Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BYŁO TO SŁOWO ZAKRYTE PRZED NIMI

THIS SAYING WAS HID FROM THEM
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 22-go marca 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 22, 2015

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34).


To już trzeci raz w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówi dwunastu uczniom, że musi umrzeć (Ew. Łukasza 9:22; 9:44). W Ew. Łukasza 18:31-33 Jezus pokazał to wyraźnie, mówiąc:

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie” (Ew. Łukasza 18:31-33).

Czyż mógł wyrazić to jaśniej? Jednak „oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34). W Ew. Marka 9:32 czytamy: „Oni jednak nie rozumieli tego słowa”. Dr A. T. Robertson tak skomentował fragment z Ew. Marka 9:32: „Trwali w niezrozumieniu. Byli agnostykami [niewierzącymi] w temacie śmierci i zmartwychwstania [Chrystusa]” (A. T. Robertson, Litt.D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1930, tom I, str. 344; odnośnie Ew. Marka 9:32).

Apostoł Paweł krótko i jasno przedstawił Ewangelię Chrystusową:

„Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 List do Koryntian 15:3-4).

A jednak w tamtym czasie dwunastu uczniów nie rozumiało i nie wierzyło w Ewangelię.

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34).

Jak powiedział dr A. T. Robertson: „Byli agnostykami [niewierzącymi] w temacie śmierci i zmartwychwstania [Chrystusa]” (jw.). Dwunastu uczniów nie wierzyło w Ewangelię! Komentując na temat Ew. Marka 9:30-32, dr J. Vernon McGee powiedział: „Nie był to pierwszy raz, gdy ogłaszał im swoją śmierć i zmartwychwstanie, jednak oni ciągle nie rozumieli” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom IV, str. 201; odnośnie Ew. Marka 9:30-32).

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18: 34).

Trzy słowa w tym tekście pokazują ich niewiarę w Ewangelię.

I. Po pierwsze, nie zrozumieli Ewangelii.

„Oni nic z tego nie zrozumieli”. Greckie słowo tłumaczone jako „zrozumieli” oznacza „pojąć umysłem” (Strong). Chociaż Chrystus mówił w jasny i dosłowny sposób, uczniowie nie byli w stanie uchwycić znaczenia jego słów. W tekście czytamy: „oni nic z tego nie zrozumieli”. Matthew Poole powiedział: „Słowa były wystarczająco łatwe do zrozumienia” (A Commentary on the Whole Bible, The Banner of Truth Trust, wydanie z 1990 roku, tom 3, str. 258; odnośnie Ew. Łukasza 18:34), lecz oni nic z tego nie zrozumieli. Uczniowie nie rozumieli, że Chrystus „będzie wydany poganom”. Nie rozumieli, że „wyśmieją, zelżą i oplwają” Go. Nie rozumieli, że będzie „ubiczowany”, aż do krwi. Nie rozumieli, że zostanie zabity na krzyżu. Nie rozumieli, że powstanie z martwych „dnia trzeciego”. W Ewangelii Marka czytamy:

„Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać” (Ew. Marka 9:31-32).

William MacDonald tak wyjaśnił to zachowanie, ukazujące ich ignorancję:

Ich umysły były tak wypełnione myślami o czasowym, ziemskim wybawicielu, który miał wybawić ich z rąk Rzymu i od razu ustanowić swoje królestwo, że odrzucili rozważanie jakiegokolwiek innego programu (William MacDonald, Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, wydanie z 1989 roku, str. 1440; odnośnie Ew. Łukasza 18:34).

Byli zbyt uprzedzeni w swoich umysłach by uwierzyć w cierpiącego Mesjasza (Mesjasza Syna Józefa), gdyż Żydzi w tamtych czasach oczekiwali Mesjasza, który dosłownie miał wybawić ich z Rzymu (Mesjasza Syna Dawida). Nie zdawali sobie sprawy, że tych dwóch Mesjaszy to jedna osoba. Przeczytaj moje kazanie „The Fear of the Disciples” – naciśnij tutaj, aby je przeczytać. Ale istnieje jeszcze inny powód ich ignorancji w kwestii Ewangelii.

II. Po drugie, Ewangelia była zakryta przed nimi.

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi..” (Ew. Łukasza 18:34).

Greckie słowo tłumaczone jako „zakryte” oznacza „ukryty, schowany” (Strong). Dokładnie to samo słowo znajdujemy w Ew. Jana 8:59 „Jezus ukrył się”. Zatem w naszym tekście czytamy: „było to słowo ukryte przed nimi”. Wiązał się z tym element ponadnaturalny – Jezus ukrył się, gdy ludzie chcieli Go ukamieniować w świątyni (Ew. Jana 8:59). Również w naszym tekście był ponadnaturalny element: „było to słowo zakryte przed nimi”. W komentarzu Franka Gaebeleina tak jest napisane na temat Ew. Łukasza 18:34: „Ewangelia Łukasza ignorancję uczniów przypisuje wyraźnie ponadnaturalnemu powstrzymaniu ich przed zrozumieniem” (Frank E. Gaebelein, D.D., redaktor naczelny The Expositor’s Bible Commentary, Zondervan Publishing House, wydanie z 1984 roku, tom 8, str. 1005; odnośnie Ew. Łukasza 18:34). Myślę, że to właśnie o tym mowa jest w naszym tekście. To było ponadnaturalne powstrzymanie ich przed zrozumieniem. „Było to słowo [Ewangelia] zakryte przed nimi”.

Widzimy, że w tamtym czasie uczniowie nie byli wielkimi świętymi. Byli tylko ludźmi. Jako ludzie byli, podobnie jak reszta z nas, potomkami Adama. Byli ludźmi „umarłymi przez upadki i grzechy”. Przez siedem lat w podobnym stanie byłem i ja w kościele, zanim zostałem zbawiony (Efezjan 2:1, 5). Jako potomkowie Adama mieli cielesne umysły, które były „wrogie Bogu” (Rzymian 8:7). Jako potomkowie Adama byli ludźmi zmysłowymi, a „człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego” (1 List do Koryntian 2:14). Jako potomkowie Adama, „mowa o krzyżu [była] głupstwem dla [nich], którzy giną” (1 List do Koryntian 1:18). Tak jak Chrystus powiedział to Nikodema: „Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7), tak też uczniowie musieli „narodzić się na nowo”. Nie mogli narodzić się na nowo pozostawiając swoją pracę i idąc za Chrystusem. Byłoby to zbawienie z uczynków! Tak właśnie rozumieją je rzymsko-katolicy! Jednak my wierzymy w zbawienie poprzez łaskę; a zatem nie mogliby zostać zbawieni poprzez naśladowanie Jezusa!

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Judasz był jednym z dwunastu uczniów. Czy narodził się na nowo? Chrystus powiedział, że był zgubiony, był „synem zatracenia” (Ew. Jana 17:12). Czy Tomasz narodził się na nowo? Po zmartwychwstaniu Tomasz stanowczo powiedział: „nie uwierzę” (Ew. Jana 20:25). Wiem, że Piotr otrzymał pewne oświecenie od Boga (Ew. Mateusza 16:17), jednak kilka minut później napomniał Jezusa za to, że mówił im, iż „musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych” (Ew. Mateusza 16:21-22). Jezus „rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie” (Ew. Mateusza 16:23). W wyraźny sposób Piotr zaprzeczył Ewangelii i był pod wpływem szatana, odrzucając ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa.

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo [Ewangelia] zakryte przed nimi...” (Ew. Łukasza 18:34).

Apostoł Paweł powiedział:

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których bóg świata tego [szatan] zaślepił umysły niewierzących...” (2 List do Koryntian 4:3-4).

Tak, było to „ponadnaturalne” zaślepienie, szatańskie zaślepienie uczniów, jak i również zaślepienie na Ewangelię pochodzące z ich natury Adama. Jezus powiedział: „jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 18:3). Do kogo skierował te słowa? Powiedział je do „uczniów” (Ew. Mateusza 18:1). Proszę powstańcie i przeczytajmy Ew. Mateusza 18:1-3:

„W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 18:1-3).

Możecie usiąść. Uczniowie chcieli wiedzieć, który z nich będzie największy w Królestwie Bożym (Ew. Mateusza 18:1). A Jezus odpowiedział im: „jeśli się nie nawrócicie… nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 18:3).

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo [Ewangelia] zakryte przed nimi...” (Ew. Łukasza 18:34).

III. Po trzecie, nie znali Ewangelii z własnego doświadczenia.

Nasz tekst kończy się słowami: „i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34). Greckie słowo tłumaczone jako „wiedzieli” oznacza „być świadomym, być pewnym, wiedzieć z doświadczenia” (George Ricker Berry, A Greek-English Lexicon of New Testament Synonyms, w oparciu o numerację Stronga, numer 1097). Takie samo słowo użyte zostało w Liście do Filipian 3:10, „żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego”. Uczniowie nie znali Ewangelii z własnego doświadczenia. Słyszeli słowa, ale nie doświadczyli realności Ewangelii. A teraz powstańcie i przeczytajmy jeszcze raz głośno ten fragment z Ew. Łukasza 18:31-34:

„A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:31-34).

Proszę, usiądźcie.

Czy widzicie to teraz? „Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli [nie doświadczyli tego], co mówiono”.

Posłuchajcie świadectwa C. H. Spurgeona. Wychowywał się w domu zwiastującego Ewangelię pastora, który był jego ojcem. Lato spędzał w domu dziadka, który również był zwiastującymEewangelię kaznodzieją. Słyszał Ewangelię głoszoną każdej niedzieli, przez całe życie. A jednak był taki sam, jak uczniowie przed zmartwychwstaniem. Spurgeon powiedział:

Od młodości słyszałem plan zbawienia, dokonanego przez ofiarę Jezusa, ale wewnątrz mej duszy nie rozumiałem z tego nic więcej, niż pojmowałbym, gdybym urodził się [w pogańskim kraju]. Przyszło to na mnie jak nowe objawienie, tak świeże, jakbym nigdy nie czytał Pisma... [a potem] zrozumiałem i zobaczyłem wiarą, jak Syn Boży stał się człowiekiem i w swej błogosławionej osobie poniósł na ciele moje grzechy na drzewo [krzyża]... Czy kiedykolwiek to zobaczyłeś? (C. H. Spurgeon, How Can a Just God Justify Guilty Man?, Chapel Library, Pensacola, Floryda).

Spurgeon wiedział o Chrystusie. Słyszał plan zbawienia, ale „nic z tego nie zrozumiał i było to słowo [Ewangelia] zakryte przed nim, i nie wiedział [nie doświadczył tego], co mówiono”. Ewangelia dotarła do niego nagle, z taką siłą, że powiedział: „To przyszło na mnie jak nowe objawienie, tak świeże, jakbym nigdy nie czytał Pisma”.

Oto prawdziwe zwiastowanie, kiedy twoja dusza odczuwa ciężar grzechów, a ty sam zostajesz przyciągnięty do zmartwychwstałego Chrystusa. Ktoś zapytał się mnie kiedyś: „Gdzie Biblia naucza, że uczniowie nawrócili się, spotykając zmartwychwstałego Chrystusa?”. Odpowiedź jest prosta – pod koniec każdej z czterech ewangelii – w Ew. Mateusza 28, Marka 16, Łukasza 24 (zwłaszcza wyraźnie widać to w wersetach 36-45) i Ew. Jana 20:19-22. Najbardziej znany amerykański nauczyciel Słowa – dr J. Vernon McGee powiedział na temat Ew. Jana 20:22: „Osobiście wierzę, że w tym momencie nasz Pan ‘tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego’, a ci ludzie odrodzili się [narodzili się na nowo]. Wcześniej nie mieszkał w nich Duch Boży” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, tom IV, str. 498; odnośnie Ew. Jana 20:21). Doktora McGee można posłuchać w Internecie na stronie www.thruthebible.org.

Naszą modlitwą jest, aby Duch Święty przekonał cię o grzechu; by Boży Duch otworzył twoje serce i przyciągnął cię do Jezusa Chrystusa – zmartwychwstałego Syna Bożego, który oczyści cię swoją cenną krwią.

Każdy program doktora McGee kończył się hymnem „Jesus Paid It All” [Jezus zapłacił za wszystko]. To pieśń numer cztery na waszych kartkach. Proszę powstańcie i zaśpiewajmy ją.

Słyszę Zbawiciela głos –„Twe siły słabe,
Patrz i módl się. We mnie znajdziesz wszystko, czego potrzeba ci”.
Jezus zapłacił już, dzięki składam Mu
Grzechu purpurowy ślad On zmył, jestem biały jak śnieg.

Panie, Twoja moc i Ty jedynie,
Możesz uzdrowić trędowatego i skruszyć kamienne serce.
Jezus zapłacił już, dzięki składam Mu
Grzechu purpurowy ślad On zmył, jestem biały jak śnieg.

Nic we mnie dobrego, o Twą łaskę proszę –
We krwi Baranka z Golgoty obmyję me szaty.
Jezus zapłacił już, dzięki Mu składam
Grzechu purpurowy ślad On zmył, jestem biały jak śnieg.

A gdy przed Jego tronem stanę,
„Jezus umarł, by zbawić mą duszę” – me usta wypowiedzą.
Jezus zapłacił już, dzięki składam Mu
Grzechu purpurowy ślad On zmył, jestem biały jak śnieg.
   („Jesus Paid It All”, Elvina M. Hall, 1820-1889).

Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: Ew. Łukasza 18:31-34.
Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida:
„Open My Eyes” (Clara H. Scott, 1841-1897).


SKRÓT KAZANIA

BYŁO TO SŁOWO ZAKRYTE PRZED NIMI

THIS SAYING WAS HID FROM THEM

Dr. R. L. Hymers, Jr.

 

„And lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34).

(Ew. Łukasza 18:31-33; Ew. Marka 9:32;
1 List do Koryntian 15:3-4)

I.   Po pierwsze, nie zrozumieli Ewangelii. Ew. Łukasza 18:34a;
Ew. Marka 9:31-32.

II.  Po drugie, Ewangelia była zakryta przed nimi. Ew. Łukasza 18:34b;
Ew. Jana 8:59; Efezjan 2:1, 5; Rzymian 8:7; 1 Koryntian 2:14;
1:18; Ew. Jana 3:7; Efezjan 2:8-9; Ew. Jana 17:12; 20:25;
Ew. Mateusza 16:17; 16:21-22, 23; 2 Koryntian 4:3-4;
Ew. Mateusza 18:1-3.

III. Po trzecie, nie znali Ewangelii z własnego doświadczenia.
Ew. Łukasza 18:34c; Filipian 3:10.