Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬੂਤ

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹੈਮਰਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ
by Dr. R. L. Hymers, Jr.


ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੈੱਕਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਲਾਰਡਜ਼ ਡੇ ਸ਼ਾਮ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 21, 2019

"ਰਾਜਾ ਅਗ੍ਰਿਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ "(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26) ।


ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਲੂਕਾ ਦੇ 26 ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੌਲ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ,

“ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 25:19) ।

ਪੌਲੁਸ ਅਗ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰਪਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਗ੍ਰਿੱਪਾ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ । ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਗ੍ਰਿੱਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸਲੀਬ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿੰਗ ਅਗ੍ਰਿੱਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:-

"...ਰਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26) ।

"ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । " ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਆਮ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ. ਡਾ. ਗੇਬੇਲੀਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,

ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗ੍ਰਿੱਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, "ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" (ਐਕਸਪੌਂਸਟਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਟਿੱਪਣੀ, ਫਰੈਂਕ ਈ. ਗੇਬੇਲੀਨ, ਡੀਡੀ, ਜਨਰਲ ਸੰਪਾਦਕ, ਜ਼ੌੰਡਵਵਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ, 1981, ਭਾਗ 9, ਪੰਨਾ 554; 26: 25-27) ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਮਛੇਰੇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ! ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੋਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ! ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ!

"ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26)।

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ਸਾਡੇ ਸਤਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ਤੇ ਜਾਓ ।
ਸ਼ਬਦ "ਏਪੀਪੀ" ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ- ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ਡਾ. ਲੈਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ [ਰੋਮਨ ਗਵਰਨਰ] ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧਾਨੀ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਭਰੇ ਸਨ. "ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ" ... ਨਾ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, [ਰਾਜਾ] ਅਗ੍ਰਿੱਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਆਰਸੀਐਚ ਲੈਨਸਕੀ, ਡੀ.ਡੀ,

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਔਗਸਬਰਗ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ, 1961 ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪੀ. 1053; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26) ।

"ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26)।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਗ੍ਰਿੱਪਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ "ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ । "

ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ. ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰਸੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,

"ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ" (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:14) ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ! ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਗ ਲੌਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ' ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਗ ਲੌਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ - ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬੂਤ (ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ) (ਗ੍ਰੈਗ ਲਾਉਰੀ, ਕਿਉਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ?

ਟਿੰਡੇਲ ਹਾਊਸ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, 2004, ਪੀਪੀ. 13-24) ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

"ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26)।

I. ਪਹਿਲੀ, ਖਾਲੀ ਕਬਰ

ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਖਾਲੀ ਮਕਬਰੇ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ । ਚਾਰ ਇੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ । ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਸੀ. ਕਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ

"...ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ... ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਓਵੇਂ ... ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਤਕ" (ਮੱਤੀ 28: 12-15) ।

ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ. ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ । ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । - ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ - ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ! ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ! ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, "ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਲਈ" (ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20:19) । ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਸਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਰ ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ । ਤਾਕਤਵਰ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ! ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਗਏ ਸਨ । ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਮੀ ਹਾਕਮ ਪੁੰਤਿਯੁਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਗਏ ,

"ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਅ ਉਠਾਂਗਾ ।' ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਉ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਆਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਠ ਪਿਆ ਹੈ. ਮੱਤੀ 27: 63-64) ।

ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ," ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ - ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ (ਮੱਤੀ 27:65) । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰੱਖੇ (ਮੱਤੀ 27:66). ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ!

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ. ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਬਰਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ । ਕਿਉਂ? ਬਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ! ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਸੀ! ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ!

"ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26)।

ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ!

II. ਦੂਜਾ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ

ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਾਸਵੰਤ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਯਿਸੂ ਆਇਆ ।

"ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । " ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ "(ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20:19) ।

ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ।

"ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਮੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 3) ।

ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਸੀ ।

"ਕੇਫ਼ਾਸ [ਪਤਰਸ] ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ: ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ... ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ; ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ "(1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 5-8) ।

ਡਾ. ਜੌਨ ਆਰ. ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ! [ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 3] । ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ' ਵਿਚ ਸਨ. ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
     ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੂਰੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਂ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ । ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ । ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ।
     ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ - ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ - ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ... ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਮੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ", ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 3 (ਜੌਨ ਆਰ. ਚਾਵਲ, ਡੀ.ਡੀ., ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, 1953, ਪੰਨੇ 49 -50) ।

"ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26)।

ਖਾਲੀ ਮਕਬਰੇ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ।

III. ਤੀਜਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ

ਜੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਇਕ ਝੂਠ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ? ਰਸੂਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰ ਗਏ! ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸੂਲ [ਜੌਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ - ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ] ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ. ਡਾ. ਡੀ. ਜੇਮਜ਼ ਕੇਨੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,

     ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ. ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤਿਆਚਾਰ ... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਚਰਿੱਤਰ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ... ਪਾਲ ਲਿਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ... ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ" (ਡੀ. ਜੇਮਜ਼ ਕੇਨੇਡੀ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ., ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਥਾਮਸ ਨੇਲਸਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, 2005 ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਫ਼ਾ 47) ।

ਇਹ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ:

ਪੀਟਰ - ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ।
  ਅੰਦ੍ਰਿਯਾਸ - ਇੱਕ ਐਕਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
    ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਮਜ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਯੂਹੰਨਾ - ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ
        ਫਿਰ ਪਾਤਮੋਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ।
          ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ ਤੇ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
            ਬੌਰਥੋਲੋਮਏ - ਜਿਊਂਦਾ [ਚਮੜੀ] ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ
              ਗਿਆ ।
                ਮੈਥਿਊ - ਸਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ, ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟ
                  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ।
                    ਥਦਈਸ - ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
                      ਮਾਰਕ - ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
                        ਪੌਲੁਸ - ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
                          ਲੂਕਾ - ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
                            ਥਾਮਸ - ਨੂੰ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਭਠੀ ਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ।

(ਨਿਊ ਫੋਕਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਬ੍ਰਿਜ-ਲੋਗਸ ਪਬਲੀਸ਼ਰ,
   1997, ਪੀ.ਪੀ. 5-10; ਗ੍ਰੇਗ ਲਾਉਰੀ, ਕਿਉਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ?
   ਟਿੰਡੇਲ ਹਾਊਸ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ, 2004, ਪੀਪੀ. 19-20) ।

ਇਹ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ । ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, "ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ!"

ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ।
ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰੇ ।
"ਪਤਰਸ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?"
ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ!
ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ!
ਮੌਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪੰਜੇ ਹੋਏ ਤੋੜੇ -
ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ!
   ("ਰੇਲਵੇ ਅਗੇ" ਪੋਡ ਰਦਰ ਦੁਆਰਾ, 1878-1938) ।

ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਇਰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ - ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ!

ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ,
ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ
ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ।
ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ!
ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ!
ਮੌਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪੰਜੇ ਹੋਏ ਤੋੜੇ -
ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ!
   (ਪਾਲ ਰਾਡਰ, ਆਈਬਿਡ) ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਲ ਰੈਡਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਗੇ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਭੇਜਾਂਗਾ. ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹੈਮਰਸ, ਜੂਨੀਅਰ, ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸੀਏ 90015 - ਅਤੇ ਪਾਲ ਰੇਡਰ ਦੇ ਗਾਣੇ "ਅਲੀਵ ਦੁਬਾਰਾ ।" ਲਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏਗੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ "ਸ਼ੱਕ" (ਮੱਤੀ 28:17) । ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪੂਰਵ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 29:13) ।

"ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ" (ਰੋਮੀਆਂ 10:10) ।

ਡਾ. ਚਾਰਲਜ਼ ਜੇ. ਵੁਡਬ੍ਰਿਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ ਫੁਲਰ ਥੀਓਲਾਜੀਕਲ ਸੈਮੀਨਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਬੌਲਾ ਕਾਲਜ (ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦ (ਵੇਖੋ ਹੈਰੋਲਡ ਲਿੰਡਲ, ਪੀਐਚ.ਡੀ., ਦ ਬੈਟਲ ਫਾਰ ਦ ਬਾਈਬਲ, ਜ਼ੋਂਡਵਰਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ, 1978 ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪੀ. 111). ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ "ਸਚਮੁੱਚ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ" (ਲੂਕਾ 13:24) ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਵੋਗੇ । ਆਮੀਨ !


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੋ ਸੁੰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਕ ਨੈਂਨ ਦੁਆਰਾ:
"ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ" (ਕੀਥ ਗੱਟੀ ਅਤੇ ਸਟੂਅਰਟ ਟਾਊਨਡੇਡ ਦੁਆਰਾ, 2001) ।


रुपरेषा

ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬੂਤ

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION

ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹੈਮਰਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ

"ਰਾਜਾ ਅਗ੍ਰਿਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ "(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:26) ।

(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 25:19; ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ 15:14)

I.   ਪਹਿਲਾ, ਖਾਲੀ ਕਬਰ, ਮੱਤੀ 28: 12-15; ਯੂਹੰਨਾ 20:19;
ਮੱਤੀ 27: 63-64, 65, 66 ।

II.  ਦੂਜਾ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਯੂਹੰਨਾ 20:19; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 3;
1 ਕੁਰਿੰਥੁਸ 15: 5-8 ।

III. ਤੀਸਰੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਮੱਤੀ 28:17;
ਯਿਰਮਿਯਾਹ 29:13; ਰੋਮੀਆਂ 10:10; ਲੂਕਾ 13:24 ।