Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KUSZENIE CHRYSTUSA I UPADEK SZATANA!

THE TEMPTATION OF CHRIST AND THE FALL OF SATAN! (Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los aniołes,
w niedzielę rano 29-go lipca 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 29, 2018


Szatan skonfrontował Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza 4:1. Jest to strona 997 w Biblii Scofielda.

„Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł” (Ew. Mateusza 4:1).

Spójrzcie. Pierwsze imię szatana to „diabeł”. Jest to tłumaczenie greckiego słowa „diabolos”, oznaczającego „oszczercę” lub „potwarcę”. Diabeł kusił Jezusa po to, by mógł „szydzić z Niego”, gdyby Chrystus poddał mu się. A teraz werset trzeci:

„I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem” (Ew. Mateusza 4:3).

Drugie imię szatana to „kusiciel”. To tłumaczenie greckiego słowa „pěirazō”, oznaczającego „kusić” lub „wypróbowywać”. Jezus zacytował z Biblii, z V Księgi Mojżeszowej 8:3 „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Ew. Mateusza 4:4).

Tym razem diabeł sam zacytował Pismo Święte. Szekspir miał rację, mówiąc: „Diabeł może zacytować Pismo dla swoich celów”. Diabeł zacytował Psalm 91:11-12, chociaż nie zrobił tego dokładnie. Różnego rodzaju sekty, takie jak świadkowie Jehowy i mormoni, cytują niektóre wersety, ale nie trzymając się wierni tekstu. Jezus jasno odpowiedział diabłu:

„Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego” V Mojżeszowa 6:16 (Ew. Mateusza 4:7).

Następnie diabeł podjął trzecią próbę, obiecując Jezusowi wszystkie królestwa tego świata, jeśliby tylko oddał mu pokłon. Spójrzmy na Ew. Mateusza 4:10:

„Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz”, cytat z V Mojżeszowej 6:13 i 10:20 (Ew. Mateusza 4:10).

Dr J. Vernon McGee powiedział: „Pan Jezus odpowiadał szatanowi za każdym razem słowami [z Biblii]. Diabeł zdawał się uznawać odpowiedzi z [Biblii], gdyż w następnym wersecie czytamy: 'Wtedy opuścił go diabeł’ (Ew. Mateusza 4:11)” (J. Vernon McGee, Thru the Bible, odnośnie Ew. Mateusza 4:1-11).

Zwróćcie uwagę na trzecie imię diabła w wersecie, który zacytował Jezus: „Idź precz, szatanie...”. To tłumaczenie greckiego słowa „satanas”, znaczącego „oskarżyciel”. Jezus został poddany próbie, aby pokazać, że nic nie jest w stanie Go złamać. Wiem, że wy i ja nie jesteśmy tak potężni jak Pan Jezus Chrystus, ale możemy wziąć z Niego przykład i ćwiczyć się jako Jego żołnierze i uczniowie! Zwróćcie uwagę na to, że Chrystus odpowiadał na każdą pokusę, cytując Biblię – Boże Słowo. Nie powiedział: „Cóż, uważam, że jest tak lub tak”, ani też „Uważam, że jest lepszy sposób”. Jezus po prostu zacytował odpowiednie wersety biblijne, odpowiadając diabłu. Uzyskałem tytuł magistra, studiując na bardzo liberalnej uczelni, odrzucającej Biblię. Nie było mnie stać na naukę w dobrym seminarium jak to, do którego obecnie uczęszcza John Cagan. Ale w tym okropnym seminarium nauczyłem się jednego. Nauczyłem się odpowiadać wykładowcom, cytując Biblię. Nazywali mnie ograniczonym fundamentalistą, jednak to mnie nie ruszało! Naśladowałem Jezusa. Byłem Jego uczniem, a nie ich!

Dlatego tak ważne jest, abyście przychodzili tutaj i studiowali Biblię. Nie chodźcie do innych kościołów ani na inne studia biblijne. Osoby, które je prowadzą mogą nie znać dobrze Biblii i nie będą w stanie szkolić was, jak być uczniami Chrystusa. Jeżeli będziecie przychodzić tutaj, to będziemy nauczać was czystego Słowa Bożego i zachęcali do zapamiętywania kluczowych wersetów. A oto werset do nauczenia się na pamięć dzisiaj:

„W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Psalm 119:11).

Chcę, abyście zobaczyli teraz w Biblii – Bożym Słowie, skąd pochodzi szatan. Ci, którzy są słabymi nowo ewangelicznymi chrześcijanami będą mówili wam, że nie musicie wiedzieć na temat szatana. Jeśli chcecie stać się uczniami Chrystusa, musicie wiedzieć na temat diabła! Otwórzcie Księgę Izajasza 14:12-15. Jest to strona 726 w Biblii Scofielda. Proszę powstańcie i posłuchajcie, gdy przeczytam na głos ten fragment.

„O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści” (Izajasz 14:12-15).

Możecie usiąść.

W wersecie 12-tym diabeł nazwany jest „Lucyferem”. Lucyfer oznacza „jasne światło” w języku hebrajkim. Świadomość tego, że jego imię znaczy „jasne światło” może pomóc niektórym z was. W niektórych sektach i grupach zielonoświątkowych ludzie widzą „jasne światło” i myślą, że to Bóg. Nie! Nie! To szatan! To Lucyfer! W Drugim Liście do Koryntian 11:14 czytamy: „szatan przybiera postać anioła światłości”. Kiedy widzicie światło nad czyjąś głową, jest to szatan! To nie Bóg! To szatan, który „przybrał postać anioła światłości”. Dzisiaj popularne są ksiażki poświęcone ludziom, którzy umarli i poszli do nieba, a potem wrócili na ziemię. Niemalże zawsze mówią oni o „świetle” w niebie. Dosłownie w każdym przypadku zostali oszukani przez szatana – zobaczyli go i myśleli, że to Bóg! Ale to niemożliwe. Chrystus powiedział:

„Boga nikt nigdy nie widział” (Ew. Jana 1:18).

Jeżeli naprawdę zobaczyli „światło”, to nie był to Bóg! Był to albo Lucyfer (szatan), albo jeden z jego demonów! Nigdy jednak Bóg!

Powróćmy do Izajasza 14:12. Lucyfer został „pogromcą narodów”, kiedy został wyrzucony z nieba na ziemię. Na początku Lucyfer był potężnym aniołem w niebie. Został jednak wyrzucony z niego, gdyż chciał zająć miejsce potężnego Boga. Spójrzmy ponownie na Księgę Izajasza 14:13-15. Proszę powstańcie.

„A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści” (Izajasz 14:13-15).

W Biblii Scofielda, na stronie 726 jest napisane: „Wersety 12-14 wyraźnie odnoszą się do szatana... Ten znaczący fragment pokazuje początek grzechu we wszechświecie. Kiedy Lucyfer powiedział 'Wstąpię na niebiosa', zaczął się grzech”. A teraz otwórzmy Księgę Objawienia 12:9. Jest to strona 1341. Śledźcie wzrokiem tekst, który będę czytał:

„I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” (Objawienie 12:9).

Wielki smok w tym fragmencie to Lucyfer – „smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem”. Większość współczesnych uczonych uważa, że nastapi inne wyrzucenie szatana pod koniec tego świata. Ten werset pomaga zrozumieć, że chodzi o to samo wyrzucenie szatana, o którym czytamy w Izajasza 14. Gdyby tak nie było, to skąd miałby przyjść szatan? Czytamy w wersecie dziewiątym, że „zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie”. Zbuntowane anioły stały się demonami, z którymi zetknął się Jezus w Biblii. W Księdze Objawienia 12:9 jest jeszcze jedno określenie warte uwagi – „szatan, który zwodzi cały świat”.

Chociaż Winston Churchill nie był uczęszczającym do kościoła chrześcijaninem, to rozumiał, że diabeł istnieje. Wiedział, że to diabeł stał za Hitlerem i siłami zła Niemiec w czasie II wojny światowej. Dlatego Churchill wiedział, że nie może zawrzeć pokoju z Hitlerem. Ludzie, jak Chamberlain, Lord Halifax i inni gotowi pójść na ustępstwa, myśleli o zawarciu paktu pokojowego z Hitlerem. Jednak Churchill wiedział, że siły demoniczne tego świata muszą zostać powstrzymane, gdyż inaczej nastąpiłby koniec tego, co nazywał „chrześcijańską cywilizacją”.

Dlatego też i my – uczniowie Chrystusa musimy walczyć. Wielebny John Cagan, mój współpracownik, będzie zwiastował dziś wieczorem o 18:15 na temat naszego wroga – diabła. Zjemy smaczny, gorący posiłek i posłuchamy zwiastowania pastora Johna. Upewnijcie się, że przyjdziecie tutaj o 18:15!

Proszę powstańcie i zaśpiewajmy wspaniały hymn Marcina Lutra „Warownym grodem jest nasz Bóg”. Jest to pieśń nr 1. Proszę powstańcie i zaśpiewajmy ją!

Warownym grodem jest nasz Bóg, Orężem nam i zbroją!
Wybawia On ze wszelkich trwóg, co nas tu niepokoją.
Stary, chytry wróg czyha, by nas zmógł; swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój. Na ziemi któż mu sprosta?

My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry wódz anielskich hufców z nieba.
Któż On? - pytasz się, Jezus On się zwie. To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan, innego nie masz Boga.
   („Warownym grodem jest nasz Bóg,” autor Marcin Luter, 1483-1546;
      „Śpiewnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego” )


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
          „A Mighty Fortress Is Our God” (Marcin Luter, 1483-1546).