Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤੀਏ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਲਾਹ !

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!
(Punjabi – A Language of India)

ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਐਲ ਕੈਗਨ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ (ਯੂਸੀਐਲਏ),
ਐਮ ਡੀਵਿਵ (ਟੈੱਲਬੋਟ ਸੈਮੀਨਰੀ), ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. (ਕਲੈਰੇਮੋਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ),
ਅਤੇ ਰੇਵ. ਜੌਹਨ ਸਮੂਏਲ ਕੇਗਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੈੱਕਲ ਤੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ, ਅਗਸਤ 26, 2018
A sermon written by Christopher L. Cagan, Ph.D. (UCLA),
M.Div. (Talbot Seminary), Ph.D. (the Claremont Graduate School),
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 26, 2018

"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ ... ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰੋਗੇ" (ਮੱਤੀ 18: 3) ।


ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਜਰੂਰੀ ਹੈ - ਜਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ "ਪਰਿਵਰਤਿਤ" ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਐਪੀਸਟਰੇਫੋ" ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਇੱਕ ਮੋੜ ਬਦਲਾਵ" ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ" (ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3: 3) । ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" (ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3: 7). ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਵੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ "(II ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:17). ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ! ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ।

ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਲਜ਼ ਫਿਨਨੇ (1792-1875) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ "ਨਿਰਣਾਇਕ" ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ । ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

"ਨਿਰਣਾ" ਕੀ ਹੈ? ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਡਾ. ਹਾਇਮਰਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਡਾ. ਕੈਗਨ,

     ਨਿਰਣਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉ ਦੇਣਾ, ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
     ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਦਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ।? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪੱਖ ਨਤੀਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ (ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਿਆਤ, ਪੰਨਾ 17, 18) ।

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ । ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ "ਫੈਸਲਿਆਂ" ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ' ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਉ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ । ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ, ਮਿਹਨਤ, ਸਮਝ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡਾ. ਹੈਮਰਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੈਗਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ।

1. ਪਹਿਲਾ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ – ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜਾਣੋ । ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਪਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵਿਭਚਾਰ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ? ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ - ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ । ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ , ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਏ ।

2 . ਪਾਪੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਪੀ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, "ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਕਿਥੇ ਹੈ?" ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ "ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ" (ਰੋਮੀਆਂ 8:34) । ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੈਪਟਿਸਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇਸ਼ੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ।

ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, " ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ?" ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ "ਯਿਸੂ" ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਪਰ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ,

"ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਤਮਾ ਦੇਖੀ ਹੈ । ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ! ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਵੇਖੋ । ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ , ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ ਵਿਖਾਈ । ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਭ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖਾਧਾ "(ਲੂਕਾ 24: 37-43) ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, "ਕੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈ?" ਕਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈ । ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ "ਮਸੀਹ" - ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ । ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਪਾਪੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ।

3. ਪਾਪੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ - ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਵਾਈ: ਬਪਤਿਸਮੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ (ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ), ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ । ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ" (ਤੀਤੁਸ 3: 5) ।

ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ: ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ । ਪਾਪੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ" ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਭੂਤ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ" (ਯਾਕੂਬ 2:19). ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਭਰੋਸੇ" ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਪਾਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਚ ਗਏ, ਗੁਆਚ ਗਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ!

ਮੇਰੀ ਆਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
   ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ [ਮਨ ਦੀ ਫਰੇਮ, ਭਾਵ]
   ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੁਕੋ,
ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ,
   ਬਾਕੀ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ;
ਬਾਕੀ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ
   (ਐਡਵਰਡ ਮੋਟ ਦੁਆਰਾ "ਸੌਲਿਡ ਰੌਕ", 1797-1874) ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ "ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਜਾਂ "ਪਾਈਪ ਕਰਕੇ" ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ "ਅਧੀਨ" ਅਤੇ "ਦੁਆਰਾ" ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਅਧੀਨ" ਅਤੇ "ਅੰਦਰ" ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ" ਮੁੱਖ ਪੱਥਰ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:20) ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ । ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ ।

ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਸੀ। "ਪਾਪੀ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਮੌੜ ਦਿਓ ।

4. ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਂਪਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ"

ਪਾਪ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਦਿਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੈ" (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 17: 9). ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ।

ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਪੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ" (ਯੁਹੰਨਾ 6:44). ਇਸ ਨੂੰ "ਇੰਜੀਲ ਵਾਸੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਪਾਪੀ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ , ਉਹ ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੁਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ" (ਯੂਨਾਹ 2: 9). ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਯਸਾਯਾਹ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ! ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ "(ਯਸਾਯਾਹ 6: 5). ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਾਪ ਵਿਖਾਓ । ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਜੇ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ! ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਾਪੀ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ" ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 'ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 'ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਤ' ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਾਇ ਮੇਰੇ ਤੇ! ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ "(ਯਸਾਯਾਹ 6: 5). ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ।

'ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਸੀਹ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਓ । ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, "ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ "ਸਹੀ" ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ "ਸਹੀ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਂ" (ਲੂਕਾ 23:42). ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਾਪੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਸੀ! ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ" (ਲੂਕਾ 23:43). ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ!`

6. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ।

ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?" ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਨਹੀਂ", ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਾਂ" ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ," ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕ "ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, "ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?" ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ!

ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, "ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ?" ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਵਰਗ," ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ! ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, "ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ?" ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਰਕ ਹੈ," ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ' ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, " “ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ (ਜਾਂ ਆਦਮੀ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? " ਜੇ ਉਹ "ਹਾਂ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ", ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਂਪਾ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ । ਪਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕੋ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ।

ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਆਦ । ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗਵਾਹੀ" ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਕੇਵਲ "ਪਾਸ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ' ਚਰਚ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰਾ ਰਵਈਏ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

7. ਸੱਤਵੀਂ, ਸਲਾਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।ੳਜ਼

ਸੱਤਵੀਂ, ਸਲਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਣਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਗੁਆਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਵੇਨਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡੀਕਨ, ਪਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਆਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ’ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਸਕਣ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਇਹ ਲੋਕ "ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤ" ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਧੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ? (ਜੌਹਨ 12:43). ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਟਰੱਸਟ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ "ਨਿਰਣਾਇਕ" ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸਲ ਬਦਲਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ - ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਰੂਹ ਦੇ ਦਹਿ ਬੇਵਕਤੀ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ seminaries ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਉੲਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏੳਜ਼,’ - ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀ ਹੈ !!

ਮੈਂ ਓਸਵਾਲਡ ਜੇ. ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਹੋਮਰ ਰੋਡੇਹੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ "ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ" ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੂਲ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ 6:15 ਵਜੇ ਆਓਗੇ. ਡਾ. ਹੈਮਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ " “ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ।"ਅੱਜ ਰਾਤ 6:15 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਠਹਿਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ।

ਇਕ ਸੜਕ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਸੀ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ।ੳਜ਼,’
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਇਆ
ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਇਆ
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੁੱਟ ਗਈ,
ਜਦ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਭਰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ

ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ,
ਮਕਬਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ;
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਸਨ,
ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ੳਜ਼,’
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਜਦ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਭਰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ;
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ।
ਜਦ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਭਰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ
   ("ਫੇਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ" ਡਾ. ਓਸਵਾਲਡ ਜੇ. ਸਮਿੱਥ, 1889-19 86;
      ਹੋਮਰ ਰੋਡੇਹੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤ, 1880-1955).


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕਿਨਾਕਾਈਡ ਗਰਿਫਥ:
"ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ" (ਡਾ. ਓਸਵਾਲਡ ਜੇ. ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ, 1889-1986;
ਹੋਮਰ ਰੋਡੇਹੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤ, 1880-1955) ।


रुपरेषा

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤੀਏ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਲਾਹ !

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!

"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ ... ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰੋਗੇ" (ਮੱਤੀ 18: 3) ।

(ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3: 3, 7; ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:17)

1. ਪਹਿਲੀ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2. ਦੂਜਾ, ਪਾਪੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮੀਆਂ 8:34; ਲੂਕਾ 24: 37-43 ।

3. ਤੀਸਰੀ, ਪਾਪੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੀਤੁਸ 3: 5; ਯਾਕੂਬ 2:19; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:20

4. ਚੌਥੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਯਿਰਮਿਯਾਹ 17: 9; ਯੂਹੰਨਾ 6:44; ਯੂਨਾਹ 2: 9; ਯਸਾਯਾਹ 6: 5.ੳਜ਼,’

5. ਪੰਜਵਾਂ, ਜੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਯਸਯਾਆਹ 6: 5; ਲੂਕਾ 23:42, 43

6. ਛੇਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ

7. ਸੱਤਵੀਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਹੂੰਨਾ 12:43.