Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KSIĘGA NATCHNIONA PRZEZ BOGA

THE GOD-BREATHED BOOK
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „baptyści Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 30-go listopada 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 30, 2014

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16-17).


Kaznodzieje, którzy bali się stanąć po stronie prawdy, nazywali mnie „podżegaczem”. Inni, których jedynym motywem było utrzymanie swojego stanowiska, nadawali mi miano „fanatyka”. Byłem nazywany „wichrzycielem” przez ludzi, których jedynym celem w życiu było przypodobywanie się członkom swoich kościołów. A przywódcy duchowni, którzy nie stawali zupełnie w obronie Pisma Świętego, nazywali mnie „ekstremistą”!

Moje stanowisko względem Biblia było zawsze takie samo. Zawsze mówiłem, że cała Biblia, od początku do końca, jest Słowem Bożym; każde słowo w języku hebrajskim i greckim „przez Boga jest natchnione” (2 Tymoteusza 3:16). Przywódcy południowych baptystów mówili mi, że gdy będę dalej tak mówił, to zostanę „zbojkotowany” i nigdy nie znajdę zboru do prowadzenia! A potem pojawili się fundamentalni baptyści – i tak zwani fundamentaliści, którzy zaczęli atakować mnie, mówiąc rzeczy, przeciwko którym reagowali liberalni południowi baptyści!

Ruckmanizm to wierzenie, że słowa Biblii Króla Jakuba są natchnione i nieomylne w języku angielskim. Niektórzy posuwają się nawet tak daleko, że mówią, iż angielskie słowa Biblii Króla Jakuba poprawiają tekst grecki i hebrajski. Są to dziwne i szatańskie wymysły, w które nie wierzył nikt przed rokiem 50. Zostały one spopularyzowane przez doktora Petera S. Ruckmana (1921-). Ruckmanizm doprowadził do wielu podziałów i rozłamów, zwłaszcza wśród niezależnych, fundamentalnych baptystów. Napisałem książkę pod tytułem „Ruckmanism Exposed”, którą można otrzymać, pisząc do mnie email na adres rlhymersjr@sbcglobal.net. W języku hiszpańskim, koreańskim, rosyjskim i innych robi się tłumaczenia Biblii oparte na angielskiej Biblii Króla Jakuba (KJV), a nie na języku hebrajskim i grece. W ten sposób promuje się na całym świecie fałszywą i demoniczną doktrynę ruckmanizmu. Pewien stary i rozeźlony „ruckmanista” spowodował anulację mojego spotkania w baptystycznym kolegium biblijnym w Springfield z powodu moich poglądów na ten temat! To samo spotkało mnie w Nowym Jorku z rąk innego, rozgniewanego na mnie kaznodziei. Syn bliskiego przyjaciela mojego teścia udał się do tamtego kościoła. Kaznodzieja tak bardzo obgadywał mnie i mieszał z błotem, że zakłopotany młody człowiek opuścił tamten kościół z mętlikiem w głowie i do tej pory nie jest zbawiony. Zarówno liberałowie jak i konserwatyści atakowali mnie ze wszystkich stron za to, że zajmuję historyczne stanowisko, iż greckie i hebrajskie słowa Biblii dane zostały przez nieograniczone, słowne natchnienie i przetłumaczone zostały w Biblii Króla Jakuba! Używałem KJV w dwóch liberalnych seminariach, w których każdy student korzystał z liberalnego przekładu „Revised Standard Version”. Do dnia dzisiejszego używam Biblii Króla Jakuba z zza kazalnicy, głosząc z niej każde kazanie.

Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział, że pomysł, iż musimy mieć nowe tłumaczenia „... nie jest niczym innym, jak tylko całkowitą niedorzecznością!”. Powiedział, że ludzie nie przestali czytać Biblii „dlatego, że nie rozumieją jej języka, ale dlatego że nie wierzą w nią. Nie wierzą w Boga [z Biblii]... Ich problemem nie jest język czy terminologia, ale stan ich serca” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Knowing the Times, The Banner of Truth Trust, 1989, str. 112, 114).

Zawsze nauczałem, że Biblia w językach hebrajskim i greckim została dana poprzez nieograniczone, słowne natchnienie. Dokładnie to powiedział apostoł Paul w naszym tekście:

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16-17).

Tego nauczałem przez prawie sześćdziesiąt lat i nie mam zamiaru kiedykolwiek tego zmieniać! Możesz to przyjąć lub odrzucić! Tego naucza sama Biblia!

I. Po pierwsze, wierzymy, że Biblia „przez Boga jest natchniona”.

Greckie słowo tłumaczone jako „natchniene” to „theopneustos”. Oznacza ono „natchnione przez Boga”. Pismo Święte zostało dane poprzez „Boże tchnienie”. Apostoł Piotr mówi nam, że „wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (2 List Piotra 1:21). Greckie słowo tłumaczone jako „natchnieni” to „phero”, które oznacza „poruszać/nosić”. Z 2 Listu do Tymoteusza 3:16 i 2 Listu Piotra 1:21 dowiadujemy się, że Duch Święty poruszał umysłami pisarzy, którzy spisywali natchnione przez Boga słowa Biblii. Na przykład w Jeremiasz 1:9 czytamy:

„I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta”. (Jeremiasz 1:9).

Sam Jezus zapowiedział natchnienie Nowego Testament, mówiąc:

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Ew. Marka 13:31).

Bóg nie dał tylko idei w Biblii. Bóg nie dał jedynie myśli w Biblii. On natchnął słowa! To słowa, które zostały spisane przez pisarzy, były natchnione przez Ducha Świętego! A bunt przeciwko słowom Biblii przynosi sąd, gdyż jak czytamy: „sprzeciwili się słowom Bożym” (Psalm 107:11).

Niegodziwy król Jehojakim zapytał Barucha, skąd miał zwój Księgi Jeremiasza. Baruch odpowiedział, że prorok „wszystkie te słowa podawał mi ustnie, a ja spisałem je w księdze atramentem” (Jeremiasz 36:18). Nie wierz nikomu, kto mówi, że słowa nie są natchnione! Każde słowo w hebrajskim Starym Testamencie i każde słowo w greckim Nowym Testamencie – każde pojedyncze słowo w całej Biblii – jest „natchnione przez Boga”! „Całe Pismo przez Boga jest natchnione” (2 Tymoteusza 3:16). A to prowadzi nas do następnego punktu.

II. Po drugie, wierzymy, że cała Biblia jest przez Boga natchniona.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione” (2 Tymoteusza 3:16).

Odnosi się to do wszystkich hebrajskich i greckich słów Biblii, od I Mojżeszowej do Objawienia – wszystkie słowa zostały natchnione przez Boga. Uczeni nazywają to „nieograniczonym, słownym natchnieniem Biblii”. „Słowne” oznacza to, że natchnione są słowa, podczas gdy „nieograniczone” odnosi się do „całości”. Cała Biblia jest natchniona.

Wspaniały pastor Pierwszego Kościoła Baptystycznego w Dallas, w Teksasie powiedział:

„[Natchnienie] jest nieograniczone w tym sensie, że wszystko – całe Pismo jest theopneustos – natchnione przez Boga. Jest słowne, co do joty i kropki, które są natchnione..”. (W. A. Criswell, Ph.D., The Bible for Today’s World, Zondervan Publishing House, wydanie z 1967 roku, str. 49).

Jezus powiedział:

„Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu” (Ew. Mateusza 5:18).

„Jota” to najmniejsza hebrajska litera, która wygląda jak przecinek, mały znak. A „kropka” to maleńki znak przy hebrajskiej literze. Nawet te małe akcenty na hebrajskich słowach Pisma Świętego znalazły się tam poprzez ponadnaturalne natchnienie wszechmocnego Boga!

Kiedy trzymam w rękach Biblię, to trzymam wielki skarb. Jest to przekład – wyraz po wyrazie – natchnionych przez Boga słów naszego Pana i Boga! Trzymam w rękach tłumaczenie Bożego Słowa, dokonane wyraz po wyrazie! Kiedy chcę dowiedzieć się, co Bóg myśli na dany temat, nie szukam tego, co myślą filozofowie lub świeccy uczeni. Kiedy chcę dowiedzieć się, co Bóg myśli na dany temat, to otwieram Biblię i czytam słowa natchnione przez Boga, które On nam dał. Nie wolno nam „przekręcać” tych słów. Musimy przyjąć to, co oznaczają. Kiedy Bóg mówi o drzewie, to ma na myśli drzewo. Gdy mówi o ołtarzu, to ma na myśli ołtarz.

To właśnie smuci mnie w doktorze MacArthurze. Powiedział on wiele dobrych rzeczy. Jednak, powiedział też: „krew jest zamiennikiem słowa śmierć” (The MacArthur Study Bible; odnośnie Hebrajczyków 9:14). Odnosił się do słów: „o ileż bardziej krew Chrystusa… oczyści sumienie nasze od martwych uczynków”. Skoro jednak wierzę w słowne natchnienie Biblii, to MacArthur nie może mieć racji. Mówi, że krew Chrystusa „jest zamiennikiem słowa śmierć”. W tak wielkim jest błędzie! Śmierć Chrystusa nie oczyszcza naszego sumienia. Ach nie! Może to zrobić jedynie krew Chrystusa! Błąd MacArthura pokazuje, jak bardzo istotne jest, by wiedzieć, że każde słowo w Biblii jest natchnione – zesłane przez Boga – każda jota i każda kropka! Użyte w Hebrajczyków 9:14 słowo „haima” oznacza „krew”. Z niego pochodzi słowo „hemoragia” (krwotok). W medycynie „hematologia” to nauka o krwi. Oba te słowa wywodzą się od greckiego słowa „haima”. Pokazuje to wyraźnie, że dr MacArthur mylił się mówiąc, że „krew jest zamiennikiem słowa śmierć”. Nie! Greckie słowo „haima” oznacza „krew”! Nie oznacza ono „śmierć”, które w grece brzmi „thanatos” i jest korzeniem słowa „eutanazja”. „Thana” to część słowa „thanatos”, oznaczającego „śmierć”, a „eu” to „dobry” w języku greckim. A zatem „eutanazja” dosłownie znaczy „dobra śmierć”. Tak o samobójstwie na żądanie mówią liberałowie. Jednak w tym wszystkim ważne jest, że „haima” znaczy „krew”, a „thanatos” oznacza „śmierć”. MacArthur mylił się, mówiąc, że „krew jest zamiennikiem słowa śmierć”. Apostoł Paweł miał na myśli „krew”. Gdyby chciał powiedzieć „śmierć”, wówczas użyłby greckiego słowa „thanatos”. W The Reformation Study Biblia czytamy: „Żadna... wymyślna metoda, która ignoruje oryginalne znaczenie wyrażone przez autora, nie może być stosowana” (str. 844, „Understanding God’s Word”). Myślę, że dr MacArthur zaczerpnął pomysł, by zamieniać słowa „krew” i „śmierć” od pułkownika R. B. Thieme’a. Byłem tego świadkiem jesienią 1961 roku. Widziałem młodego Johna MacArthura zapisującego w notatniku dokładnie te słowa, które powiedział Thieme, że „krew jest zamiennikiem słowa śmierć”. Oczywiście wielu uczonych wie, że pułkownik Thieme mylił się w tej kwestii. Zdawał się mieć awersję, niechęć do krwi Chrystusa. Ten sam błąd przeszedł do nas przez dr. MacArthura. Nie wolno nam nigdy wykręcać greckiego słowa, by znaczyło coś innego, ignorując w ten sposób „oryginalne znaczenie wyrażone przez autora” (The Reformation Study Biblia, jw.).

Użyłem Thieme’a/MacArthura, aby zilustrować, jak ważne jest słowne natchnienie Biblii – nauczanie, że Bóg tchnął na każde hebrajskie i greckie słowo w Piśmie Świętym.

Dr Harold Lindsell był wielkim uczonym i równie wielkim obrońcą nieomylności Biblii. W swojej książce The Battle for the Bible, będącej bez wątpienia jedną z najważniejszych książek naszych czasów, dr Lindsell powiedział: „Natchnienie rozciąga się na wszystkie części spisanego Słowa Bożego i zawiera prowadzącą rękę Ducha Świętego, nawet we fragmentach słów Pisma Świętego” (Harold Lindsell, Ph.D., The Battle for the Biblia, Zondervan Publishing House, wydanie z 1978 roku, str. 31; podkreślenie dodane przez pastora). Oczywiście, gdy dr Lindsell mówił o prowadzeniu autorów Biblii przez Ducha Świętego „nawet we fragmentach słów Pisma Świętego”, miał na myśli hebrajskie i greckie słowa. Dr Henry M. Morris powiedział, że w Liście do Galacjan 3:16 znajdujemy „nadzwyczajnie mocne stwierdzenie [Pawła] dotyczące natchnienia” słów Pisma Świętego. Stwierdził on również, że Paul oparł ten argument „nie na jednym słowie, ale wręcz na literze; na „nasieniu” a nie na „nasionach” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, wydanie z 1995 roku, str. 1296; odnośnie Galacjan 3:16; podkreślenie dodane przez pastora).

Całkowicie zgadzam się z doktorem Lindsellem i doktorem Morrisem. Znam ich obu i wiem, że mają rację. Dlatego tak martwię się stwierdzeniem doktora MacArthura, że „krew jest zamiennikiem słowa śmierć”. Nie wolno nam tak mówić, jeżeli naprawdę wierzymy w słowne natchnienie Pisma Świętego. Jeśli Bóg coś powiedział w Biblii, to tak myślał i możemy całkowicie wierzyć temu, co Biblia podaje w hebrajskim i greckim tekście. Jezus powiedział: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Ew. Mateusza 4:4. Chrystus zacytował fragment z V Mojżeszowej 8:3; podkreślenie dodane przez pastora).

Kiedy czytasz Biblię, to możesz być pewien, że czytasz prawdziwe Słowo Boże. Kiedy czytasz fragment: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony”, to możesz zaufać temu, co Bóg powiedział w Dziejach Apostolskich 16:31. A gdy sam „uwierzysz w Pana Jezusa”, to zostaniesz zbawiony z grzechów przez Bożego Syna. Gdy czytasz słowa Jezusa: „tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz”, to możesz być pewien, że Jezus nie odrzuci cię, gdy przyjdziesz do Niego (Ew. Jana 6:37). Gdy czytasz słowa Jezusa: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”, to możesz mieć pewność, że gdy przyjdziesz do Jezusa, On da ci odpocznienie (Ew. Mateusza 11:28). Gdy czytasz słowa Jezusa: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”, to możesz mieć pewność, że nie zginiesz, ale będziesz miał życie wieczne, gdy w Niego uwierzysz (Ew. Jana 3:16). A gdy czytasz te słowa: „krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”, to możesz być pewien, że to właśnie „krew Jezusa” może „oczyścić od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:7).

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16-17).

Jeżeli wierzysz, że te słowa z Biblii są prawdą, to dlaczego nie zaufasz Jezusowi, by On mógł zbawić cię z twoich grzechów? Jeżeli wierzysz w to, co Bóg mówi, to przyjdź do Jego Syna i zaufaj Temu, który kocha cię i umarł na krzyżu, by wybawić cię z grzechu, śmierci i piekła! Wyraź to słowami tego wspaniałego, starego hymnu:

Przychodzę Panie mój!
Przychodzę dziś do Ciebie!
Obmyj mnie, oczyść Swoją krwią,
Która spływa z Golgoty.
(„I Am Coming, Lord”, Lewis Hartsough, 1828-1919).

Amen. Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: 2 Tymoteusza 3:12-17.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„I Know the Bible is True” (dr B. B. McKinney, 1886-1952).


SKRÓT KAZANIA

KSIĘGA NATCHNIONA PRZEZ BOGA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16-17).

I. Po pierwsze, wierzymy, że Biblia „przez Boga jest natchniona”. 2 List Piotra 1:21; Jeremiasz 1:9; Ew. Marka 13:31; Psalm 107:11; Jeremiasz 36:18.

II. Po drugie, wierzymy, że cała Biblia jest przez Boga natchniona. Ew. Mateusza 5:18; 4:4; Acts 16:31; Ew. Jana 6:37; Ew. Mateusza 11:28; Ew. Jana 3:16; 1 List Jana 1:7.