Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਗਥਸਮਨੀ ਦੀ ਦਰਦ

THE SORROW OF GETHSEMANE
(Punjabi – A Language of India)

ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹੈਮਰਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਟੈਬਰਨੈੱਕਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ, ਮਾਰਚ 18, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 18, 2017

"ਉਨੀਂ ਦਿਨੀ ਜਦੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ" (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 7) ।


ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ । ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਥਸਮਨੀ ਵਿਚ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ । ਉਹ (ਮਰਕੁਸ 14:33) "ਦਿਲਗੀਰ [ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ] ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ [ਘਬਰਾ] ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ"। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੈ । [ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ] ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਸੀ [ਮਰਨ]" (ਮਰਕੁਸ 14:34) ਉਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਕੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ "ਇਹ ਘੜੀ ਟਲ ਜਾਵੇ" (ਮਰਕੁਸ 14:35) (ਮੱਤੀ 26:40) ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕੇ ?" - ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀ ।

ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ । ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ" (ਮੱਤੀ 26:38) ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਪੈਰੀਲੋਪੋਸ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਨਰਕ ਦੀ ਪੀੜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ" (ਜ਼ਬੂਰ 116: 3) , ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਖਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ । ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ - ਦੁਖੀ ਸਨ - ਮੌਤ ਤਕ ਵੀ – ਅਜਿਹਾ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ! ਦਰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ! ਉਹ ਇਨਾਂ ਦੁੱਖੀ ਸੀ ਕਿ "ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ" (ਲੂਕਾ 22:44)।

ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਓਲੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ
   ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੁਜਿਆ;
'ਹੁਣ ਬਾਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ,
   ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਅੱਧੀ ਰਾਤ; ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਲਹਾ ਦਿੱਤਾ ,
   ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਡਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦਾ ਹੈ;
ਉਹ ਚੇਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ
   ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਗਮ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ,
("ਵਿਲੀਅਮ ਬੀ ਟੱਪਲ, 1794-1849" ਦੁਆਰਾ 'ਟਿਸ ਮਿਡਨਾਈਟ ਐਂਡ ਓਲੀਵਜ਼ ਬ੍ਰਾਓ')

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ " ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ" (ਯਸਾਯਾਹ 53: 3).ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿਆ , ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, (ਮੱਤੀ 11:19, ,) "ਉਹ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਹੈ" । ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਪਰ ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ , ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਦਾ ਗਮ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ , ਪੈਰੀਲੋਪਿਸ" -ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੀ ; ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ! ਇਹ ਦੁੱਖ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ।ਪਰ ਹੁਣ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, (ਮੱਤੀ 26:39) "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ" । ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਹੁਣ "ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਬਣਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ" (ਲੂਕਾ 22:44), ਇਸੇ ਤਰਾਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ? ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ?।

ਡਾ. ਯੂਹੰਨਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਤਾਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ , ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਲ ਗਿਬਸਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ "ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨੂੰਨ," ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਥਸਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਆਇਆ, । ਪਰ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੈਲ ਗਿਬਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ । ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਲੋਕ, ਲੂਕਾ 22:53 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਏ ਆਖਿਆ, (ਲੂਕਾ 22:53) "ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ" । ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਉਸਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਗਥਸਮਨੀ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, " ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। [ਗਥਸਮਨੀ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ।"ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ । ਯਹੂਦਾ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ) ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੂਕਾ 22: 3, ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ" ਯਹੂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨੀ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ (ਮੱਤੀ 26:39) "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ"."ਪਿਆਲਾ" ਕੀ ਸੀ? ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਂਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । "ਪਿਆਲਾ" ਸ਼ਤਾਨੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਦੂਰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ । ਸਾਡੇ ਪਾਠ 5:7 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

"ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਏ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ" (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 7) ।

ਤੁਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਹੁਣ, ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ "ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ" ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਹ "ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੌਂਦਾ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਂਉਦਾ" ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ- ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ !ਡਾ ਜੇ ਓਲੀਵਰ ਬਸਵੈੱਲ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਅਤਿ ਅਜਿਹੇ ਲੂਕਾ [ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ] ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ , ਸਦਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ । ਇਸ ਬਹੁਤ ਭੌਤਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, (ਜੇ ਓਲੀਵਰ ਬਸਵੈੱਲ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ, ਜ਼ੋਨਡਰਵੈਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ, 1971, ਭਾਗ III ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮ ਉਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ । 62) ।

ਡਾ ਯੂਹੰਨਾ ਆਰ ਚਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਭਗ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ,

ਯਿਸੂ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨ "ਨੂੰ ਉਦਾਸ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ,", ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮਰੀ ਸੀ ... ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ । (ਯੂਹੰਨਾ ਆਰ ਚਾਵਲ, ਡੀ.ਡੀ., ਇੰਜੀਲ ਮੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ, 1980 ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ. 441)

ਡਾ ਸਬਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ 5 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ: (. ਇਬਿਦ) 7, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਡਾ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਇਹ 5: 7 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ "ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ" ਮਰਨ ਲਈ, ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੀ । ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ!"ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਇਬਿਦ) ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ।

"ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਐਂਵੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਸੀ" (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 7) ਆਇਤ ਵਿੱਚ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ
   ਹਾਹੁਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ!
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਡੂੰਘਾਈ!
   ਹੇ ਯਿਸੂ , ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸੀ!
( "ਤੇਰੇ ਅਣਜਾਣ ਦੁੱਖ" ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਰਟ ਕੇ, 1712-1768)।

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਉਸ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ

"ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ" (ਯਸਾਯਾਹ 53: 6)।

"ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ਼ਮ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ"(ਯਸਾਯਾਹ 53: 4) ।

ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਆ ਉਸ ਨੇ ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ।

"ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ,"(ਪਤਰਸ 2:24) ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ "ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਤੋਂ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਚੱਕ ਲਏ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹਨੇਰੇ ਗਥਸਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ;
   ਉਸ ਨੇ ਕੌੜਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ;
ਉਸ ਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,
   ਉਹ ਨੇ ਦੁਖ ਸਹਿਆ, ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆ,
ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਇਕੱਲੇ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ
   ( "ਇਕੱਲੇ" ਬਨ ਐੱਚ ਮੁੱਲ, 1914 ਕੇ).
ਮਹਾਨ ਡਾ ਯੂਹੰਨਾ ਗਿੱਲ (1697-1771) ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ,

ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ: ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ, ... ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣ ਲਈ;ਉਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਲੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ;ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ... ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ- ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਸ 'ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ , ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ' ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਘਿਰਿਆ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ... ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਟੁਟਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ; ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ;ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ , ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ (ਯੂਹੰਨਾ ਗਿੱਲ, DD ਵੱਖ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਆਰੀ ਮੁਨਾਰਾ, ਵਾਲੀਅਮ ਮੈਨੂੰ, ਪੀ.334) ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗਥਸਮਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਤੀਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ.

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਨੂੰ ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆ ਹੈ । ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਥਸਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਮੈਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਸਲੀਬ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ
    ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,
ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ,
   ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਮੰਡ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ।

ਰੋਕੋ ਗਰਵ ਨੂੰ , ਯਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
   ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ!
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਹਜ ਮੈਨੂੰ ,
   ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ।

ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਤੱਕ, ਵੇਖੋ
   ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਥੱਲੇ ਮਿਸ਼੍ਰਿਤ;
ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ,
   ਕੀ ਕੰਡੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਜ ਪਹਿਣਾਇਆ ?

ਕੁਦਰਤ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਸੀ
   ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ;
ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ,
   ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ।
(ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਵਾਟਸ ਨੇ, ਡੀ.ਡੀ., 1674-1748 "ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਕਰਾਸ ਸਰਵੇਖਣ") ।

ਅੱਜ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ -ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ!


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੋਲੋ ਗੀਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ:
" 'ਤੀਸ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਮੱਥੇ' ਤੇ" (ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਬੀ Tappan, 1794-1849) ।