Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ON ZACHOWA CIĘ BEZPIECZNIE!

HE WILL HOLD YOU FAST!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek, 28-go czerwca 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 28, 2015

„Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28).


Pamiętam pewnego kaznodzieję, który mówił, że ta obietnica nigdy nie powinna być głoszona niewierzącym. Powiedział, że wtedy ludzie byliby zbyt pewni siebie, a to prowadziłoby ich do grzechu. Powinni pozostawać w stanie niepewności, nigdy nie będąc do końca pewnymi, czy „dotrwają” do końca. Przez pewien czas wierzyłem w to. Znałem wielu szczerych chrześcijan wyznających taki pogląd. Kaznodzieje, którzy wierzą w to, często boją się tego tekstu.

Jednak powinniśmy spojrzeć na ludzi, którzy słuchali Chrystusa głoszącego te słowa. Według wersetu 31 „naznosili kamieni, aby go ukamienować” (Ew. Jana 10:31). Nienawidzili Chrystusa z powodu tych słów. Głosił to przesłanie niewierzącym. I jestem pewien, że wśród nas są też ludzie niewierzący. Pracujemy ciężko i usilnie modlimy się, aby ludzie niezbawieni przychodzili na każde nabożeństwo. Mówię do was te same słowa, które Jezus skierował do rozgniewanego tłumu niezbawionych ludzi:

„Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28).

„Ja daję im żywot wieczny”. Z kontekstu wynika, że słowo „im” odnosi się do owiec Chrystusa. „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną” (Ew. Jana 10:27). „Ja daję im żywot wieczny”. Nie potrafimy czytać umysłów ludzkich i powiedzieć, kto należy do owiec Chrystusa. Jednak wcześniejszy werset pokazuje, w jaki sposób można poznać, czy ktoś należy do Bożego ludu. „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną”. Oto oznaki prawdziwych chrześcijan – słyszą Chrystusa, znają Go, On zna ich, i idą za Nim w posłuszeństwie. Takie są oznaki prawdziwych chrześcijan. I to o nich Jezus mówi:

„I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28).

„Wiara, która jest czynna w miłości” (Galacjan 5:6) jest oznaką prawdziwych owiec Chrystusa. I to do nich Jezus mówi: „Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej”. Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział: „W Chrystusie nie pozostajemy pod kuratelą i nie ma możliwości, aby odpaść z łaski” (Assurance – Rzymian 5 – The Banner of Truth Trust, 1971, str. 236).

Ktoś może powiedzieć: „Jestem w imadle Ewangelii. Wiem, że muszę przyjść do Chrystusa, lecz w tym samym czasie wiem też, że nie mogę. Muszę, lecz nie potrafię. Co powinienem zrobić?”. Odpowiedź jest prosta – poddaj się Chrystusowi. Wołaj do Niego. On odpowie na wszystkie twoje pytania. On złamie imadło Ewangelii swoim młotem i zbawi twoją duszę. Mówisz: „Nie rozumiem tego”. Oczywiście, że nie. To tajemnica. Greckie słowo „musterion” oznacza coś, co nie można pojąć ludzkim rozumem, ale mimo tego jest prawdą biblijną. Apostoł Paweł powiedział: „głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej…” (1 Koryntian 2:7). Oddaj się Chrystusowi. Zaufaj Mu, a wszystkie twoje pytania znajdą odpowiedź w Nim. On zbawi cię poprzez swoją krew i sprawiedliwość. I On zachowa cię aż do końca. On zachowa cię we wszystkim. Staniesz się jedną z owiec Chrystusa!

„Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28).

Trzy zdania w tym tekście podają trzy powodu wiecznego bezpieczeństwa owiec Chrystusa.

I. Po pierwsze, dar Chrystusa.

Zbawiciel mówi: „Ja daję im żywot wieczny”. Życie wieczne to dar, który otrzymujemy. Rodząc się, nie posiadamy życia wiecznego. Rodzimy się jako dzieci Adamowe. Rodzimy się, aby umrzeć. Życia wiecznego nie osiągamy poprzez działanie. Nie możemy na nie zarobić czyniąc dobrze. Nie możemy zapracować na nie, ucząc się wersetów biblijnych. Nie możemy zarobić na nie, wypowiadając słowa modlitwy. To dar. A skoro jest to dar, to nie można na niego zapracować. Kiedy osoba otrzymuje w swej duszy życie wieczne, to jest to wolny dar. Nie otrzymujemy go jako nagrodę. Jest to wolny dar.

Bóg zna koniec i początek. Kiedy daje człowiekowi życie wieczne, to zna jego słabości i niedoskonałości. Wie już wcześniej, że człowiek czasem upadnie. Nie dałby człowiekowi życia wiecznego, aby potem go zabrać z powodu upadku, gdyż już wcześniej, zanim dał ten dar, wiedział, że człowiek tak właśnie zrobi.

Jak to możliwe, że otrzymujemy życie wieczne, a potem umieramy? Kiedy Jezus mówi „wieczne”, to oznacza to „wieczne”. Spurgeon powiedział: „Nie jest dla mnie rzeczą możliwą tak zgrzeszyć, aby w jakikolwiek sposób utracić to duchowe życie”. Jest to „życie wieczne”.

Chrystus rozmawiając z kobietą przy studni, powiedział:

„kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu” (Ew. Jana 4:14).

W The Reformation Study Bible czytamy: „W Starym Testamencie woda żywa oznacza wodę bieżącą – jest to przenośnia dotycząca [Bożego] działania”. Słowo „wytryskująca” oznacza obfitość; „życie wieczne” nie ma końca i płynie na wieki w obfitości! Jest to Boże życie w duszy człowieka! Jezus wlewa w serca swoich owiec niekończące się Boże życie – zawsze wytryskujące – nigdy nie kończące się – zawsze płynące! To dar. Nie można na niego zapracować. To dar od Chrystusa. On nigdy nie zabiera z powrotem tego, co dał!

Ktoś mówi: „Ale co, jeśli nie potrafię go zachować? Co, jeżeli poddam się?” Ach, przyjacielu. Nadal myślisz jak średniowieczni katolicy! To nie ty na nie zapracowałeś! Jak więc miałoby to się stać? Jesteśmy „umarli w grzechach”. W jaki sposób człowiek umarły mógłby coś zachować? Jak człowiek umarły miałby zrobić cokolwiek, aby zarobić na zbawienie? Dziękuj Bogu za to, co podaje Biblia:

„nas, którzy umarliśmy przez upadki, [Bóg] ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście” (Efezjan 2:5).

Życie wieczne jest dane martwej duszy. Życie wieczne to dar dany mężczyznom i kobietom, którzy są umarli w grzechu! Oto dobra nowina Ewangelii! Chwała Panu! „Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki” (Ew. Jana 10:28).

On nie pozwoli mej duszy zginąć, zachowa mnie bezpiecznie
   Wykupionego za tak wielką cenę, On zachowa bezpiecznie.
On zachowa mnie bezpiecznie; On zachowa mnie bezpiecznie
   Ze względu na swą miłość, zachowa mnie bezpiecznie.
(„He Will Hold Me Fast”, Ada R. Habershon, 1861-1918).

Spurgeon powiedział: „Oczekujemy, że wierzący wytrwa do końca, gdyż natura życia, które w niego wszczepił Bóg jest taka, że musi ono istnieć, musi pokonać wszelkie trudności, musi dojrzeć… doprowadzając człowieka do wiecznej chluby” (C. H. Spurgeon, „Perseverance Without Presumption”, MPT, numer 1,055). Musi! Musi! Musi przywieźć cię do wiecznej chluby! To dar! To dar Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Daję im życie wieczne”. Chwała Jego świętemu imieniu! On daje nam życie wieczne! Nic nie płacimy za nie. Jezus zapłacił za wszystko poprzez swoją śmierć na krzyżu! Jezus dokonał tego, powstając z martwych!

Alleluja! Dokonało się! Wierzę w Bożego Syna;
Jestem zbawiony poprzez krew Ukrzyżowanego!
   („Hallelujah, ‘Tis Done”, Philip P. Bliss, 1838-1876).

„Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28).

Życie wieczne jest darem Chrystusa.

II. Po drugie, obietnica Chrystusa.

Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki”. Jezus mówi: „Ja to czynię”. Cóż za wspaniała obietnica! „Nie giną na wieki”. Cieszę się, że On to powiedział. Niektórzy ludzie mówią, że mogliby dokonać tego poprzez swoją własną decyzję. Mogliby zdecydować od Niego odejść. Jednak to określenie – „Nie giną na wieki” wyklucza to. Zawiera się w nim czas – „Nie giną na wieki”. Czy są to młodzi wierzący, którzy niewiele wiedzą? Czy ich wiara jest tak mała, gdyż niedawno nawrócili się? „Nie giną na wieki”. Czy gdy zestarzeją się a problemy życia zasłonią ich wcześniejszą wiarę, to wrócą do świata i stracą wiarę? „Nie giną na wieki”. Zginęliby, gdyby umiłowanie świata mogło ich zniszczyć. Zginęliby, gdyby zło mogło zniewolić ich, ale tak nie dzieje się. „Nie giną na wieki”. Wszystkie „gdyby” zamyka słowo „nigdy”. A co, gdyby byli bardzo mocno kuszeni? „Nie giną na wieki”. Co, gdyby tak bardzo oziębli w swojej miłości i zapale? „Nie giną na wieki”. Grzech nigdy więcej nie będzie miał nad nimi kontroli. „Nie giną na wieki”.

Jestem chrześcijaninem od czterdziestu czterech lat. Były okresy, kiedy Bóg zdawał się być bardzo daleko. Były okresy, gdy nawet wątpiłem we własne zbawienie. Były okresy, gdy myślałem, że potknę się i będę zgubiony na wieki. Jednak Jezus zawsze przeprowadził mnie przez nie. Jezus zawsze przyprowadzał mnie z powrotem ze skraju rozpaczy. Nie wychowywałem się w chrześcijańskim domu. Nie miałem dobrych przykładów do naśladowania. Owiewał mnie wiatr terroru. Widziałem tak wielu ludzi odpadających. Odczuwałem, że i ja będę wśród nich. Byłem zbyt słaby, by żyć dalej. Czułem się niemalże jak wyrzutek. Czułem się jak Dawid, gdy przebywał w jaskini, ukrywając się przed swoim wrogiem – królem Saulem.

„Patrzę na prawo i widzę- Nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, Nikt się nie troszczy o mnie” (Psalm 142:5).

„Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - Łaska twoja, Panie, wsparła mnie” (Psalm 94:18).

Wiem to z doświadczenia. „Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - Łaska twoja, Panie, wsparła mnie”. Wiem z doświadczenia, że Jezus powiedział prawdę. „Nie giną na wieki, ani żaden człowiek nie wydrze ich z mojej ręki”. Teraz nie jest to dla mnie tylko doktryna. To żywa prawda, pochodząca z ust Pana Jezusa Chrystusa. „Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki”.

Sam nie utrzymałbym się, On zachowuje mnie bezpiecznie
   Moja miłość często oziębia się, On musi mnie podtrzymać
On zachowa mnie bezpiecznie; On zachowa mnie bezpiecznie
   Ze względu na swą miłość zachowa mnie bezpiecznie.

Młodzi ludzie, ja też kiedyś byłem młody, a teraz jestem stary. Wiem, że obietnica Jezusa jest prawdziwa. Aż do szpiku kości wiem, że jest prawdziwa! „Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - Łaska twoja, Panie, wsparła mnie”. Wiem, że Jezus powiedział prawdę:

„Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej”.

On mnie wsparł. On zachował mnie bezpiecznie. Wiem, że potrafi zrobić to samo i dla ciebie! Dlatego mówię odważnie do ciebie, abyś zaufał mojemu Zbawicielowi – Jezusowi. Ja zaufałem Mu dawno temu i nigdy nie zginę. Jeżeli Mu zaufasz, to On nie pozwoli także i tobie nigdy zginąć! Taka jest obietnica samego Chrystusa!

III. Po trzecie, moc Chrystusa.

„I nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28b). Zwróćcie uwagę, że w Biblii króla Jakuba użyto słowa „człowiek”, zapisując je kursywą. Oznacza to, że tłumacze dodali słowo, którego nie ma w greckim tekście. W grece użyto słowa „tis”, które oznacza „nikt” (George Ricker Berry) lub „żadna osoba lub rzecz” (Strong). Wielki znawca greki A. T. Robertson tak powiedział na temat tego wersetu: „Owce mogą czuć się bezpiecznie… żaden wilk, złodziej, rabuś, najemnik, demon ani nawet diabeł nie może wyrwać owiec z mojej dłoni” (Word Pictures; odnośnie Ew. Jana 10:28). Dr Robertson opiera się na Ew. Jana 6:39:

„A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym” (Ew. Jana 6:39).

Ponownie dr Robertson odnosi się do Ew. Jana 17:12, „zachowywałem… tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął..” oraz do Kolosan 3:3, „życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu”. W Nowej Biblii króla Jakuba przetłumaczono to „Ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.

Spurgeon powiedział: „Wiecie, że w tekście, który mamy przed nami, nie musimy czytać słowa ‘człowiek’, gdyż nie ma go w oryginale [greckim]… a zatem możemy przeczytać: ‘ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki’. Nie tylko żaden ‘człowiek’, ale też żaden diabeł... Obejmuje to nie tylko ludzi, którzy czasem są naszymi najgorszymi [wrogami]... ale także upadłe duchy; nikt nie jest w stanie wyrwać nas z Jego ręki. Nie ma żadnej możliwości, żadnego sposobu, aby usunąć nas z bycia Jego… własnością, Jego drogimi synami, Jego chronionymi dziećmi. Ach, cóż to za błogosławiona obietnica!” (jw.).

Nie zapominajcie o pastorze Wurmbrandzie. Być może zastanawiacie się, dlaczego tyle razy czytałem jego książkę Tortured for Christ. Może zastanawiacie się, dlaczego tak bardzo lubię czytać tą przerażającą książkę. Oto powód. Nie czytam jej z powodu chorobliwego niepokoju ani z zamiłowania do krwi i makabry. Czytam tą książkę, gdyż pociąga mnie, iż ukazuje ona moc Jezus zachowującego swoją obietnicę. Komunistyczni fanatycy torturowali pastora Wurmbranda z powodu zwiastowania Ewangelii. Bili go po podeszwach stóp, aż nie mógł stać, by zwiastować. Kiedy przemawiał w naszym kościele musiał zdjąć buty i siedzieć na krześle z powodu głębokich blizn na stopach. Zrobili mu osiemnaście głębokich dziur w ciele rozgrzanym do czerwoności metalem. Zmuszali go do stania godzinami. Głodzili go. Zamykali w celi ze szczurami. Zamykali go w celi odosobnienia, gdzie miesiącami nie słyszał ludzkiego głosu. A jednak przeszedł przez to wszystko i kilka razy przemawiał w naszym kościele. Może mówisz: „On musiał mieć stalową wolę”. Nie, on pierwszy powiedziałby ci, że był bardzo słabym człowiekiem. Ale przeżył te tortury, gdyż obietnica Chrystusa jest prawdziwa!

„Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28).

Wiem, że jest prawdziwa, gdyż doświadczyłem tej prawdy w różnych mniejszych trudnościach życiowych. Odpocznij w Jezusie, a będziesz miał życie wieczne. Jezus nie może kłamać.

Na koniec zacytuję znowu wielkiego Spurgeona. „Gdy byłem jeszcze [młody] widziałem wielu obiecujących chłopców, którzy we wczesnym etapie życia doprowadzali się do całkowitej ruiny, wpadając w wielką rozpustę [i grzechy]. W duszy odczuwałem [nienawiść] do grzechów, o których słyszałem, że je popełniali. [Moi rodzice] trzymali mnie od nich z daleka. Jednak ciągle bałem się, że grzechy tych młodych ludzi mogą mną zawładnąć. Zepsucie mojego serca doprowadzało do tego, że nie ufałem sam sobie. Byłem przekonany, że jeżeli nie nawrócę się, nie narodzę się na nowo i nie otrzymam nowego życia, nie będę bezpieczny i że wpadnę w pułapkę diabła. Bałem się, że nie będę godny moralnego zaufania, jak niektórzy chłopcy, których znałem. Ta myśl przerażała mnie. Jednak, kiedy usłyszałem, że Jezus może zachować mnie przed upadkiem, ta doktryna zachwyciła mnie i dała mi nadzieję, że On może mnie zbawić. Pomyślałem: ‘Jeżeli przyjdę do Jezusa i otrzymam od Niego nowe serce i właściwego ducha, to będę zachowany przed grzechami, w które wpadli inni; On mnie zachowa’. Ta myśl doprowadziła mnie do zaufania Chrystusowi. Cieszyłem się słysząc, że Jezus wiernie zachowuje wszystkich, którzy powierzyli się Mu; że jest w stanie i jest gotowy przyjąć młodego człowieka, oczyścić go i zachować do końca. Młodzi ludzie, nie ma lepszej gwarancji życiowej jak ta, którą jest wiara w Jezusa Chrystusa” (C. H. Spurgeon, jw., uproszczone przez doktora Hymers ze względu na współczesnych słuchaczy).

„Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28).

Jeszcze jedna myśli może przyjść ci do głowy. Powiedziałem, że żaden ludzki wróg ani demon nie może wyrwać cię z ręki Zbawiciela „Ale”, mówisz, „co, jeśli ja sam odejdę z kościoła i powrócę do świata?”. Drogi przyjacielu, „ja sam” zawiera się w słowie „nikt”. Wiem, że wielu ludzi, którzy nie doświadczyli prawdziwego nawrócenia, odeszło z powrotem do świata. Jednak wiem też, że oni nigdy nie pokazywali oznak owiec Chrystusa. Nigdy nie słuchali Jego głosu. On ich nigdy nie znał. Nigdy za Nim nie szli. Uczynili tylko sztuczną decyzję, a potem wycofali się. Ale nie mówię ci, byś tak zrobił. Proszę cię, byś przyszedł do Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego. Proszę cię, byś Mu zaufał i w Nim odpoczął. Spurgeon powiedział: „Ach grzeszniku! Obyś został dzisiaj doprowadzony do odpocznienia w Jezusie i tylko w Jezusie, a potem przyjmij ten tekst. Nie bój się go: ‘Ja daję moim owcom żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej’” (jw.).

On zachowa mnie bezpiecznie; On zachowa mnie bezpiecznie
Ze względu na swą miłość zachowa mnie bezpiecznie.

Ojcze, modlę się, aby ktoś słuchający lub czytający to kazanie znalazł odpocznienie, ufając Jezusowi, który da mu życie wieczne. W Jego imieniu. Amen.

Jeżeli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, proszę napisz email do dr. Hymersa i powiedz mu o tym – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Podaj również, z jakiego kraju piszesz. Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: Ew. Jana 10:22-29.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Jacka Nganna:
„He Will Hold Me Fast” (Ada R. Habershon, 1861-1918).


SKRÓT KAZANIA

ON ZACHOWA CIĘ BEZPIECZNIE!

HE WILL HOLD YOU FAST!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ew. Jana 10:28).

(Ew. Jana 10:31, 27; Galacjan 5:6; I Koryntian 2:7)

I.   Po pierwsze, dar Chrystusa. Ew. Jana 10:28a; 4:14; Efezjan 2:5.

II.  Po drugie, obietnica Chrystusa. Ew. Jana 10:28a; Psalm 142:4;
Psalm 94:18.

III. Po trzecie, moc Chrystusa. Ew. Jana 10:28b; 6:39; 17:12; Kolosan 3:3.