Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ

THE CALL TO DISCIPLESHIP
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਹਾਇਮਰਜ਼, ਯੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ by Dr. R. L. Hymers, Jr.

ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੈੱਕਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰਡਜ਼ ਡੇ ਸ਼ਾਮ, ਜੁਲਾਈ 1, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 1, 2018

"ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉੁਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ" (ਲੂਕਾ 9:23-24)


ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਕੁਸ 8:34 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ,

"ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਲੋਕ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ" (ਮਰਕੁਸ 8:34)।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ - ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ - ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਵੇਂ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਇਤ 24 ਪੜ੍ਹੋ।

"ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ" (ਲੂਕਾ 9:24)।

ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦੇਣ ਵਾਲੇ" ਅਤੇ "ਲੈਣ ਵਾਲੇ" ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। "ਲੈਣਦਾਰ" ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਤੋਂ "ਪ੍ਰਾਪਤ" ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। "ਲੈਣ ਵਾਲੇ" ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ! ਉਹ ਇੰਜ਼ੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ "ਲੈਣ ਵਾਲੇ।" ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ! ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ! "ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।"

"ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ" (ਲੂਕਾ 9:24)।

ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ - ਹਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।" ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ!

"ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ" (ਲੂਕਾ 9:24)।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ "ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ।" ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਹੈ, "ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਣ।" ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਮਰਪਣ" ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੰਘੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ - ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ - ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ) ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਲੀ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂ? ਓ ਹਾਂ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ!

ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਓ ਹਾਂ! ਬਿਲਕੁਲ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ! ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ! ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਬਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਉਨਤਾਲੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ - ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ! ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ - ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ - ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ!

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੌਧਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ! ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੌਧਮੇ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ" (ਲੂਕਾ 9:24)। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਲਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ! ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਵੇਗਾ।" ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਾਇਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੀ. ਵੀ. ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ - ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ! ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਟਸੁਸਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਉਨਤਾਲੀ" ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ! ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ - ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਜੌਨ ਸੈਮੂਏਲ ਕੈਗਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "ਦੇਣ ਵਾਲੇ" ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ "ਲੈਣ ਵਾਲਾ" ਨਹੀਂ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ! ਜਿਮ ਇਲੀਅਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਿੱਸਿਲ ਨੂੰ ਤਾਪਵ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਮ ਐਲੀਅਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ।"

ਆਮੀਨ।

ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡਾ. ਕੈਗਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। "ਡਾ. ਕੈਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਡਾ. ਚਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ! ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘੰਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਉਂਦੇ ਹਨ,, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। "ਜੀ ਹਾਂ, ਡਾ. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾ ਸੀ - "ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ।" (ਲੂਕਾ 9:23)। ਫਿਰ ਡਾ. ਕੈਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸੀ? ਜਿਮ ਇਲਯੋਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

"ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ।" (ਜਿਮ ਇਲੀਅਟ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ)

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ "ਉਨਤਾਲੀ" ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਵੈ-ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ- ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੌਗ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੇਨਿਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਰੀਫਿਥ - ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਪਣੀ ਬਨੈਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿੜ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ – ਗਾਉਣਾ।

ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ;
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਮਿਸਟਰ ਗਰੀਫਿਫ ਮੂਰਖ ਸੀ?

"ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ।"

ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ "ਉਨਤਾਲੀ" ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਚਰਚ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਣ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੌਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਗੇ - ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡ ਬਲੈਂਡਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? - ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਉਨਤਾਲੀ" ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ - ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਬੇ-ਭਰੋਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਬਦਲੇਗੀ? ਵਿਲੀ ਡਿਕਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਬਦਲੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਕਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ! ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ?

"ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ।"

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਹ ਜਾਂ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਕੈਗਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਬਦਲੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਚੈਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਕਸਨ ਜਾਂ ਰਿਕ ਅਤੇ ਰੌਨ ਬਲੈਂਡਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ! ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ! ਇਹ ਸਵੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕਰਾਸ ਬੈਅਰਿੰਗ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,

"ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉੁਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ" (ਲੂਕਾ 9:23,24)।

ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕੈਗਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਦਰੀ ਵਰਮਬਰੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਟੋਰ ਵੁਮਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਂਗ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਟੋਰ ਵੁਮਬਰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ "ਮਸੀਹ ਲਈ ਤਸੀਹੇ" ਪੜ੍ਹਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੈਗਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੁਰਮਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਗਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਸੀਏਲਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਗਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, "ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰ ਕੈਗਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ?"

ਡਾਕਟਰ ਕੈਗਨ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ!" ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।" ਬੇਸ਼ੱਕ! ਹਰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਸਾੜ ਸੁੱਟਦਾ" ਹੈ! ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ।" ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੇ!

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ - "ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ?" ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਮਸੀਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ - "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਾਹਰ?" ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਨਰੀ ਮਾਰਟੀਨ (1781-1812) ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ "ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ" ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਬਰਟ ਮਕੇਹੈਨੀ (1813-1843) ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਲਈ "ਸਾੜੋ" ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 29ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਨਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਮੈਕੇਨੀ ਵਰਗੇ ਹਨ? ਗਲੇਡਿਸ ਏਇਲਵਾਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁੱਕ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਥਲੀਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੌਦਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁੱਕ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਿਸਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਰਥੀ, ਮੱਧ-ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਨ ਫਰਨੈਂਡੋ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕਣੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ. ਟੀ. ਸਟੁੱਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਲੌਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘੰਟੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ, ਚਾਰਲਸ ਸਟੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,

"ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਵਨ,
   ‘ਟਵਿਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ;
ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
   
ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।"
      - ਸੀ. ਟੀ. ਸਟੁੱਡ

ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ,

"ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉੁਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ" (ਲੂਕਾ 9:23-24)

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਗਾਓ, "ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ।"

ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਹੇ ਮਸੀਹ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ!
   ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ: ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੇ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ,
   ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ!

ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼।
   ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ: ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ,
   ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ!

ਤਦ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ;
   ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ: ਹੇ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ,
   ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ,ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ!
("ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ" ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪੀ. ਪ੍ਰੇਂਤਿਸ ਦੁਆਰਾ, 1818-1878)।


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਨਜਾਮਾ ਕੁਨਾਇਡ ਗ੍ਰੀਫਿਥ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੋ:
"ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿਆਰ" (ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪੀ. ਪ੍ਰੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ, 1818-1878)।