Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZNAKI KOŃCA ŚWIATA – UAKTUALNIONE I ROZSZERZONE

SIGNS OF THE END – UPDATED AND EXPANDED
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 3-go stycznia 2016 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 3, 2016

„A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:1-3).


Proszę, trzymajcie Biblię otwartą w tym miejscu. Ten fragment nosi nazwę „Nauczanie na Górze Oliwnej”. Tam właśnie Chrystus wygłosił to kazanie. Powiedział uczniom, że świątynia w Jerozolimie zostanie zniszczona, a oni zapytali: „kiedy się to stanie”? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w Ew. Mateusza 24, jednak słowa Chrystus można przeczytać w Ewangelii Łukasza:

„padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan” (Ew. Łukasza 21:24).

„Padną od ostrza miecza” - to proroctwo dotyczyło oblężenia Jerozolimy przez rzymskiego generała Tytusa w roku 70 n.e. Nastąpiło czterdzieści lat po tym, gdy zapowiedział je Chrystus. Ludzie zostali „uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów”. Dr Henry M. Morris powiedział: „To znaczące proroctwo zostało wypowiedziane około całego wieku przed jego ostatecznym wypełnieniem się w roku 135 n.e.”, kiedy to Jerozolima została całkowicie zniszczona przez armię Hadriana, a ludność żydowska rozproszyła się po świecie (zobacz Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishers, 1995, str. 1122; odnośnie Ew. Łukasza 21:20, 24).

A zatem Chrystus odpowiedział na pierwsze pytanie – „kiedy się to stanie?” Świątynia została zniszczona w roku 70 n.e. Żydzi rozproszyli się po świecie w roku 135 n.e.

Uczniowie zadali też drugie pytanie – „jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?”. Greckie słowo oznaczające „świat” to „aion”. Oznacza ono „czas/erę”. „Czas”, w którym żyjemy, erę chrześcijańską, obecną. Jestem przekonany, że żyjemy pod koniec czasów. Żyjemy w dniach ostatecznych, pod koniec świata, który znamy.

Popełnia się trzy główne błędy dotyczące znaków końca świata. Pierwszy odnosi się do ustalania daty. Jeśli kiedykolwiek usłyszycie, że ktoś ustala datę, gdy ma to nastąpić, to możecie być pewni, że nie ma on racji. Chrystus powiedział:

„Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie” (Ew. Marka 13:32, 33).

Drugi błąd to odnoszenie wszystkich znaków do przeszłości. Nosi to miano „preteryzmu”. Wielu współczesnych kalwinistów tak robi, choć nie mają racji. Wystarczy spojrzeć na Ew. Mateusza 24:14. Czytając ten werset, można od razu zobaczyć, że tak robiący ludzie mylą się. Gdyby wszystkie znaki odnosiły się do przeszłości, do początku historii chrześcijańskiej, to wówczas werset 14-ty nie miałby zastosowania!

„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Ew. Mateusza 24:14).

Uczniowie zanosili ewangelię po imperium rzymskim. Jednak nie głosili jej „po całej ziemi”. Z pewnością nie zwiastowali ewangelii w Ameryce Północnej i Południowej, w Japonii, Australii, na wielu wyspach i w różnych innych miejscach. Z pewnością nie głosili jej „na świadectwo wszystkim narodom”, gdyż to wypełnia się w naszych czasach. „I wtedy nadejdzie koniec”. Ewangelia zanoszona jest na cały świat po raz pierwszy w historii. Na przykład ludzie w najdalszych zakątkach świata mogą czytać moje kazania w 33 językach na Internecie. Proroctwo to wypełnia się dopiero teraz poprzez radio, telewizję, fale krótkie i tysiące misjonarzy. „I wtedy nadejdzie koniec”. A zatem preteryści mylą się!

Trzecim błędem jest odnoszenie wszystkich znaków do przyszłości, do siedmioletniego okresu ucisku. Wielu współczesnych dyspensjonalistów tak robi. Jednak odnosząc wszystkie znaki do siedmioletniego okresu, ignorują oni najważniejszy znak. Chrystus użył dni Noego jako znaku. Powiedział: „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Ew. Mateusza 24:37). Nie trzeba być wielkim teologiem, aby wiedzieć, że „dni Noego” trwały znacznie dłużej niż siedem lat! Biblia naucza, że dni Noego to 120 lat (I Mojżeszowa 6:3). A przed nim Enoch ostrzegał o sądzie (List Judy 14, 15). Jestem przekonany, że świat zaczął przybliżać się do dni ostatecznych w okresie oświecenia, w XVIII wieku (1730-1790). Przyspieszyło je odstępstwo końca czasów w XIX wieku, gdy pojawiła się krytyka biblijna, finneyizm i darwinizm. Znaki końca czasów stały się jeszcze wyraźniejsze na początku I wojny światowej.

A zatem koniec tego świata nie przychodzi znienacka! Potrawka szatana gotowała się już od dawna i dopiero teraz jego gar gotowy jest do rozlania się po całym świecie odstępstwa, w ostatnich dniach światowych systemów. Jak powiedział Leonard Ravenhill „To właśnie dni ostateczne!”

Uczniowie poprosili o jeden znak Jego przyjścia „i końca świata”, lecz Chrystus podał im wiele znaków. Spojrzę teraz na niektóre znaki podane przez Chrystusa i Jego apostołów, umieszczając je w trzech kategoriach.

I. Po pierwsze, znaki w kościołach.

Pierwszy znak, który podał Jezus znajdujemy w Ew. Mateusza 24:4-5:

„A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą” (Ew. Mateusza 24:4-5).

Odnosi się to głównie do demonów, udających Chrystusa. Apostoł Paweł ostrzegał o „innym Jezusie, którego myśmy nie zwiastowali,” (2 Koryntian 11:4). Apostoł powiedział również:

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich” (1 Tymoteusza 4:1).

Dzisiaj „duch-Chrystus” gnostycyzmu głoszony jest w wielu kościołach. Gnostyczny Chrystus jest duchem, a nie Chrystusem z ciała i kości z Pisma Świętego. W Biblii czytamy: „Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga” (1 List Jana 4:3). Wśród wielu [angielskich] tłumaczeń tylko w Biblii króla Jakuba przetłumaczono to poprawnie. Jest tam użyte greckie słowo „elēluthota” w czasie dokonanym, wskazując na obecny stan Chrystusa (zobacz Jamieson, Fausset and Brown). Jak przetłumaczono w to właściwie w Biblii króla Jakuba, Chrystus „przyszedł w ciele”. Przyszedł w ciele, pozostał w ciele, w swoim zmartwychwstałym ciele. Jezus powiedział, gdy powstał z martwych: „Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Ew. Łukasza 24:39). I nadal w niebie jest w zmartwychwstałym ciele z krwi i kości. W Biblii czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebrajczyków 13:8). A zatem dzisiejszych duch-Chrystus to właściwie demon, „duch zwodniczy” (1 Tymoteusza 4:1)! Nawet w kościołach baptystycznych wielu ludzi uważa Chrystusa za ducha. Wierzą bardziej w demona niż w prawdziwego Chrystusa! Dr Michael Horton w swojej świetnej książce Christless Christianity (Baker Books, 2008) napisał na temat gnostyckiego ducha-Chrystusa. Przeczytajcie tą książkę!

Chrystus powiedział również:

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Ew. Mateusza 24:24).

Apostoł Paweł ostrzegał:

„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (2 Tymoteusza 4:3-4).

Jestem przekonany, że żyjemy we wczesnej części odstępstwa, „odwrócenia się od prawdy”, przewidzianego przez apostoła Pawła w 2 Liście do Tesaloniczan 2:3.

Chrystus powiedział także:

„A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:12).

Chrystus zapowiedział, że w kościołach będzie tak wielkie bezprawie, że „agape” – miłość między członkami oziębnie. Wiele kościołów jest teraz zamkniętych w niedzielę wieczorem, gdyż prawdziwa społeczność i chrześcijańska miłość należą do przeszłości. Członkowie kościołów nie są już dłużej razem, tak jak miało to miejsce w pierwszym kościele (zobacz Dzieje Apostolskie 2:46-47). Jezus zapowiedział także, że dniach ostatecznych brakować będzie wytrwałej modlitwy (zobacz Ew. Łukasza 18:1-8). Nie dziwi wcale, że w dzisiejszych czasach jest tak mało spotkań modlitewnych. Środowe nabożeństwa (o ile w ogóle mają miejsce) ze spotkań modlitewnych przekształciły się w studia biblijne, w czasie których wypowiadane są tylko jedna czy dwie rutynowe modlitwy. To z pewnością znak końca! „Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie [aby modlić się wytrwale]?” (Ew. Łukasza 18:8). Pamiętajmy jednak, co powiedział Jezus:

„A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasz” (Ew. Łukasza 21:28).

Zaśpiewajmy drugą zwrotkę hymnu nr 3!

Ciemna to była noc, grzech przeciwko Niemu walczył;
   Ciężar smutku niósł On;
Lecz teraz widzimy znaki Jego powrotu;
   Nasze serca błyszczą, a radość wypełnia nas!
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą, On wraca tutaj znów!
(„He is Coming Again”, Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

II. Po drugie, znaki prześladowań.

Jezus powiedział:

„Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić” (Ew. Mateusza 24:9-10).

Powiedział również:

„I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony” (Ew. Marka 13:13).

W wielu częściach świata mają miejsce straszne prześladowania. Naciśnij tutaj, aby przeczytać na ten temat na stronie www.persecution.com. W świecie zachodnim wzrastają naciski wywierane na prawdziwych chrześcijan. Wierni pastorzy atakowani są przez tych, którzy doprowadzają do podziałów kościołów. Rodzice prześladują dzieci, które stały się chrześcijanami. Szokujące jest to, co niektórzy robią swoim starym rodzicom, którzy są prawdziwymi chrześcijanami! Wielu z nich jest dosłownie zamykanych i pozostawianych sami sobie, nigdy nieodwiedzani przez swoje dzieci, które nie są chrześcijanami. Wielu pastorów mówi mi, myślą, iż jeszcze większe prześladowania nastąpią niedługo w Ameryce. Jednak pamiętajmy, co powiedział Jezus:

„Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu; oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich” (Ew. Łukasza 6:22-23).

Jeżeli myślicie, że jestem zbyt skrajny, to posłuchajcie raportu z Fox News, zamieszczonego kilka dni temu, dotyczącego Franklin Grahama. Jest on synem znanego ewangelisty Billy Grahama. Fox News powiedział:

Ewangelista Franklin Graham odchodzi z GOP [Partii Republikańskiej]

Fox News, 22 grudzień 2015

http://www.foxnews.com/politics/2015/12/22/ewangelist-franklin-graham-slams-quits-gop.html?intcmp=hppop

Ewangelista Franklin Graham ogłosił we wtorek, że odchodzi z Partii Republikańskiej z powodu zatwierdzonego w ubiegłym tygodniu projektu wydatków GOP-u, które nazwał on „marnotrawstwem”, porównując finansowanie Planowanego Rodzicielstwa do nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Graham powiedział:

„Republikanie i demokraci – wstydźcie się z powodu zatwierdzenia w ubiegłym tygodniu projektu wydatków, będącego takim marnotrawstwem”, powiedział. „A do tego jeszcze finansowanie Planowanego Rodzicielstwa.

Graham, który wcześniej zatrzasnął drzwi za obiema partiami politycznymi, wyraził swoją frustrację na Facebooku.

„Widząc i słysząc, jak w Planowanym Rodzicielstwie z nonszalancją mówi się o sprzedawaniu części ciał usuniętych płodów, bez jakiegokolwiek szacunku dla ludzkiego życia, przypomina to [dr.] Josefa Mengele i obóz nazistowski!”, napisał. „To powinno już wystarczyć, by przerwać finansowanie. A jednak nie zrobiono nic, aby ukrócić ten składający się z dwóch tysięcy stron budżet opiewający na kwotę 1,1 tryliona dolarów”.

Graham, który popierał ubiegającego się o dostanie do Białego Domu kandydata GOP-u Donalda Trumpa, jak i jego kontrowersyjne wezwanie do zabronienia muzułmanom wjazdu do USA, powiedział, że stracił wiarę w system polityczny.

„Nie wierzę w Partię Republikańska, Partię Demokratyczną ani w Tea Party [Partię Herbacianą], aby zrobiły dla Ameryki coś dobrego”, napisał.

Cóż za oświadczenie z ust ewangelicznego przywódcy! Zaśpiewajmy jeszcze raz drugą zwrotkę hymnu nr 3.

Ciemna to była noc, grzech przeciwko Niemu walczył;
   Ciężar smutku niósł On;
Lecz teraz widzimy znaki Jego powrotu;
   Nasze serca błyszczą, a radość wypełnia nas!
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą, On wraca tutaj znów!

III. Po trzecie, znak ewangelizowania całego świata.

Zwróćcie uwagę, jak dziwnie ten zachęcający znak nagle pojawia się, pomiędzy zatrważającymi znakami.

„Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Ew. Mateusza 24:9-14).

„Ewangelia Królestwa” to po prostu „ewangelia”, o której mowa jest w Ew. Marka 13:10 „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom”. Wśród odstępstw i prześladowań, Chrystus nagle powiedział, że ewangelia będzie głoszona na całym świecie, „i wtedy nadejdzie koniec” (Ew. Mateusza 24:14).

Cóż za proroctwo! Jest bardzo niewiele miejsc na świecie, gdzie dzisiaj nie można usłyszeć ewangelii. Dziś rano ewangelia dociera przez Internet, radio, na falach krótkich, przez telewizję satelitarną i tysiące misjonarzy. Słowa z Ewangelii Mateusza 24:11-14 wypełniają się w naszym pokoleniu! Jakże dziwne jest to, że podczas, gdy w świecie zachodnim w kościołach zaprzestaje się spotkań modlitewnych i wieczornych nabożeństw, to w krajach trzeciego świata, w Chinach, Azji Południowo-wschodniej, w wielu afrykańskich krajach, wśród ludu Hmong i niedotykalnych w Indiach głoszona jest ewangelia! Odstępstwo i przebudzenie mają miejsce w tym samym czasie, tak jak zapowiedział Jezus! Cóż za dziwny paradoks! A jednak dzieje się tak, jak przewidział Chrystus!

„I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Ew. Mateusza 24:11-14).

Alleluja! Jezus przychodzi! Zaśpiewajmy to jeszcze raz!

Ciemna to była noc, grzech przeciwko Niemu walczył;
   Ciężar smutku niósł On;
Lecz teraz widzimy znaki Jego powrotu;
   Nasze serca błyszczą, a radość wypełnia nas!
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą, On wraca tutaj znów!

Czy znasz Chrystusa? Czy będziesz gotowy, gdy On przyjdzie? Czy jesteś nawrócony? Ponowne „powierzenie się” nie pomoże ci, jeśli jesteś zgubiony. Niektórzy mówią, że jak syn marnotrawny wracają do Chrystusa. Jednak Biblia nigdzie nie podaje, że syn marnotrawny był najpierw zbawiony, odszedł od Boga, a potem ponownie powierzył Mu swoje życie. Nie! W Biblii wyraźnie czytamy, że był on zgubiony! Tak powiedział jego własny ojciec!

„Ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się” (Ew. Łukasza 15:24).

Musisz przyjść do Chrystusa przekonany o tym, że jesteś zgubiony! Ten, kto nie jest o tym przekonany, nie przyjdzie do Jezusa, nie zaufa wyłącznie Jemu, nie doświadczy prawdziwego nawrócenia, nie zostanie oczyszczony z grzechów krwią Chrystusa ani też nie zostanie odrodzony poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. Zanim zostaniesz zbawiony, musisz wiedzieć, że jesteś zgubiony!

Ach, Boże! Jakże modlę się, abyś jakieś zgubione dusze, słuchające tego kazania, mogły doświadczyć przekonania o grzechu i zaufały twojemu Synowi – Jezusowi Chrystusowi. Amen. Naciśnij tutaj, aby przeczytać „The Method of Grace” wielkiego ewangelisty George’a Whitefielda (1714-1770).


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Marka 13:1-13.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


SKRÓT KAZANIA

ZNAKI KOŃCA ŚWIATA – UAKTUALNIONE I ROZSZERZONE

SIGNS OF THE END – UPDATED AND EXPANDED

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:1-3).

(Ew. Łukasza 21:24; Ew. Marka 13:32, 33; Ew. Mateusza 24:14, 37)

I.   Po pierwsze, znaki w kościołach. Ew. Mateusza 24:4-5;
2 Koryntian 11:4; 1 Tymoteusza 4:1; 1 List Jana 4:3;
Ew. Łukasza 24:39; Hebrajczyków 13:8; 1 Tymoteusza 4:1;
Ew. Mateusza 24:24; 2 Tymoteusza 4:3-4;
2 Tesaloniczan 2:3; Ew. Mateusza 24:12; Dzieje Ap. 2:46-47;
Ew. Łukasza 18:1-8; 21:28.

II.  Po drugie, znaki prześladowań. Ew. Mateusza 24:9-10;
Ew. Marka 13:13; Ew. Łukasza 6:22-23.

III.  Po trzecie, znak ewangelizowania całego świata.
Ew. Mateusza 24:9-14; Ew. Marka 13:10; Ew. Łukasza 15:24.