Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WYDANIE I POJMANIE CHRYSTUSA

THE BETRAYAL AND ARREST OF CHRIST
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotę wieczorem 25-go lutego 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 25, 2018

„Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?”
     (Ew. Mateusza 26:53).


Kiedy Jezus pomodlił się po raz trzeci w Getsemani, przyszedł do śpiących uczniów i powiedział:

„Wstańcie, pójdźmy; oto się zbliża ten, który mnie wyda” (Ew. Mateusza 26:46).

W ciemnościach tłum ponad trzystu żołnierzy,

„…oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami, i z orężem” (Ew. Jana 18:3).

Prowadził ich Judasz, gdyż

„znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi” (Ew. Jana 18:2).

Judasz podszedł do Jezusa i pocałował go, tym samym wskazując żołnierzom, który to Chrystus. Zdradził Go pocałunkiem.

Jezus powiedział do żołnierzy: „Kogo szukacie?”. Odpowiedzieli: „Jezusa z Nazaretu”. Jezus powiedział: „Ja jestem”. Cofnęli się, gdy to usłyszeli i „padli na ziemię”. Pokazuje to moc Chrystusa jako Bożego Syna. A wówczas Jezus powiedział: „Powiedziałem wam, że Ja jestem; jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść” (Ew. Jana 18:8).

W tym momencie Piotr obudził się, wyciągnął miecz i ruszył do działania. Wymachując mieczem w ciemnościach odciął prawo ucho sługi arcykapłana. Lecz Jezus „dotknąwszy ucha, uzdrowił go” (Ew. Łukasza 22:51), a następnie powiedział do Piotra:

„Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?” (Ew. Mateusza 26:52-53).

Z tego teksu chcę wyciągnąć dwie proste lekcje dla nas.

I. Po pierwsze, Chrystus mógł wezwać tysiące aniołów, aby Go obroniły.

Rzymski legion składał się z sześciu tysięcy żołnierzy. Jezus powiedział, że mógłby poprosić Boga Ojca, a w jednej chwili posłałby dwanaście legionów. Gdyby chciał być wyratowany z rąk tych żołnierzy, mógł zawołać do Boga, a dostępne były siedemdziesiąt dwa tysiące aniołów. Dr John Gill wskazał na to, że „jeden anioł pozbawił życia sto osiemdziesiąt pięć tysięcy; 2 Królewska 19:35. Dlatego też, gdyby Chrystus chciał być wybawiony z niebezpieczeństwa, nie potrzebowałby miecza Piotra” (dr John Gill, An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, wydanie wznowione z 1989 roku, tom I, str. 340).

Słowa i działanie Chrystusa pokazują, że całkowicie kontrolował sytuację. Kiedy powiedział: „Ja jestem”, żołnierzy upadli do tyłu pod działaniem mocy Bożej. Gdy Piotr odciął ucho Malchusa – sługi arcykapłana, Chrystus dotknął jego rany i uzdrowił go. A potem spokojnie powiedział do Piotra, że Bóg mógłby wybawić Go mocą tysięcy potężnych aniołów, gdyby pomodlił się o takie wybawienie. Jednak nie chciał być uratowany.

W ogrodzie, gdzie modlił się, związali ręce Jezusa,
Poprowadzili go ulicami.
Spluwali na Zbawiciela, tak czystego i wolnego od grzechu,
Mówili: „Ukrzyżuj Go, jest winny”.
Mógł zawołać tysiące aniołów
Aby zniszczyć świat i odzyskać wolność.
Mógł zawołać tysiące aniołów
Ale umarł samotny, za ciebie i za mnie.
(„Ten Thousand Angels”, Ray Overholt, 1959).

II. Po drugie, Chrystus poszedł na krzyż z własnej woli.

Nie możemy nigdy myśleć, że Chrystus został zaskoczony pojmaniem w grodzie. Wiedział, co Go czeka długo przed tym, zanim Go zaaresztowano tamtej nocy.

Jakiś czas przed tym, gdy poszedł z uczniami do Jerozolimy, powiedział im, co wydarzy się. W Ew. Łukasza zapisane są słowa Jezus dotyczące Jego pojmania, wypowiedziane wcześniej:

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie” (Ew. Łukasza 18:31-33).

Pokazuje to, że Jezus wiedział dokładnie, co stanie się z Nim, gdy przyjdzie do Jerozolimy. Lecz pomimo tego udał się tam. Dobrowolnie zgodził się cierpieć i zostać ukrzyżowanym.

Jezus powiedział dwukrotnie, że nadejdzie tamta godzina oraz opisał to, co wówczas wydarzy się. Powiedział uczniom:

„Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę” (Ew. Jana 12:27).

Ponownie, gdy stanął przed rzymskim namiestnikiem – Poncjuszem Piłatem, powiedział: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat” (Ew. Jana 18:37).

Chrystus udał się dobrowolnie z żołnierzami na krzyż, gdyż wiedział, że po to przyszedł na ten świat – aby umrzeć na krzyżu, płacąc cenę za grzechy rodzaju ludzkiego. Jego pojmanie nie było przypadkowe ani też nie było pomyłką. Przez całe życie wiedział, że ta chwila nadejdzie. „Dlatego przyszedłem na tę godzinę ” (Ew. Jana 12:27). „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat” (Ew. Jana 18:37).

Chrystus udał się dobrowolnie z żołnierzami, aby ubiczowano Go i ukrzyżowano, będąc posłuszym Bożemu planowi dla Jego życia. Chrystus

„wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Filipian 2:7-8).

„i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego” (Hebrajczyków 5:8-9).

Kiedy żołnierze zaaresztowali Go w ogrodzie Getsemani, poszedł z nimi spokojnie, bez sprzeciwu, posłuszny Bogu Ojcu.

„Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust” (Izajasz 53:7).

Na Jego głowę założono koronę cierniową,
Szydzono z Niego, mówiąc: „Oto król”.
Uderzano Go i przeklinano,
Wyśmiewano Jego święte imię.
Mógł zawołać tysiące aniołów
Aby zniszczyć świat i odzyskać wolność.
Mógł zawołać tysiące aniołów
Ale umarł samotny, za ciebie i za mnie.

Chrystus dobrowolnie przeszedł agonię krzyża, posłuszny Bogu; „jak jagnię na rzeź prowadzone” (Izajasz 53:7).

Pomyśl, co stałoby się z nami, gdyby tamtej nocy Chrystus nie poszedł z żołnierzami „jak jagnię na rzeź prowadzone”? Gdyby wezwał niezliczone tłumy aniołów i uniknął krzyża? Co stałoby się z tobą i mną?

Po pierwsze, nie mielibyśmty nikogo, kto za nas zapłaciłby cenę za nasze grzechy na krzyżu. Nie byłoby nikogo, kto umarłby zamiast nas, za nasze grzechy. Pozostalibyśmy w strasznym stanie. Sami musielibyśmy płacić na wieki za nasze grzechy w ciemnościach piekła.

Po drugie, gdyby Chrystus nie poszedł z żołnierzami „jak jagnię na rzeź prowadzone”, nie mielibyśmy żadnego pośrednika między świętym i sprawiedliwym Bogiem a nami. Musielibyśmy stanąć przed Bogiem w dniu sądu ostatecznego, a nkt nie wstawiłby się za nami przed Nim.

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 List do Tymoteusza 2:5).

Gdyby Chrystus nie poszedł z żołnierzami, gdy przyszli Go zaaresztować, nie byłoby żadnego pośrednika między Bogiem a nami. Pośrednik to osoba, która pomaga dwóm stronom rozwiązać ich konflikt. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem, który może przywrócić pokój między Bogiem a grzesznikami. Tylko jedyny Boży Syn może pojednać Boga Ojca i grzesznego człowieka. Gdyby Jezus nie poszedł z żołnierzami na ukrzyżowanie, nie mielibyśmy nikogo, kto wprowadziłby nas w pokojową relację ze świętym Bogiem.

Po trzecie, gdyby Chrystus nie poszedł z żołnierzami „jak jagnię na rzeź prowadzone”, nie bylibyśmy w stanie mieć życia wiecznego. Mowa o tym w najbardziej znanym wersecie Biblii:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3:16).

Gdyby Chrystus nie poszedł z żołnierzami, gdy przyszli Go zaaresztować, werset z Ewangelii Jana 3:16 nie byłby prawdą i nie mielibyśmy nadziei na osiagnięcie życia wiecznego.

Po czwarte, gdyby Chrystus nie poszedł z żołnierzami „jak jagnię na rzeź prowadzone”, nie moglibyśmy skorzystać z Jego krwi, przelanej następnego dnia na krzyżu, aby oczyścić nas z grzechów. Gdyby nie był posłuszny Bogu i uciekł przed krzyżem, wówczas nie byłoby Jego krwi przelanej po to, by obmyć nas z grzechów. Lecz Chrystus poszedł z żołnierzami tamtej nocy, aby zostać ukrzyżowanym za twoje grzechy. Dlatego apostoł Paweł mógł napisać z odwagą:

„odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego” (Rzymian 3:24-25).

Jest fontanna pełna krwi
Wypływającej z żył Zbawiciela;
Grzesznicy, który w niej obmyją się,
Są oczyszczeni z wszystkich win.
(„There Is a Fountain”, William Cowper, 1731-1800).

Czy przyjdziesz i zaufasz Chrystusowi? On zapłacił cenę za twoje grzechy. Stał się twoim pośrednikiem, abyś mógł skorzystać z Bożej łaski. Otrzymasz życie wieczne. Twoje grzechy zostaną usunięte z Bożej księgi, zmyte na wieki drogocenną krwią Chrystusa.

Cieszę się, że Jezus był posłuszny Bogu Ojcu i tamtej nocy poszedł z żołnierzami, którzy przyszli, by Go zaaresztować w ogrodzie. Gdyby nie zgodził się na upokorzenie, cierpienie i krzyż, nie mógłbym dzisiaj zaoferować tych wspaniałych rzeczy.

Poddał się krzyczącemu tłumowi, nie błagał o litość.
Sam poniósł haniebny krzyż.
A gdy zawołał: „Wykonało się”,
Oddał swego ducha;
Wspaniały plan zbawienia dokonał się.
Mógł zawołać tysiące aniołów
Aby zniszczyć świat i odzyskać wolność.
Mógł zawołać tysiące aniołów
Ale umarł samotny, za ciebie i za mnie.

Pytam się ciebie: czy zaufałeś Barankowi Bożemu, który gładzi grzechy świata? Tak długo opierałeś się Mu. Twoje serce tak wiele razy było zatwardziałe w stosunku do Zbawiciela. Czy dziś w nocy powierzysz Mu się?

Nie bądź jak ci okrutni żołnierze, którzy szydzili z Niego! Nie bądź jak dumny i zatwardziały arcykapłan, który odrzucił Go i jak ci faryzeusze, którzy spluwali w Jego twarz i nie chcieli Mu zaufać! Proszę cię, abyś nie była jak któryś z nich! Przez tak długi czas opierałeś się, przez tak długi! Oddaj your serce Jezusowi w prostej wierze. Czy zaufasz Jezusowi „Barankowi Bożemu, który gładzi grzechy świata”? (Ew. Jana 1:29).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Ten Thousand Angels” (Ray Overholt, 1959).


SKRÓT KAZANIA

WYDANIE I POJMANIE CHRYSTUSA

THE BETRAYAL AND ARREST OF CHRIST

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?”
     (Ew. Mateusza 26:53).

(Ew. Mateusza 26:46; Ew. Jana 18:3, 2, 8;
Ew. Łukasza 22:51)

I.   Po pierwsze, Chrystus mógł wezwać tysiące aniołów, aby Go obroniły.
2 Królewska 19:35.

II.  Po drugie, Chrystus poszedł na krzyż z własnej woli.
Ew. Łukasza 18:31-33; Ew. Jana 12:27; 18:37; Filipian 2:7-8;
Hebrajczyków 5:8-9; Izajasz 53:7; 1 List do Tymoteusza 2:5;
Ew. Jana 3:16; Rzymian 3:24-25; Ew. Jana 1:29.