Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ

THE TEMPTATION OF CHRIST
AND THE FALL OF SATAN!
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹੈਮਰਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਨੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੈੱਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ, ਜੁਲਾਈ 29, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 29, 2018


ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੱਤੀ 4: 1 ਦੇਖੋ । ਇਹ ਸਕੋਫਿਲਡ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 997 ਉੱਤੇ ਹੈ।

“ਤਦ ਯਿਸੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ” (ਮੱਤੀ 4: 1) ।

ਦੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਸ਼ੈਤਾਨ” । ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਡਾਈਓਬਲੋਸ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਵਪਾਰਕ" ਜਾਂ "ਨਿੰਦਕ"। ਉਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਨੂੰ "ਬਦਨਾਮੀ" ਦੇ ਸਕੇ । ਹੁਣ ਆਇਤ ਤਿੰਨ 'ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ,

"ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ," ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ । (ਮੱਤੀ 4: 3)।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ "ਸ਼ੈਤਾਨ" ਹੈ । ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਪਰੀਰਾਜ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਪਰਤਾਵੇ" ਜਾਂ "ਪ੍ਰੀਖਿਆ." ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 8: 3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ "(ਮੱਤੀ 4: 4)।

ਹੁਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 91: 11-12 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵਿਟਨਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਮਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ । ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,

“ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।"' (ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6:16) (ਮੱਤੀ 4: 7) ।

ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਹੁਣ ਮੱਤੀ 4:10 ਦੇਖੋ,

"ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ," ਸ਼ੈਤਾਨ! ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ।' "ਬਿਵਸਥਾਸਾਰ 6:13 ਅਤੇ 10:20 (ਮੱਤੀ 4:10 )

ਡਾ. ਜੇ. ਵਰਨਨ ਮੈਕਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ [ਬਾਈਬਲ] ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ [ਬਾਈਬਲ] ਉਸ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ’ (ਮੱਤੀ 4:11) "(ਜੇ. ਵਰਨਨ ਮੈਕਗੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੱਤੀ 4: 1-11)।

ਦਸਵੀਂ ਆਇਤ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਸ਼ੈਤਾਨ” ਚਲਿਆ ਜਾ" ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "Satanas" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ।" ਥੱਲੇ, ਹੇਠਾਂ, ਨੀਂਵਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ," ਜਾਂ "ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਜੋ"ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਬਾਈਬਲ-ਖੰਡਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਹਨ ਕੈਗਨ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੈਡਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਤੰਗ ਦਿਮਾਗੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ੳਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ- ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਸਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁੰਜੀ-ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ"।
(ਜ਼ਬੂਰ 119:11) ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਵ-ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਯਸਾਯਾਹ 14: 12-15 ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਇਹ ਸਕੋਫਿਲਡ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਫ਼ੇ 726 ਤੇ ਹੈ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਪਚਾਪਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ।

"ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ, ਹੇ ਲੂਸੀਫਰ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦੇ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗਾ । ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। [ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ!] ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਟੋਏ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ" (ਯਸਾਯਾਹ 14: 12-15 ) ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਆਇਤ 12 ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ "ਲੂਸੀਫ਼ਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੂਸੀਫ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਚਾਨਣ ਚਮਕਾਉਣਾ" ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ "ਚਮਕਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ" ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਝ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ "ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ" ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਨਹੀਂ! ਨਹੀਂ! ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ! ਇਹ ਲੁਸਿਫਰ ਹੈ! ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11:14 ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ" ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ।. ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, "ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ"। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ "ਰੋਸ਼ਨੀ" ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੱਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ! ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ।

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ" (ਯੁਹੰਨਾ 1:18)

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ "ਚਾਨਣ" ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨੀ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਸਨ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ!

ਯਸਾਯਾਹ 14:12 ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਲੁਸ਼ੀਫਰ ਨੇ "ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ" ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੁਸ਼ੀਫਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੂਸੀਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਸਾਯਾਹ 14: 13-15 ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ।

"ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੋਏ ਦੇ ਪਾਰ " (ਯਸਾਯਾਹ 14: 13-15)।

ਸਫ਼ਾ 726 ਦੇ ਤੇ ਸਕੋਫਿਲਡ ਨੋਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਇਤਾਂ 12-14 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ... ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਠ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਲੂਸ਼ੀਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ,' ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । "ਹੁਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 9 ਦੇਖੋ , ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਨਾ 1341 ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।

"ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ । (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 9) ।

ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਲੁਸ਼ੀਫਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, "ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।" ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਇਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਸਾਯਾਹ 14 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 9 ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ" ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੂਤ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 9 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ: "ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਇੱਕ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਿਟਲਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਚੈਂਬਰਲਨ, ਲਾਰਡ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ "ਅਪਡੇਟਸ" ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਚਰਚਿਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, “ਮਸੀਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ”।

ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਰੇਵ. ਜੌਨ ਕੈਗਨ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਨ - ਸ਼ਤਾਨ ਬਾਰੇ- ਅੱਜ ਰਾਤ 6:15 ਵਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ । ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੇ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਜੌਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 6:15 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ!

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲੂਥਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਓ, "ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ।" ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੈ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਾਓ !

ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ,ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਉਹ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ।
ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ, ਨਿਰਦਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ,
ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ?
ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ, ਉਹ ਹੈ;ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ,
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ,ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
( ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੁਆਰਾ 1483-1546 "ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ")


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕਿਨਾਕਾਈਡ ਗਰਿਫਥਦ:
" ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਟਾਨ ਹੈ" (ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, 1483-1546) ਦੁਆਰਾ।