Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
MGA DISIPOLO AT MGA DEMONYO

DISCIPLES AND DEMONS
(Tagalog)

Isang pangaral na ipinangaral ni Dr. R. L. Hymers Jr.
at ipinangaral ni Rev. John Samuel Cagan
sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Umaga ng Arwa ng Panginoon, Ika-22 ng Hulyo taon 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 22, 2018


Ito ang pangatlong pag-aaral na ibinibigay naming sa pagsasanay ni Kristo ng Kanyang mga Disipolo. Habang ating sinusundan si Hesus sa pagsasanya sa kanila, matututunan natin kung paano magsanay ng mga disipolo ngayon.

Hindi sinanay ni Hesus ang Kanyang mga Disipolo sa paraan na sinusubukang sanayin ng ating mga simbahan ang mga kabataan ngayon. Dapat tayong magtuon ng pansin sa paraan na gumawa si Hesus ng mga disipolo, dahil Siya ay lubos na matagumpay, at ang ating mga simahan ay karaniwang nabibigo. Isa sa mga pagkakamali ngayon ay ang subukang magawa ang mga disipolong mapagbagong loob bago natin sila turuang maging mga disipolo. Ngunit si Hesus ay gumugol ng tatlong taon na tinuturuan ang Kanyang mga Disipolo, bago sila maipanganak muli (Juan 20:22; tignan si J. Vernon McGee at Thomas Hale). Iyan ay isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng ginawa ni Hesus, at ang sinusubukan nating gawin ngayon.

Isa pang pangunahing pagkakaiba ay ang mga paksa na itinuro ni Kristo sa kanila. Sa pinaka simula tinawag sila ni Hesus at nagsabing, “Gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao” (Marcos 1:17). Sinanay Niya sila gamit ng isang pangunahing layunin – upang gawin silang makatutulong ng ibang maging mga disipolo. Sinabi sa kanila ni Hesus na iyan ang Kanyang layunin sa pinaka simula. At iyan ang aking layunin din. Hindi ako narito upang magturo sa inyo ng mga kwento sa Bibliya, gaya ng ginagawa nila sa Linggong Paaralan ngayon. Ang aking layunin ay ang turuan kayong maging mga mananagumpay ng mga kaluluwa, upang dalhin ang ibang sumunod kay Kristo at managumpay ng mga nawawalang mga kaluluwa. Sinabi iyan ni Kristo sa kanila mula sa pinaka simula (tignan ang Marcos 1:16-20).

Ang pangalawang bagay na itniuro ni Kristo sa kanila ay kung paano harapin si Satans at kanyang mga demonyo. Tignan ang Marcos 1:21-27.

“At nagsipasok sila sa Capernaum; at pagdaka'y pumasok siya sa sinagoga nang araw ng sabbath at nagtuturo. At nangagtaka sila sa kaniyang aral: sapagka't sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan, at hindi gaya ng mga eskriba. At pagdaka'y may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu; at siya'y sumigaw, Na nagsasabi, Anong pakialam namin sa iyo, Jesus ikaw na Nazareno? naparito ka baga upang kami'y puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang Banal ng Dios. At sinaway siya ni Jesus, na nagsasabi, Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya. At ang karumaldumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kaniya. At silang lahat ay nangagtaka, ano pa't sila-sila rin ay nangagtatanungan, na sinasabi, Ano kaya ito? isang bagong aral yata! may kapamahalaang naguutos pati sa mga karumaldumal na espiritu, at siya'y tinatalima nila” (Marcos 1:21-27).

Tumingala. Ang pangalawang bagay na itinuro ni Kristo sa Kanyang mga unang mga apat na mga Disipolo ay ang tungkol sa Kanyang kapangyarihan laban kay Satanas at kanyang mga demonyo. Ang Repormasyong Pag-aaral na Bibliya (pahina 290) ay nagsasabing,

Ang mga demonyo ay mga bumagsak na mga anghel…na pinagsisilbihan si Satanas. Sinasalihan ang rebelyon ni Satanas, ngunit sila’y itinapon palabas ng langit…ang lehiyon ng mga demonyo ni Satanas [ay gumamit] ng paglilinlang at pagpapahina ng loob sa maraming mga anyo. Ang paglalabag sa kanila ay isang gawain ng espiritwal ng digmaan (Mga Taga Efeso 6:10-18),

Bilang isang bagong disipolo, gusto ni Hesus na malaman mo ang tungkol kay Satanas at kanyang mga demonyo. Isa sa mga kalalakihan na nakaharap ni Hesus ay sinapian ng demonyo. Sa Haring Santiagong Bibliya ang Griyegong salita para sa mga demonyo ay isinalini na “mga diablo.” Tignan ang Marcos 1:39,

“At siya'y [si Hesus] pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea, na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonio” (Marcos 1:39).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ANG AMING MGA PANGARAL AY MAKUKUHA
NA NGAYON SA IYONG CELLPHONE.
MAGPUNTA SA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
I-KLIK ANG BERDENG BUTONES NA MAY SALITANG “APP”.
SUNDAN ANG HAKBANG NA LALABAS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Habang ika’y maging isang disipolo ni Hesus, dapat kang magkamalay patungkol sa mga demonyo sa paligid mo. Binubulag ng mga demonyo ang mga tao sa katotohanan na ibinigay sa Bibliya. Susubukan kang takutin ng mga demonyo at magagawa kang huminto sa pagpupunta sa ating simbahan. Susubukan ng mga demonyo na pigilan ka mula sa pagiging isang Kristiyano. Sinabi ni Dr. Thomas Hale,

Dapat nating tandaan na ang pagsasapi ng demonyo ay hindi isang anyo ng mental na karamdaman. Ang mga demonyo o masasamang mga espiritu, ay mga alipin ng punong demonyo, si Satanas. Sila ay mga trabahador ng kasamaan. Pagka pumapasok sila sa isang tao, ginagawa nila siyang isang bilanggo o alipin ni Satanas. Sa kapangyarihan lamang ni Hesus na ang mga demonyong ito ay maaring matalo at ang tao ay mabigyan ng Kalayaan (isinalin mula kay Thomas Hale, M.D., Ang Aplikadong Bagong Tipang Kumentaryo [The Applied New Testament Commentary]; sulat sa Marcos 1:21-28).

Ang mga tao ay nasasapian ng demonyo sa pamamagitan ng pag-aabuso ng droga, mga kulto, at ibang mga anyo ng masidhing rebelyon laban sa Diyos.

Sabi ng isa, “hindi naman ako nagdrodroga, hindi naman ako sumali sa mga kulto, hindi ko naman ginawa ang mga bagay na ito,” Nagagalak ako na hindi ka pa nakakaabot sa ganito sa kasalanan. Gayon pa man , ang iyong isipan ay napalakas ng “pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin” (Si Satanas; Mga Efeso 2:2). Kaya ang iyong di napagbagong loob na isipan ay pinalalakas ni Satanas, “ang pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin.”

Ang pangalawang bagay na ginagawa ni Satanas ay ang bulagin ang katotohanan sa iyo. Pakinggan ang II Mga Taga Corinto 4:3-4.

“At kung ang aming evangelio ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak: Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios” (II Mga Taga Corinto 4:3-4).

“Ang dios ng sanglibutang ito” ay mas maiging maisasalin bilang “ang dios ng panahong ito.” Si Satanas ay ang diyos ng panahong ito. Si Satanas ay nagbulag ng “mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya.” Maari kang magtaka kung bakit hindi mo naiintindihan ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang sagot ay simple – ang diyos ng panahong ito [si Satanas] ay bumulag sa iyong isipan. Ngunit si Kristo ay mayroong mas matinding kapangyarihan kaysa kay Satanas, o kahit sino sa kanyang mga demonyo. Iyan ang dahilan na madaling napalayas ni Kristo ang demonyo sa Capernaum. Sinabi ni Kristo, “Lumabas ka sa kaniya” at ang demonyo ay “lumabas sa kaniya” (Marcos 1:25).

Kung gusto mong maging isang tunay na Kristiyano at isang disipolo ni Hesus, gayon dapat alisin ni Kristo ang panghahawak ni Satanas sa isipan mo. May isang Hipi ang minsan nagsabi kay Dr. Hymers, “Kailangan ko na ang aking isipan ay mapalitan.” Iyan ay masyadong sukdulan. Ang kinailangan ng binatang ito ay ang magkaroon ang kanyang isipang mahugasn ni Hesus. Ang paraan na ginagawa ni Hesus ay simple. Hinuhugasan niya ang isipan mo sa Salita ng Diyos – ang Bibliya. Ang Bibliya ay tumutukoy sa “nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita” (Mga Taga Efeso 5:26). Mga Awit 119:130 ay nagsasabing,

“Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang” (Mga Awit 119:130).

Gusto mo bang maging disipolo ni Hesus? Narito ay isang praktikal na paraan na magsimula. Basahin ang isa sa mga pangaral na manuskrito ni Dr. Hymers sa ating websayt bawat gabi bago ka matulog. Ang aming websayt ay www.sermonsfortheworld.com. Kung babasahin mo ang isa sa mga pangaral ni Dr. Hymers tuwing gabi bago ka matuglog, ang mga berso sa Bibliya at mga kumento ay maglilinis sa iyong isipan at di magtatagal ay magtitiwala ka kay Hesus at maliligtas! Magsitayo at kantahin ang himno bilang 5, “Alam ko ang Bibliya ay Totoo.”

Alam ko ang Bibliya ay ipinadala mula sa Diyos,
Ang Luma, gayon din ang Bago;
Ispirado at banal, ang nabuuhay sa Salita,
Alam ko ang Bilbiya ay totoo.
Alam ko, alam ko alam ko ang Bibliya ay totoo;
Banal na ispirado mula sa simula hanggang katapusan,
Alam ko ang Bibliya ay totoo.

Alam ko ang Bibliya ay buong-buong totoo,
Para sa kapayapaan na ibinigay sa akin sa loob;
Nahahanap ako, pinagagaan ang ako araw-araw,
At binibigyan ako ng tagumpay laban sa kasalnaan.
Alam ko, alam ko, alam ko ang Bibliya ay totoo;
Banal na ispirado mula sa simula hanggang katapusan,
Alam ko ang Bibliya ay totoo.

Kahit na ipinagkakaila ng mga kaaway na may mapangahas na espirtu
Ang mensaheng luma, ngunit bago pa din,
Ang katotohanan nito ay mas matamis bawat beses na ito’y binabanggit,
Alam ko ang Bibliya ay totoo.
Alam ko, alam ko, alam ko ang Bibliya ay totoo;
Banal na ispirado mula sa simula hanggang katapusan,
Alam ko ang Bibliya ay totoo.
(“Alam Ko Ang Bibliya ay Totoo.” Isinalin mula sa
“I Know the Bible is True” ni Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).


KAPAG SUSULAT KA KAY DR. HYMERS DAPAT MONG SABIHIN KUNG ANONG BANSA KA SUMUSULAT MULA O HINDI NIYA MASASAGOT ANG IYONG EMAIL. Kung ang pangaral na ito ay nagkapagpala sa iyo paki padalhan ng isang email si Dr. Hymers at sabihin sa kanya – rlhymersjr@sbcglobal.net (i-klik ito). Maari kang sumulat kay Dr. Hymers sa kahit anong wika, ngunit sumulat sa Ingles kung kaya mo. Kung gusto mong sulatan si Dr. Hymers sa pamamagitan ng postal mail, ang kanyang address ay P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Maari mo siyang tawagan sa telepono sa (818)352-0452.

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.sermonsfortheworld.com
.
Iklik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

Ang mga sermonng dokumentong mga ito ay hindi nakarapatang magpalathala.
Maari ninyo gamitin ang mga ito na walang pahintulot ni Dr. Hymers. Gayon man,
lahat ng mga videyong mensahe ni Dr. Hymers ay nakarapatang magpalathala
at maari lamang magamit sa pamamagitan ng pahintulot.

Kumanta na Mag-isa Bago ang Pangaral ni Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
“Alam Ko ang Bibliya ay Totoo.” Isinalin mula sa
“I Know the Bible is True” (ni Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).