Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
BẠN ĐẾN VỚI CHÚA JÊ-SUS CHRIST CHƯA?

HAVE YOU COME TO CHRIST?
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 9 tháng 11 năm 2003
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 9, 2003

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống”
(Giăng 5:40).


Những người lãnh đạo tôn giáo trong thời Chúa Jê-sus Christ nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước rất cẩn thận. Nhưng họ đã bỏ sót trên thực tế là Kinh Thánh nói về Đấng Christ – cho nên, họ không có đến với Chúa Jê-sus Christ, và nhận sự cứu rỗi qua Ngài. Có một câu nói phổ biến giữa vòng họ, “Người mà có lời của luật pháp là có sự sống đời đời” (Matthew Henry, ghi chú dựa trên Giăng 5:39). Nhưng Đức Chúa Jê-sus phán rằng Kinh Thánh làm chứng về Ngài,

Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:39-40).

Họ tin cậy vào lời của Kinh Thánh, nhưng họ không có tin cậy vào Đấng Christ được nói đến ở trong Kinh Thánh. Tiến sĩ Walvoord nói, “Tương tự như vậy nhiều người ngày nay nghĩ rằng nghiên cứu Kinh Thánh là sự kết thúc trong chính nó” (Walvoord và Zuck, Sự Dẫn Giải Kiến Thức Kinh Thánh ‘The Bible Knowledge Commentary’, Victor Books, 1984, quyển II, tr. 292).

Họ đến với Kinh Thánh, và tin vào lời của Kinh Thánh – nhưng họ không chịu đến với Đấng Christ và tin cậy Ngài.

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:40).

Có khuynh hướng khủng khiếp trong loài người sa ngã để đến với điều gì khác hơn là Đấng Christ, để tin vào điều khác ngoài Chúa Jê-sus Christ.

“Người ta che mặt chẳng thèm xem” (Ê-sai 53:3).

“Linh hồn chúng nó cũng chán ta” (Xa-cha-ri 11:8).

“Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi!” (Giăng 19:15).

Đây là cách mà hết thảy nhân loại đối xử Đấng Christ. Ngoài ân điển của Đức Chúa Trời ra, cách nầy hay cách khác, điều đó có thể nói về hết thảy nhân loại.

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:40).

Ngoài ân điển Chúa ra, không có một loài người nào sẽ có thể đến với Đấng Christ. Chúa Jê-sus phán,

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta,” (Giăng 6:44).

Đức Chúa Trời có kéo bạn đến chiều hôm nay không? Bạn có cảm nhận rằng bạn cần Đấng Christ không? Bạn có cảm thấy rằng bạn bị lạc ngoài Ngài không? Nếu bạn có, Đức Chúa Trời đang kéo bạn ra khỏi những tư tưởng sai lầm về chính Đấng Christ. Hãy nghe cẩn thận với điều tôi nói đây, quay bỏ những tư tưởng sai lầm, và hãy đến cùng Đấng Christ. Đến bây giờ, bạn cũng chưa đến cùng Đấng Christ. Cho đến bây giờ, Đấng Christ đã phán với bạn,

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:40).

I. Thứ nhất, loài người làm gì thay gì đến với Chúa Jê-sus Christ.

Những người có bối cảnh Ngũ Tuần hoặc Phong Cách Thuyết Phục thường nghĩ rằng sự cứu rỗi đến là qua những kinh nghiệm và cảm xúc. “Đức Thánh Linh” thường thường thay thế Đấng Christ làm trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người (hội ý I Ti-mô-thê 2:5). Chúa Jê-sus, trong thực tế, thường bị thay thế bởi “Đức Thánh Linh.”

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:40).

Người mà có bối cảnh Công Giáo La-mã có khuynh hướng thay thế Đấng Christ với những hành động hành xác – hối lỗi, xưng tội, và làm lành. Họ cố thử để được cứu bằng cách xưng từng tội lỗi một của họ, hoặc cố gắng để theo Đấng Christ từng ngày. Những việc làm người nầy thay thế Đấng Christ.

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:40).

Những người mà có bối cảnh của tôn giáo thế gian khác, như Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, và v. v…tin rằng sự cứu rỗi không phụ thuộc vào Đấng Christ. Họ có thể tôn thờ Đấng Christ bằng môi miệng như là “một tiên tri vĩ đại,” nhưng họ không tin rằng chỉ mình Đấng Christ mới cứu họ được. Nói chung là họ dựa vào sống “một đời sống tốt” để được sự cứu rỗi.

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:40).

Những người Báp-tít và phái Phúc Âm cũng theo để tin vào điều gì khác hơn Đấng Christ. Tiến sĩ John R. Rice nói,

Hằng triệu thuộc viên hội thánh là không có biến đổi, là những tội nhân không tái sinh sống dưới sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời. Trong Địa Ngục ngày nay có hằng triệu vô số…những người Báp-tít chính thống…là những người đã đi vào [Địa Ngục], không bao giời thực sự được cứu. [Họ] trượt con đường, có niềm hy vọng sai lầm và bây giờ trong sự giày vò (Tiến sĩ John R. Rice, Ngoan Đạo Nhưng Hư Mất ‘Religious but Lost’, Nhà Xuất Bản Sword of the Lord, 1939, tr. 8).

Rồi Tiến sĩ Rice nói,

Từ nhiều lần điều nầy được nêu lên trong Kinh Thánh, nó hiển nhiên rằng có sự nguy cơ thật sự của một người bị lừa dối và trong mong vào niềm hy vọng sai lầm, rồi cuối cùng chỉ khám phá ra rằng người đó đời đời hư mất (như đã trích).

Người Báp-tít và phái Phúc Âm thường tin vào “bài cầu nguyện xưng tội” hơn là Đấng Christ. Họ nói, Tôi cầu xin Ngài cứu tôi. Như vậy chưa đủ sao?” Không, nó chưa đủ! Bạn phải đến với Đấng Christ để được cứu! Bạn không nên tin vào lời cầu nguyện của chính mình! Bạn phải tin cậy Con Đức Chúa Trời! Đấng Christ không có kêu để xin Ngài. Ngài phán hãy đến với Ngài. Chúa Jê-sus Christ phán,

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Bạn đã bị lừa dối bằng cách thà cầu xin Ngài, hơn là đến với Ngài!

Những người khác bị lừa dối bởi thà tin vào điều Kinh Thánh nói, hơn là đến với Đấng Christ. Họ biết “kế hoạch về cứu rỗi” trong Kinh Thánh. Họ biết rằng Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi của họ. Họ biết rằng Ngài từ kẻ chết sống lại. Họ tin những sự thật đó trong Kinh Thánh, nhưng họ không bao giờ đến với chính Chúa Jê-sus. Như Tiến sĩ Walvoord đã nói, “Nhiều người ngày nay nghĩ rằng nghiên cứu Kinh Thánh là sự kết thúc trong chính nó.”

Bạn khác nhau với người Pha-ri-si như thế nào? Chúa Jê-sus phán với họ,

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:39-40).

Những điều nầy, vậy thì, là những việc mà con người thà làm hơn là đến với Đấng Christ. Có lý nào bạn cũng làm điều sai lầm như vậy?

II. Thứ hai, tại sao chạy theo những con đường khác hơn là đến với Đấng Christ sẽ không cứu bạn

Khi bạn đứng trước ngai của Đức Chúa Trời, trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Chúa Jê-sus sẽ phán với bạn rằng,

“Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta” (Ma-thi-ơ 7:23).

Tại sao Ngài bảo bạn hãy lui ra khỏi Ngài và vào lửa Địa Ngục? Bởi vì Ngài, “chẳng biết bạn bao giờ.” Lý do mà Ngài chẳng bao giờ biết bạn là bởi gì bạn không bao giờ đến với Ngài! Nó chỉ đơn giản như thế thôi!

Bạn cố gắng để được cứu bằng cách nói lên lời cầu nguyện hoặc bằng cách tin vào điều gì đó trong Kinh Thánh. Nhưng những điều đó không cứu được một ai. Kinh Thánh chép,

“Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài” (Giăng 6:28-29).

“Việc làm” duy nhất được chấp nhận là tin cậy vào Đức Chúa Jê-sus Christ! “Hãy tin cậy vào Đức Chúa Jê-sus Christ” là cách khác để nói “đến với Chúa Jê-sus.” “Tin cậy vào Đức Chúa Jê-sus” và “hãy đến với Ngài” là hai cách khác nhau để nói điều giống nhau. Chúa Jê-sus phán,

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến; Đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời”(Giăng 6:44-47).

Chúng ta thấy, trong sứ điệp nầy, đến với Chúa Jê-sus và tin cậy vào Chúa Jê-sus đơn thuần là hai cách nói khác nhau về một việc giống nhau. Bây giờ, câu hỏi của tôi cho bạn là – bạn đã đến với Chúa Jê-sus chửa? Bạn có tin cậy vào Ngài chưa?

Không có điều gì ngoài việc đến với Chúa Jê-sus sẽ kết quả trong sự cứu rỗi – bởi vì không ai ngoài Chúa Jê-sus có thể cứu bạn! Không ai ngoài Chúa Jê-sus đã chịu chết trên Thập Tự Giá để trả án phạt cho tội lỗi của bạn. Không ai ngoài Chúa Jê-sus sống lại trong thân thể từ kẻ chết để cho bạn sự sống.

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 4:12).

Bạn phải đến với Chúa Jê-sus bằng không bạn sẽ không được cứu. Hết thảy phương pháp khác, và tất cả đường khác dẫn đến Địa Ngục. Nhưng tới bây giờ bạn vẫn chưa đến với Ngài, phải không? Bạn tin những gì Kinh Thánh nói về Ngài. Bạn ngay cả cầu xin Ngài để cứu bạn. Nhưng bạn vẫn chưa đến với Ngài – phải không?

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:40).

III. Thứ ba, làm sao để biết bạn chạy đến với Chúa Jê-sus Christ hay chưa.

Bạn có thể nói, “Tôi không biết rằng tôi đã đến với Đấng Christ hay chưa. Làm sao tôi có thể nhận biết được?” Cách để biết là đã được đưa ra trong II Cô-rinh-tô 13:5. Sứ-đồ Phao-lô nói,

“Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình...” (2 Cô-rinh-tô 13:5).

Về câu nầy, Spurgeon nói,

Tự xét chính bạn vì nếu như bạn lầm lỗi bạn có thể không bao giờ sửa được, ngoại trừ trong thế giới nầy…tôi không đủ khả năng để linh hồn tôi bị quăng vào trong địa ngục. Điều ghê sợ kinh khủng là điều mà bạn và tôi đang chạy, nếu chúng ta không tự xét lấy mình! Nó là một mối nguy đời đời; nó là mối nguy của thiên đàng hay địa ngục, đặc ân đời đời của Đức Chúa Trời hay sự rủa sả vĩnh viễn của Ngài. Nên sứ đồ có thể nói, “tự xét chính bạn” (C. H. Spurgeon, “Tự Xét Mình ‘Self Examination’,” The New Park Street Pulpit, Nhà Xuất Bản Pilgrim, tái bản 1981, quyển IV, tr. 429).

Tiến sĩ J. Vernon McGee chú thích điều nầy dựa trên II Cô-rinh-tô 13:5,

Phao-lô nói chúng ta nên tự xét lấy mình để thấy chúng ta có đức tin hay không. Chúng ta nên vui lòng đối diện với nan đề (J. Vernon McGee, Qua Suốt Kinh Thánh ‘Thru the Bible’, Thomas Nelson, 1983, quyển V, tr. 145).

Asahel Nettleton, nhà truyền giảng trứ danh của Đại Tỉnh Thức Thứ Nhì, nói,

Trong việc nầy [về sự tự xét mình], mỗi cá nhân phải ngồi lại trong sự xét đoán chính mình. Đối xử trung thực với linh hồn bạn. Hi vọng sai lầm tệ hơn là không có. Lỗi lầm trong việc lo âu quan trọng nầy thật đáng kinh sợ. Xét kỉ nền tảng mà bạn đặc hi vọng về thiên đàng, để khỏi phải ân hận sai lầm của mình quá trể (Asahel Nettleton, Bài Giảng từ Đại Tỉnh Thức Thứ NhìSermons from the Second Great Awakening’, International Outreach, tái bản 1995, tr. 323, 333).

Lùi lại và nghĩ về thời điểm của sự cứu rỗi của bạn. Bạn có đến với Đấng Christ không? Hay bạn đã làm điều gì khác? Như Tiến sĩ Nettleton đã nói, “Xét cho kỉ nền tảng mà bạn đặt những hi vọng của bạn về thiên đàng.” Bạn có thật sự đến với Đấng Christ không? Có phải chính Đấng Christ là nền tảng của niềm hi vọng của bạn không? Nếu bạn không thật sự đến với Đấng Christ lúc ấy, bạn nên đến với Ngài tối nay. Chúa Jê-sus phán

“Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37).

Chúa Jê-sus phán,

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Hi vọng tôi xây trên không gì ngoài Huyết công chính của Chúa Jê-sus.
Tôi không dám tin vào khung ngọt ngào, Chỉ hoàn toàn nương vào danh Jê-sus.
Vào Christ, Vần Đá vững chắc, tôi đứng; Tất cả nền khác là cát lún,
Tất cả nền khác là cát lún.
   (“Vần Đá Vững Chắc ‘The Solid Rock’” bởi Edward Mote, 1797-1874).


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Bác sĩ Kreighton L. Chan: Giăng 5:39-47.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Vần Đá Vững Chắc ‘The Solid Rock’” (bởi Edward Mote, 1797-1874).


DÀN BÀI CỦA

BẠN ĐẾN VỚI CHÚA JÊ-SUS CHRIST CHƯA?

HAVE YOU COME TO CHRIST?

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống”
(Giăng 5:40).

(Giăng 5:39; Ê-sai 53:3; Xa-cha-ri 11:8; Giăng 19:15; 6:44)

I.   Thứ nhất, loài người làm gì thay vì chạy đến với Chúa Jê-sus Christ,
1 Ti-mô-thê 2:5; Ma-thi-ơ 11:28.

II.  Thứ hai, tại sao chạy theo những con đường khác hơn là đến với Chúa
Jê-sus Christ sẽ không cứu được bạn, Ma-thi-ơ 7:23;
Giăng 6:28-29, 44-47; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 4:12.

III. Thứ ba, làm sao để biết bạn chạy đến với Chúa Jê-sus Christ hay
chưa, 2 Cô-rinh-tô 13:5; Giăng 6:37.