Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WYJDŹCIE SPOŚRÓD NICH!

COME OUT FROM AMONG THEM!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem, 13-go listopada 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 13, 2016

„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; a ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący”
 (2 List do Koryntian 6:17-18).


„Wyjdźcie spośród nich”.Oznacza to – zostawcie tych, którzy żyją w grzechu. Oto, co znaczy „oddzielenie”.„Wyjdźcie spośród nich”.Oddzielenie jest jednym z najważniejszych nauczań w Biblii.Oddzielenie jestważne, ponieważ bez niego nie można stać się chrześcijaninem.Oddzielenie jestważne, ponieważ bez niego nie można żyć zwycięskim życiem. Nie możnaprzezwyciężać życia bez oddzielenia.Oddzielenie oznacza, że nie jesteśmy związani przyjaźnią z niewierzącymi.Oddzielenie oznacza, że nie kochamy świata.Biblia naucza:„Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca” (1 List Jana 2:15).Jest tam również napisane:„Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” (List do Jakuba 4:4).Ktoś zacytował mi słowaJezusa, aby mnie poprawić:„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (Ew. Jana 13:35).Do kogo mówił Jezus?Nie do niewierzących.Mówił o tym, byuczniowiemiłowali się wzajemnie. Szekspir powiedział:„Diabełmoże cytować Pismaw swoim celu”.W naszym tekście wyraźnie jest powiedziane:

„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan”
       (2 List do Koryntian 6:17).

Dlaczego oddzielenie od zgubionych ludzijest tak ważne?

I.Oddzielenie jest ważne, gdyż nauczanie na ten temat znajdujemy
w całej Biblii.

Żona Lotazatracił swą duszę, gdyż nie oddzieliła się od grzesznych przyjaciół w Sodomie.Bóg powiedział Lotowi, że zniszczy to miasto. Miał je zniszczyć, gdyż ludzie byli tak grzeszni i miłujący świat.Bógpowiedział do Lota:„wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto” (I Mojżeszowa 19:14).Lot powiedział do żony, że muszą opuścić Sodomę. Poszła za nim, gdy opuszczał miasto. Jednak nie chciała zostawić swoich grzesznychprzyjaciół.Zaczęła wychodzić ze swoim mężem.„Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli” (I Mojżeszowa 19:26).Dr Charles C. Ryrie powiedział:„Jej serce pozostało w Sodomie.Nie chciała oddzielić się od grzesznychprzyjaciół. Obejrzała się, by zawrócić do swoich zgubionych przyjaciół. Lecz, gdy zrobiła to, „stała się słupem soli”.Pokryły ja ogień i siarka, które Bógzesłał na Sodomę. Pokryła ją siarka ognista;siarka, którą Bógwylał na jej ciało.Stała się niczym słup. Spłonęła żywcem, gdyż nie chciała oddzielić się od swoich grzesznychprzyjaciółw Sodomie. Zatraciła duszę i poszła do piekła.Jezuspowiedział:

„Wspomnijcie żonę Lota” (Ew. Łukasza 17:32).

Tak stanie się z tobą, gdy opuścisz kościół i powrócisz do swoich grzesznych przyjaciół. Zostaniesz zniszczonyw ogniuBożegosądu!

„Wspomnijcie żonę Lota”.

Nasz baptystyczny przodek – John Bunyan opowiedział podobną historię. Pewien człowiek wyszedł z Miasta Zniszczenia.Biegnąc do Chrystusa, nie oglądał się wstecz. Dwóch jego niezbawionych przyjaciół pobiegło za nim. Mówili mu, aby wrócił do Miasta Zniszczenia.Jednak on nie słuchał ich. Mówili mu, by wrócił do swoich zgubionychprzyjaciół. Ale on nie zrobił tego. Oddzielił się od nich i ocalał (parafraza Wędrówki pielgrzyma Johna Bunyana).

Kiedy zaczniesz przychodzić do kościoła i zapragniesz zostać zbawionym, to samo przytrafi się tobie. Twoi zgubieniprzyjaciele i krewnizwykle będą starali się zawrócić cię z drogi, abyś wrócił do grzesznego życia. Przyjaciele człowieka z książki Bunyana mówili:„Czyzostawisz swoich wszystkich ziemskich przyjaciół?”.„Tak”,odpowiedział.„Tak. Zostawię ich wszystkich, gdyż jedynym sposobem, bym został zbawiony jest przez Chrystusa”.Żona Lota tak nie zrobiła. Wróciła do swoich grzesznychprzyjaciół i spłonęła żywcem w ogniuBożegogniewu. Tak działo się w dniach Bunyana i odnosi się to również i do dzisiejszych czasów!Oddzielenieodgrzesznychprzyjaciół jest jedynym sposobem, abyś mógł zostać zbawiony.Zostawswoichgrzesznychprzyjaciół, kiedy starają się powstrzymać cię przed przyjściem do kościoła.Zostawich z tyłu, a sam przyjdź do Jezusa. To jedyny sposób, abyś mógł stać się prawdziwymchrześcijaninem.

„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan… A ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący” (2 List do Koryntian 6:17-18).

Wyjdźcie spośród nich!Oddzielenie jest wymagane.Musisz zostawić grzesznychprzyjaciół, jeżeli chcesz, aby Jezus wybawił cię zgrzechów i piekła.Musisz zostawić grzesznychkrewnych i zgubionych przyjaciół, jeżeli naprawdę chcesz zostać zbawionymz grzechówprzez Jezusa.Biblia naucza:

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?” (2 List do Koryntian 6:14).

Dr John R. Rice dodałtaki komentarz:

Jedną z najbardziej jasnych doktryn jest biblijna doktryna ochrześcijańskimoddzieleniu.Było to nauczanie, na które Bóg kładł nacisk wśród Żydów; nieustannie, codziennie izawsze… Gdy hebrajski rolnik zaprzęgał zwierzęta, mówił w swoim sercu:„Bógnakazuje mi, abym nie orał zaprzęgiem z różnych zwierząt. Mogę używać dwa woły lub dwa osły, ale nie mogę ich ze sobą mieszać. Nie mogę tego robić, gdyż Bógchce, abym pamiętał, że nie wolno mi mieszać się z tymi, którzy nie należą do Bożegoludu” (dr John R. Rice, The Unequal Yoke, Sword of the Lord, 1946, str. 4-5).

Biblia naucza o oddzieleniu od przyjaźni zniewierzącymi, od jej początku aż do końca:

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?” (2 List do Koryntian 6:14).

II.Po drugie, oddzielenie zabiera cię ze społeczności ze światem,
a wprowadza w społeczność lokalnego kościoła.

Posłuchajmy słów Jezusa z Ewangelii Jana 15:19:

„Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi” (Ew. Jana 15:19).

Skupmy się na tych słowach: „Ja was wybrałem ze świata”. Powiedźcie te słowa głośno: „Ja was wybrałem ze świata”.

WEw. Jana 17:6 Jezuspowtórzył to samo:

„Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata…”

Greckie słowo tłumaczone jako„świat” w obu tych wersetach odnosi się do zgubionego rodzaju ludzkiego.Jezuspowiedział:

„Ja was wybrałem ze świata (Ew. Jana 15:19).

To właśnie oznaczaoddzielenie.Zostaliśmy wybrani„ze świata”.

Greckie słowo tłumaczone jako„kościół” w Nowym Testamencie to„ekklesia”. Oznacza ono„powołanie z”. „Ek” –z,a„kaleo” to powołać (Vine).Dlatego słowo„kościół” oznacza„powołani z” (Scofield, odnośnie Ew. Mateusza 16:18).

Posłuchajmy Dziejów Apostolskich 2:47.Mamy tutaj opis tego, co działo się w lokalnym kościele in Jerozolimie:

„Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 2:47).

Jezuspowiedział:

„Ja was wybrałem ze świata” (Ew. Jana 15:19).

We współczesnym tłumaczeniu angielskim wyrażono to jasno:

„Pan zaś codziennie zwiększał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni [liczbę powołanych]” (Dzieje Apostolskie 2:47).

A zatem, zostaliśmy powołanizeświatadokościoła.

„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan…”
       (2 List do Koryntian 6:17).

Biblijne oddzielenie zabiera cię ze społeczności ze światem.Oddzielenie wprowadza cię w społeczność lokalnegokościoła.Zostawświat z tyłu, a w kościele znajdziesz całą grupę nowychprzyjaciół.

III. Po trzecie, oddzielenie to sprawa serca.

Proszę, otwórzcie List do Jakuba 4:4. Jest to strona 1309 w Biblii Scofielda.Powstańmy i przeczytajmy go głośno:

„Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” (List do Jakuba 4:4).

To wyraźne oświadczenie!„Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”.Proszę, usiądźcie.

Jezusbył łagodny w stosunku do zgubionych ludzi.Nawet jadł z celnikami i grzesznikami.Ale jego bliskimiprzyjaciółmi byli jego uczniowie, Maria,Marta i Łazarz. Jegoprzyjaciółmi byli prawdziwichrześcijanie – i On wzywa cię, byś poszedł za Nim. Upewnij się, że twoimi najbliższymi przyjaciółmi sąprawdziwichrześcijanie!Zrezygnuj ze wszystkichprzyjaciół, którzy nie są prawdziwymichrześcijanami.TegonauczaBiblia!

„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący” (2 List do Koryntian 6:17-18).

Albert Barnes powiedział, opierając się na tych słowach z Biblii:

      Ci, którzy [chcą stać się chrześcijanami],powinni podjąć postanowienie, że oddzielą się od świata.[Chrześcijaństwo] nie może istnieć tam, gdzie nie maoddzielenia i gdzie ludzie nie są gotowi, by porzucić [niewierzących] znajomych… a zamiast tego szukać bliskich przyjaciół i szczęścia wśród luduBożego [nie mogą stać się prawdziwymichrześcijanami]…Musi istnieć wyraźna granica między przyjaciółmi Boga, a przyjaciółmi grzechu… Chociaż nie odrzucamy ich jako sąsiadów czy współobywateli… to jednak przyjaźnie i nasi najbliżsi przyjaciele muszą pochodzić spośród Bożego ludu.Bożyprzyjaciele powinni być naszymiprzyjaciółmi;z nimi jesteśmy szczęśliwi, a świat musi zobaczyć, że wolimyprzyjaciół [Chrystusa] odprzyjaciół pożądania, ambicji i grzechu (Albert Barnes, Notes on the New Testament, 2 List do Koryntian, Baker Book House, wydanie z 1985 roku, str. 162).

Ludzie w świeciepowinni zobaczyć, że nie chcemy tego, czego świat chce!

Barnes powiedział:„Powinniśmy podjąć postanowienie, że oddzielimy się od świata… i będziemy szukać bliskich przyjaciół i szczęścia wśród ludu Bożego” (jw.).

John Bunyan tak odpowiedział tym, którzy starali się odciągnąć człowieka od szukania zbawienia.Powiedział:

„Mieszkacie w Mieście Zniszczenia… a wszyscy, którzy tam umrą, zapadną się głębiej niż w grobie, w miejsce, w którym płonie ogień i siarka. Daj się przekonać i przyjdź ze mną doChrystus”.„Co!”, zawołał [człowiek, który szedł za nim].„Zostawić wszystkich przyjaciół i uciechy życia?”.„Tak”,odpowiedział [człowiekszukający Chrystusa], „gdyż wszystko, co masz, nie jest nic warte w porównaniu z… tym, kogo szukam… Gdyż szukamChrystusa, a nie grzechu” (John Bunyan, Pilgrim’s Progress in Today’s English, Jacob Thomas, Moody Press, 1964, str. 13-14).

Jesteście powołani zeświatado Chrystusa.Osoba, która nie chce przestać szukać przyjaźni i pociechy w świecie, nie przyjdzie doChrystusa.Nie możesz patrzeć w dwóch kierunkach w tym samym czasie!„Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (List do Jakuba 1:8).„Człowiek o rozdwojonej duszy” nie przyjdzie doChrystusa!

„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan….A ja przyjmę was i będę wam Ojcem…” (2 List do Koryntian 6:17-18).

Chrystuschce, abyś przestał ufać światu, a zamiast tego, byś zaufałJemu.Jak zostało to powiedziane w starym hymnie:

„Oddaj mi swe serce”, mówi Zbawiciel ludzi;
Wołając z miłosierdziem;
Łaską obfitą obdzielę cię,
Czyż nie umarłem za ciebie? Oddaj mi swe serce”.
„Oddaj mi swe serce. Oddaj mi swe serce”,
Usłysz ten cichy szept, gdziekolwiek jesteś:
Z tego świata ciemności On chce cię wyciągnąć,
Mówiąc z łagodnością: „Oddaj mi swe serce”.
   („Give Me Thy Heart”, Eliza E. Hewitt, 1851-1920).

Kiedy John Cagan był nastolatkiem, spędzał czas ze złą młodzieżą z kościoła. Ci młodzi ludzie, chociaż przychodzili do zboru, to wyśmiewali się, gdy zwiastowałem. Rozmawiali o seksie i narkotykach, takich jak marihuana. Jednak John Cagan zaczął dostrzegać, że nie robili dobrze. Był przekonany w sercu o grzechu.Czuł, że jegogrzechy wciągają go do piekła.W końcu John odwrócił się o tych złych chłopaków. Porzucił ich całkowicie i oddał swojeserceChrystusowi.Nawiązał przyjaźnie z dobrymi, młodymi chrześcijanami w naszym zborze. W krótkim czasie nawrócił się.Niemal wszyscy spośród tamtej złej młodzieży, którzy wyśmiewali moje kazania, odeszli z kościoła. Lecz John Cagan zaufałChrystusowi i zostałzbawiony.I nie tylko został zbawiony, ale teraz chce iść do seminarium i stać się pastorem.Kiedy John zwiastuje, można odczuć, że jego serce wypełnione jest nienawiścią do grzechu, a miłością do Jezusa.Odszedł od złej młodzieży w kościele, a swoje serce i życie oddał Chrystusowi. Jestem dumny, że mogę powiedzieć, iż John Cagan jest teraz jednym z moich najbliższych przyjaciół. W ubiegły piątek wieczoremJohn i Julie Sivilay zjedli kolację z moją rodziną i obejrzeli sztukę, gdyż świętowaliśmy urodziny naszych chłopców. Gdy John odwrócił się od złych, młodych ludzi, Bógdał mu nowych przyjaciół, takich jak Aaron Yancy, Jack Ngann, Noah Song i mnie – starego kaznodzieję. Jesteśmy bardzo dumni, mogąc nazywać Johna Cagana naszymprzyjacielem, gdyż teraz jest on przyjacielemChrystusa. I już dłużej nie jest przyjacielem złej„młodzieży kościelnej”. Przyszedł do Chrystusa. Przyszedł do nas.Jakże cieszymy się, że któregoś dnia będzie pastorem tego zboru. Będzie zwiastował tutaj, podczas gdy zła młodzież kościelna będzie smażyć się w ogniu piekielnym na wieki.

Czyzostawiłeś swoich grzesznychprzyjaciół?CzyzaufałeśJezusowi – SynowiBożemu?Czyprzyszedłeś do Niego i zostałeś obmyty z grzechów Jego krwią?John Cagan, jego ojciec i ja chcielibyśmy porozmawiać z wami o tym tutaj, przed kazalnicą. Przyjdź w czasie, gdy pan Griffith śpiewać będzie pieśń:„Give Me Thy Heart”. Przyjdź, gdy śpiewamy ją.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez panaNoah Song: 2 List do Koryntian 6:14-18.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Give Me Thy Heart” (Eliza E. Hewitt, 1851-1920).


SKRÓT KAZANIA

WYJDŹCIE SPOŚRÓD NICH!

COME OUT FROM AMONG THEM!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was Ibędę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący”
(2 List do Koryntian 6:17-18).

(1 List Jana 2:15; List do Jakuba 4:4;
Ew. Jana 13:35)

I.   Po pierwsze, oddzielenie jest ważne, gdyż nauczanie na ten temat
znajdujemy w całej Biblii. I Mojżeszowa 19:14, 26;
Ew. Łukasza 17:32; 2 List do Koryntian 6:14.

II.  Po drugie, oddzielenie zabiera cię ze społeczności ze światem,
a wprowadza w społeczność lokalnego kościoła.Ew. Jana 15:19;
Ew. Jana 17:6; Dzieje Apostolskie 2:47.

III. Po trzecie, oddzielenieto sprawa serca.List do Jakuba 4:4; 1:8.