Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PATRZĄC NA JEZUSA

LOOKING UNTO JESUS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles, w niedzielę rano 11-go czerwca 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 11, 2017

„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hebrajczyków 12:2).


Ten werset wyjaśnia dobrą nowinę o Chrystusie. Nie przychodzi mi na myśl żaden werset w Biblii, który byłby równie prostym podsumowaniem tego, w co wierzą prawdziwi chrześcijanie.

Musicie bardzo uważnie słuchać tego kazania, gdyż będę szczegółowo omawiał ten werset, starając się wyjaśnić go w najlepszy sposób. Niech ten tekst otworzy wasze serca, w których teraz mieszka ciemność i zamieszanie, na światło Chrystusa.

Ktoś może przychodzić do kościoła, lecz nadal przebywać w wielkiej ciemności. Ktoś może uczyć się wiele na temat Biblii, lecz nadal nie rozumieć i trwać w ciemności odnośnie tego, co czyta. Moją modlitwą jest, aby sam Bóg „oświecił oczy serca waszego” (Efezjan 1:18) w czasie, gdy zwiastuję. Dopiero wtedy, gdy Bóg to uczyni, będziecie w stanie przyswoić prawdy zawarte w tym wersecie.

Tekst ten zawiera trzy podstawowe prawdy:


1. Co Jezus zrobił dla ciebie.

2. Dlaczego Jezus to zrobił dla ciebie.

3. Jak możesz z tego skorzystać.

I. Po pierwsze, co Jezus zrobił dla ciebie.

„Patrząc na Jezusa... który... wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę” (Hebrajczyków 12:2).

Greckie słowo „wycierpieć” to „przejść cierpliwie przez cierpienia” (Strong). Jezus cierpliwie przeszedł przez wielkie cierpienie i prześladowania, aby zbawić twoja duszę z kary za grzechy. Poole powiedział:

(Chrystus) wycierpiał krzyż wraz z całym (towarzyszącym mu smutkiem) duszy, przejmującym bólem w ciele, (biciem), uderzeniami, wbijającymi cierniami; jego ciało rozrywały uderzenia bicza, gwoździe zrobiły (dziury) w rękach i nogach; doświadczył całego zła celowej niegodziwości i wściekłości diabłów i ludzi, jakie tylko można sobie wyobrazić; jednak nie unikał tego ciężaru, nie uchylał się ani nie upadał pod nim. Z niezachwianą łagodnością i pasywnym męstwem przeszedł przez to wszystko, co zostało zapowiedziane o Nim (w Księdze Izajasza 53)! (Matthew Poole, odnośnie Hebrajczyków 12:2).

Następnie Chrystus został ukrzyżowany „nie bacząc na jego hańbę” (Hebrajczyków 12:2). „Nie bacząc” oznacza „niewiele myśląc”, „myśląc mało” (Vine). Jezus niewiele myśli poświęcał wielkiemu cierpieniu, przez które przeszedł, gdyż myślał o twoim zbawieniu i o uwielbieniu Boga. „Nie bacząc na jego hańbę”. Hańba oznacza „wstyd” (Strong). Jezus musiał doświadczyć hańby, abyś ty został zbawiony z kary za grzechy. Jezus musiał doświadczyć hańby zamiast ciebie, abyś nie musiał wstydzić się w dniu sądu ostatecznego.

Jezus poniósł hańbę, gdy bito Go. Poniósł hańbę, gdy spluwano na Niego i wyrywano mu włosy z brody. Poniósł hańbę, gdy rozgniewany tłum wołał: „Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go!”. Poniósł hańbę, gdy zdarto z niego ubranie i nagi zawisł na krzyżu.

Poniósł hańbę, wstyd zamiast ciebie.

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych ” (1 List Piotra 3:18).

„Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich ” (Izajasz 53:6).

Jezus wziął na siebie karę, którą ty powinieneś ponieść za swoje grzechy. Został ukarany zamiast ciebie.

Jezus poniósł hańbę za ciebie. W dniu sądu ostatecznego każdy grzech, jaki popełniłeś zostanie odczytany przez Boga. Będziesz wstydził się przed całym światem. Jednak, gdy zaufasz Chrystusowi, to On przejmie na siebie ten wstyd. Zamiast stanąć nagim i zhańbionym grzechami, Jezus zawisł na krzyżu zamiast ciebie. Lecz tylko, jeśli Jemu zaufasz!

Biblia mówi o „zastępczym odkupieniu” Jezusa Chrystus na krzyżu! Dr P. B. Fitzwater says:

Jego odkupienie było zastępcze, co oznacza, że działał On w imieniu innych, reprezentując ich (Christian Theology, Eerdmans, 1948, str. 426).

Słowo „zastępcze” oznacza „zająć miejsce innej osoby” (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1960).

Oto, co dokładnie Jezus Chrystus zrobił dla ciebie! „Miejsce innej osoby zostało zajęte (przez Chrystusa)”. On poniósł karę, na którą ty zasłużyłeś z powodu swoich grzechów.

W Biblii czytamy:

„Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu ” (Hebrajczyków 9:28).

„Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism” (1 Koryntian 15:3).

Chrystus zapłacił karę za grzechy. Poniósł ją.

Mój ojczym był twardym marynarzem. Kiedyś kopnął policjanta. Trafił za to do więzienia. W nocy matka zwróciła się do Eda Gallicka, aby pomógł mu wyjść za kaucją. Ed poszedł do więzienia i zapłacił kaucję. Pozwolono mojemu ojczymowi opuścić więzienie. Gdy wyszedł na wolność i zobaczył Eda, powiedział: „A co ty tu robisz?”

Przypomina mi to, co Jezus zrobił. Zapłacił kaucję, abyś mógł wyjść na wolność, nie ponosząc kary w piekle za swoje grzechy. Patrzymy na krzyż i mówimy: „A co ty tu robisz?”. Odpowiedź na to jest następująca: On zapłacił kaucję, aby wypuścić cię z Bożego więzienia – piekła! Uwierz teraz w Jezusa!

II. Po drugie, dlaczego Jezus zrobił to dla ciebie.

„zamiast doznać należytej mu radości” (Hebrajczyków 12:2).

Jezus poszedł na krzyż celowo. On był wystarczająco potężny, by w każdej chwili uniknąć go. Jednak poszedł „jak jagnię na rzeź prowadzone” (Izajasz 53:7). Dlaczego poszedł pokornie na krzyż, płacąc za twoje grzechy? Dlaczego zrobił to, „zamiast doznać należytej mu radości” (Hebrajczyków 12:2).

Po pierwsze, z powodu radości wejścia do nieba. Chrystus wiedział, że gdy tylko umrze na krzyżu, od razu wejdzie do nieba. Powiedział złoczyńcy, umierającemu obok „dzisiaj będziesz ze mną w raju” (Ew. Łukasza 23:43).

Następnie oczekiwał radości ujrzenia, jak ty wchodzisz do nieba. Jakąż radość odczuwał Jezus, gdy zobaczył nawrócenie tamtego złoczyńcy! Cóż za radość odczuwa, gdy widzi ciebie.

Wczoraj zobaczyłem kilka osób, które przychodziły do Chrystusa. Jeden z nich był głównym diakonem. Inny był asystentem pastora. Wielką radością było dla mnie zobaczyć tych mężczyzn, których przez czterdzieści lat prowadziłem do Chrystusa. Takiej samej radości Chrystus doświadcza w niebie. Dlatego celowo pozwolił, aby Go ukrzyżowano, by przywiódł „do chwały wielu” (Hebrajczyków 2:10).

Dlatego Jezus jest „sprawcą i dokończycielem wiary”. On sprawia, że rośnie w nas nasza wiara, którą On udoskonala i ochrania. Zbawienie w całości jest w Chrystusie!

III. Po trzecie, jak możesz skorzystać z tego.

„patrząc na Jezusa... który.. usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hebrajczyków 12:2).

Apostołowie w Księdze Dziejów Apostolskich bardzo rzadko zwiastowali, nie odwołując się do wniebowstąpienia Chrystusa, gdzie zasiada On po prawicy Boga. Jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach potrzebujemy zwiastować o wniebowstąpieniu tak, jak robili to apostołowie. Oto powody, dlaczego tak uważam:

1. Zwiastowanie o wniebowstąpieniu Chrystusa, gdzie zasiada po prawicy Ojca, pokazuje bardzo wyraźnie, że Ojciec i Chrystus to dwie rożne osoby. W dzisiejszych czasach biblijna doktryna of Trójcy Świętej jest bardzo rozmyta. Wielu współczesnych ludzi głosi herezje na ten temat, nawet o tym nie wiedząc.

2. Wielka biblijna doktryna o pojednaniu, przebłaganiu i usprawiedliwieniu jest niemalże całkowicie niedostrzegana, gdy przestaje się rozróżniać Boga Ojca i Jezusa – Bożego Syna jako dwie odrębne osoby Trójcy Świętej. Pojednawcze działanie Chrystusa zostało dramatycznie ukazanie poprzez Jego wniebowstąpienie.

3. Lekarstwem na decyzjonizm jest zwiastowanie o wniebowstąpieniu. Kiedy ludzie kierują się do wniebowstąpionego Chrystusa, jest to lekiem na wszystkie formy decyzjonizmu.


Jakiś czas temu słyszałem wspaniałe kazanie pewnego kaznodziei na temat faryzeusza i celnika (Ew. Łukasza 18:9-14). Ukazał on niemal wszystkie formy decyzjonizmu, pokazując, że zbawienie nie jest wynikiem odmówienia „modlitwy grzesznika”, wyjścia do przodu, przychodzenia do kościoła itp. A potem powiedział: „musisz uwierzyć w Jezusa”. Pomyślałem sobie: „Super!” Lecz za chwilę dodał: „Wiara w Jezusa oznacza, że wierzysz, On umarł, płacąc za twoje grzechy”. Pomyślałem: „O nie! On miesza wiarę z doktryną o wierze w Jezusa!”

Jakże chciałbym, aby ten kaznodzieja zakończył swoje niemalże doskonałe kazanie, prosząc zgubionych grzeszników, by spojrzeli w górę – na wniebowziętego Chrystusa – siedzącego po prawicy Boga – w niebie!

„patrząc na Jezusa... który... usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hebrajczyków 12:2).

Oto, gdzie masz patrzeć! Oto, w co masz wierzyć! Oto, jak możesz zostać zbawionym!

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31).

Patrz i żyj mój bracie, żyj!
Patrz na Jezusa i żyj!
To zapisane jest w Jego Słowie, alleluja!
Musisz tylko „spojrzeć, a będziesz żył”.
(„Look and Live”, William A. Ogden, 1841-1897).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Noah Song: Ew. Jana 12:28-32.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Look and Live” (William A. Ogden, 1841-1897).


SKRÓT KAZANIA

PATRZĄC NA JEZUSA

LOOKING UNTO JESUS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hebrajczyków 12:2).

I.   Po pierwsze, co Jezus zrobił dla ciebie – „wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę”. 1 List Piotra 3:18; Izajasz 53:6; Hebrajczyków 9:28; 1 Koryntian 15:3.

II.  Po drugie, dlaczego Jezus zrobił to dla ciebie – „zamiast doznać należytej mu radości”. Izajasz 53:7.
1. Radość wejścia do nieba. Ew. Łukasza 23:42.
2. Radość zobaczenia, jak wchodzisz do nieba. Hebrajczyków 2:10.

III. Po trzecie, jak możesz skorzystać z tego – „patrząc na Jezusa... który usiadł na prawicy tronu Bożego”. Dzieje Apostolskie 16:31.