Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.SIEDEM OSTATNICH SŁÓW JEZUSA
NA KRZYŻU

THE SEVEN LAST WORDS
OF JESUS ON THE CROSS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 20-go marca 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 20, 2016

„A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy” (Ew. Łukasza 23:33).


Fizyczne cierpienie Jezusa było wielkie. Zaczęło się od biczowania przy użyciu narzędzia, które dosłownie odrywało płaty skóry i robiło głębokie rany na plecach. Wielu ludzi umarło w wyniku biczowania. Następnie na głowę Jezusa nałożono koronę cierniową. Ostre kolce wbijały się w skórę na Jego czole, a po twarzy spływała krew. Bito Go w twarz, spluwano i wyrywano włosy z brody. Potem musiał ponieść swój krzyż, idąc ulicami Jerozolimy na miejsce egzekucji – Kalwarię. W końcu długie gwoździe przebiły Jego stopy i nadgarstki. I tak został przybity do krzyż. W Biblii czytamy:

„Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich [zniekształcony tak, że nie przypominał człowieka]” (Izajasz 52:14).

Przyzwyczailiśmy się do hollywoodzkich aktorów grających Jezusa. Jednak żaden z filmów nie pokazuje wystarczająco głęboko horroru i brutalności ukrzyżowania. To, co widzimy w filmach, nie można porównać z prawdziwym doświadczeniem Jezusa na krzyżu. Aż do filmu „Pasja” nie pokazano, co tak naprawdę uczyniono z Jezusem. Było to naprawdę straszne.

Na Jego głowie powstały głębokie rany, krew spływała po twarzy i szyi. Jego oczy były niemalże zamknięte z powodu obrzęku. Nos i kości policzkowe prawdopodobnie zostały złamane. Jego wargi wyglądały tak, jak przepowiedział to Izajasz, piszący o Ciepiącym Słudze: „tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich” (Izajasz 52:14). Szyderstwa i opluwanie zostały zapowiedziane przez proroka: „Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem” (Izajasz 50:6).

Wracamy teraz do krzyża. Jezus został ukrzyżowany, krwawił. Wisząc na krzyżu, wypowiedział siedem krótkich zdań. Chciałbym, abyśmy zastanowili się na tymi siedmioma ostatnimi słowami Jezusa na krzyżu.

I. Pierwsze słowo – przebaczenie.

„A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Ew. Łukasza 23:33-34).

Oto powód, dla którego Jezus poszedł na krzyż – by przebaczyć nasze grzechy. Na długo zanim udał się do Jerozolimy wiedział, że zostanie zabity. Nowy Testament naucza, że specjalnie pozwolił, aby ukrzyżowano Go, by zapłacić za twoje grzechy.

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga” (1 List Piotra 3:18).

„Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism” (1 Koryntian 15:3).

Jezus modlił się: „Ojcze, przebacz im”, gdy wisiał na krzyżu. Bóg odpowiedział na tą modlitwę. Każda osoba, która w pełni zaufa Jezusowi, doświadcza przebaczenia. Jego śmierć na krzyżu była zapłatą za twoje grzechy. Jego krew zmyła twoje grzechy.

II. Drugie słowo – zbawienie.

Po obu stronach Jezusa ukrzyżowano dwóch złoczyńców.

„Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju” (Ew. Łukasza 23:39-43).

Wiele możemy nauczyć się z rozmowy z drugim złoczyńcą. Pokazuje ona, że:

1. Zbawienie nie jest przez chrzest ani członkostwo w kościele. Złoczyńca nie miał ani jednego, ani drugiego.

2. Zbawienie nie jest przed dobre odczucia – złoczyńca doświadczał tylko złych odczuć - był ukrzyżowany oraz przekonany o swojej grzeszności.

3. Zbawienia nie otrzymujemy poprzez wyjście do przodu czy podniesienie ręki – ręce złoczyńcy były przybite do krzyża, podobnie też i stopy.

4. Zbawienia nie otrzymujemy poprzez „zaproszenie Jezusa do naszego serca”. Ten złoczyńca byłby zdziwiony, gdyby ktoś powiedział mu, by to zrobił!

5. Zbawienia nie otrzymujemy poprzez wypowiedzenie „modlitwy grzesznika”. Ten złoczyńca nie modlił się taką modlitwą. On tylko poprosił Jezusa, aby pamiętał o nim.

6. Zbawienia nie otrzymujemy poprzez zmianę sposoby życia. Złoczyńca nie miał czasu, by to zrobić.


Ten złoczyńca został zbawiony w sposób, w jaki i ty musisz:

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16: 31).

Uwierz z całego serca w Jezusa, a On zbawi cię poprzez swoją krew i sprawiedliwość, tak samo, jak zbawił ukrzyżowanego złoczyńcę.

III. Trzecie słowo – uczucie.

„A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie” (Ew. Jana 19:25-27).

Jezus powiedział Janowi, aby zatroszczył się o Jego matkę. Życie chrześcijańskie to nie tylko zbawienie. Potrzebujesz opieki. Chrystus powierzył swoją umiłowaną matkę apostołowi Janowi. On powierza ciebie lokalnemu kościołowi. Nikt nie jest w stanie żyć chrześcijańskim życiem bez opieki i troski lokalnego kościoła. To prawda, o której często zapomina się dzisiaj.

„Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni [w Jerozolimie]” (Dzieje Apostolskie 2:47).

IV. Czwarte słowo – udręka.

„A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Ew. Mateusza 27:45-46).

To pełne udręki wołanie Jezusa ukazuje rzeczywistość Trójcy – Boga. Bóg Ojciec odwrócił się, gdy Bóg Syn poniósł nasze grzechy na krzyż. W Biblii czytamy:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 List do Tymoteusza 2:5).

V. Piąte słowo – cierpienie.

„Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust” (Ew. Jana 19:28-29).

Ten werset pokazuje wielkie cierpienie, którego doświadczył Jezus, aby zapłacić za nasze grzechy:

on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze” (Izajasz 53:5).

VI. Szóste słowo – odkupienie.

„A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! (Ew. Jana 19:30).

Większość tego, co powiedziałem do tej pory, mógłby powiedzieć ksiądz katolicki. Jednak na szóstej wypowiedzi Jezusa opiera się protestancka Reformacja, jak i wiara baptystyczna we wszystkich wiekach. Jezus powiedział: „Wykonało się”.

Czy Jezus miał rację, gdy powiedział: „Wykonało się”? Kościół katolicki twierdzi, że nie. Uważa, że Chrystus musi być krzyżowany ponownie i ofiarowywany w czasie każdej mszy. Jednak Biblia pokazuje, że nie jest to prawdą:

„Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hebrajczyków 10:10).

„Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni”. (Hebrajczyków 10:14).

„A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej” (Hebrajczyków 10:11-12).

Jezus zapłacił w całości za odkupienie nas z grzechów, raz na zawsze, tam na krzyż.

Jezus zapłacił już,
   Dzięki składam Mu
Grzechu purpurowy ślad On zmył,
   Jestem biały jak śnieg.
(„Jesus Paid It All”, Elvina M. Hall, 1820-1889).

VII. Siódme słowo – powierzenie się Bogu.

„A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał”. (Ew. Łukasza 23:46).

Jezus pokazał całkowite powierzenie się Bogu Ojcu, wymawiając te ostatnie słowa przed swoją śmiercią. Jak podkreślił to wielki kaznodzieja Spurgeon, te słowa nawiązują do pierwszej zapisanej wypowiedzi Jezusa: „Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?” (Ew. Łukasza 2:49). Od początku do końca Jezus czynił wolę Bożą.

Jeden z setników, który przybijał Jezusa do krzyża, usłyszał te siedem ostatnich słów. Setnik oglądał wiele ukrzyżowań, jednak nigdy nie widział, aby ktoś umierał w sposób, w jaki zrobił to Jezus, głosząc wspaniałe kazanie, podczas gdy z Jego ciała płynęła krew.

„Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: Zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy” (Ew. Łukasza 23:47).

Setnik pomyślał więcej o Jezusie, a potem powiedział:

„Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym” (Ew. Marka 15: 39).

On jest Synem Bożym! Powstał z martwych – żywy, w fizyczny sposób. Wstąpił do nieba. Zasiada po prawicy Boga. „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31).

Wielu ludzi myśli, że wystarczy uwierzyć w Boga. Jednak mylą się. Nikt nie będzie zbawiony jedynie wierząc w Boga. Jezus powiedział: „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14:6). Dr A. W. Tozer powiedział: „Chrystus nie jest jednym z wielu sposobów przyjścia do Boga, ani jedną z wielu dróg. On jest jedyną drogą” (That Incredible Christian, str. 135). Jeżeli nie zaufasz Jezusowi, jesteś zgubiony. Bez względu na to, jak „dobry” jesteś; bez względu na to, jak często przychodzisz do kościoła lub czytasz Biblię, jesteś zgubiony, jeśli nie zaufasz Jezusowi. „Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. Jedynie krew Jezusa oczyszcza z grzechów. Amen.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Marka 15:24-34.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„Blessed Redeemer” (Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


SKRÓT KAZANIA

SIEDEM OSTATNICH SŁÓW JEZUSA
NA KRZYŻU

THE SEVEN LAST WORDS  OF JESUS ON THE CROSS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy” (Ew. Łukasza 23:33).

(Izajasz 52:14; 50:6)

I.    Pierwsze słowo – przebaczenie. Ew. Łukasza 23:33-34;
1 List Piotra 3:18; 1 Koryntian 15:3.

II.   Drugie słowo – zbawienie. Ew. Łukasza 23:39-43; Dzieje Apost. 6:31.

III.  Trzecie słowo – uczucie. Ew. Jana 19:25-27; Dzieje Apost. 2:47.

IV.  Czwarte słowo – udręka. Ew. Mateusza 27:45-46; 1 Tymoteusza 2:5.

V.   Piąte słowo – cierpienie. Ew. Jana 19:28-29; Izajasz 53:5.

VI.  Szóste słowo – odkupienie. Ew. Jana 19:30; Hebrajczyków 10:10;
Hebrajczyków 10:14, 11-12.

VII. Siódme słowo – powierzenie się Bogu. Ew. Łukasza 23:46;
Ew. Łukasza 2:49; 23:47; Ew. Marka 15:39; Dzieje Apost. 16:31;
Ew. Jana 14:6.