Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZACHĘTA I OSTRZEŻENIA W CZASIE UCISKU –
TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE
(Polish)

Kazanie napisane przez doktora R. L. Hymersa, juniora,
przy wykorzystaniu materiałów doktora Christophera L. Cagana,
wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem, 19-go maja 2019 roku.
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
with material by Dr. Christopher L. Cagan
preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, May 19, 2019

„To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ew. Jana 16:33).


Jezus powiedział: „Na świecie ucisk mieć będziecie”. Greckie słowo tłumaczone jako „ucisk” to thlipsis. Można je przetłumaczyć jako „nacisk”. Doświadczamy ucisków w naszym życiu. Jednak najgorszy ma dopiero nadejść. Będzie to siedmioletni ucisk w okresie przed samym przyjściem Chrystusa na Górę Oliwną, gdy rządził będzie światem w sprawiedliwości. Najgorszą częścią ucisku będzie okres trzech i pół lat. Przez siedem lat przed przyjściem Chrystusa światem rządził będzie Antychryst. Biblia pokazuje, że każdy kto w tym okresie zostanie chrześcijaninem, będzie męczennikiem.

Apostoł Jan ujrzał w wizji dusze uciskanych chrześcijan, którzy byli w niebie. Powiedział:

„A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli” (Objawienie 6:9).

A potem napisał:

„To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka” (Objawienie 7:14).

Te siedem lat będzie dla chrześcijan najgorszym okresem w całej historii. Jezus powiedział:

„Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i jakiego nie będzie” (Ew. Mateusza 24:21).

Tak, nastąpi pochwycenie. Biblia naucza:

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 List do Tesaloniczan 4:16-17).

Jednak nie możemy myśleć, że ta obietnica zwalania nas z przechodzenia przez uciski w dzisiejszych czasach, jeszcze przed wielkim uciskiem. W naszym tekście czytamy, że Jezus powiedział, iż chrześcijanie będą doświadczani we wszystkich wiekach.

„To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ew. Jana 16:33).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

|Zwróćmy dokładną uwagę na to, co powiedział Jezus. Najpierw powiem na temat drugiej części tego wersetu, potem na temat pierwszej, a na końcu na temat ostatniej części.

I. Po pierwsze, „na świecie ucisk mieć będziecie”.

Jezus powiedział te słowa do uczniów, ale odnoszą się do wszystkich chrześcijan w tym wieku. Chrześcijanie będą doświadczać trudności. Apostoł Paweł napisał:

„Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje..”. (2 List do Koryntian 12:7).

Wydawałoby się, że Paweł pisze o problemie, jaki miał ze wzrokiem. Ale pokazuje, że chrześcijanie będą przechodzić przez ucisk fizycznych chorób, bólu i fizycznej śmierci. Gdy stajemy sie chrześcijanami, nie uciekamy przed chorobami ciała i bólem.

Chrześcijanie będą również przechodzic przez próby i uciski w tym upadłym, grzesznym świecie. Apostoł Paweł mówił o tym, czego doświadczają wierzący:

„... utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne” (Rzymian 8:35-36).

Jednak pisze też, że żaden ucisk nie może „nas odłączyć od miłości Chrystusowej” (Rzymian 8:35a).

„Na świecie ucisk mieć będziecie” (Ew. Jana 16:33).

Wszyscy apostołowie za wyjątkiem Jana zginęli z powodu wiary w Chrystusa. Jan został wrzucony do gorącego oleju i przez całe życie miał blizny. Chrześcijanie we wszystkich wiekach cierpieli z powodu swojej wiary. Foxe’s Book of Martyrs to klasyka – dokument opisujący cierpienia chrześcijańskich męczenników. Dr Paweł Marshall powiedział:

W dżunglii Ameryki Centralnej... w chińskich obozach pracy, pakistańskich więzieniach, hinduskich zamieszkach i sudańskich wioskach niezliczeni wierzący płacą najwyższą cenę za swoją wiarę (jw., str. 160).

Chrześcijanie są niewolnikami. W Iranie są zabijani, na Kubie więzieni, w Chinach bici na śmierć. W ponad 60-ciu krajach są prześladowani, bici, torturowani i zabijani z powodu wiary. Łącznie 200.000.000 chrześcijan na całym świecei żyje każdego dnia w strachu przed tajną policją, śledzeniem, uciskiem ze strony państwa i dyskryminacją... Setki milionów chrześcijan cierpią tylko z powodu tego, w co wierzą (Paul Marshall, Ph.D., Their Blood Cries Out, Word, 1997, tył okładki).

Nawet tutaj na Zachodzie prawdziwi chrześcijanie są często odtrącani, szykanowani i wyśmiewani przez świeckie społeczeństwo. W salach uczelni szydzi się z chrześcijaństwa i Biblii. Wielu chrześcijan pomijanych jest w awansach w pracy. Innych zwalnia się, gdyż chcą oddawać chwałę Bogu w kościele w Dniu Pańskim. Nawet niechrześcijańscy członkowie rodzin oraz słabi, nowo ewangeliczni wierzący patrzą krzywo na oddanych chrześcijan. Ale jak powiedział Jezus:

„ Na świecie ucisk mieć będziecie” (Ew. Jana 16:33).

II. Po drugie, „to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli”.

To obietnica dla tych, którzy są „we mnie”. Źródłem wewnętrzenego pokoju mogą być dla nas słowa Jezusa:

„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję...” (Ew. Jana 14:27).

Kiedy ktoś poznaje Chrystusa, wówczas otrzymuje stały, wewnętrzny pokój, którego nie mają inni na świecie.

Osoba, która jest „w” Chrystusie i która powierza swoje problemy Bogu w modlitwie, odczuwa szczególny pokój, który Biblia określa jako „pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum” (List do Filipian 4:7). Świat nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego chrześcijanie godzą się przechodzić przez aresztowania, tortury, więzienie i egzegucje, jak dzieje się to dzisiaj w wielu krajach na świecie.

Ten pokój nie oznacza, że chrześcijanie nie doświadczają wewnętrznych konfliktów, problemów emocjonalnych lub fizycznych dolegliwosci. Wielu ewangelicznych chrześcijan w Ameryce ma obsesję na punkcie sukcesu, powodzenia, wyciszenia, szczęścia i rozwijania siebie. Wszystkie te rzeczy są nieistotne, kiedy w Chinach chrześcijanie wieszani są głową w dół, kubańscy wierzący spędzają pięć lat w odosobnieniun, a irańskim chrześcijanom grozi śmierć z powodu wiary w Jezusa.

Ci prześladowani chrześcijanie w krajach Trzeciego Świata rozumieją o wiele lepiej słowa Jezusa: „to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli” (Ew. Jana 16:33). Myślę, że rozumią też, iż pokój odnosi się do spokoju wewnętrznego, wypływającego z wiedzy o tym, że ich grzechy zostały przebaczone, a Bóg troszczy się o nich.

Przeczytam teraz 2 List do Koryntian 11:24-28. Posłuchajcie tego, co stało się z apostołem Pawłem, który napisał:

„Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń bez jednego, trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory” (2 List do Koryntian 11:24-28).

Jak Paweł mógł mieć pokój w takich okolicznościach? A jednak miał. Taką samą odpowiedź Paweł daje w Liście do Filipian 4:6-7:

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 4:6-7).

Paweł przeszedł przez wielu ucisków i cierpień, a jednak pisał o „pokoju Bożym, który przewyższa wszelki rozum”.

III. Po trzecie, „ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”.

Może zastanawiacie się, czy będziecie przechodzili przez doświadczenia i uciski w życiu. Młodzi ludzie na świeckich uczelniach muszą siedzieć w czasie wykładów, podczas których Biblia i chrześcijaństwo są atakowane z pogardą, szykanowane i wyśmiewane. „Czy będę tego doświadczał, gdy stanę się chrześcijaninem?”, zastanawiają się studenci. „Czy dam radę przejść przez obecne próby? Czy wytrwam, gdy ludzie obrócą się przeciwko mnie? Czy nie poddam się, gdy będę lękał się – nie mam wielkiej wiary?”.

Wielu poważnie traktujacych wiarę chrześcijan jest wyszydzanych jako fanatycy. Ludzie będą mówili, że robisz zbyt wiele dla Jezusa. Będą zachęcać cię do łatwej religii – do godziny w kościele w niedziele rano, albo w ogóle byś nie chodził do kościoła. Mówią, że będziesz szczęśliwy, jeżeli przestaniesz naśladować Chrystusa. „Nie ma potrzeby niesienia krzyża. Nie ma potrzeby cierpieć i doświadczać bólu”, mówią. „Zapomnij o tym. Zostaw to i bądź taki, jak my”. Naciskają na ciebie. A przecież Jezus powiedział: „ Na świecie ucisk mieć będziecie”.

Jednak Chrystus mówi: „ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”. Posłuchajcie Listu do Rzymian 8:35-39.

„Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 8:35-39).

Kiedy przyjdziesz do Chrystusa, On zaopiekuje się tobą. Będzie z tobą i nie zostawi. Kiedy przyjdziesz do Chrystusa, nie musisz sam chwycić się Jego. On będzie cię trzymał! Od chwili swojego nawrócenia jesteś już na zawsze bezpieczny w Chrystusie. To z tego powodu 200 milionów ludzi w krajach Trzeciego Świata jest gotowych cierpieć z powodu wiary chrześcijańskiej. Chrystus jest ze swoimi naśladowcami i nie pozwoli im zginąć bez nadziei na niebo. Przyjdź do Chrystusa, a On zrobi wszystko, co dotyczy twojego zbawienia i wszystko, aby zachować cię! Jak pan Ngann śpiewał przed kazaniem:

Duszę, która opiera się na Jezusie i we Mnie znajduje odpocznienie,
   Nie zostawię, nie porzucę w rękach wrógów;
Choć wokół zatrzęsię się piękło, to duszę tę,
   Nigdy, przenigdy nie porzucę.
(„How Firm a Foundation”, ‘K’ w Rippon’s ‘Selection of Hymns,’ 1787).

Tytuł tego kazania to „Zachęta i ostrzeżenie w czasach ucisku – teraz i w przyszłości”. Dziś rano zachęcałem was. Ale muszę również podać i ostrzeżenie. Uciski, jakie dzisiaj doświadczamy są niczym w porównaniu z tym, przez co przechodzą ludzie w innych miejscach. W krajach Trzeciego Świata chrześcijanie są bici, wrzucani do więzień, torturowani i zabijani z powodu wiary w Jezusa. Nasze życie tutaj w Ameryce to wakacje w porównaniu do tego, czego oni doświadczają. W przyszłości może okazać się, że trudniej będzie żyło się chrześcijanom tutaj. Wzrośnie presja, może stracisz pracę, dom, pieniądze tylko dlatego, że jesteś oddanym chrześcijaninem. Tak dzieje się w innych krajach w dzisiejszych czasach. Wasi przyjaciele i krewni mogą zwrócić się przeciwko wam. Jezus powiedział odnośnie ucisków: „I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego” (Ew. Marka 13:12, 13). Tak dzieje się w innych krajach dzisiaj. Nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli ludzie odrzucą was nawet zanim nastanie te siedem lat.

Prorok Jeremiasz powiedział: „Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? A jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zaroślach Jordanu?” (Jeremiasz 12:5). Tak, doświadczasz pewnego ucisku teraz. Ale jeżeli nie jesteś w stanie wytrzymać małej presji dzisiaj, to co zrobisz, gdy będzie gorzej? Jeżeli nie potrafisz żyć chrześcijańskim życiem w dniach wakacji, to co zrobisz, gdy nadejdzie burza? Wzywam cię, abyś był mocnym chrześcijaninem. Jeżeli to zrobisz teraz, to będziesz mocny później. Jako młody chrześcijanin rozmyślałem o tym, gdy czytałem książkę pastora Richarda Wurmbranda Tortured for Christ. Nie jest to zwykła książka. Ona zmieniła moje życie. Bycie chrześcijaninem to nie zawsze wakacje. Życie może być trudne. Jest trudne. „Ufajcie” (Ew. Jana 16:33). Jednak liczcie również koszty (zobacz Ew. Łukasza 14:28). Warto to zrobić, abyś mógł żyć z Chrystusem na wieki.

A teraz muszę zwrócić się do ludzi zgubionych, którzy są tutaj. Jezus was kocha. On umarł na krzyżu, płacąc cenę za wasze grzechy. Przelał swoją krew, aby obmyć was z grzechów. Powstał z martwych, aby dać wam życie. Jeżeli zaufacie Mu, zostaniecie zbawieni na wieki. Jednak zaufanie Jezusowi to nie wypowiedzenie kilku słów. Zaufanie Jezusowo oznacza zaufanie Mu. Tak, przyjdą trudniesze czasy. Tak, może będziecie cierpieć. Ale warto. Poznacie Jezusa. Będziecie żyć z Chrystusem na wieki, jeżeli Mu zaufacie. Jeżeli chciałbyś porozmawiać ze mną na temat zaufania Jezusowi, proszę przyjdź teraz i usiądź w dwóch pierwszych rzędach. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Jacka Ngann:
„How Firm a Foundation” (‘K’ w Rippon’s ‘Selection of Hymns,’ 1787).


SKRÓT KAZANIA

ZACHĘTA I OSTRZEŻENIA W CZASIE UCISKU –
TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE

Kazanie napisane przez doktora R. L. Hymersa, juniora,
przy wykorzystaniu materiałów doktora Christophera L. Cagana

„To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ew. Jana 16:33).

(Objawienie 6:9; 7:14; Ew. Mateusza 24:21;
1 List do Tesaloniczan 4:16-17)

I.   Po pierwsze, „na świecie ucisk mieć będziecie”.
2 List do Koryntian 12:7; Rzymian 8:35-36.

II.  Po drugie, „to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli”.
Ew. Jana 14:27; 2 List do Koryntian 11:24-28;
List do Filipian 4:6-7.

III. Po trzecie, „ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”. Rzymian 8:35-39;
Ew. Marka 13:12, 13; Jeremiasz 12:5; Ew. Łukasza 14:28.