Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PORZĄDEK I ARGUMENTOWANIE W MODLITWIE –CZĘŚĆ II

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART II

John Samuel Cagan

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotni wieczór 3-go września 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, September 3, 2016

„O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami”. (Księga Joba 23:3-4).


Dyskutujemy na temat porządku i argumentów w modlitwie. Robiąc to, ważne jest pamiętanie historii i wersetów biblijnych. Używanie analogii jako argumentu jest bardzo skuteczne. Analogia polega na porównywaniu dwóch rzeczy, patrząc na ich strukturalne podobieństwa. Kiedy modlisz się o coś wielkiego i cudownego, odnoś się do wielkich i cudownych rzeczy z Biblii, które uczynił Bóg. Jeżeli modlisz się o coś mniej istotnego, odnoś się do rzeczy, które podkreślają to, że Bóg skupia się na szczegółach i konkretach. Wszystko to ma znaczenie, gdyż Bóg odpowiada na modlitwy. Jest wiele sytuacji opisanych w Biblii, gdy Bóg odpowiadał na uporządkowane, wyszczególnione i uargumentowane modlitwy. Wiele jest przykładów w Biblii ludzi, którzy uzasadniali swoje prośby Bogu.

I. Po pierwsze, Boża odpowiedź na uporządkowaną modlitwę.

Mojżesz modlił się na pustkowiu o Izrael. Ludzie odwrócili się od Boga i oddawali cześć złotemu cielcowi. Bóg zagroził, że ich zniszczy. Mojżesz modlił się o lud. W Biblii czytamy:

„Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu” (II Mojżeszowa 32:11-12).

Mojżesz mówił do Boga: „Panie, co ludzie powiedzą o Tobie? Co pomyślą o twoim potężnym imieniu, jeżeli zniszczysz swój lud?”. Potem Mojżesz przypomniał Bogu Jego obietnicę:

„Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki” (II Mojżeszowa 32:13).

Mojżesz przypomniał Bogu obietnicę daną Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Izraelowi), że pomnoży ich potomstwo i da im ziemię Kanaan. „Jeżeli zniszczysz swój lud, to obietnica nie wypełni się”. Bóg odpowiedział na modlitwę Mojżesza. W Biblii czytamy: „I użalił się [zmienił zamiar] Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud” (II Mojżeszowa 32:14). Bóg zmienił swój zamiar. Nie zniszczył ludzi. Bóg odpowiedział na modlitwę Mojżesza.

Argument może zawierać odnośnik do cierpienia Bożego ludu. Jesteśmy ludźmi. Kiedy przydarzają się straszne rzeczy, doświadczamy bólu i cierpienia. Nawet Jezus płakał, gdy umarł Łazarz. Gdyby przyszedł do ciebie ktoś ci drogi i opowiadał o bólu, jakiego doświadcza, prosząc o pomoc, to byłoby to potężnym sposobem przekonania cię. Bóg miłuje nas bardziej niż my jesteśmy w stanie kochać inną osobę. Przynieś w swoich argumentach smutek swojego serca czy też smutek serca przyjaciela.

Po zniszczeniu Jerozolimy Jeremiasz modlił się: „Wspomnij, Panie, na to, co się z nami stało! Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze” (Treny 5:1). Po zniszczeniu Jerozolimy psalmista powiedział:

„Boże! Poganie wtargnęli do dziedzictwa twego, Znieważyli przybytek twój święty, Jeruzalem zamienili w rumowisko. Trupy sług twoich dali na żer ptactwu niebieskiemu, ciała wiernych twoich dzikim zwierzętom. Rozlali krew ich jak wodę wokół Jeruzalemu. Nie było nikogo, kto by ich pogrzebał. Staliśmy się hańbą dla naszych sąsiadów, pośmiewiskiem i szyderstwem dla naszego otoczenia” (Psalm 79:1-4).

Psalmista mówił Bogu o cierpieniu narodu żydowskiego. Potem modlił się, aby obronił On swoją reputację, swoje imię. Powiedział do Boga: „Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, dla chwały imienia twego wybaw nas i odpuść grzechy nasze dla imienia twego!” (Psalm 79:9). Potem modlił się: Czemu narody mają mówić: Gdzież jest Bóg ich” (Psalm 79:10). Modlił się, aby Bóg obronił swoja cześć i imię pomiędzy zgubionymi ludźmi.

Zanim wstanę, aby pomodlić się, próbuję pomyśleć, co z tego, co Bóg zrobił w Biblii, mogę odnieść do naszej obecnej sytuacji. Odnoszenie się do Biblii jest przedstawianiem Bogu dowodów. Ważne jest, abyście czytali Biblię i zwracali uwagę na to, co czytacie. Nawet, jeśli nie możecie zapamiętać wersetu słowo po słowie, to często można zapamiętać ideę, która przedstawiona jest w Biblii oraz zastosować ją w naszych argumentach. Wymaga to trochę kreatywności i przemyślenia, ale często jest to potrzebne, gdy dyskutuje się z kimś, a zwłaszcza z Bogiem. Bóg jest takim samym Bogiem, jakim był kiedyś. Dawid modlił się: „Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego!” (Psalm 27:9).

Mojżesz modlił się: „wyprowadziłeś [lud] z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną” (II Mojżeszowa 32:11). Mówił: „O Boże, Tyś wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Lecz nie wyprowadziłeś nas z Egiptu po to, abyśmy pomarli na pustyni!”. Co Bóg uczynił dla innych? W czasach biblijnych? W historii? W naszym kościele? Dla ciebie? Pomyśl, jak argumenty dotyczące tego, co Bóg uczynił w przeszłości, mogłyby przemawiać.

O Boże, zesłałeś przebudzenie w XVIII wieku Wesley’owi i Whitefieldowi.
Zesłałeś swojego Ducha na wyspę Lewis i do Chin. Jesteś w stanie zesłać Ducha
      i dzisiaj!
Zbawiłeś moją duszę. Zbawiłeś dusze i innych. Zbaw i tą osobę!
Ocaliłeś nasz kościół w czasie okropnego podziału. Nie przeprowadziłeś nas
      przez to tylko po to, byśmy zginęli. Dlatego Panie, sprawiaj, by nasz kościół
      ożył!
Uczyniłeś dla nas wspaniałe rzeczy (przykłady). Odpowiadałeś na moje
      modlitwy. Odpowiedziałeś na modlitwy innych (wymień swoje modlitwy
      lub innych ludzi). Zatem odpowiedź na tą modlitwę!

Zawsze mów o cierpieniu, śmierci, krwi oraz wstawienniczej modlitwie Jezusa Chrystusa. Chrystus zaprosił cię, abyś modlił się w Jego imieniu. Jezus jest naszą sprawiedliwością. On jest jedyną drogą do Boga Ojca. Jezus powiedział: „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14:6). Jezus powiedział do uczniów: „Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (Ew. Jana 14:14). Sam w sobie nie masz własnej sprawiedliwości. Sam w sobie jesteś tylko grzesznikiem i nigdy nie będziesz nikim innym. Jeśli jednak zaufałeś Chrystusowi, Bóg patrzy na ciebie, jako na osobę, której grzechy zostały przebaczone, obmyte krwią Jezusa. Otrzymałeś sprawiedliwość Chrystusa. Możesz, zatem modlić się do Boga w imieniu Jezusa, a On usłyszy cię nie jako grzesznika. W rzeczywistości usłyszy cię tak, jakbyś był samym Jezusem. Biblia podaje:

„Mając, więc wielkiego arcykapłana… Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania… Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hebrajczyków 4:14, 16).

Biblia podaje: „Mając, więc bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni” (Hebrajczyków 10:19). Sami nie mamy prawa stanąć przed Bogiem, ale w Chrystusie i poprzez Jego krew mamy odwagę stanąć w Bożej obecności.

Sam Chrystus modli się o nas. Biblia podaje: „żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebrajczyków 7:25).

Pamiętaj, że Bóg jest Osobą, a nie maszyną czy siłą. Bóg odpowiada na modlitwę, chociaż musisz być wytrwały i cały czas prosić, niekiedy przez wiele lat. Dr Hymers modlił się o swoją matkę przez wiele lat, zanim została zbawiona. Marie Monson – misjonarka w Chinach, modliła się o przebudzenie przez ponad dwadzieścia lat, zanim nadeszło. Wielokrotnie ludzie modlili się przez trzydzieści czy czterdzieści lat, zanim nadeszło przebudzenie.

Ucząc uczniów, jak modlić się, Jezus opowiedział podobieństwo o natrętnym przyjacielu. Powiedział: „Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje” (Ew. Łukasza 11:8). Musicie cały czas modlisz się, aż otrzymacie odpowiedź.

Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Ew. Mateusza 7:7). W grece oznacza to „cały czas proście”, „cały czas szukajcie”, „cały czas kołaczcie”. Może potrwać, zanim otrzymacie odpowiedź. Chrystus powiedział: „A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie?” (Ew. Łukasza 18:7). Dlaczego czasami długo trwa, zanim otrzymamy odpowiedź? Ponieważ Bóg jest Osobą, a nie siłą. Gdyby Bóg był maszyną lub siłą, to mógłbyś pomodlić się tylko raz i otrzymałbyś odpowiedź. Jednak Bóg jest Osobą. Czasami Bóg czeka długo, zanim udzieli odpowiedzi.

Ponieważ Bóg jest Osobą a nie siłą, czasem odpowiedź brzmi „nie”. Modlitwa to nie magia. To nie manipulowanie Bogiem. Modlitwa to nie zmuszanie Boga, aby coś zrobił. Modlitwa to proszenie Boga o coś. Bóg nie jest siłą. On jest Osobą. A ponieważ jest miłującym i troszczącym się Bogiem, odpowiada na modlitwy; nie automatycznie jak siła, lecz jak Osoba odpowiadająca innej osobie.

Nie zawsze otrzymasz to, co modlisz się. Bóg jest Osobą. Może powiedzieć „nie”. Misjonarka Amy Carmichael jako młoda dziewczyna prosiła Boga, aby zmienił kolor jej oczu. Jednak tak się nie stało, więc zastanawiała się, dlaczego Bóg nie odpowiada, aż Bóg powiedział jej, że „nie” jest odpowiedzią tak samo jak „tak”.

II. Po drugie, w uporządkowanej modlitwie powołujemy się
na Boże obietnice.

Bóg jest prawdomówny. Bóg jest wierny. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Wszystko w Biblii jest prawdziwe. W szczerej modlitwie możemy powoływać się na wszystko, co Bóg powiedział w Biblii. Jezus powiedział: „słowo twoje jest prawdą” (Ew. Jana 17:17). Powiedział: „Pismo nie może być naruszone” (Ew. Jana 10:35).

Powołuj się na Boże Słowo w ten sposób:

„Wszak sam powiedziałeś” (I Mojżeszowa 32:12).
„Uczyń, jak powiedziałeś” (2 Samuelowa 7:25).

Ulubionym psalmem doktora Hymersa jest Psalm 27. Jego ojciec zostawił go, gdy miał dwa lata. Kiedy miał dwanaście lat, nie mógł mieszkać z matka i przez wiele lat żył z krewnymi, którzy nie troszczyli się o niego. Psalm 27:10 stał się dla niego pocieszeniem: „Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie”.

Jezus powiedział: „Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą?” (Ew. Mateusza 7:9-11). Mój ojciec – dr Cagan wielokrotnie powoływał się na te wersety. Powiedział: „Boże, gdyby mój syn poprosił mnie o rybę, to nie dałbym mu węża. Gdyby poprosił o chleb, to nie dałbym mu kamienia. Boże nie traktuj mnie w taki sposób. Modlę się, abyś dał mi to, czego potrzebuję”. I Bóg to zrobił.

My ojciec powołuje się na Boże Słowo, prosząc o dobre rzeczy – o to, czego potrzebuje. Możesz powoływać się na Boże Słowo, proszą o to, czego ci potrzeba. Powołuj się na Boże Słowo, prosząc o pomoc i Bożą obecność, aby zesłał On Ducha Świętego. Chrystus powiedział: „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Ew. Łukasza 11:13).

Chrystus obiecał odpowiadać na modlitwy wznoszone w Jego imieniu. Powiedział: „Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (Ew. Jana 14:14). Powołuj się na tą obietnicę, gdy modlisz się.

Jezus obiecał wysłuchiwać modlitw grupowych, w czasie spotkań modlitewnych czy też modlitw w małych grupkach, zebranych w tym celu. Chrystus powiedział: „Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 18:19). Jezus powiedział także: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Ew. Mateusza 18:20). Powołuj się na tą obietnicę, gdy modlisz się.

Bóg obiecał zaspokajać nasze potrzeby. Biblia podaje: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4:19). To nie oznacza, że Bóg sprawi, iż będziesz bogaty, gdy będziesz modlił się o pieniądze. Ale oznacza, że Bóg zaspokoi twoje potrzeby! Powołuj się na tą obietnicę z Bożego Słowa, gdy modlisz się!

Bóg obiecał dać nam siły, abyśmy mogli zrobić to, co potrzebujemy zrobić. Biblia podaje: „ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Izajasz 40:31). Powołuj się na tą obietnicę, gdy modlisz się!

Bóg obiecał wysłuchać cię, gdy będziesz wzywał Go w utrapieniu. Bóg powiedział: „wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Psalm 50:15). Powołuj się na tą obietnicę. Przypomnij Bogu, co powiedział w swoim Słowie. A potem wzywaj Go: „Bóg, mam kłopoty. Proszę, pomóż mi”.

Bóg obiecał wysłuchać cię, gdy będziesz modlił się o sprawy, których – tak jak na przykład przebudzenie – nigdy nie widziałeś. Bóg powiedział: „Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz” (Jeremiasz 33:3). Powołuj się na tą obietnicę, gdy modlisz się o przebudzenie.

Nie bój się modlić o sprawy, które wydają się niemożliwe. Chrystus powiedział: „u Boga wszystko jest możliwe” (Ew. Marka 10:27). Jeremiasz powiedział do Boga, „nie ma nic niemożliwego dla ciebie” (Jeremiasz 32:17).

Możesz modlić się o sprawy, o których nie wierzysz, że wydarzą się lub mogą się wydarzyć. Pewien człowiek powiedział Chrystusowi, że jego syn dręczony jest przez demona. Chrystus powiedział do niego: „Wszystko jest możliwe dla wierzącego”. (Ew. Marka 9:23). Ten człowiek odpowiedział: „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Ew. Marka 9:24). Chrystus uwolnił tego chłopca od złego ducha, chociaż jego ojciec nie wierzył, że tak się stanie. Bóg zachęca nas do modlitwy nawet, gdy nasza wiara jest słaba lub gdy nie wierzymy, że nadejdzie odpowiedź.

Dr Hymers wygłosił kazanie pod tytułem „Unbelief and Revival – a New Insight” [„Niewiara a przebudzenie – nowe spojrzenie”]. Pokazał, jak możesz modlić się o rzeczy, jak na przykład of przebudzenie, chociaż nigdy ich nie widziałeś. Bóg powiedział w Biblii, „wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle” (Izajasz 44:3). Ktoś na wyspie Lewis powoływał się na tą obietnicę, modląc się, a Bóg zesłał tam wielkie przebudzenie.

Jest wiele, wiele obietnic w Biblii. Bóg dotrzymuje swojego słowa. Powołuj się na nie w modlitwie. Powołuj się na Jego obietnice! Bóg wysłucha twoich uporządkowanych argumentów w modlitwie. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

SKRÓT KAZANIA

PORZĄDEK I ARGUMENTOWANIE W MODLITWIE CZĘŚĆ II

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART II

John Samuel Cagan

„O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami” (Księga Joba 23:3-4).

I.  Po pierwsze, Boża odpowiedź na uporządkowaną modlitwę.
II Mojżeszowa 32:11-12, 13, 14; Treny 5:1; Psalm 79:1-4, 9, 10;
Psalm 27:9; Ew. Jana 14:6, 14; Hebrajczyków 4:14, 16; 10:19; 7:25;
Ew. Łukasza 11:8; Ew. Mateusza 7:7; Ew. Łukasza 18:7.

II.   Po drugie, w uporządkowanej modlitwie powołujemy się na Boże obietnice.
Ew. Jana 17:17; Ew. Jana 10:35; I Mojżeszowa 32:12; 2 Samuelowa 7:25; Psalm 27:10; Ew. Mateusza 7:9-11; Ew. Łukasza 11:13; Ew. Jana 14:14;
Ew. Mateusza 18:19, 20; Filipian 4:19; Izajasz 40:31; Psalm 50:15;
Jeremiasz 33:3; Ew. Marka 10:27; Jeremiasz 32:17; Ew. Marka 9:23, 24;
Izajasz 44:3.