Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ADAMIE, GDZIE JESTEŚ?

(KAZANIE NR 89 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
ADAM, WHERE ART THOU?
(SERMON #89 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielę wieczorem 27-go listopada 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 27, 2016

„I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (I Mojżeszowa 2:16-17).


Pierwszyczłowiek– Adam został stworzony przez Boga, w doskonałej niewinności. Został umieszczony w pięknymogrodzie.Owoce ze wszystkich drzew w tymogrodzie były jadalne. Adam mógł wyciągnąć rękę i zerwać pyszne jedzenie. Nie musiał się o nic martwić ani nie miał żadnych wrogów w tym wspaniałymmiejscu. Wszystkie zwierzęta i ptaki byływegetarianami.Nie było tam niczego, co mogłoby zranić lub wyrządzić jakąkolwiek krzywdę człowiekowi.I on również był wegetarianinem, a zatem nie miał żadnej potrzeby zabijania zwierząt, by jeść ich mięso.Eden był pełen spokoju. Nie było tam burz, przed którymi musiałby się chować, nigdy nie padał deszcz,„a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby” (I Mojżeszowa 2:6).Człowiek nie musiał się o nic martwić. Nie było tam żadnych chorób. Nie miał wrogów, z którymi musiałby walczyć, ani żadnych zwierząt, których musiałby się bać. Był to doskonałyraj.

Adam nie miał też żadnego grzechu. Nie było grzechu w jego naturze ani żadnych psychologicznych problemów, które martwiłyby go.Adam żył w pokoju z samym sobą.Adam miał równieżpokójz Bogiem.Był to doskonały raj. Nie musiał nawet martwić się o znalezienie dziewczyny. Bóg dał mu doskonałą, piękną i miłą dziewczynę, aby jako żona była dla niego pociechą i pomocą. Nigdy, zatem nie był samotny. A skoro była ona doskonała, to nie było żadnej szansy złamania mu serca, porzucenia go, czy też przestania kochania lub pozostawienia. Skoro nie było grzechu, zaspakajała ona wszystkie jego pragnienia i potrzeby seksualne, nie zasmucając Boga. Był to doskonały raj.

Bógrozmawiał z nim każdego dnia w doskonałej harmonii.Człowiek nigdy nie był kuszony. Nie potrzebował robić niczego, by ugasić Boży gniew, gdyż nie było do tego podstaw. Żył z piękną kobietą, która kochała go. Żył w ogrodzie pełnym wspaniałego jedzenia.Żył w pokoju z Bogiem.Był to doskonały raj.

Bógdał mu tylko jedno prawo. Było bardzo łatwe do zachowania. Tylko jeden łatwy nakaz do przestrzegania.Bógpowiedział:„Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (I Mojżeszowa 2:16-17).Tylko tego Bóg od niego wymagał. Jedyne, czego nie miał robić, to zjeśćowocuz drzewapoznaniadobra i zła.Było to bardzo proste prawo. Był to doskonały raj.

Jednak w ogrodzie był ktoś jeszcze. Był tam szatan. Był on jednym z aniołów w niebie, jednak zbuntował się przeciwko Bogu i został zrzucony na ziemię. Szatan był Bożym wrogiem. Jednak Pan ochraniał Adama przed nim. Jedynym sposobem, aby szatanmógł zranić Boże serce to sprawienie, by Adam także zbuntował się przeciwko Bogu.

W ogrodzie były dwa najważniejsze drzewa. Jednym było drzewożywota.Gdyby Adam zjadł z niego, mógłby żyć na wieki w ogrodzie Eden (I Mojżeszowa 3:22).Gdyby zjadł owoc z drzewapoznaniadobra i zła, umarłby. Był to doskonały raj – z jednym tylko prawem do przestrzegania – zjedzenie z drzewa żywotato życie na wieki. Była to pozytywna strona tego prawa.Lecz zjedzeniez drzewapoznaniadobra i zła oznaczało śmierć.To negatywna strona prawa. Było to bardzoprosteprawo, łatwe do przestrzegania.Zjedzenie z jednego drzewa to życie na wieki. Zjedzenie z drugiego to śmierć.Był to doskonały raj, z jednym tylko prawem do przestrzegania – bardzo, bardzołatwym prawem do zachowywania.

Ponieważ Bógochraniał Adama i jegożonę, szatannie mógł im wyrządzić krzywdy. Jedyne, co mógł robić, to kusićich;kusić, by złamali to prosteprawo.Szatan nie był przebiegłym wężem. Takim stał się później, gdy Bóg przeklął jego i węża. Ale wtedy szatan wszedł w jedno ze stworzeńw ogrodzie. Tak samo później on i jego demony weszły w świnie na rozkaz Chrystusa. Jednak tutaj ukazał się jako „anioł światłości” (2Koryntian 11:14).

Nie wiemy, jak wyglądał pierwotny wąż. Jednak wiemy, że miał nogi i że musiał być stworzeniem, które pierwsi ludzie często widzieli w ogrodzie Eden, gdyż Ewanie bała się go. Wiemy, że szatan wszedł w to zwierzę i przemówił przez niego do żonyAdama.Nie zdziwiła się, gdy do nie przemówił. Prawdopodobnie rozmawiała z nim wiele razy i przywykła do tego.On robi tak samo i dzisiaj. Mówi do grzeszników, aż w końcu przyzwyczajają się do niego i przestają się bać.

Pewnego dnia Ewabyła sama w ogrodzie.Adam był gdzieś indziej, zajmując się ogrodem, który miał „uprawiać i strzec” (I Mojżeszowa 2:15).Ewabyła w ogrodzie, patrząc na drzewopoznaniadobra i zła. I to wtedy przyszedł do niej szatan.To wtedy wążwyszeptał do niej: „czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?” (I Mojżeszowa 3:1).To wtedy wąż zakwestionował Słowo Boże. To samo szatan robi dzisiaj. Kusi nas, abyśmy nie wierzyli słowu Bożemu wBiblii.Kusi nas, abyśmy nie wierzyli w to, co Bógmówi do nas. Kusi, byście niewierzyli w to, co pastor mówi, gdy zwiastuje Słowo Boże. Co więcej, szatan przekręcił Boże Słowo, mówiąc, że wolno im było jeść z tego śmiertelnego drzewa, skoro Bógpowiedział: „Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść”.Szekspirpowiedział:„Diabeł może cytować Pisma w swoim celu”.Tutaj diabełopuścił drugą część Bożego przesłania:„ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (I Mojżeszowa 2:17).Wążpominął tą część Słowa Bożego.WBiblii znajdujemy wiele ostrzeżeń, aby nie pomijać żadnych słów z Pisma Świętego – na przykład wV Mojżeszowej 12:32 i Objawieniu 22:19, gdzie jest napisane: „jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta…”. Takiezło nauczane jest w każdym liberalnym seminariumna całym świecie.Młodziludzieprzygotowujący się do służby nauczani są, że niektóre części Biblii są nieprawdziwe.Tak nauczano mnie w liberalnymseminarium, do którego uczęszczałem.Jeśli wierzy się w takie nauczanie, to niszczy to służbę człowieka. Apostoł Pawełpowiedział:„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne…” (2 Tymoteusza 3:16). Każdesłowo z Pisma Świętego w greckim i hebrajskim oryginale jest natchnione przez Boga. Dlatego tak wierny jestem Biblii króla Jakuba. Współczesne tłumaczeniaBibliipomijają słowa „i post” w Ewangelii Marka 9:29, lub zmieniają „dziewicę” na „młodą kobietę” w Izajasza 7:14.Takie zmiany znajdujemy tylko w dwóch starożytnych kopiach Pisma Świętego, które, jak wierzę, zostały wprowadzone przez kopistów w początkach gnostycyzmu.

W liberalnym seminarium, do którego uczęszczałem, powiedziano nam, abyśmy przynosili na zajęcia wersję Biblii - Revised Standard Bible. Jednak ja tego nie robiłem i zawsze przynosiłem Biblię króla Jakuba. Nie ufałem zupełnie „nowym” tłumaczeniom i wy też nie powinniście im ufać. Czasem cytuję z nich, gdy są odpowiednikiem Biblii króla Jakuba, jednak nigdy nie używam ich w prywatnym czytaniu lub jako główny tekst moich kazań. Uczyniłem to moim zwyczajem, by pozostawać wiernym Biblii króla Jakuba i wy też powinniście jej być!

Tamtego dnia, kusząc Ewę w ogrodzie, wążzakwestionował i przekręcił czyste SłowoBoże.Bóg wyraźnie powiedział pierwszym ludziom, że nie wolno im jeśćzakazanegoowocu.Zabronił tylko jeść go.Bógnic nie powiedział o „dotykaniu” go.KiedyEwapowiedział:„Nie wolno wam z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli”, to dodała do Bożego Słowa.Było to złamaniem nakazu z V Mojżeszowej 13:1,w którym Bógpowiedział:„Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał…” (V Mojżeszowa 13:1).Tennakaz został powtórzony w Objawieniu 22:18:

„Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze” (Objawienie 22:18).

Liberalni chrześcijanie przekręcają Słowo Boże i opuszczają jego części. Kulty, takie jak mormoni, dodają do Słowa Bożego w„Księdze mormonów”.Zatem kuszenie to albo dodawanie, albo ujmowanie ze Słowa Bożego. Koran pomija ukrzyżowanie Chrystusa. Kulty z kolei dodają. Na przykład Chrześcijańska Nauka dodała pisma Mary Baker Eddy.Dokonywanie zmian w Słowie Bożym jest korzeniem wszelkiego fałszywego nauczania.Zatem dodawanie lub ujmowanie z Biblii jest kopiowaniem kuszeniaEwy i sednem wszystkich herezji.

Wążtak bardzo kusił Ewę, że zaczęła słuchać szatana atakującego otwarcie Słowo Boże.Powiedział do niej: „Na pewno nie umrzecie”, jeżeli zjeciezakazanyowoc.

„A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli, więc liście figowe i zrobili sobie przepaski” (I Mojżeszowa 3:6-7).

Ludzie okazali nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. Zobaczyli, że są nagimigrzesznikami. Jednak zamiast pokutować i prosić Boga o miłosierdzie, „spletli… liście figowe i zrobili sobie przepaski” (I Mojżeszowa 3:7).Dokładnie to samo robią grzesznicydzisiaj. Starają się zakryć swoje grzechy na różne sposoby – robiąc „dobre uczynki” lub próbując zbawić siebie, „przybierając pozór pobożności” (2 Tymoteusza 3:5).

Kiedy usłyszeli głosBoga, wzywający ich, „skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem… Lecz Pan Bóg zawołał Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?” (I Mojżeszowa 3:8, 9).Dr W. A. Criswell powiedział:

Najsmutniejszym zdaniem, jakie kiedykolwiek wypowiedział Bóg, było:„Adamie, gdzie jesteś?”. [Wcześniej] mężczyzna ikobieta spotykali się z niebiańską gorliwością z Panem… była to zawsze radosna, chwalebna chwila, kiedy [Bóg] przychodził, by spotkać się z nimi. Nie odczuwali żadnego strachu. Jednak [teraz zgrzeszyli]. Ludzie zaczęli się bać.Oboje wstydzili się. Bóg wzywał ze smutkiem w głosie: „O Adamie, gdzie jesteś; co zrobiłeś?”. Odpowiedź na to pełne smutku pytanie to cała historia grzechu, łaski i odkupienia (W. A. Criswell, Ph.D., Basic Bible Sermons on the Cross, Broadman Press, 1990, str. 55).

Bógwzywa cię dziś wieczorem: „Ogrzeszniku, gdzie jesteś?”

„Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?” (I Mojżeszowa 3:9).

Praktyczne lekcje

Podam teraz praktyczne zastosowanie tego fragmentu i tekstu.Gdzie ty jesteś dzisiaj?

1.  Czy ukrywasz się przed Bogiem?Wszyscy, którzy nie chcą pokutować i przyjść doChrystusa, ukrywają się przed Bogiem.Czy to opis ciebie?Czyukrywasz się przed Bogiem, kiedy Duch Świętywzywa cię, abyś przyszedł do Chrystusa?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

2.  Czyukrywasz się przed Bogiem, gdyż odmawiaszuwierzenia w Biblię?Czyszatanowi udało się przekonać cię, byś zaczął uznawać BożeSłowo za jakąś starą książkę, w którą nie musisz wierzyć? Czy powiedział ci, że nie ma nieba i nie trzeba bać się piekła?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

3.  Do myślisz, że żyjesz dobrym i moralnym życiem? Czy uważasz, że jesteśwystarczająco dobry i nie potrzebujesz wyznawać swoich grzechów oraz zostać zbawionym przez ofiaręChrystusa? Czy twoje dobre imoralneżycie wystarczy, by cię zbawić? Czy takie kłamstwa powiedział ci szatan? Czy w nie wierzysz?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

4.  KiedyBóg przyszedł w przebudzeniu, czy byłeś przekonany o swojej grzeszności – o grzechach umysłu i nikczemności twojego serca? Czy patrzyłeś na tych, którzy płakali nad swoimi grzechami i uważałeś ich za słabeuszy lub głupców? Czy to samo myślisz dzisiaj?Czy szatan sprawił, że zacząłeś myśleć, żeci, którzy płaczą i pokutują są głupcami?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

5.  Kiedyusłyszałeś o tym, w jaki sposób John Cagan zmagał się z grzechem, nie mogąc nawet spać, czy myślałeś, że był on trochę dziwny?Czy uważałeś, że to nie było potrzebne, że był on tylko głupim młodym człowiekiem, który zamartwiał się swoimi grzechami?Czy szatan sprawił, że zacząłeś myśleć, iż John Cagan był zbyt emocjonalny i że twoja dusza nie potrzebuje czegoś takiego?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

6.  Kiedymówiłem, że w prawdziwym nawróceniu będziesz musiał zmagać się przeciwko grzechom i odczuwać głęboki smutek z ich powodów, to czy słuchałeś szatana? Czy odrzuciłeś to, myśląc, że wszystko z tobą w porządku i że nie potrzebujesz nic zmieniać?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

7.  Kiedy słyszysz, gdy mówię o tym, to czy nie myślisz, że twoje grzechy są tak bardzo lekkie, że nie skazują cię na piekło? Czy wierzyszszatanowi, gdy wkłada takie myśli do twojego umysłu? Czy uważasz swoje grzechy za tak małe, że Bóg nie będzie cię za nie osadzał?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

8.  Czy nadal masz zgubionych przyjaciół?Czy myślisz, żeBógbędzie cię błogosławił i zbawi cię nawet, jeżeli będziesz przyjaźnił się z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami?Kiedy słyszałeś to, co podaje Biblia:„kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” (List Jakuba 4:4), to czy porzuciłeś swoich przyjaciół ze świata? A może myślałeś, że to w porządku, by nadal przyjaźnić się z nimi? Czyszatan włożył takie myśli do twojego serca?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

9.  Czy nadal myślisz o seksie z kimś, kogo znasz, może nawet z osobą ze zboru? Czy szatanmówi ci, że takie myśli są w porządku i podsyca twoje pożądanie?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

10.  Czy myślisz, żespędzanie długich godzin na grach wideo jest w porządku? A może szatan mówi ci, że to tylko nieszkodliwa rozrywka?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

11.  Czy boisz się mnie jako pastora? Dlaczego się mnie lękasz? Czy dlatego, że jestem człowiekiem zasad? Czy też może znajdujesz błędy w tym, co mówię lub robię? Czy szatan wlał w ciebie strach przede mną, ponieważ ukrywasz się przed Bogiem i na mnie zrzucasz winę za to, że nie jesteś doskonały?Czy jesteś w stanie zgodzić się z tym, co John Cagan powiedział o mnie dziś rano w swoim kazaniu:„Dziękuję Bogu za naszego pastora”? Czy miłujesz mnie, gdyż „troszczę się o twoją duszę”. A może boisz się i ukrywasz przede mną – mówiącym w imieniu Boga – sekrety swojego życia, podobnie jak Adam chował się przed Panem, nie chcąc zostać napomnianym z powodu swoich tajemnic? Czy szatan wlał w ciebie strach przede mną?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem? (Hebrajczyków 13:17).

12.  Czy pragniesz chodzić z jakimś chłopakiem lub dziewczyną, nie porozmawiawszy wcześniej z pastorem? Czy ufasz pastorowi, który prowadzi zbór? A może ukrywasz się tak samo, jak Adam w ogrodzie?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

13.  Czy jest w twoim sercu jakaś ciemność, która zamyka ci usta, gdy zadaję pytanie: „Czy zaufasz Chrystusowi”? Czy to powiedział ci szatan? Czy powiedział ci, że jeżeli nic nie powiesz, to będziesz usprawiedliwiony z tego, że odrzuciłeś Jezusa?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

14.  Czy jesteś zazdrosny o kogoś kościele?Czy jesteś zazdrosny, gdyż chwali się tą osobę, a nie ciebie?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

15.  Do odmawiasz przyjść, gdy dostajesz zaproszenie? Czy odrzucasz to, co mówi Biblia:„Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry”?Czy jesteś aż takim głupcem, by odrzucać możliwość porozmawiania z nami pod koniec kazania?Czy taki jest twój grzech dziś wieczorem?

Czy ten lub innegrzechy, które wspomniałem, powstrzymywały cię przed zaufaniem Chrystusowi w czasie przebudzenia w naszym zborze w tym roku?„O Adamie, gdzie jesteś?”. Czy usłyszałeś Boży głos, mówiący na temat twojego grzechu?Czy powiedziałeś tak jak Adam:„Usłyszałem szelest twój… i zląkłem się… dlatego skryłem się”?Pozostawię ci dwa wersety z Pisma Świętego:

„Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia” (Księga Przypowieści Salomona 28:13).

„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Proszę powstańcie. Dr Cagan, John Cagan i ja będziemy tutaj z przodu, aby porozmawiać z każdym, kto jest gotowy odwrócić się od grzechów i zaufać PanuJezusowiChrystusowi, aby oczyścił go z wszelkich win swoją drogocenną krwią. Przyjdź do przodu, gdy będziemy śpiewali hymn nr 7.

Otwórz me oczy, proszę, Zbawicielu,
   Pozwól mi zobaczyć dziś Jezusa;
Choć prowadzisz mnie doliną,
   Otacza mnie Twa nieprzemijająca chwała.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mógł zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.

Otwórz me oczy, niech moim pragnieniem
   Będzie wypełniać mą duszę Twą chwałą
Twa doskonałość, Twa święta miłość
   Niech oświetlają mą ścieżkę.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mógł zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.

Otwórz me oczy, niech żaden grzech
   Nie zasłania blasku mego wnętrza.
Pozwól, bym patrzył jedynie na Twe oblicze,
   Karmiąc mą duszę Twą niekończącą się łaską.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mógł zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.
(„Fill All My Vision”, Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

READING AND SOLO

SKRÓT KAZANIA

OUTLINE