Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਆਰਮੀ !

GIDEON’S ARMY!
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਆਰ ਐੱਲ ਹਾਇਮਰਜ਼, ਯੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ Dr. R. L. Hymers, Jr.

24, ਜੂਨ 2018, ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ
ਦੇ ਬੈਬਟਿਸਟ ਟਾਬਰਨੈਕਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ।

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, June 24, 2018

"ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਖੇ ਭਈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:2)।


ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗਿਦਾਊਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

1. ਪਹਿਲਾ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਇਆ। ਮਿਦਯਾਨੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਕੁਚਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ।

ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਿਦਾਊਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਤਕੜੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ" (ਨਿਆਈਆਂ 6:12)।

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਸੰਤ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ - ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ।

ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਐੱਫ. ਵੈੱਲਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ: ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਵੇਂਜੇਲਿਕ ਥੀਓਲਾਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਏਰਡਮੈਂਸ, 1993) ਡਾਕਟਰ ਵੇਲਜ਼ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ" (ਪੰਨਾ 295)। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਰਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਰਮ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਨ - ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਜ਼ੀਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁੱਭ-ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ" (ਪੰਨਾ 295)।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।"

ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਬੈਪਟਿਸਟਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਤੁਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਆਵਾਂਗਾ।

ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਨਾ ਧੁਨੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ।"

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦਲੇਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ।" ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਈ. ਓ. ਟੋਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਦ ਗੀਟ ਆਫ ਪੈਗੂਟੀਟਿਕ ਇਨਸਾਈਟ" ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ... ਪਰ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। "ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬ ਜੋਨਸ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ" ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ "ਹਾਂ।" ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋ" "ਆਲ ਡਰ।"

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਦਾਊਨ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, "ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਦਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗਿਦਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ" (ਨਿਆਈਆਂ 6:13)।

ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ। ਮੂਸਾ ਵਾਂਗ, ਗਿਦਾਊਨ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

2. ਦੂਜਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਟੱਲ ਹਾਂ" (ਮਲਾਕੀ 3:6)। ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਿਦਾਊਨ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

"ਤਦ ਯਰੁੱਬਆਲ ਜੋ ਗਿਦਾਊਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਪਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਹਰੋਦ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਅਤੇ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੀ ਛੌਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੋਰੀਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਖੇ ਭਈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਢੰਢੋਰਾ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਖ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਬਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗਿਲਆਦ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:1-3)।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, "ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਨ।" ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, "ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਬਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਜਾਏ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:3)।

ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਦਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਅ ਕੋਂਟ ਯੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ 1,100 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ "ਮਜ਼ੇਦਾਰ" - ਜਾਂ ਸੈਕਸ - ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਲੂਕਾ 8:10-15 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ "ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਓਹ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ" (ਲੂਕਾ 8:12)। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, "ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।" ਡਾਕਟਰ ਜੇ. ਵਰਨੌਨ ਮੈਕਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ 22,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ!

"ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਖੇ ਭਈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:2)।

ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਧੀਕ ਹਨ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲਵਾਂਗਾ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:4)। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ "ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੋਰੀਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਸੀ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:1)। ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸੇ ਸਨ ਗਿਦਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, "ਸੋ ਓਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੱਕ-ਲੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਓਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਸਨ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:6)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਸੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪੀਤਾ। ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

"ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਕ-ਲੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇਹ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:7)।

ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਦਾਊਨ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਦਯਾਨੀ ਲੋਕ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। "ਮਿਦਯਾਨੀ ਅਰ ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਠ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:12)। ਉਸ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗਿਦਾਊਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਓਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਗਿਦਾਊਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ (ਵੇਖੋ ਨਿਆਈਆਂ 7:25)। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ!

ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮਿਦਯਾਨੀ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਗਿਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੋਨਾਥਨ ਐੱਸ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਵਾਜੈਂਜਿਕਲ ਰਿਜੈਸੇਸ਼ਨ’ (ਬੇਕਰ ਬੁੱਕਸ) ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 7% ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਮਸੀਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4% ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਫ਼ਾ 144)।

ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੂੜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,

"ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ" (ਮਰਕੁਸ 8:34)।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ "ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ" ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ "ਲੈਣ ਵਾਲੇ" ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਲੇਨਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਚਰਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ "ਚੁੱਕਿਆ" ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੁੜਵਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਨਮੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲੈਸਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਵੈਸਲੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੁਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕ੍ਰਿਥਟਨ ਐੱਲ. ਚਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੈਮਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਜਨੂੰਨ। "ਕਿਸ਼ੋਰੀ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ... ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰ ਚਾਨ ਦੇ ਸੱਠਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪਾਦਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ! ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ!

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਨਿਸਿਆ, ਅਤੇ ਮਿਸਜ਼ ਸਲਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਨ ਗਰਿਫਿਥ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸਜ਼ ਵਰਲਗੇਲ ਨਿਕਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਸਜ਼ ਨਿਕਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ - ਪਰ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਵਰਡ ਜੌਹਨ ਸਮੂਏਲ ਕਾਗਨ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਪਾਦਰੀ ਡਾ. ਟਿਮਥੀ ਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ... ਹਰ ਪਊ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹਨ ... ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ "(ਚਰਚ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਸਫ਼ਾ 39)।

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ "ਘੱਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।" ਯਿਸੂ ਨੇ 11 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਚਰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਬਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 120 ਲੋਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮੋਰਾਵੀਅਨ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਥੋਡਿਸਟਸ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਮਹਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੇਮਸ ਹਡਸਨ ਟੇਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਸਤੀ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦੀਪਕ "ਸਾਕਾਰ" ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ "ਲੈਣ ਵਾਲੇ" ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜੋ ਮਿਡਿਯਨ ਦੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਦਾਊਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਭਜਨ ਨੰਬਰ 1 ਗਾਓ, "ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਸਿਪਾਈਆ।" ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਓ! ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

   ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ:
ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ;
   ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨਰ!
ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
   ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ

ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
   ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ,
   ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਵਿੱਚ।
ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
   ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ।

ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ,
   ਜਿੱਤ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ;
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ;
   ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਯੁੱਗਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ
ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
   ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ
("ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ" ਸਬੀਨ ਬਾਰਿੰਗ-ਗੌਲਡ ਦੁਆਰਾ, 1834-19 24)।


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਹ ਸੋਂਗ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲੋ ਸੁੰਗ:
"ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ" (ਸਾਬੀਨ ਬਾਰਿੰਗ-ਗੌਲਡ ਦੁਆਰਾ, 1834-19 24)।


रुपरेषा

ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਆਰਮੀ !

GIDEON’S ARMY!

ਡਾ. ਆਰ ਐੱਲ ਹਾਇਮਰਜ਼, ਯੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ Dr. R. L. Hymers, Jr.

"ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਖੇ ਭਈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ" (ਨਿਆਈਆਂ 7:2)।

1. ਪਹਿਲਾ, ਧਰਮ-ਤਿਆਗ, ਨਿਆਈਆਂ 6:12,13

2. ਦੂਜਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ! ਮਲਾਕੀ 3:6; ਨਿਆਈਆਂ 7:1-3;
ਲੂਕਾ 8:12; ਨਿਆਈਆਂ 7: 4, 1, 6, 7, 12; ਮਰਕੁਸ 8:34