Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.




OBMYCI WE KRWI CHRYSTUSA!

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!
(Polish)

Kazanie napisane przez doktora R. L. Hymersa, juniora,
wygłoszone przez wielebnego Johna Samuela Cagana
w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę rano 3-go czerwca 2018 roku.
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 3, 2018

„Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” (Objawienie 1:5).


Pierwsza część wersetu to pozdrowienia apostoła Jana, w których modli się, aby ludzie w siedmiu kościołach mogli doświadczyć łaski i pokoju od Pana Jezusa Chrystusa, „który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi”. Po ogłoszeniu, kim jest Chrystus, Jan powiedział:

„Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” (Objawienie 1:5).

W tekście czytamy, że Chrystus „umiłował i obmył nas” swoją krwią. W imię nauki współcześni krytycy biblijni zmienili słowo „obmył” na „wyzwolił”. Zrobili to, opierając się na jednej greckiej literze, która została zmieniona w skalanym przez gnostyków tekście synajskim, zawartym w greckim Nowym Testamencie Nestle-Alanda. Słowo „wyzwolił” znajdujemy w mniej wiarygodnym tekście aleksadryjskim, skalanym przez gnostycyzm. Gnostycy wzdrygaliby się na myśl o tym, by ktokolwiek miał zostać „obmyty” krwią! Dlatego też aleksandryjscy gnostycy wyrzucili jedną grecką literę i zamiast „obmył” powstało „wyzwolił”.

Dr Charles John Ellicott (1829-1903) był anglikańskim uczonym, wykładowcą Nowego Testamentu w Cambridge oraz przewodniczącym komitetu uczonych, którzy dokonali przekładu Nowego Testamentu „the Revised Version”. Dr Ellicott był edytorem Ellicott’s Commentary on the Whole Bible (Zondervan Publishing House). W komentarzu Ellicotta czytamy odnośnie naszego tekstu:

Zamiast „obmył nas”, w niektórych [manuskryptach] czytamy „wyzwolił nas”. Te dwa greckie słowa różnią się jednąl literą. Patrząc na ton tego fragmentu, słowo „obmył” oddaje prawdziwe znaczenie. Jan pamiętał dobrze tą ważną okazję, kiedy nasz Pan powiedział: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną”. Idea „oczyszczenia przez krew”, nabierała dodatkowego znaczenia, gdyż pamiętał o wodzie i krwi, które wypłynęły z przebitego boku Chrystusa [Ew. Jana 19:34], o czym często wspominał. Objawienie 7:13, 14; 1 List Jana 1:7; 5:5-8 (Charles John Ellicott, M.A., D.D., Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, Zondervan Publishing House, data nieznana, tom VIII, str. 535; odnośnie Objawienia 1:5).

Dalej w Objawieniu 7:14 czytamy:

„To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka” (Objawienie 7:14).

W tym wersecie wyraźnie jest powiedziane, że ci, którzy są w niebie mają szaty „wyprane” i „wybielone we krwi Baranka”. Skoro znaczenie Objawienia 7:14 jest jasne, powinniśmy wyjaśnić, co oznacza słowo „obmyty”, użyte w naszym tekście:

„Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” (Objawienie 1:5).

Dr John F. Walvoord wskazał na to, że greckie słowo „louō” (obmył) ma o jedną literę więcej niż słowo „luō” (wyzwolił). Dr Walvoord powiedział, że uczeni tacy jak Ellicott wolą dłuższe słowo (obmył), gdyż kopistom łatwiej było zgubić literę niż ją dodać” (John F. Walvoord, Th.D., The Revelation of Jesus Christ, Moody Press, 1966, przypis 1, str. 38). Jest to mocny argument, potwierdzający tłumaczenie w Biblii króla Jakuba.

Zasada Lutra „analogii Pism” dotycząca egzegezy ciągle jest właściwa – jeden fragment Pisma wyjaśniony jest przez inny poruszający ten sam temat, szczególnie gdy znajduje się w tej samej księdze! Dlatego też nie słuchajmy współczesnych uczonych, którzy próbują odwieźć nas od inspirowanego greckiego słowa, tłumaczonego jako „obmył”. Dzięki Bogu za to, że każdy prawdziwy chrześcijanin może wypowiadać słowa „chwały” Jezusowi, „który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią”!

Istnieje powód, dla którego tak dużo czasu poświęcam temu punktowi. Jest bardzo ważne, abyśmy zostali „obmyci” z grzechów, a nie tylko z nich „wyzwoleni”. Pewnego dnia spotkamy się Bogiem twarzą w twarz. Jeżeli w dniu sądu zobaczymy Boga, a nasze grzechy nie będą przebaczone, to będziemy mieć wielki kłopot! W dniu sądu ostatecznego musimy być całkowicie oczyszczeni z wszystkich grzechów, gdyż inaczej Bóg skaże nas na wieki do ognia piekielnego (Objawienie 20:11-15). Kiedy Bóg spojrzy na ciebie, to lepiej żeby nie znalazł żadnego grzechu. W dniu sądu ostatecznego nie wystarczy, że zostaliśmy „wyzwoleni” z grzechów. Ach, nie! Aby zostać uratowanym od wiecznego cierpienia w piekle, musisz być jednym z tych, którzy „wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka” (Objawienie 7:14). Czytamy w Objawieniu 7, że ci, którzy są w niebie, „wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka” (Objawienie 7:14). Z tego wersetu dowiadujemy się, że wszyscy którzy chcą mieć nadzieję na ucieczkę od piekła i bycie bezpiecznymi w niebie, muszą zostać obmyci we krwi Chrystusa. Dlatego tak dużo mówię na ten temat. Musisz być obmyty we krwi Chrystusa, gdyż inaczej na wieki trafisz do piekła. Liberalni i nowo ewangeliczni „nauczyciele Biblii” mogą myśleć, że można mówić o tym, że On nas „wyzwolił” zamiast „obmył”. Jednak moim zadaniem jest zwiastować grzesznikom takim jak wy. Twoje grzechy są zapisane! Muszą zostać obmyte, gdyż inaczej Bóg pośle cię do piekła. Co może obmyć nas z grzechów? Tylko krew Jezusa!

„Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” (Objawienie 1:5).

Chcę wam powiedzieć, że krew Chrystusa jest niesamowicie ważna! To, gdzie spędzisz wieczność, zależy od krwi Chrystusa! To, czy żyjesz zwycięskim chrześcijańskim życiem, zależy od krwi Chrystusa. Oto kilka ważnych punktów dotyczących krwi.

I. Po pierwsze, ofiary z krwi istniały od początku dziejów.

Wszyscy starożytni ludzie wierzyli w ofiarę z krwi. Trudno jest znaleźć jakąkolwiek starożytną kulturę na świecie, w której nie byłyby składane ofiary z krwi. Na przykład Aztekowie w starożytnym Meksyku zabili ponad 20.000 ludzi na swoich ołtarzach, aby przypodobać się ich fałszywemu bogowi i bożkom. Tak samo robili Majowie. Plemiona wysp Pacyfiku w czasach starożytnych składały krwawe ofiary. Tak samo robiło dosłownie każde plemię afrykańskie. Starożytni Chińczycy składali ofiary z krwi swojemu monoteistycznemu bogowi – Shang Ti niemalże 2.000 lat przed Chrystusem. Już od samego początku czasów, od początków historii Chińczycy wiedzieli o jedynym Bogu i potrzebie ofiar z krwi! Bardzo dawno temu starożytni Chińczycy pisali na kawałkach kości i skorupach żółwich, które zostały niedawno odkryte, o Bogu i składanych mu ofiarach z krwi. Te artefakty mają ponad 4.000 lat. Skąd wzięły się te idee? Były przekazywane z pokolenia na pokolenie od czasu pierwszych ofiar Adama i jego potomków.

Mojżesz spisał Księgę Rodzaju na początku historii. Zapisał w niej, że zwierzęta musiały zostać zabite, aby przyodziać naszych pierwszych rodziców, gdy zgrzeszyli. Ich syn Abel złożył ofiarę z krwi, która była miła Bogu. Jego brat Kain złożyl ofiarę z roślin, która została odrzucona. Noe złożył Bogu ofiarę z krwi. Tak samo zrobił Abraham. Wszystkie te ofiary były składana na długo przed tym, zanim Żydzi usłyszeli, że mają składać Bogu ofiary ze zwierząt. Kiedy Żydzi znaleźli się w niewoli w Egipcie, Bóg nakazał im, by złożyli ofiarę z baranków i ich krwią posmarowali odrzwia. Bóg powiedział, że gdy zobaczy krew, wówczas przejdzie obok i nie osądzi tego domostwa za ich grzechy. Śpiewamy pieśń poświęconą temu:

Kiedy widzę krew, kiedy widzę krew
Kiedy widzę krew, ominę ten dom,
Ominę ten dom.
(„When I See the Blood”, John Foote, XIX wiek).

Oto, co Bóg powiedział do Żydów, gdy byli w niewoli egipskiej, w czasie pierwszego święta Paschy:

„Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską” (II Mojżeszowa 12:13).

Żydzi kontynuują do dzisiaj symbolikę ofiary z krwi paschalnej. W nocy przed swoim ukrzyżowaniem Chrystus zmienił znaczenie Pascha, zamieniając ją w Wieczerzę Pańską. W niektórych kościołach nazywana jest komunią świętą. Katolicy i prawosławni nazywają ja mszą. Obchodzona jest w każdym kościele uznającym Trójcę Świętą. W Biblii czytamy:

„A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów” (Ew. Mateusza 26:26-28).

Możemy zobaczyć, że wszystkie ofiary z krwi, składane przez pogan mają swoje źródło w odległym wspomnieniu potrzeby człowieka składania ofiar Bogu. Bóg i starotestamentowa Pascha wskazywały na przyszłą ofiarę Mesjasza – Chrystusa na krzyżu. Również i dzisiaj wieczerza Pańska wskazuje wstecz na to, co Chrystus uczynił na krzyżu. Śmierć Chrystusa na krzyżu i przelanie swojej krwi są centralnym wydarzeniem religijnym w całej historii świata!

„Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” (Objawienie 1:5).

Powiem teraz, dlaczego krew Chrystusa przelana na krzyżu dla naszego odkupienia jest tak ważna. Ale najpierw muszę wytłumaczyć coś jeszcze.

II. Po drugie, szatan ze wszystkich sił nienawidzi krwi Chrystusa.

W Księdze Objawienia czytamy:

„Zrzucony został [szatan] oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka...” (Objawienie 12:10-11).

Szatan wie, że jedynym sposobem pokonania go jest krew Baranka, to jest krew Chrystusa, Baranka Bożego. Biblia mówi, że szatan jest zabójcą. Chce zniszczyć każdego, kogo zdoła i dlatego tak bardzo nienawidzi krwi Chrystusa. Szatan wie, że kiedy tylko człowiek korzysta z krwi Chrystusa, on jest pokonany. Grzesznik przezwycięża szatana poprzez krew Chrystusa. Szatan nie chce, by do tego doszło. Dlatego robi wszystko, by umniejszyć i zlekceważyć krew Chrystusa.

W ostatniej części XIX wieku i na początku lat 20-tych XX wieku szatan popchał wielu znaczących liberalnych teologów do tego, by zaatakowali krew Chrystusa. Byli wśród nich ludzie tacy jak dr Harry Emerson Fosdick i dr Nels Ferre. Dr Ferre powiedział: „Krew Chrystusa nie ma więcej mocy niż krew kurcząt”. Dr Fosdick nazwał odkupienie przez krew „religią zarzynania”. Ludzie tacy jak oni przemawiali z gniewem przeciwko krwi Chrystusa, odkąd tylko zainspirował ich szatan.

W drugiej połowie XX wieku szatan zaczął atakować krew Chrystusa w inny sposób. Przekonywał konserwatywnych ewangelicznych chrześcijan, by umniejszali znaczenie krwi Chrystusa. Dr J. Vernon McGee, najbardziej lubiany i najczęściej słuchany nauczyciel biblijny w Ameryce, zaczął zauważać ten demoniczny trend. Komentując na temat tekstu z Objawienia 1:5, dr McGee powiedział:

Nie mam zamiaru umniejszać znaczenia krwi Chrystusa jak robią to dzisiaj niektórzy ludzie. Nadal lubię pieśń, w której napisano te słowa:

Jest fontanna pełna krwi
Wypływającej z żył Emanuela;
Grzesznicy, którzy zanurzą się w niej,
Zostają oczyszczeni z wszelkich win.

(J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom V, str. 890, 891; odnośnie Księgi Objawienia 1:5-6).

Oczywiste jest, że dr McGee odnosi się do ludzi, którzy umniejszają krew Chrystusa, takich jak R. B. Thieme, John MacArthur, a nawet Charles C. Ryrie, który powiedział na temat ofiary Kaina: „Bezkrwawa ofiara była całkowicie odpowiednia” (Charles C. Ryrie, Th.D., The Ryrie Study Bible, Moody Press, 1978; odnośnie I Mojżeszowej 4:3). Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, gdy przeczytałem to, co napisał dr Ryrie. Równie dziwne były dla mnie „gratulacje” Warrena Wiersbe dla doktora Ryrie za to, że to powiedział (Warren W. Wiersbe, 50 People Every Christian Should Know, Baker Books, 2009, str. 207). To wszystko zdaje mi się jeszcze innym sposobem przyjmowania uprzedzeń liberalizmu. Musimy przestać szukać uznania liberalnych uczonych. Koniec, kropka!

Ci ludzie nie zdają sobie sprawy z ogromnego znaczenia krwi Zbawiciela! Wielu ludzi posłuchało ich i już więcej nie wywyższają krwi w swoich kazaniach. Dla mnie jest to zwiedzenie dni ostatecznych. Nie wpadniemy w nie, jeżeli będziemy pamiętali, że szatan nienawidzi krwi Chrystusa i że jest kłamcą i oszustem! Amen. Wszyscy pastorzy powinni często zwiastować na temat cennej krwi Chrystusa! Przecież tak nazywa ją Biblia:

„...drogą krwią Chrystusa” (1 List Piotra 1:19).

III. Po trzecie, krew Chrystusa wykupia nas.

Tak brzmi cały ten fragment z 1 Listu Piotra:

„Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 List Piotra 1:18-19).

To nie złoto odkupia nas. Bóg nie zbawia nas przy użyciu srebra. Bóg nie zbawi cię poprzez to, ile pieniędzy dajesz kościołowi. Jesteśmy wykupieni „drogą krwią Chrystusa”.

Odkupienie oznacza wykupienie kogoś z niewoli. Jezus powiedział, że przyszedł, aby „oddać życie swoje na okup za wielu” (Ew. Mateusza 20:28). Nie musiał tego tłumaczyć, gdyż 2/3 żyjących wtedy ludzi było niewolnikami. Niewolnicy pochodzili z całej rasy ludzkiej, ze starożytnej Brytanii, Hiszpanii, Afryki – z każdego zakątka. Każda grupa etniczna na świecie w jakimś momencie doświadczała niewolnictwa. Jak wspomiałem przed chwilą, Żydzi przez 400 lat byli niewolnikami w Egipcie.

Apostoł Piotr powiedział, że Chrystus wykupił nas z niewoli swoją krwią. Z czego nas wykupił? Z niewoli grzechu. Miliony ludzi w Los Angeles są niewolnikami grzechu. Są uzależnieni od papierosów i nie rzucają ich. Są uzależnieni od pornografii i nie przestają jej oglądać. Są niewolnikami tego grzechu! Ale Biblia podaje, że Chrystus może cię uwolnić. Może sprawić, że będziesz wolny. Może wykupić cię z grzechu buntu twojego niewierzącego serca. Myślę, że jest to najtrudniejsza rzecz. Chrystus może wykupić cię z twojego niegodziwego serca niewiary! Jest jeszcze więcej rzeczy, ale kończy mi się czas! Twoje całe zbawienie zależy od krwi Chrystusa! Krew Chrystusa może odkupić cię ze wszystktich grzechów! Posłuchajmy Williama Cowpera:

Odkąd przez wiarę zobaczyłe strumień
   Z Twych ran wypływający,
Odkupieńcza miłość stała się moim tematem
   I pozostanie nim aż do śmierci.

Jest fontanna pełna krwi
   Wypływającej z żył Zbawiciela;
Grzesznicy, którzy zanurzą się w niej,
   Zostają oczyszczeni z wszelkich win.
(„There Is a Fountain”, William Cowper, 1731-1800;
na melodię „Cudowna Boża łaska”).

Fanny Crosby powiedziała:

Odkupiona, odkupiona,
Odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona, odkupiona,
Jestem Jego dzieckiem na wieki!
(„Redeemed”, Fanny J. Crosby, 1820-1915).

IV. Po czwarte, krew Chrystusa może oczyścić z grzechu każdego.

Nie zapominaj, kim jest Jezus! To nie byle kto! Krew nikogo innego, kogo znasz nie może oczyścić cię grzechów. Jezus to nie zwykły człowiek z ulicy. Ach, nie! Jezus to wieczny Boży Syn, Druga Osoba świętej Trójcy, „Bóg z Boga”.

„Wszystko przez nie [Słowo] powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało” (Ew. Jana 1:3).

Zanim Pan Jezus Chrystus zstąpił z nieba, stworzył cały wszechświat. On jest tym, którego krew może oczyścić cię z grzechów – sprawi, że będziesz wystarczająco czysty, by pójść do nieba! Apostoł Jan powiedział:

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

O tym samym jest mowa w naszym tekście,

„Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” (Objawienie 1:5).

Czy chciałbyś tego doświadczyć? Czy chciałbyś zostać wybawiony z uścisku szatana? Krew Chrystusa może to zrobić! Czy chciałbyś zostać odkupiony z grzechów? Krew Chrystusa może to zrobić! Czy chciałbyś zostać obmytym z wszystkich grzechów, abyś mógł pójść do nieba i radować się tam? Krew Chrystusa może to zrobić!

Jednak jest coś, co musisz zrobić. Zanim krew Chrystusa zrobi to wszystko dla ciebie, musisz odwrócić się od grzechów. To pierwsza rzecz. Musisz odwrócić się od grzechów. A potem, i to druga rzecz, musisz zaufać Jezusowi. Przyjdź do Niego przez wiarę i zaufaj Mu. Ktoś powiedział: „I to wszystko?”. Tak! To wszystko! Jego krew oczyści każdy grzech i wprowadzi cię do społeczności i radości Boga Ojca! Czy odwrócisz się od grzechów i zaufasz Jezusowi? Posłuchaj zwrotki pieśni, którą jeszcze raz zaśpiewa pan Griffith. Panie Griffith, proszę nie śpiewać zbyt szybko.

Srebro ani złoto nie dadzą odkupienia,
   Źadne skarby ziemi nie zbawią mej duszy;
Krew krzyża jest jedynym fundamentem,
   Śmierć Zbawiciela sprawia, że zostaję oczyszczony.
Jestem odkupiony, lecz nie dzięki srebru,
   Wykupiony, lecz nie przez złoto;
Krew Jezusa była ceną, jaką zapłacił,
   Wielką ceną za Jego niewysłowioną miłość.
(„Nor Silver, Nor Gold”, dr James M. Gray, 1851-1935).

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat zaufania Jezusowi, usiądź w dwóch pierwszych rzędach, kiedy będziemy śpiewali. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Nor Silver Nor Gold” (dr James M. Gray, 1851-1935).


SKRÓT KAZANIA

OBMYCI WE KRWI CHRYSTUSA!

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!

Kazanie napisane przez doktora R. L. Hymersa, juniora,
wygłoszone przez wielebnego Johna Samuela Cagana

„Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” (Objawienie 1:5).

(Objawienie 7:14)

I.   Po pierwsze, ofiary z krwi istniały od początku dziejów.
II Mojżeszowa 12:13; Ew. Mateusza 26:26-28.

II.  Po drugie, szatan ze wszystkich sił nienawidzi krwi Chrystusa.
Objawienie 12:10-11; 1 List Piotra 1:19.

III. Po trzecie, krew Chrystusa wykupia nas. 1 List Piotra 1:18, 19;
Ew. Mateusza 20:28.

IV. Po czwarte, krew Chrystusa może oczyścić z grzechu każdego.
Ew. Jana 1:3; 1 List Jana 1:7.