Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SZYDERCY W DNIACH OSTATECZNYCH

(KAZANIE NR 6 OPARTE NA DRUGIM LIŚCIE PIOTRA)
SCOFFERS IN THE LAST DAYS
(SERMON #6 ON II PETER)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek, 14-go czerwca 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 14, 2015

„W dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?” (2 List Piotra 3:3-4).


Biblia naucza, że Chrystus powróci na obłoku. Będzie to Jego drugie przyjście. Jednak szydercy nie chcą w to uwierzyć.

Trzeci rozdział 2-go Listu Piotra jest dla mnie bardzo ważny. Nawróciłem się w czasie zwiastowania opartego na tym rozdziale. Miało to miejsce 28-go września 1961 roku. Byłem wtedy studentem Kolegium Biola (obecnie jest to uniwersytet). W czasie tamtego tygodnia odbywała się seria nauczań. Zebrani byli wszyscy studenci. Tamtego dnia siedziałem obok doktora Murphy’ego Luma. Studiował on w Seminarium Talbota, związanym z naszym kolegium. Mówcą był dr Charles Woodbridge. Kilka miesięcy wcześniej odszedł on z Seminarium Fullera, gdyż zobaczył, że zmierza ono w stronę liberalizmu – odrzucenia autorytetu Biblii. Ludzie z tamtego seminarium nadali mu przydomek fanatyka, ale nie mieli racji. Wydarzenia kolejnych lat pokazały, że nie mylił się wcale. Inni wykładowcy poszli w jego ślady i odeszli z Seminarium Fullera. Wśród nich byli dr Gleason Archer, dr Wilbur M. Smith i dr Harold Lindsell. Wszyscy byli doskonałymi wykładowcami. Poszli w ślady dr. Woodbridge’a, kiedy stało się jasnym, że miał on rację i że tamto seminarium przeszło od wiary w nieomylność Biblii w liberalizm i niewiarę.

Kiedy usłyszałem zwiastowanie doktora Woodbridge’a na temat tego rozdziału, było to wydarzeniem dnia. Każdy mówił o postępującym odstępstwie w Seminarium Fullera. Apostoł Piotr pisał jasno na ten temat.

W pierwszym wersecie apostoł wspomina o tym, że pisze list skierowany do wczesnych chrześcijan, „rozproszonych” po różnych częściach Cesarstwa Rzymskiego (1 Piotra 1:1). Napisał drugi list, aby przypomnieć im o rzeczach, o których już wiedzieli. Pisał o szydercach w dniach ostatecznych. Mówił o ludziach, którzy nie wierzyli w drugie przyjście Chrystusa. Pisał też o końcu tego świata i o nowym świecie, który nastąpi.

Byłem zafascynowany tym fragmentem, a dr Woodbridge zwiastował bardzo dobrze na jego temat! Był to wielki uczony, który ukończył Seminarium Teologiczne Princeton. Był również fascynującym nauczycielem Biblii. Myślę, że nie słyszałem nikogo lepszego od niego. Chociaż słyszałem go prawie 55 lat temu, to wyraźnie pamiętam jego przesłanie tamtego tygodnia, które poruszyło moje serce. Był tam też innych kaznodzieja – dr Russell Gordon, pastor w Riverside, w Kalifornii. Niedawno rozmawiałem z nim przez telefon na ten temat. Dr Gordon był nawet w stanie zacytować niektóre słowa doktora Woodbridge’a. Było to niezwykłe zwiastowanie, zmieniające życie. Moje całe życie zostało przemienione tamtego dnia, gdyż był to dzień mojego nawrócenia!

Piotr pisał drugi list do wczesnych chrześcijan, przypominając im rzeczach, które już znali. Wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu, aby przypomnieć nam o tych rzeczach. Apostoł pisał im o tym, o czym wcześniej mówili starotestamentowi prorocy. Powiedział, że inni apostołowie też zwiastowali wcześniej na te tematy. Nie były to nowe doktryny. Było to stare nauczanie, których trzeba było przypominać.

Po pierwsze, Piotr powiedział, że „w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości” (2 List Piotra 3:3). To o takich „fałszywych nauczycielach” i fałszywych chrześcijanach mówił w drugim rozdziale: „wśród was będą fałszywi nauczyciele” (2 List Piotra 2:1). Myślę, że błędem jest uważać, że „fałszywi nauczyciele” to jedynie wykładowcy w kolegiach i seminariach, chociaż i oni zaliczają się do nich.

Czy zauważyliście, że każdy jest ekspertem na temat religii? Każdy myśli, że wie już wszystko. Ludziom nie można nic powiedzieć. Spotykasz ich na ulicy. Spotykasz w kościele. Są ekspertami! Religia to jedyny przedmiot, z którego można zostać ekspertem bez żadnych studiów! W naszym tekście czytamy, że w „dniach ostatecznych” będzie coraz więcej takich ludzi. To szydercy.

„w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości” (2 List Piotra 3:3).

Co oznacza zwrot „dni ostateczne”? Dr J. Vernon McGee powiedział:

‘Dni ostateczne’ to techniczny termin używany w Nowym Testamencie; mowa jest o dniach ostatecznych Kościoła (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, tom 5, Thomas Nelson Publishers, 1983, str. 469; odnośnie 2 Listu Piotra 3:1).

Kilka razy odnosi się to do całego okresu ery chrześcijańskiej. Dlatego należy czytać rzeczy w ich kontekście. W trzecim rozdziale 2 Listu Piotra mowa jest zdecydowanie o drugim przyjściu Chrystusa i końcu świata. Dlatego też zwrot „dni ostateczne” odnosi się do ostatniego okresu czasów, do lat poprzedzających bezpośrednio drugie przyjście Chrystusa.

Potem Piotr powiedział: „w dniach ostatecznych przyjdą szydercy”. „Szydercy” to ci, którzy zaprzeczają drugiemu przyjściu Chrystusa, śmieją się z tego i kpią. „Ha, ha! Wy ludzie myślicie, że Chrystus przyjdzie z powrotem! To śmiechu warte!”. Tak uważają. Apostoł opisuje, dlaczego szydzą. Ci szydercy postępują „według swych własnych pożądliwości”. Szydzą z drugiego przyjścia Chrystusa, ponieważ chcą żyć egoistycznym i grzesznym życiem. Piotr podał ich szyderstwa jako „dowód na to, że nadeszły dni ostateczne” (The Reformation Study Bible; odnośnie 2 Listu Piotra 3:4).

Co dzieje się z szydercami? Po pierwsze, są materialistami. Zadawalają ich rzeczy tego świata. Nie chcą wierzyć, że Chrystus przyjdzie, by ich sądzić. Piotr porównał ich do ludzi w dniach Noego (2 List Piotra 2:5). Bóg „starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych”. Noe zwiastował na temat nadchodzącego sądu, jednak ludzie nie słuchali! Chrystus mówił o nich, jako o materialistach, zainteresowanych jedynie jedzeniem, piciem i spędzaniem czasu na przyjemnościach. Trwało to aż do czasu, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich” (Ew. Łukasza 17:27). Piotr mówił również o sądzie nad Sodomą i Gomorą – „miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna” (2 List Piotra 2:6). Ich głównym grzechem był również materializm. Chrystus powiedział: „za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; a w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich” (Ew. Łukasza 17:28-29). I wtedy Chrystus powiedział:

„Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Ew. Łukasza 17:30).

Zwróćcie uwagę na grzechy, które popełnili. W obu przypadkach – za dni Noego i Lota – Chrystus nie skupiał się na grzechach seksualnych. Nawet nie wspominał tych grzechów! Dlaczego? Ponieważ korzeń ich grzechów związany był z materializmem – z życiem dla tego świata – z życiem tylko po to, by się dobrze bawić – z życiem dla jedzenia! Życie tylko dla materialnych przyjemności. Wielu Chińczyków tak żyje. Dr Charles C. powiedział, że wspomniane czynności nie były same w sobie grzeszne. Jednak „ludzie byli nieprzygotowani”. Kiedy „Chrystus powróci, wielu ludzi będzie… niepewnych i nieprzygotowanych (jak w dniach Noego i Lota)” (Ryrie Study Bible; odnośnie Ew. Łukasza 17:26-30).

Ktoś udaje się do Las Vegas w niedzielę. Pomija pójście do kościoła, aby zobaczyć światła tamtego miasta. Wyjeżdża w niedziele do San Francisco. Ktoś inny spędza godziny na grach wideo, ale nie ma czasu na czytanie Biblii. Inni oglądają godzinami pornografię, lecz nie mają czasu na modlitwę. A jeszcze inni skupiają się w życiu na pieniądzach, lecz nie gromadzą skarbów w niebie. Materializm niszczy twoje życie duchowe. Nie znasz Boga. Nie masz Chrystusa. Posiadasz tylko świecidełka tego świata. Apostoł Jan powiedział:

„Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki” (1 List Jana 2:16-17).

Kiedy byłem nastolatkiem, mieszkałem razem z ciotką i wujem na ulicy Elizabeth. Mieszkało na niej wielu młodych ludzi. Niektórzy z nich kupowali piwo i pili je w szopie. Inni spędzali godziny zajmując się różnymi gadżetami i naprawiając samochody. Niektórzy jeździli do domu publicznego w Tijuanie. Wszyscy uważali się za lepszych ode mnie. Śmiali się ze mnie i szydzili. Mówili „Robert jest religijny” – tak, jakby poważne traktowanie Boga było czymś dziwnym. Później zostałem pastorem. Oni umierali jeden po drugim. Ich krewni dzwonili do mnie i prosili, abym zajął się ceremoniami pogrzebowymi. Jednak w czasie tych okropnych pogrzebów nie mogłem powiedzieć nawet jednego słowa nadziei. Nawet słowa nadziei! Mogłem tylko przedstawić Ewangelię tym, którzy jeszcze żyli. Każdy wiedział, że dla tych ludzi, którzy pili, zajmowali się samochodami i odwiedzali prostytutki nie było żadnej nadziei. Żadnej nadziei! Dzięki Bożej łasce przeżyłem ich wszystkich. Dzięki Bożej łasce miałem więcej radości w życiu niż którykolwiek z tych biednych, zgubionych ludzi, których znałem tak dawno temu.

„I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki” (1 List Jana 2:17).

Czy żyjesz tylko dla tego świata? Czy myślisz niekiedy o życiu wiecznym? Czy jesteś gotowy na sąd?

„Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości” (2 List Piotra 3:3).

Co dzieje się z nimi? Po pierwsze, są materialistami. Po drugie, są duchowo ślepi. Apostoł Piotr pisał na ten temat w drugim rozdziale:

„Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta… bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one” (2 List Piotra 2:12).

Są duchowo ślepi jak zwierzęta – są jak „zmysłowe bestie, zwierzęta”. Mówią przeciwko Chrystusowi, Jego drugiemu przyjściu, nawet przeciwko Jego śmierci na krzyżu. Śmieją się z Jego śmierci na krzyżu. Wyśmiewają Jego zmartwychwstanie.

Widzimy takich młodych ludzi cały czas. Używają słów „Jezus Chrystus” tylko jako przekleństwa. Kiedy próbujemy zaprosić ich do kościoła, to nic ich to nie obchodzi. A gdy nawet przyjdą, to w kościele śmieją się szyderczo i kpią. Znam pewnego młodego człowieka, który płaci za wynajem mieszkania dla swojej matki i siostry. A jednak one krzyczą na niego: „Po co chodzisz do tego kościoła?” A fakt jest taki, że gdyby tutaj nie przychodził, to prawdopodobnie one nie miałyby gdzie mieszkać. Odszedłby, a one pozostałyby na ulicy! „Bluźnią temu, czego nie znają”. Są duchowo ślepe.

Biblia naucza, że wszyscy rodzimy się w grzechu. Nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli, a my odziedziczyliśmy ich grzeszną naturę. Jesteśmy grzesznikami z natury. I dopóki nie nawrócimy się, jesteśmy ludźmi „zmysłowymi” mężczyznami i „zmysłowymi” kobietami. W Biblii czytamy:

„Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” (1 Koryntian 2:14).

Możesz być bardzo inteligentny, ale jeśli nie nawrócisz się, to pozostaniesz tylko „zmysłowym” mężczyzną czy kobietą. W Biblii Scofielda tak jest napisane odnośnie 1 Listu do Koryntian 2:13-14: „Człowiek zmysłowy nie jest w stanie odkryć niewidocznych rzeczy Bożych”. Krąży po omacku, nie będąc nigdy w stanie znaleźć Boga.

Lord Bertrand Russell był znanym brytyjskim matematykiem i filozofem XX wieku. Jako młody człowiek był wzbudzającym strach ateistą, bardzo inteligentnym. Patrząc na wszystkie wyróżnienia i honory, jakie mu czyniono, można by pomyśleć, że był on szczęśliwym człowiekiem. Ale jego stosunek do życia cechowała beznadzieja. Przed swoją śmiercią Bertrand Russell napisał:

Żaden żar, heroizm, intensywność myśli i uczuć nie zachowają życia jednostki przed grobem… wszyscy jesteśmy skazani na wyginięcie w ogromie śmierci systemu słonecznego, a cała świątynia ludzkich osiągnięć musi nieuchronnie być pogrzebana pod ruinami wszechświata (Lord Bertrand Russell, A Free Man’s Worship).

Był jednym z najbardziej inteligentnych ludzi XX wieku, ale jedyną rzeczą, której oczekiwał były „ruiny wszechświata”. Oto, jak kończy swoje życie „człowiek zmysłowy” – bez nadziei, bez pokoju, bez przyszłości i bez Boga. To szydercy, którzy postępują według swoich cielesnych pożądliwości, mówiąc: „Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?”.

Inną znaną postacią XX wieku był H. G. Wells. Napisał on powieści Wehikuł czasu, Wojna światów czy Historię świata. Był filozofem, historykiem i pisarzem fantastyki. Spędził życie atakując chrześcijaństwo. Jednak w podeszłym wieku powiedział: „Oto mając sześćdziesiąt pięć lat ciągle szukam pokoju. Pokój to beznadziejne marzenie”. Pod koniec życia Wells powiedział, że rodzaj ludzki jest skazany na „degradację, cierpienie i śmierć”.

Nigdy nie znajdziesz Chrystus idąc za prześmiewcami i szydercami tego świata. Nigdy nie znajdziesz Chrystus starając się „dojść do tego”, jak zostać zbawionym. Nie możesz pokładać w sobie zaufania, gdyż

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute” (Jeremiasz 17:9).

Jeżeli chcesz być zbawiony z „upadłego świata”, to musisz zaufać Jezusowi jak dziecko. Pan Griffith wyraził w jednym z hymnów to, co musisz powiedzieć w swoim sercu:

Panie Jezu, spójrz ze swojego tronu w niebie
   I pomóż mi złożyć pełną ofiarę;
Oddaję siebie i wszystko, co wiem,
   Obmyj mnie teraz, bym bielszym był niż śnieg
Bielszym niż śnieg, tak bielszym niż śnieg,
   Obmyj mnie, bym bielszym był niż śnieg
(„Whiter Than Snow”, James Nicholson, 1828-1876).

A wtedy będziesz mógł mówić o Jezusie, „który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją”. Modlę się, abyś niedługo zaufał Jezusowi. Amen.

Jeżeli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, proszę napisz email do dr. Hymersa i powiedz mu o tym – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Można pisać do doktora Hymersa w różnych językach, ale preferowanym jest angielski.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: 2 List Piotra 3:1-4.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Whiter Than Snow” (James Nicholson, 1828-1876).