Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
W JAKI SPOSÓB CHRYSTUS USTANOWI
SWOJE ZIEMSKIE KRÓLESTWO

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem, 13-go stycznia 2019 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2019

„Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci… I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię” (Księga Zachariasza 14:4-5, 9).


Prawie każdy człowiek na ziemi słyszał o pierwszym przyjściu Chrystusa, gdy został posłany przez Boga, aby narodzić się z dziewicy Marii w stajence, w Betlejem. Tak, wszyscy słyszeliście o pierwszym przyjściu Chrystusa. Jednak w Biblii jest osiem razy więcej odnośników do Jego drugiego przyjścia. Dr David Jeremiah powiedział:

Uczeni obliczyli, że jest 1845 biblijnych odnośników do drugiego przyjścia, włącznie z 318. w Nowym Testamencie. Jego powrót pokreślany jest w nie mniej niż siedemnastu księgach Starego Testamentu i w każdych siedmiu rozdziałach na dziesięć w Nowym Testamencie. On sam [Chrystus] odnosił się do swojego powrotu dwadzieścia jeden razy. Najbardziej dominującym tematem Nowego Testamentu po wierze jest Jego drugie przyjście (David Jeremiah, D.D., What in the World is Going On?, Thomas Nelson Publishers, 2008, str. 217).

Jednym z najbardziej opisowych fragmentów Pisma dotyczącym drugiego przyjścia Chrystusa jest nasz dzisiejszy tekst z Księgi Zachariasza 14:4-5, 9. Możemy z niego wyciągnąć trzy ważne lekcje.

I. Po pierwsze, Chrystus powróci na Górę Oliwną.

Jestem przekonany, że Scofield miał rację, pisząc:

Księga Zachariasza 14 stanowi posumowanie całego tego tematu. Porządek wydarzeń będzie następujący: (1) Zgromadzenie narodów, werset 2 (zobacz „Armagedon”, Objawienie 16:14; 19:11); (2) wybawienie, werset 3; (3) powrót Chrystusa na Górę Oliwną i fizyczna przemiana miejsca, wersety 4-8; (4) ustanowienie królestwa i pełne błogosławieństwo, wersety 9-21 (The Scofield Study Bible, wydanie z 1917 roku, str. 978; odnośnie Księgi Zachariasza 13:8).

Ziemskie siły pogan, pod wodzą Antychrysta wyślą armie przeciwko Izraelowi w Dolinie Megiddo, znanej jako Armagedon. Armie Antychrysta zbliżą się do Jerozolimy, ale Chrystus przyjdzie nagle z nieba i zwycięży je. Proszę powstańcie i przyczytajmy z Księgi Zachariasza 14:3-4.

„Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe” (Księga Zachariasza 14:3-4).

Proszę, usiądźcie.

„Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej” (Księga Zachariasza 14:4). Góra Oliwna znajduje się na wschód od Jerozolimy. Na tej samej górze Jezus modlił się, gdy został pojmany. To na Górze Oliwnej Jezus wstąpił do nieba, jak jest to opisane w Dziejach Apostolskich 1:9-12.

„I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat” (Dzieje Apostolskie 1:9-12).

„Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej” (Księga Zachariasza 14:4). Te same stopy, które zostały przebite gwoździami na krzyżu, staną na górze, z której został zabrany do nieba w Dziejach Apostolskich 1:9.

„Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe” (Księga Zachariasza 14:4). Dr McGee powiedział:

Wspomniane są wielkie fizyczne zmiany, które nastąpią. Nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, a Góra Oliwna rozpadnie się pośrodku. Połowa upadnie na pólnoc, a druga połowa na południe, „tworząc wielką dolinę” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, tom III, str. 986).

To pierwszy punkt – Chrystus powróci z nieba na Górę Oliwną.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Po drugie, Chrystus powróci ze wszystkimi świętymi.

Spójrzcie na koniec wersetu piątego.

„Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci” (Księga Zachariasza 14:5).

Oznacza to, że wszyscy chrześcijanie, którzy zostali wcześniej pochwyceni, zejdą z nieba z Chrystusem na Górę Oliwną. To wydarzenie zostało zapowiedziane przez Henocha.

„O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych” (List Judy 14).

Apostoł Jan pisał o tym w Objawieniu 19:14, „I szły za nim wojska niebieskie”, gdy Jezus przyjdzie na Górę Oliwną, aby zniszczyć armię Antychrysta. Dr Jeremiah powiedział:

Armie niebios towarzyszyć będą Chrystusowi w czasie Jego drugiego przyjścia, a składać będą się ze świętych i aniołów – ludzie, tacy jak wy i ja staną obok istot o niezwykłej sile... nie będą walczyć. Sam Jezus pokona wszystkich wrogów (David Jeremiah, jw., str. 224).

„Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci” (Księga Zachariasza 14:5).

Dr McGee powiedział:

To bardzo ciekawy fragment Pisma. To obraz Pana Jezusa Chrystusa przychodzącego na ziemię. Znajdujemy go również w Objawieniu, 19-tym rozdziale, gdzie czytamy, że przyjdą z Nim zastępy nieba (J. Vernon McGee, jw.).

To drugi ważny punkt proroctwa w Księga Zachariasza – Chrystus powróci ze swoimi świętymi, aby pokonać armię Antychrysta. Wszyscy prawdziwie nawróceni, ze wszystkich wieków, powrócą wtedy z Chrystusem na ziemię.

Dziesiątki i setki tysięcy
   Odzianych w błyszczące szaty,
Armie odkupionych świętych
   Zejdą po świetlistej drodze;
Nastał koniec, nastał koniec,
   Walki ze śmiercią i grzechem;
Szeroko otwierają się złote bramy,
   By mogli przez nie przejść zwycięzcy.
(„Ten Thousand Times Ten Thousand”, Henry Alford, 1810-1871).

John Cennick i Charles Wesley napisali:

Oto nadchodzi! Przychodzi na obłokach,
   Zabity dla naszego zbawienia;
Tysiące, tysiące świętych z Nim,
   Świętując tryumf Jego zwycięstwa;
Alleluja! Alleluja!
   Bóg pojawia się na ziemi, by sprawować władzę.
(„Lo! He Comes”, John Cennick, 1718-1755;
      zmienione przez Charlesa Wesley'a, 1707-1788).

III. Po trzecie, Chrystus powróci, aby ustanowić swoje ziemskie królestwo.

Proszę powstańcie i przeczytajmy głośno z Księgi Zachariasza 14:9:

„I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię” (Księga Zachariasza 14:9).

Proszę, usiądźcie. Tamtego dnia Chrystus będzie królem całej ziemi. W końcu wysłuchane zostaną modlitwy chrześcijan, którzy modlili się przez dwa tysiące lat:

„Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”
     (Ew. Mateusza 6:10).

Jego ziemskie królestwo będzie trwało tysiąc lat. Proszę, otwórzcie Księgę Objawienia, rozdział 20, wersety 4 do 6. Przeczytajmy te wersety głośno:.

„I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat” (Objawienie 20:4-6).

Świadkowie Jehowy wierzą w tysiacletnie królestwo. Jednak nie wiedzą, jak do niego wejść! Mam w biurze traktat świadków Jehowy zatytułowany: „Całe cierpienie wkrótce się skończy!”. Pod koniec napisano: „Kiedy nadejdzie koniec, czy przeżyjesz?... Ci, którzy poznają wolę Jehowy przetrwają” („All Suffering Soon to End!”, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005, str. 6). Zatem świadkowie Jehowy nauczają, ze sposobem na wejście do królestwa jest „nauczenie się” Bożych prawd i „czynienie ich”. To wielki błąd. To błąd zbawienia przez uczynki – zbawienia przez „nauczenie się” czegoś i „robienie tego”! Błąd świadków Jehowy jest podobny do tego popełnianego przez katolików, których oni tak często krytykują. Zarówno katolicy jak i świadkowie Jehowy nauczają zbawienia przez uczynki; zbawienia poprzez naukę i robienie czegoś!

Jednak Biblia naucza, że zbawienie jest z łaski, a nie przez naukę i robienie czegoś; nie przez ludzkie wysiłki, lecz wyłącznie z łaski.

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

John Newton powiedział:

Cudowna Boża łaska ta
   Zbawiła z grzechów mnie!
Zgubiony, nędzny byłem ja;
   Lecz teraz cieszę się.

Ta łaska wlała Boży strach,
   W kamienne serce me;
I wtedy zobaczyłem w łzach
   Żem na przepaści dnie!
(„Cudowna Boża łaska”, John Newton, 1725-1807).

Niech Bóg obdarzy cię łaską, abyś

„Uwierzył w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Jacka Ngann:
„He is Coming Again” (Mabel Johnston Camp, 1871-1937).


SKRÓT KAZANIA

W JAKI SPOSÓB CHRYSTUS USTANOWI
SWOJE ZIEMSKIE KRÓLESTWO

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci… I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię” (Księga Zachariasza 14:4-5, 9).

I.   Po pierwsze, Chrystus powróci na Górę Oliwną.
Księga Zachariasza 14:3-4; Dzieje Apostolskie 1:9-12.

II.  Po drugie, Chrystus powróci ze wszystkimi świętymi.
Księga Zachariasza 14:5; List Judy 14; Objawienie 19:14.

III. Po trzecie, Chrystus powróci, aby ustanowić swoje ziemskie królestwo.
Księga Zachariasza 14:9; Ew. Mateusza 6:10: Objawienie 20:4-6;
Efezjan 2:8-9; Dzieje Apostolskie 16:31.