Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜੇ ਦੇ-ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼

NOTES ON OUR FAST-DAY ON TUESDAY
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹਾਇਮਰਜ਼, ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਲਾਰਡਜ਼ ਡੇ ਸ਼ਾਮ, ਅਗਸਤ 12, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, August 12, 2018

"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ "(ਮੱਤੀ 6:17, 18)


ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ" ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।" ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖੀ ਲੋਕ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ । ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਾ. ਜੂਡਿਥ ਕੈਗਨ, ਜਾਂ ਡਾ. ਕਰਥਟਨ ਐਲ. ਚੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਡਾ. ਜੂਡਿਥ ਕੈਗਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈ (213) 324-3231 ਡਾ. ਚੈਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈ (323) 819-5153 । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੂਡਿਥ ਕੈਗਨ ਜਾਂ ਡਾ. ਚੈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰੋਜਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਏਮਲਰ ਐਲ ਟਾਊਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਡਾ. ਟਾਊਨਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਦ ਬਾਇਗਨਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਟੂ ਫਾਸਿੰਗ, ਬੈਥਨੀ ਹਾਊਸ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, 2001 ਤੋਂ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ Amazon.com ਤੋਂ ਇੱਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਡਾ. ਟਾਊਨਜ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ "ਯੋਮ ਕਿਪਪੁਰ ਰੋਜਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ (ਲੇਵੀਆਂ 16:29) ।

ਅੱਜ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ" (ਮੱਤੀ 6:16) ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਰੋਜਾ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚx ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ । ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ "ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਜੂਡਿਥ ਕੈਗਨ ਜਾਂ ਡਾ. ਚੈਨ ।

ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ "ਯੋਮ ਕਿਪਪੁਰ ਫਾਸਟ" ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ । ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ । ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ!

ਇਕ-ਦਿਨ ਯੋਮ ਕਿਪਪੁਰ ਦਾ ਰੋਜਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਸੀ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ) ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ । ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਲੇ ਵਾਂਗ ਸਨਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ੳਜ਼,’ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚ ਦੇ "ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਲਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ, ਦੋਨੋ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ (Games) ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉੳਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ- ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗੇਮਸ ਵਰਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ – ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨੈਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ-ਫਾਸਟ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਸਨੈਕ ਖਾਉ, ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਚਰਚ ਆਓ , ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ।

“ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ”--- ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, । ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਪਾਕੇ ਰੋਜਾ ਰੱਖਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਹਨ ਰਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ... ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ" ਸਪ੍ਰਜਜੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।" ਡਾ. . ਆਰ. ਓ. ਟੋਰੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੌਨ ਵੇਸਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ... ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ "ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਪਾਦਰੀ ਡਾ. ਟੀ. ਟਿਮੋਥੀ ਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣ-ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ।

ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

1. ਆਪਣੇ ਰੋਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਬਣਾਓ (ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ) ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਰੋਜਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,

2. ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਰੋਜੇ ਵੇਲੇ ਯਸਾਯਾਹ 58: 6 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ।

“ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਰੋਜਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਭਾਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ?” (ਯਸਾਯਾਹ 58: 6) ।

3. ਮੱਤੀ 7: 7-11 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜੋ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ।

"ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜੇਕਰ ਢੂਂਡੋਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾਂਉਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। "ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ? "(ਮੱਤੀ 7: 7-11)

4. ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ।

5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਗਲਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਦੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ (ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ "ਲਾਈਟ-ਪ੍ਰੈਜਡਡ" ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਸਪ੍ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਨ-ਅਪ (ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਦੋ) ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਓ!

6. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਡਾ. ਜੂਡਿਥ ਕੈਗਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾ. ਕਰੇਗਟਨ ਚੈਨ ਰੋਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

7. ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੋਜ਼ਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਕੇ ਭੋਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ - ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:00 ਵਜੇ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ।

8. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬਾਜਬਾਨੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ' ਤੇ ਆਉਣਗੇ।


ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਨੂੰ (818) 352-0452 ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਫ਼ੋਨ ਤੇ (818) 645-7356 ਜਾਂ ਮਿਸਜ਼ ਹਾਇਮਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋ, ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 8 ਅੰਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ (ਉਪਰ) ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ।

ਡਾ ਆਰ. ਆਰ. ਹੈਮਰ, ਜੂਨੀਅਰ
ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:13

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭਜਨ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਗਾਓ, "ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ."ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਮਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼;
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਥੇ 'ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ;
ਮਨੁੱਖ ਗੁਆਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ; ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ!

ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਮਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ; ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!

ਮੇਰੇ ਪੈਟਰਨ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ;
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ; ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!
   (ਐਲਬਰਟ ਐਸ. ਰੀਟਸ ਦੁਆਰਾ 1879-19 66) "(ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ") ।


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਏ , ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕਿਨਾਕਾਈਡ ਗਰਿਫਥ :
"ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ" (ਐਲਬਰਟ ਐਸ. ਰੀਟਸ ਦੁਆਰਾ, 1879-1966)