa của phần đầu câu nầy cho thấy rằng Đức Chúa Trời là Cha, là Đấng đã để sự đau khổ dến với Con của Ngài, chính Ngài thật sự đã làm việc đó. Tiến Sĩ Merrill F. Unger nói, “Chúa đã nhầu nát Ngài bằng cách đặt Ngài vào trong sự đau khổ” (Merrill F. Unger, Ph.D., Chú Giải Cựu Ước của Unger ‘Unger’s Commentary on the Old Testament’, Moody Press, 1981, quyển 2, trang 1,299). Phần đầu của Ê-sai 53:10 nói,

“Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội …” (Ê-sai 53:10a).

Keil và Delitzsch Chú Giải Cựu Ước nói,

Là do con người đã gây ra trên [Đấng Christ] sự đau khổ như vậy, sự buồn bã sâu đậm như thế; nhưng trên tất cả [căn nguyên] là từ Đức Chúa Trời, là Đấng đã làm cho tội lỗi của con người [đáp ứng] ý muốn của Ngài, ý chỉ của Ngài, và sự định trước của Ngài (Eerdmans, tái bản 1973, quyển VII, phần II, trang 330).

Nhưng bây giờ chúng ta thấy, trong phần sau của Ê-sai 53:10, những gì xảy ra sau khi Chúa Giê-su Christ chịu khổ nạn, sau sự khổ nạn của Ngài sản sinh ra điều gì. Sự khổ nạn và sự chết của Ngài đã bố trí nền tảng cho sự chiến thắng về sự sống lại của Ngài, và sự chiến thắng của dân sự Ngài trên đất! Xin vui lòng đứng lên và đọc lại phần sau của câu nầy, bắt đầu với những chữ, “Người sẽ thấy.”

“… Người sẽ thấy dòng dỏi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức-Giê-Hô-Va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10b).

Quý vị có thể ngồi xuống. Chú ý đến ba kết quả diệu kỳ xảy ra sau sự khổ nạn của Chúa Giê-su Christ!

I. Thứ nhất, Người sẽ thấy dòng dõi mình.

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình” (Ê-sai 53:10).

Đó là kết quả đầu tiên của sự chết của Chúa giê-su. “Người sẽ thấy dòng dỏi mình.” Điều nầy ám chỉ đến dòng dỏi thuộc linh của Đấng Christ, hậu tự của Ngài. Hàng triệu người đến với Đấng Christ và đã trở thành “dòng dõi của Ngài.” Chúa Giê-su tiên đoán điều đó khi Ngài nói,

“Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 13:29).

Từ Ngày Lễ Ngũ Tuần đến nay, có biết bao nhiêu người đến với Chúa Giê-su Christ trên khắp cả thế giới. Và trong ngày sau cùng, khi Đấng Christ trở lại thế giới nầy từ Thiên Đàng,

“Con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp” (Thi-Thiên 25:13).

Nhưng Chúa Giê-su Christ không phải đợi chờ cho đến khi Ngài trở lại lần thứ nhì để thấy dòng dỏi của Ngài. Chính ngay lúc nầy, lúc Chúa Giê-su Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài đã thấy họ, và họ đã thấy Ngài! Sứ đồ Phao-lô đã nói,

“Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha [Phi-e-rơ], sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ; rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy … Đoạn, Ngài hiện ra … cho các sứ đồ. Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem …” (1 Cô-rinh-tô 15:5-8).

Dòng dõi Ngài đã thấy Ngài. Như Sứ đồ Giăng cũng nói,

“Điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống”
       (1 Giăng 1:1).

Và Ngài thấy dòng dõi Ngài, khi Ngài từ kẻ chết sống lại,

“…Đức Chúa Giê-su đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ” (Giăng 20:19-20).

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình.”

Họ thấy Ngài và Ngài thấy họ – và họ là dòng dõi của Ngài, dòng dỏi thuộc linh của Ngài! Khi Ngài đã từ kẻ chết sống lại, Ngài thấy dòng dỏi Ngài!

Sau khi Ngài thăng thiên về Trời, quyền năng Thánh Linh của Ngài đã biến đổi trên ba ngàn người. Một lần nữa lời hứa nầy trong Ê-sai đã được ứng nghiệm. Từ trên Trời nhìn xuống, Chúa Giê-su thấy dòng dỏi của Ngài. Và điều đó đã được ghi lại trong sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ. Đấng Christ đã sống lại, ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài nhìn xuống thấy biết bao người đã tin nhận Chúa Giê-su và đã trở thành dòng dỏi của Ngài.

Và điều đó đã trãi qua suốt nhiều thời đại. Chúa Giê-su từ Trời nhìn xuống thấy dòng dỏi của Ngài qua mọi nơi trên khắp cả thế giới; vì thế ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai, rằng, họ sẽ đến từ “Đông, Tây, Bắc, Nam, và …ngồi đồng bàn trong nước của Đức Chúa Trời” (Lu-ca 13:29).

Vâng, lời hứa đó đã được ứng nghiệm hàng triệu lần qua mọi thời đại trong lịch sử, và trong mọi nơi trên thế giới.

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình.”

Và khi bạn đến với Chúa Giê-su bằng đức tin, Ngài cũng sẽ thấy bạn! Ngay khi bạn được biến đổi bạn cũng sẽ được liệt vào trong hàng ngũ của dòng dõi Ngài – ở trên đất cũng như ở trên Trời.

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình.”

Sự vui mừng của chúng ta đó là Đấng Christ đã sống lại trong sự vinh hiển và phước hạnh – mọi người nam nữ trên mọi chủng tộc và trên mọi đất nước tin nhận Ngài, và được cùng ở với Ngài cho đến mãi mãi! Vâng,

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình.”

Nhà tôi và tôi xem một cuốn DVD tuyệt vời vào buổi tối hôm trước. Nhiều người Hồi Giáo ở tại I-răn đã trở về cùng Chúa Giê-su Christ và đã trở thành những Cơ- đốc Nhân. Một người đàn bà Hồi Giáo ở tại I-răn nói rằng, “Tôi mất hết cả hy vọng.” Rồi bà đã tin nhận Chúa Giê-su. Một người thanh niên nói rằng, “Tôi không muốn là một người Hồi Giáo.” Rồi cậu ấy cũng tin nhận Chúa Giê-su và trở thành Cơ-đốc Nhân. Càng ngày càng có nhiều người tại I-răn tin nhận Chúa Giê-su hơn bất cứ thời điểm nào trong 1,500 năm qua! Hàng ngàn người trẻ tuổi trong những nước Hồi Giáo đang đối đầu với sự nguy hiểm trong cuộc sống của họ để trở thành Cơ-đốc Nhân! Chúa Giê-su đang thấy “dòng dõi của Ngài” thêm lên từ Hồi Giáo trong thế giới ngày nay! Và những bài giảng của chúng ta qua tới đó bằng tiếng Ả-rập trên trang mạng của chúng ta!

Và trong sự vui mừng chiến thắng sau cùng, khi Chúa Giê-su Christ đến trong sự vinh hiển của Ngài để lập lại vương quốc của Ngài trên trái đất nầy, Ngài sẽ đến lần nữa để trị vì như là Vua trên muôn vua, là Chúa của các chúa,

“Con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp” (Thi-thiên 25:13).

“Ngài sẽ thấy dòng dõi của Ngài,” từ miệng Ngài sẽ hát lên! “Giê-su Sẽ Trị Vì.” Xin chúng ta hát!

Giê-su trị vì nơi nào có mặt trời
   Hành trình Ngài có chạy kế tiếp;
Vương quốc Ngài chảy từ bờ đến bờ,
   Đến khi trăng không còn tròn hay khuyết.
(“Giê-su Sẽ Trị Vì Jesus Shall Reign” bởi Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

II. Thứ hai, những ngày Người sẽ thêm dài ra!

Xem lại đoạn văn của chúng ta trong Ê-sai 53:10, ở đây chúng ta sẽ thấy một kết quả khác của sự đau khổ và sự chết của Chúa Giê-su.

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra …” (Ê-sai 53:10).

Ảnh hưởng thứ hai về sự chết của Chúa Giê-su Christ là, “những ngày Người sẽ thêm dài ra,” vì khi Chúa Giê-su chịu chết trên Thập Tự Giá sự sống Ngài không chấm dứt tại đó. Ngài không bị cầm giữ lâu bởi sự chết ở trong phần mộ. Ngày thứ ba đã đến, và Chúa Giê-su Christ chiến thắng vượt ra khỏi sự chết để trở lại sự sống. Ngài bứt đứt xiềng xích của sự chết, và vượt ra khỏi phần mộ, sự chết không còn kiềm hảm được nữa! “Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời” không bao giờ chết nữa! (Rô-ma 6:10).

“Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài” (Rô-ma 6:9).

“Ba ngày buồn bã.” Hãy hát!

Cơn giao tranh dứt, linh trần đã tan;
Đấng sống đắc thắng chiến công lừng vang:
Hân hoan ca khúc muôn đời bình an! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
   (“Ha-lê-lu-gia Đấng Sống! The Strife is O’er,”
     dịch bởi Francis Pott, 1832-1909).

“Những ngày Người sẽ thêm dài ra,”

“Nhưng Ngài vì hằng có đời đời … vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy [chúng ta]” Hê-bơ-rơ 7:24, 25).

Spurgeon nói, “Từ trời cao Ngài nhìn [xuống] dòng dỏi của Ngài trên đất …như những vì sao trên trời, như bụi của mùa hè không thể đếm được, là dòng dõi của Chúa Giê-su Christ của chúng ta” (C.H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Nhà Xuất Bản Pilgrim, tái bản 1978, quyển 51, trang 565).

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra …” (Ê-sai 53:10).

III. Thứ ba, công việc của Ngài sẽ được thạnh vượng!

Đứng lên và đọc lớn toàn bộ đoạn văn, chú ý cẩn thận đến mệnh đề chót, bắt đầu với những chữ, “và ý chỉ”.

“Người sẽ thấy dòng dỏi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10).

Đó là kết quả thứ ba về sự chết của Chúa Giê-su, “và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng.” Spurgeon nói,

Hơn [một ngàn chin trăm] năm qua từ khi Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết đến sự sống mới của Ngài, cho đến nay Ngài vẩn sống; và những ngày của Ngài, chúng ta biết, sẽ còn tiếp tục trong khi trái đất nầy sẽ đứng, vâng, và đến cuối cùng, khi Ngài sẽ giao nộp vương quốc đến Đức Chúa Trời, ngay cả Cha, vẩn là những ngày của Ngài sẽ thêm dài ra. “Ngôi của Ngài, Ôi Đức Chúa Trời, là đời đời vô cùng;” Ngài sẽ trường tồn, dầu núi đồi dời chuyển, dầu bầu trời cuốn lại giống như áo quần đã mòn (Spurgeon, ibid.).

“Và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng
       (Ê-sai 53:10).

Sự thỏa mãn tốt đẹp, ý chỉ, mục đích của Chúa, sẽ “nhờ tay Ngài mà được thạnh vượng.” Đức Chúa Trời là Cha đã phán với Chúa Giê-su,

“Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rổi của ta đến nơi đầu cùng đất” (Ê-sai 49:6).

“Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi … sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi” (Ê-sai 63:3, 5).

“Nầy, những kẻ nầy sẽ đến từ nơi xa; kìa, những kẻ kia sẽ đến từ phương Bắc, những kẻ nọ từ phương Tây, và những kẻ khác từ xứ Si-ni [Trung Hoa]” (Ê-sai 49:12).

“Và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng”
       (Ê-sai 53:10).

Vài tháng trước đây chúng tôi có xem một cuộn băng Video trình bày về sự phân bố ở Trung Hoa bởi Tiếng Nói của Người Tử Đạo. Cuộn băng cho thấy lời chứng của một cụ già người Trung Hoa tên là Môi-se Xie [Xây]. Giữa “Cuộc Cách Mạng Văn Hóa Dân Tộc,” ông bị Cộng Sản còng tay lại và bỏ trong tù hơn hai mươi năm chỉ vì ông rao giảng Phúc Âm của Đấng Christ. Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, ông đã quá chán nản. Rồi, ông nói, Chúa Giê-su đã phán trong lòng của ông, “Con của ta, ân điển của ta đã đủ cho con rồi.” Người anh em Xie nói rằng ông nghe phán ba lần như vậy trong lòng ông. Ông bật lên và khóc khi ông kể lần thứ ba. “Con của ta, ân điển của ta đã đủ cho con rồi.” Giòng nước mắt biết ơn dầm dề trên đôi mắt ông khi ông nói về quyền năng của Đấng Christ cứu ông trong ngục tù của Cộng Sản.

Rồi video chuyển qua một đoạn cho thấy khoảng mười ngàn hơn người Trung Cộng thờ lạy Mao Trạch Đông, một người lảnh đạo Cộng Sản tàn ác và độc tài, một người đã tàn sát nhiều người hơn cả Hít-Le. Trong lúc họ hò hát lên một cách nhịp nhàng để ca ngợi Mao Trạch Đông, tôi suy nghĩ, “Cơ-đốc Nhân chúng tôi sẽ đến đó khi Cộng Sản các ngươi ra đi.” Khi đảng Cộng Sản Trung Quốc là một đống tro tàn của lịch sử, Cơ-đốc Giáo sẽ còn đó, mạnh hơn từ trước đến giờ, bởi vì nó đang phát triển không thể tưởng tượng được ngày nay. “Chúng tôi sẽ ở đó khi các ngươi ra đi.” Và nó sẽ rãi ra khắp thế giới. Đến những kẻ thù của Đấng Christ, dù họ ở bất cứ nơi đâu, chúng ta có thể nói với lòng đầy tự tin, “Cơ-đốc Nhân chúng tôi sẽ còn đây khi Cộng Sản các ngươi không còn!” Vì “ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người sẽ được thạnh vượng”!

Cơ-đốc Nhân có thể bị coi thường và bị ganh ghét trong cái nhìn của con người ngày nay. Chúng ta bây giờ có thể bị chế nhạo và bị ghen ghét, như Đấng Cứu Chuộc của chúng ta đã chịu khi Ngài còn trên đất. Nhưng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, và “ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.” Vì vậy, mặc dù Cơ-đốc Giáo chân chính bị ganh ghét và từ bỏ như thế nào đi nữa, nó “sẽ nhờ tay người được thạnh vượng.” Và trong ngày sau cùng,

“Từ nay nước của thế gian [sẽ] thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời” (Khải-Huyền 11:15).

Rồi thì, anh em của tôi, chúng ta sẽ thấy sự chết của Chúa Giê-su đã hoàn thành như thế nào, vì “ý chỉ của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.” Chúa Giê-su sẽ đến lần nữa và sẽ trị vì trên khắp cà đất!

Giê-su trị vì nơi nào có mặt trời
   Hành trình Ngài có chạy kế tiếp;
Vương quốc Ngài chảy từ bờ đến bờ
   Đến khi trăng không còn tròn hay khuyết.
(“Giê-su Sẽ Trị Vì ‘Jesus Shall Reign’” bởi Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Chúa sẽ trở lại lần nữa, Chúa sẽ trở lại lần nữa,
   Chính là chân Chúa Giê-su, từ bỏ bởi loài người;
Chúa sẽ trở lại lần nữa, Chúa sẽ trở lại lần nữa,
   Với năng quyền và vinh hiển lớn, Chúa sẽ trở lại lần nữa!
(“Chúa Sẽ Trở Lại Lần Nữa ‘He Is Coming Again’
     bởi Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Bây giờ, tôi biết có một số quý vị ở đây trong buổi sáng hôm nay thắc mắc tại sao chúng ta quá kích động. Quý vị đang nghĩ rằng, “Những người nầy đang say đắm về cái gì? Tại sao họ hoan nghênh những điều nầy?” Tôi chắc rằng có một số quý vị ở Hội Thánh nầy lâu năm cũng có cảm nghĩ giống như vậy. Bạn nghĩ, “Chúng ta có cần phải nghe lại tất cả những điều nầy một lần nữa không? Chúng ta đã nghe điều đó trước kia. Tại sao lại quá kích động? Tại sao lại mê mẩn? Bụi không thể mời gọi và cho xong chuyện được sao?” Tôi biết một số quý vị cảm nghỉ như vậy. “Tại sao lại quá kích động?” Điều đó là một sự mầu nhiệm cho bạn. Bạn không thể bước vào trong sự kích động!

Tôi biết rất rỏ bạn cảm nghỉ thế nào. Bạn biết không, tôi không phải là người say mê bóng rổ. Đối với tôi, trò chơi bóng rổ không có gì làm cho tôi kích động cả! Nó là điều nhàm chán nhất đối với tôi trong thế gian nầy. Nhưng đối với một số quý vị, thì là một điều rất say mê. Tại sao có điều khác nhau như vậy? Điều khác nhau rất đơn giản. Bạn là một người say mê bóng rổ, còn tôi thì không! Là việc đơn giản như vậy. Bạn có thể cảm thấy rất là sôi nổi, còn tôi thì không cảm thấy điều đó. Tôi sẽ không đào sâu đến những lý do mà chúng ta cảm thấy khác nhau. Một điều gì đó trong quá trình của bạn làm cho bạn cảm thấy sôi nổi khi bạn thấy đội Lakers chơi. Tôi không thể hòa lòng với bạn về điều đó. Có một điều gì đó thay đổi trong con người xác thịt của tôi ngoài ra tôi không thể cảm nhận những điều gì mà bạn cảm nhận.

Đó là chiều hướng về chiến thắng của Đấng Christ. Chúng ta có thể cảm nhận một cách sôi động về sự sống lại và sự Trở Lại Lần Thứ Hai của Đấng Christ. Bạn không thể cảm nhận sôi động về điều đó. Chúng tôi là người ái mộ Đấng Christ, và bạn thì không phải là người ái mộ Đấng Christ! Con người xác thịt của bạn cần phải được thay đổi thì bạn mới có thể cảm nhận được những gì như chúng tôi cảm nhận khi suy nghĩ về sự vui mừng chiến thắng của Đấng Christ. Kinh Thánh nói về điều đó như sau: “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Bởi chưng bạn còn là “người xác thịt” sự vui mừng chiến thắng của Đấng Christ không có quan trọng gì đối với bạn. Bạn không thể bị kích động về điều đó. Con người xác thịt của bạn phải được thay đổi để bạn có thể hăng hái say mê về sự vui mừng chiến thắng của Chúa Giê-su Christ! Bạn phải được biến đổi để cảm nhận được những gì chúng tôi cảm nhận.

Bạn biết rằng bạn nên cảm nhận như chúng tôi đã cảm nhận, nhưng bạn không thể tự chính mình cảm nhận điều bạn nên cảm nhận! Cho dù bạn có cố gắng đến đâu đi nữa, bạn cũng không thể tự mình cảm nhận như chúng tôi cảm nhận về sự vui mừng chiến thắng của Chúa Giê-su Christ! Bạn phải cảm biết điều đó, nhưng bạn không thể nào dù bạn cố gắng đến đâu đi nữa. Bạn không thể trở thành người mà bạn phải có. Điều đó có nghĩa là tội lổi đã bị kết án!

Bạn phải đến với Chúa Giê-su và nói rằng, “Lạy Chúa, con không thể trở thành người mà Chúa muốn! Con lạc mất! Con không cứu chửa được. Con không thể thay đổi chính con! Chúa Giê-su ơi, xin cứu con!” Và khi bạn cảm biết điều đó, bạn đã gần được cứu rồi đó. Sự nhận thức của tội lổi đến trước sự biến đổi đến với Chúa Giê-su Christ!

Và cho những ai chưa được biến đổi, chúng tôi nài xin bạn hãy tin nhận Chúa Giê-su Christ là Đấng đã sống lại. Chúng tôi mong ước bạn được rửa sạch tội lỗi qua Huyết báu của Ngài. Chúng tôi thúc đẩy bạn đến với chúng tôi và bước theo Đấng Cứu Chuộc một cách nhưng không! Chúng ta đang ở bên sự thắng lợi, vì “Ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.” Vì thế tôi khuyên bạn tin nhận Chúa Giê-su Christ, được biến đổi, được ở bên sự thắng lợi!

Nguyền cùng gia nhập Hội Thánh hiển vinh,
   đồng tiến đến nơi diệu vinh,
Chung sống với Chúa luôn trên thiên đàng,
   đời đời được phước hân hoan.
Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài
   đừng bê trễ rày mai.
Chúa chắc cứu anh, xin đừng ngại ngần,
   [Ngài] vui cứu anh ngay.
(“Chỉ Tin Nơi Chúa” bởi John H. Stockton, 1813-1877).

Hát lại điệp khúc lần nữa. Trong khi chúng ta hát bài “Chỉ Tin Nơi Chúa,” nếu bạn là người chưa được cứu, tôi muốn bạn bước ra khỏi chổ ngồi đi về phía sau hội trường. Tiến Sĩ Cagan sẽ dẩn bạn đến một phòng khác, nơi đó chúng ta có thể nói chuyện và cầu nguyện. Đi ngay bây giờ khi chúng ta hát.

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,
   đừng bê trễ rày mai.
Chúa chắc cứu anh, xin đừng ngại ngần.
   Ngài vui cứu anh ngay.

Ông Lee, xin vui lòng thay cho chúng tôi để cầu nguyện cho những ai đáp ứng.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Bác Sĩ Kreighton L. Chan: Ê-sai 53:1-10.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Ha-lê-lu-gia Đấng Sống ‘The Strife is O’er’”
(chuyễn ngữ bởi Francis Pott, 1832-1909).


DÀN BÀI CỦA

VUI MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA ĐẤNG CỨU CHUỘC

(BÀI GIẢNG SỐ 12 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra; và ý chỉ Đức-Giê-Hô-Va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10).

I.   Thứ nhất, Người sẽ thấy dòng dõi mình! Ê-sai 53:10a;
Lu-ca 13:29; Thi-Thiên 25:13; 1 Cô-rinh-tô 15:5-8;
1 Giăng 1:1; Giăng 20:19-20.

II.  Thứ hai, những ngày Người sẽ thêm dài ra! Ê-sai 53:10b;
Rôma 6:10, 9; Hê-bơ-rơ 7:24, 25.

III. Thứ ba, công việc của Ngài sẽ thạnh vượng! Ê-sai 53:10c;
49:6; 60:3, 5; 49:12; Khải-Huyền 11:15; 1 Cô-rinh-tô 2:14.