Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NIEZNISZCZALNA I ODKUPIEŃCZA
KREW JEZUSA CHRYSTUSA

THE INCORRUPTIBLE AND REDEEMING
BLOOD OF JESUS CHRIST
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 13-go września 2015 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, September 13, 2015

„Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni… lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 List Piotra 1:18-19).


William Cowper (1731-1800) napisał te wspaniałe słowa znanego hymnu:

Odkąd przez wiarę ujrzałem strumień
Płynący z ran,
Odkupieńcza miłość stała się moim tematem
I będzie nim do śmierci.

Był to ulubiony hymn C. H. Spurgeona (1834-1892). Ten wielki kaznodzieja powiedział:

Dla mnie nie ma niczego bardziej wartego myślenia czy zwiastowania niż ten wspaniały temat. Krew Jezusa Chrystus to życie ewangelii (C. H. Spurgeon, „The Blood of Sprinkling”, 28 luty 1886, Metropolitan Tabernacle Pulpit, tom 32, str. 121, wydane przez dr. Boba Rossa, Pilgrim Publications, P.O. Box 66, Pasadena, Texas 77501).

Dlaczego Spurgeon – książę kaznodziei – wygłosił tak mocne oświadczenie? Dlaczego powiedział: „Dla mnie nie ma niczego bardziej wartego myślenia czy zwiastowania” niż „krew Jezusa Chrystus”? Czytając setki kazań, które zwiastował, wydane w zbiorze Metropolitan Tabernacle Pulpit, można przekonać się, że było to prawdą. Ale dlaczego? Dlaczego największy kaznodzieja świata anglojęzycznego miał uczynić krew Chrystusa głównym tematem swojego zwiastowania? Otóż w Biblii nie ma tematu ważniejszego!

Biblia naucza, że bez krwi Jezusa Chrystus nie ma zbawienia dla rodzaju ludzkiego. Dziś wieczorem chcę skupić się na dwóch sprawach dotyczących krwi Chrystusa. Będę opierał się 1 Liście Piotra 1:18-19.


1. Krew Chrystusa jest niezniszczalna.

2. Krew Chrystusa jest konieczna dla naszego odkupienia.

I. Po pierwsze, krew Chrystusa jest niezniszczalna.

W Psalmach znajdujemy Boże słowa dotyczące proroctwa wypełnionego w Chrystusie:

„Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób” (Psalm 16:10).

Hebrajskie słowo oznaczające „zepsucie” znaczy także „zniszczenie” lub „rozpad” (Strong's Concordance). Ten werset z Psalmu został zacytowany w Nowym Testamencie:

„Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie… (Dawid) mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia” (Dzieje Apostolskie 2:27, 31).

W dzisiejszych czasach niektórzy mówią, że ciało Chrystusa zmartwychwstało, ale Jego krew wsiąkła w ziemię pod krzyżem i uległa zniszczeniu. Jednak w Biblii znajdujemy inny werset mówiący o tym, że krew Chrystusa jest niezniszczalna:

„wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni… lecz drogą krwią Chrystusa” (1 List Piotra 1:18-19).

Użyte w tym wersecie słowo „znikome”, oznacza coś, co „ginie”, „niszczeje”. Ten werset pokazuje, że krew Chrystusa nie może zginąć ani zniszczeć. Srebro i złoto to substancje na ziemi, które najmniej ulegają zniszczeniu, ale nawet one przestaną istnieć, gdy świat zostanie spalony w wyniku Bożego sądu. Czytamy, że „żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną… niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się” (2 List Piotra 3:10-12). Wszystkie te elementy (greckie słowo oznacza „atomy”) spłoną. Wszystko na tym świecie zostanie „rozłożone” (dosłownie „zniszczone”) przez Boży ognień. Również srebro i złoto zostaną zniszczone.

1 List Piotra 1:18-19 pokazuje, że nie zostaliśmy wykupieni czymś znikomym, ale „drogą krwią Chrystusa”. Ten werset wyraźnie podkreśla to, jak niezniszczalna, trwała i nieskalana (Strong) jest krew Chrystusa!

W artykule w czasopiśmie Frontline czytamy:

Kiedy Chrystus przelał krew, to nie zakrzepła ona i nie zniknęła w prochu ziemi. Nie mogło tak się stać, gdyż Boże Słowo naucza, że krew ta jest niezniszczalna. Cennej krwi Baranka Bożego nie wchłonęły piaski góry Kalwarii. Skoro jest ona „niezniszczalna”, odnosząca się do ciała Chrystusa, który powstał w ciele z martwych, zatem ta niezniszczalna krew może oznaczać jedynie krew Chrystusa wzbudzonego z martwych poprzez ponadnaturalne działanie (czasopismo Frontline, marzec/kwiecień 2001, str. 5).

Jezus powiedział, gdy powstał z martwych:

„Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Ew. Łukasza 24:39).

Uczniowie byli zadziwieni widząc zmartwychwstałego Chrystusa. „Pełni lęku mniemali, że widzą ducha” (Ew. Łukasza 24:37). Wielu ludzi dzisiaj myśli, że Jezus powstał jako duch. Jednak te wersety korygują ideę „Docetic” Chrystusa–Ducha. Nie, On powstał w ciele. Powiedział uczniom, aby spojrzeli na otwarte rany w Jego rękach i stopach.

„Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz” (Ew. Jana 20:27).

Chrystus powiedział Tomaszowi, aby włożył rękę w Jego bok tam, gdzie przebiła go włócznia żołnierza, gdy wisiał na krzyżu.

Chcę pokazać, że Chrystus powiedział uczniom, aby popatrzyli na rany na Jego rękach, stopach i boku. Gdyby w Jego cielesnym, zmartwychwstałym ciele pozostała jeszcze krew, wówczas płynęłaby z tych ran. Jednak w ciele Chrystusa nie było już krwi, która zmartwychwstała mocą Bożą.

Kiedy Maria Magdalena spotkała Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, powiedział do niej:

„Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego” (Ew. Jana 20:17).

A przecież w niedługim czasie później „podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon” (Ew. Mateusza 28:9). Nie pozwolił Marii dotknąć Go, gdyż jeszcze nie wstąpił do Boga, jednak już w niedługim czasie później pozwolił uczniom uchwycić się za stopy. W Biblii Scofield, w przypisach czytamy coś, co brzmi wspaniale i biblijnie:

Jezus przemawia do Marii jak arcykapłan, wypełniający Dzień Pojednania (IV Mojżeszowa 16). Złożywszy ofiarę, udawał się do nieba, aby tam przedstawić swoją świętą krew. Między spotkaniem z Marią w ogrodzie, a spotkaniem w Ew. Mateusza 28:9, według opisu, Chrystus wstąpił i powrócił (Scofield, odnośnie Ew. Jana 20:17).

W to samo wierzył dr John R. Rice.

Arcykapłan w Starym Testamencie potrzebował krwi, którą musiał wylewać na przebłagalnię w miejscu najświętszym. A zatem Chrystus zabrał swoją krew do nieba między spotkaniem z Marią, a spotkaniem z uczniami:

„Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia” (Hebrajczyków 9:11-12).

Zwróćmy uwagę na słowa: „wszedł… raz na zawsze do świątyni”. Musiało to mieć miejsce w innym czasie niż podczas Jego wniebowstąpienia, gdyż w Biblii czytamy:

„A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga” (Ew. Marka 16:19).

Wielokrotnie w Nowym Testamencie czytamy, że Jezus zasiadł po prawicy Boga, podczas gdy w tym wersecie jest napisane, że zasiadł tam natychmiast po tym, gdy rozmawiał z uczniami i został wzięty do nieba. Co najmniej prawdopodobne jest to, że wcześniej wstąpił i złożył krew swoją w „świątyni” (Hebrajczyków 9:12), w niebie.

„Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni… lecz drogą krwią Chrystusa” (1 List Piotra 1:18-19).

Krew Chrystusa jest teraz przebłagalnią w niebie. Jest niezniszczalna. Nie może zepsuć się ani rozłożyć. To coś ponadnaturalnego. Oczywiście! Jeżeli zabierzemy to, co ponadnaturalne, to zamiast chrześcijaństwa pozostanie jedynie moralność. Ale nie jest to magiczne. Nie można manipulować krwią Chrystusa. Żadnej magii! Krew jest ponadnaturalna, ale nie jest magiczna. Magiczny jest „decyzjonizm”! Dlatego odrzucamy go. To Bóg decyduje, kto zostanie oczyszczony krwią.

Wiem, że dr John MacArthur nie wierzy w to. Wiem również, że ma on fałszywe idee dotyczące krwi, które wywodzą się od dziwnego człowieka Colonela R. B. Thieme’a, juniora. Jesienią 1961 roku byłem obecny, gdy młody John MacArthur brał udział w serii wykładów biblijnych prowadzony przez Thieme’a, w czasie których nauczał on tego samo, czego od lat naucza MacArthur. Jestem przekonany o tym, że MacArthur bazuje swoje idee na R. B. Thiemenie, gdyż widziałem, jak robił notatki odnośnie tych właśnie punktów. Thieme nauczał, że słowo „krew” oznacza „śmierć”; a nie „krew unoszącą się gdzieś w powietrzu”. Te rzeczy pojawiają się od czasu do czasu w kazaniach dr MacArthura i osobiście uważam, że pomysły te pochodzą od Colonela R. B. Thieme’a. To tragedia, gdyż w innych kwestiach dr MacArthur wykazuje się dobrą doktryną. Nasz zbór modli się każdego tygodnia o doktora MacArthura, aby odwrócił się od nauczania R. B. Thieme’a, dotyczącego dziwnej doktryny odnośnie krwi Chrystusa.

II. Po drugie, krew Chrystusa jest konieczna dla naszego odkupienia.

W tym tekście czytamy, że nie zostaliśmy odkupieni rzeczami znikomymi, ale krwią Chrystusa. Słowo „odkupieni”, użyte w 1 Liście Piotra 1:18, jest tłumaczeniem greckiego słowa oznaczającego „zwolnić”, „uwolnić” (Strong, Vine) lub „wypuścić” (Vine).

Jeżeli nie zostaniesz „uwolniony” lub „wypuszczony” przez krew Chrystusa, to na wieki pozostaniesz:

1. Pod „przekleństwa zakonu” (Galacjan 3:13). Będziesz pod przekleństwem zakonu, gdyż nie jesteś w stanie go przestrzegać. Nie potrafisz w pełni zachować przykazań Bożego zakonu. Dlatego jesteś przeklęty przez zakon, który pokazuje, że jesteś winny. Nie masz żadnej drogi ucieczki przed sądem. Nic, tylko krew Jezusa, może obmyć cię z grzechów tak, abyś był „uwolniony”, „wypuszczony” spod przekleństwa zakonu.

2. Jeżeli nie zostaniesz „uwolniony”, „wypuszczony” przez krew Chrystusa, to na wieki pozostaniesz pod władzą szatana, który „zmusza do pełnienia swojej woli” (2 Tymoteusza 2:26). Nic nie „uwolni” cię spod jego władzy ani nie „wypuści cię”, tylko krew Jezusa Chrystus!

3. Jeżeli nie zostaniesz „uwolniony”, „wypuszczony” przez krew Chrystusa, to na wieki pozostaniesz pod gniewem i osądem świętego Boga. Nic, tylko krew Jezusa, może „uwolnić” i „wypuścić” cię spod sądu Bożego.


Ach, przyjacielu. potrzebujesz krwi Chrystusa! Potrzebujesz krwi Chrystusa, aby wypuściła cię spod przekleństwa zakonu, uwolniła cię z niewoli szatana i wypuściła spod gniewu Bożego! Ach, musisz, musisz mieć drogocenną krew Jezusa Chrystus, który jest odkupieniem z przekleństwa, niewoli i gniewu. Powtarzam, potrzebujesz krwi Chrystusa! Modlę się, abyś już wkrótce zaufał Jezusowi!

Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Modlitwa przed kazaniem: Abel Prudhomme.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Jesus, Thy Blood and Righteousness” (hrabia Nicholas von Zinzendorf,
1700-1760; na angielski przetłumaczył John Wesley, 1703-1791).


SKRÓT KAZANIA

NIEZNISZCZALNA I ODKUPIEŃCZA
KREW JEZUSA CHRYSTUSA

THE INCORRUPTIBLE AND REDEEMING
BLOOD OF JESUS CHRIST

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni… lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 List Piotra 1:18-19).

I. Po pierwsze, krew Chrystusa jest niezniszczalna. Psalm 16:10;
Dzieje Apostolskie 2:27, 31; 1 List Piotra 1:18-19;
2 List Piotra 3:10-11; Ew. Łukasza 24:39, 37; Ew. Jana 20:27, 17;
Ew. Mateusza 28:9; Hebrajczyków 9:11-12; Ew. Marka 16:19.

II. Po drugie, krew Chrystusa jest konieczna dla naszego odkupienia.
Galacjan 3:13; 2 Tymoteusza 2:26; Psalm 7:11.