Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
HỘI THÁNH BÙNG NỔ!

AN EXPLODING CHURCH!
(Vietnamese)

by Dr. R. L. Hymers, Jr.
bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 9 tháng 9 năm 2012

“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:37, 38).


Nhiều mục sư thường nghĩ rằng Chúa Giê-su Christ đang kêu gọi chúng ta, trong những câu nầy, là cầu xin Đức Chúa Trời thay đổi những tín hữu trong Hội Thánh trở thành những người chiến thắng linh hồn. Đó không phải là hoàn toàn sai lầm, nhưng nó là về áp dụng hơn chỉ là giải thích. Vâng, chúng ta có thể nói rằng đây là áp dụng trong sự cầu nguyện cho những cơ đốc nhân được cảm động để đi ra chinh phục những linh hồn tội nhân. Nhưng đó không đúng hẳn là những gì mà Đấng Christ kêu gọi môn đồ của Ngài.

Chúa Giê-su kêu gọi Môn Đồ của Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời để sai những người mới vào cánh đồng gặt hái, ngay bây giờ, tức thì, trước khi họ được huấn luyện kỷ hơn, thậm chí trước khi họ được cứu! Dù sau, hầu như họ chưa phải là Cơ Đốc Nhân khi Chúa Giê-su nói điều đó! Chính những người Môn Đồ nầy cũng chưa được huấn luyện, và vài người họ, ít ra, chưa được biến đổi. Tiến sĩ McGee nói không có một người nào được tái sinh cho đến khi Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại. Bằng chứng rỏ ràng rằng Giu-đa đã không được cứu. Thô-ma thì chưa tin vào Phúc Âm, bởi vì chúng ta biết rằng ông không tin Chúa Giê-su Christ đã từ kẻ chết sống lại. Phi-e-rơ phủ nhận sự khổ nạn của Chúa Giê-su và bị Ngài quở trách vì sự bướng bỉnh không tin của ông. Những người nầy đã đuợc gởi vào cánh đồng gặt hái linh hồn trong phân đoạn kế tiếp, trong Ma-thi-ơ đoạn 10. Chúa Giê-su Christ kêu gọi họ cầu nguyện để người mới được sai phái vào cánh đồng để gặt hái những linh hồn!

Điều đó có nghĩa gì cho chúng ta ngày hôm nay? Vì sao, nó có nghĩa rằng chúng ta gấp rúc gởi những người mới trong Hội Thánh ra ngoài để gặt hái những linh hồn hư mất! Còn có nghĩa gì khác nữa? Hãy để chúng ta nhìn trong cái nhìn “mới” và thấy điều gì Chúa Giê-su muốn chúng ta làm hôm nay, trong Hội Thánh của chúng ta. Nếu sáng nay là lần đầu tiên bạn có mặt ở đây, chúng tôi cầu nguyện cho bạn để đến với chúng tôi ngay bây giờ để thành một con gặt trong cánh đồng gặt hái, mang những người lạc mất đến với Hội Thánh chúng ta để nghe Phúc Âm. Nghe lại đoạn Kinh Thánh lần nữa, trong ánh sáng nầy,

“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (Ma-thi-ơ 9:37, 38).

Chúng tôi cũng nói với bạn giống như vậy. Chúng tôi đang cầu nguyện cho bạn để đến và giúp đở chúng tôi để đem những người khác vào trong Hội Thánh nầy để được nghe Phúc Âm và nhận được sự cứu rổi. Chúng ta học được điều nầy là thật ít nhất là trong hai phương diện khác nhau.

I. Thứ Nhất, Chúa Giê-su kêu gọi những Môn Đồ đầu tiên để trực tiếp chiến thắng linh hồn.

Xin trở lại với sách Ma-thi-ơ 4:18-20. Xin vui lòng đứng lên và đọc lớn những câu Kinh Thánh nầy.

“Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài” (Ma-thi-ơ 4:18-20).

Đó là điều đầu tiên mà Chúa Giê-su nói với những người nầy, “Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19). Có một điệp khúc bài tỏ rỏ điều nầy,

Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân,
   Đem bao tội nhân, quy chân diệt tà,
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
   nếu ngươi phục tùng ta;
vực tội nhân gần xa, lìa nơi chốn ác ma.;
   Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta.
    (“Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân” bởi Harry D. Clarke, 1888-1957).

Quý vị có thể ngồi xuống.

Chúa Giê-su không phải đem họ vào và dạy họ học Kinh Thánh trong vài năm trước khi Ngài sai họ đi ra để mang những người khác vào, như là một tay đánh lưới người. Ngài không trả lời những thắc mắc của họ hay dạy họ về thần học hoặc về môn biện giáo hay lịch sử cơ đốc. Ngài cũng không đem họ vào lớp Trường Chúa Nhật để học trong vài tháng trước khi Ngài biểu họ đi theo đuổi những người khác và đem họ vào. Ngài thậm chí cũng không dạy họ cách để giải nghĩa Phúc Âm. Không! Ngài chỉ sai họ đi ra để đem những ngưòi khác vào, để “đánh lưới” những người khác! Điều đầu tiên mà Ngài phán với họ là, “Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người.”

Tôi không nghĩ nó hoàn toàn là trung thực để nói với bạn điều khác. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải theo gương của Chúa Giê-su Christ. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ, lần đầu tiên mà bạn đến với Hội Thánh, thì Chúa Giê-su Christ muốn bạn làm gì. Chúa Giê-su Christ muốn bạn đi ra để đem những người khác vào. Chúa Giê-su Christ muốn bạn đi ra để gặp người nào đó, và mang họ vào ngay bây giờ, liền lập tức – có lẻ tối nay! Đi ra để gặp một người nào đó và đem họ vào với bạn! Đứng lên và hát lại một lần nữa!

Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân,
   Đem bao tội nhân, quy chân diệt tà,
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
   Nếu ngươi phục tùng ta;
Vực tội nhân gần xa, lìa nơi chốn ác ma;
   Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta.

Vâng, Chúa Giê-su Christ kêu gọi những Môn Đồ đầu tiên, liền lập tức, từ lúc ban đầu, để trở nên tay đánh lưới người – để làm con gặt trong mùa gặt – đặng đem những ngưòi khác vào ngay bây giờ - liền lập tức! A-men! và A-men!

II. Thứ hai, Chúa Giê-su sai những người mới khác để chiến thắng linh hồn liền lập tức.

Chúng ta thấy trong chương đầu của Phúc Âm Giăng. Hai môn đồ của Giăng Báp-Tít đi theo Chúa Giê-su đến chổ của Ngài. Một trong hai người đó là Anh-rê, em của Phi-e-rơ. Anh-rê lập tức đi ra gặp Phi-e-rơ và nói rằng: “Chúng ta đã gặp Đấng [Mê-si]…và đem Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-su” (Giăng 1:41, 42). Ngày hôm sau Chúa Giê-su nói với Phi-líp “Hãy theo ta” (Giăng 1:43). Phi-líp liền đi đến Na-tha-na-ên và nói rằng, chúng ta đã gặp Đấng Mê-si. Na-tha-na-ên nghi ngờ việc đó. “Phi-líp nói, Hãy đến xem” (Giăng 1:46). Phi-líp đem Na-tha-na-ên đến với Chúa Giê-su và liền sau đó Na-tha-na-ên đã trở thành môn đồ của Chúa.

Anh-rê liền đem Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-su. Phi-líp liền đem Na-tha-na-ên đến với Chúa Giê-su. Hai người Môn Đồ mới nầy trở thành những người chiến thắng linh hồn ngay lập tức, tức thì! Họ không phải chờ đợi để được huấn luyện để chiến thắng linh hồn. Họ liền lập tức đi ra và mang những người khác đến với Chúa Giê-su, không chút chậm trễ! Họ chỉ nói, “Hãy đến xem.”

Một câu chuyện thí dụ khác trong Giăng đoạn 4. Tiến sĩ John R. Rice nói,

      Trong [Giăng] chương 4, chúng ta học được khi người đàn bà Sa-ma-ri biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, bà bỏ vò nước lại và chạy vào trong thành nói với mọi người, “Hãy đến, xem một ngưòi đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?” [Giăng 4:29]. Một số người ở đây được cứu qua lời chứng của bà, trong khi những người khác đến xem, tin và được cứu. Vâng, những người mới biến đổi nên chinh phục những linh hồn (John R. Rice, D.D., Con của Đức Chúa Trời; Từng Câu Bình Luận Trong Phúc Âm Kết Hợp với Giăng, Sword of the Lord Ấn Bản, 1976, trang 40).

Bình luận trên mẫu chuyện nầy, Tiến sĩ Rice nói, “À, điểm chính trong việc chiến thắng linh hồn là theo đuổi họ. Và ảnh hưởng cá nhân là quan trọng đến độ nó không cần một thông điệp sâu sắc hoặc một sự giải thích dài, nếu bạn làm cho người ta hiểu rằng đây là sự cứu rổi cho tội nhân và họ có thể tin nhận Ngài. Vì vậy mà Anh-rê đem Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-su” (việc làm đúng). Vì vậy người đàn bà nơi giếng nước đã đem nhiều người Samari đến với Chúa Giê-su-ngay lập tức. Bà trở thành kẻ chiến thắng linh hồn ngay khi bà đã tin nhận Chúa Giê-su!

“Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Sa-ma-ri đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình; Ngài bèn ở lại đó hai ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa” (Giăng 4:39-410)

Chúa Giê-su ghé vào đất của dân Giê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lê. Nơi đó Ngài gặp một người đàn ông bị quỷ ám. Chúa Giê-su truyền cho tà ma ra khỏi người nầy, và người nầy được chữa lành. Người nầy xin phép ở với Ngài, nhưng Chúa Giê-su biểu người về mà rằng,

“Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giê-su đã làm cho mình” (Lu-ca 8:39).

Người đàn ông nầy đã chiến thắng linh hồn ngay khi ông nói cho những người khác biết thế nào Chúa Giê-su đã cứu ông!

Như khi Chúa Giê-su đi đến thành Giê-ru-sa-lem gặp mười người phung. Họ la lớn, “Lạy Giê-su, lạy thầy, xin thương xót chúng tôi cùng” (Lu-ca 17:13). Chúa Giê-su bảo họ hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ tại Đền Thờ, “họ đương đi thì phung lành hết thảy” (Lu-ca 17:14). Một người trong bọn họ trở lại cám ơn Chúa Giê-su. Nhưng những người khác thì đi tỏ mình cùng thấy tế lễ. Cũng trong năm đó, chúng tôi được biết rằng “…cũng có rất nhiều thầy tế lễ cũng tin theo đạo nữa” (Công-vụ-các-sứ-đồ 6:7). Không còn nghi ngờ gì nữa, những thầy tế lễ nầy đã được biến đổi, ít nhất một phần nào đó bởi sự làm chứng của những người phung mà Chúa Giê-su đã chữa lành. Những người phung đó đã chiến thắng linh hồn ngay khi Chúa Giê-su chữa lành họ!

Trong ngày Lễ Ngũ Tuần có ba ngàn người được cứu khi nghe Phi-e-rơ giảng về Phúc Âm. Chúng tôi được biết rằng những cơ đốc nhân mới nầy đã “Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công-vụ-các-sứ-đồ 2:47). Tiến sĩ John R. Rice nói, “Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem với cả hàng ngàn hội viên thấy những tấm lòng thay đổi mới thêm vào Hội Thánh hàng ngày! Chiến thắng linh hồn không chỉ là quan trọng: mà hầu như nó là mục đích duy nhất và cuối cùng của Cơ đốc nhân Hội Thánh Giê-ru-sa-lem trong thời Tân Ước!” (John R. Rice, D.D., Đầy Dẫy Thánh Linh: Từng Câu Bình Luận Trong Công Vụ Các Sứ Đồ, Sword of the Lord Ấn Bản, xuất bản năm 1980, trang 104).

Khi những người được cứu vào trong Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, họ lập tức đi ra mời gọi bạn bè, láng giềng và đem họ vào trong hội thánh, vì vậy, “Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công-vụ-các-sứ-đồ 2:47).

Sứ đồ Phao-lô đến thành phố Tê-sa-lô-ni-ca vào năm 53 sau Công Nguyên. Chúng tôi được biết rằng một số người Do Thái tại đó đã tin nhận Chúa Giê-su, và nhiều người Gờ-réc cũng đã được cứu (Công-vụ-các-sứ-đồ 17:4). Phao-lô sắp đặt những tín hữu mới nầy vào trong Hội Thánh. Một năm trôi qua. Bây giờ là năm 54 Sau Công Nguyên. Phao-lô đang ở thành phố Cô-rin-tô. Ông viết thư gởi đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, gọi là “Tê-sa-lô-ni-ca Nhất” trong Kinh Thánh Tân Ước. Tất cả những người trong Hội Thánh đó là những tín hữu đã tin Chúa trong vòng một năm trở lại. Phao-lô nói,

“Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đả đồn khắp mọi nơi, đến nổi chúng tôi không cần phải nói đến nữa” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8).

Những người trong Hội Thánh mới đó đã vượt xa hơn Ma-xê-đoan và A-chai. Họ là những người chiến thắng linh hồn bởi hàng trăm, mặt dầu những người nầy tin Chúa chỉ khỏng một năm trở lại!

Đây là phương pháp đơn giản mà họ dùng. Họ chỉ nói cho những người bạn và những người láng giềng, “Hãy đến xem,” và rồi sau đó họ đem những người nầy vào những buổi nhóm họp. Đây là phương cách họ dùng trong chế độ Cộng sản tại Trung Hoa, nơi mà Hội Thánh đang bùng nổ. Đây là phương cách họ dùng trong đất Hồi Giáo, nơi mà hàng ngàn người đã được thay đổi. Chúa làm việc tại những nơi đó, thì Chúa cũng sẽ làm việc tại nơi đây. Hãy đi và nói với mọi người, “Hãy đến xem.” Nó rất đơn giản và cũng rất hữu dụng!

Đây là kiểu mẩu rỏ ràng của Cơ-đốc Nhân thời Tân Ước. Chúng ta đọc đi đọc lại rằng những người ngay khi trở thành Cơ-đốc Nhân đã trở thành những người chiến thắng linh hồn, đem nhiều bạn bè, và thân nhân của họ vào trong Hội Thánh! Mỗi Hội Thánh đã trở thành Hội Thánh bùng nổ! Nguyện xin Đức Chúa Trời nói với lòng của bạn! Nguyện bạn bước vào Hội Thánh chúng tôi và đem bạn bè cùng gia đình của bạn vào để nghe Phúc Âm, và dự buổi ăn tối với chúng tôi! Đến và giúp đỡ chúng tôi để làm một sự bùng nổ cho Hội Thánh! “Đánh lưới người.” Vui lòng đứng lên và hát!

Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân,
   Đem bao tội nhân, quy chân diệt tà,
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
   nếu ngươi phục tùng ta;
Vực tội nhân gần xa, lìa nơi chốn ác ma;
   Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta.

Hãy đi và đem một số người đến đây, vào trong Hội Thánh với bạn! Chúng tôi lúc nào cũng có buổi ăn trưa và ăn tối cho họ! Chúng tôi lúc nào cũng có tiệc chúc mừng sinh nhật cho họ! Chúng tôi lúc nào cũng có những cuộc vui ở đây hơn là bất cứ chổ nào ở Los Angeles! Hội nầy là Hội Thánh vui vẽ nhất ở Los Angeles. Hãy đem một số người đến với bạn lần sau! Không có gì là phức tạp rắc rối cả. Hãy nói với họ, “Đến nhà thờ với tôi. Nơi đó vui vẽ và hấp dẩn lắm. Bạn có thể đến với tôi Chúa Nhật tuần nầy không?” Chỉ như vậy thôi! Rất dể dàng! Hãy làm đi! Đem một số người vào với bạn tuần sau! Quý vị có thể ngồi xuống.

Điều đầu tiên mà Chúa Giê-su dạy các môn đồ đầu tiên cũng là điều đầu tiên mà chúng tôi dạy cho bạn. Chúa Giê-su nói với bạn sáng hôm nay,

“Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người”
       (Ma-thi-ơ 4:19).

Một số người có lẻ là lần đầu tiên hiện diện ở đây sáng hôm nay. Chúa Giê-su nói với bạn, “hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người” Nếu một người nào đó dẩn bạn đến đây sáng hôm nay, điều đầu tiên Chúa Giê-su muốn bạn làm là trở thành “tay đánh lưới người.” Đem một số người đến đây với bạn vào Chúa Nhật tuần sau! Rất dể dàng! Hãy làm đi! Hát lại một lần nữa.

Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân,
   Đem bao tội nhân, quy chân diệt tà,
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
   Nếu ngươi phục tùng ta;
Vực tội nhân gần xa; lìa nơi chốn ác ma,
   Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta.

Một cô đã đến với Hội Thánh nầy trong vài tuần trước. Cô đã trở thành một “tay đánh lưới người.” Cô đã đem ba người bạn gái khác đến với cô! Bạn cũng có thể làm giống như vậy! Đi và đem những người khác vào Hội Thánh với bạn! Làm đi! Làm đi! Đem người khác vào với bạn! Chúng ta sẽ có buổi ăn trưa hay tối với nhau. Chúng ta sẽ xem một cuồn phim hài cửu với nhau. Chúng ta có buổi tiệc mừng sinh nhật. Chúng ta sẽ có sự vui vẽ hơn là trò vui của những bầy khỉ! Đó là mẹ tôi đã nói như vậy, “Chúng ta có những sự vui vẽ hơn là những bầy khỉ!” Đi và mang những người khác vào dự tiệc mừng sinh nhật trong Hội Thánh! Đem họ vào dự tiệc! Hát lại một lần nữa!

Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân,
   Đem bao tội nhân, quy chân diệt tà,
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
   Nếu ngươi phục tùng ta;
Vực tội nhân gần xa, lìa nơi chốn ác ma;
   Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta.

Có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ nói, “Tôi sẽ làm việc đó! Tôi sẽ đem một số người vào Hội Thánh với tôi để nghe Phúc Âm và chung vui với chúng ta!” Xin vui lòng giơ tay lên. Tiến sĩ Chan sẽ đến cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ bạn để làm điều đó (cầu nguyện).

Nếu bạn có mặt ở đây sáng nay và bạn chưa được tái sanh để trở thành Cơ-đốc nhân, xin vui lòng lắng nghe cẩn thận. Chúa Giê-su Christ đã đến từ Thiên Đàng và chịu đóng đinh trên cây thập tự, chịu chết để đền tội cho bạn. Ngài bị chôn trong mồ mả, bị niêm phong lại, và được canh giữ bởi những người lính La-mã. Nhưng Chúa Giê-su Christ đã sống lại trong xác thịt. Ngày thứ ba, Ngài đã từ kẻ chết sống lại và bước ra khỏi phần mộ! Ngài sống và thông công với những người theo Ngài trong bốn mươi ngày. Họ tiếp xúc với Ngài và nhận biết Ngài sống thật không phải là hồn linh. Sau đó Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

Khi bạn quay lại từ một đời sống tội lổi đến sự tin nhận Chúa Giê-su, huyết của Ngài sẽ rửa sạch hết tội lổi của bạn, và ban cho bạn sự sống đời đời. Chúng tôi cầu nguyện cho bạn để đến với Chúa Giê-su và tin nhận Ngài để nhận được sự cứu rổi. Bất cứ bận rộn như thế nào, bạn nhớ trở lại đây vào tuần sau! Và đem người khác đến với bạn! Đi và làm điều đó!

Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân,
   Đem bao tội nhân, quy chân diệt tà,
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
   Nếu ngươi phục tùng ta;
Vực tội nhân gần xa, lìa nơi chốn ác ma;
   Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta.

Chúa ôi, hãy giúp đỡ họ làm điều đó! A-men.

(CUỐI BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc bài giảng bằng tiếng Việt hằng tuần của Mục sư Tiến sĩ Hymers ở
trên trang mạng tại www.realconversion.com. BÃm vào “Bài Giãng Ti‰ng ViŒt. ”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Tiến sĩ Kreighton L. Chan: Ma-thi-ơ 4:18-20.
Hát Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Thời Gian Ngắn Ngũi” (bởi Tiến sĩ John R. Rice, 1895-1980)
“Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân” (bởi Harry D. Clarke, 1888-1957).


DÀN BÀI CỦA

MỘT HỘI THÁNH BÙNG NỔ

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:37, 38).

I.  Thứ Nhất, Chúa Giê-su kêu gọi những môn đồ đầu tiên trực tiếp đến
sự chiến thắng linh hồn, Ma-thi-ơ 4:18-20.

II. Thứ hai, Chúa Giê-su sai những người mới khác đến sự chiến thắng
linh hồn liền lập tức, Giăng 1:41, 42, 43, 46; 4:29, 39-41;
Lu-ca 8:39; 17:13, 14; Công-vụ-các-sứ-đồ 6:7; 2:47; 17:4;
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8.