Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਸ਼ੁਭਸਮਾਮਾਰ ਲਈ- ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

WHY WE DO WHAT WE DO – IN EVANGELISM
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਸੀ. ਐਲ. ਕੈਗਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਰੇਵ. ਜੌਹਨ ਸਮੂਏਲ ਕੇਗਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੈੱਕਲ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2018
A sermon written by Dr. C. L. Cagan
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 28, 2018

"ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਂਹਾ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਓ"
(ਲੂਕਾ 14:23) ।


ਅਨਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ । ਦੂਸਰੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ "ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ" ਅਤੇ "ਫ਼ੈਸਲਾ" ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ । ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਂਹਾ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਹਨ, ਚਰਚਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋ ਲੋਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਦੇਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਡਾ. ਹੈਮਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ।

ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਸ ਐਂਜਲੇਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਦੋ-ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ,ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵਰਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ. ਚਰਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨਣਗੇ । ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਗੇ (ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ (ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ)। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ - ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ!

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਸੀਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਏਕਤਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ!

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਰਚ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਡਾ. ਹੈਮਰਜ਼ ਨੇ ਲੂਕਾ 14:23 ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, "ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਂਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ." ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਚਰਚਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਜਲਦਬਾਜੀ ਫੈਸਲੇ" ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ?

ਪਹਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦ੍ਰਿਯਾਸ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ । ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ । ਇੱਕ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਦ੍ਰਿਯਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।" ("ਮਸੀਹਾ" ਮਤਲਬ "ਮਸੀਹ" ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ "(ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1: 40-42).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ਸਾਡੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਰਮਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ।
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ਤੇ ਜਾਓ
ਸ਼ਬਦ "ਐਪ" ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ਅੰਦ੍ਰਿਯਾਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ. ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਅੰਦ੍ਰਿਯਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਪਤਰਸ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਕ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਪਿਆ ,

ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਫ਼ਿਲਿੱਪੁਸ ਨੇ ਨਥਾਨਿਏਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਨਥਾਨਿਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ" (ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1:46). ਫਿਲਿਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਥਾਨਿਏਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਿਆਦਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤੇ।

ਇਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਸਾਮਰਿਯਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ । ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਪਾ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ , ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,

"[ਸਾਮਰੀ] ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਘੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:" ਆਓ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ,. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਕੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ? "( ਯਹੂੰਨਾ- 4:28, 29) ।

ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕਾ" ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ "ਪਾਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ "ਫੈਸਲਾ" ਹੈ । "ਫੈਸਲਾ" ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਬਚਿਆ" ਹਇਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ "ਦੀ ਪੈਰਵੀ" ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ । ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਡਾ. ਕੈਗਨ ਇਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਪਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 125 ਲੋਕ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, 900 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ।

ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ?. ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਫੈਸਲਾ" ਬਣਾਇਆ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ! ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਡੀਕਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸੀ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ । ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡੀਕਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਰਚ ਵਿਚ ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ,ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਚਰਚ ਵਿਚ ਮਸੀਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਝੂਠੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ!

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾ. ਕੈਗਨ ਅਤੇ ਨੂਹ ਸੋਂਗ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ । ਅਸੀਂ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਦੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ । ਡਾਕਟਰ ਕੈਗਨ ਨੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ।" ਅਸੀਂ ਨੈਰੋਬੀ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸਵਾਹਿਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ । ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ । ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਨ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ!

ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਦਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਤੀਜਾ, ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮਿਕ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚਰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ!

ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ । ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਮਸੀਹ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਟ੍ਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ । ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਟ੍ਰੈਕਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।

ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦਸ ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ । ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ "ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ" (ਮਰਕੁਸ 6: 7) । ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ [ਹੋਰ] ਸੱਤਰ ਹੋਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਜਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ" (ਲੂਕਾ 10: 1) ।

ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਮਨਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ!

ਦੋ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇ ਦੋ ਲੋਕ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀ ਜਾ ,ਸਕਦੇ , ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ।

ਦੋ ਜਣੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ , ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਸੀਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਵਉਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ!

ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਮਸੀਹੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਿਸੂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ । "ਕੰਮ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ" ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ! ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਸ ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ । ਪਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਸਾਡੀ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਇੱਕ ਕਮਜੌਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲੋਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਕੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ।

ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ । ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਲੱਭ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਸੁਣ ਸਕਣ । ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਉਹ ਈਸਾਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਆਮੀਨ


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਕ ਨਾਗਿਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੋਲੋ ਸੁੰਗ:
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ" (ਐਲਕੈਸਨੇਹਾ ਥਾਮਸ ਦੁਆਰਾ, 19 ਵੀਂ ਸਦੀ)।