Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DEMONY W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

(KAZANIE NR 79 NA PODSTAWIE 1 MOJŻESZOWEJ)
DEMONS IN THE WORLD TODAY
(SERMON #79 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 25-go maja 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 25, 2014

„A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli” (I Mojżeszowa 6:1-2).


Trzymajcie Biblię otwartą na tym fragmencie. Zanim przejdę do treści tych dwóch wersetów, chcę powiedzieć, co stanowi klucz odstępstwa w dzisiejszych czasach. W ostatnią niedzielę rozważaliśmy proroctwo Jezusa, na które spojrzymy jeszcze raz.

Uczniowie zapytali Jezusa: „jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:3). Chrystus podał im wiele znaków. A potem powiedział im o jednym, w którym zawrą się wszystkie pozostałe. Chrystus powiedział:

„Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Ew. Mateusza 24:37).

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, co będzie działo się w okresie poprzedzającym drugie przyjście Chrystusa i koniec świata, wystarczy przeczytać opis tego, jak było za dni Noego, przed wielkim potopem. Znajduje się on w Biblii – w trzech rozdziałach I Mojżeszowej, 4, 5 i 6.

Ostatniej niedzieli pokazałem, że czasy patriarchów opisane w piątym rozdziale I Mojżeszowej były okresem rosnącego odstępstwa. Nie był wcale czas wiary! Patriarchowie w tym rozdziale nie byli duchowymi przywódcami. Czytamy, że żyli, rodzili synów i córki, a potem umierali. I to wszystko! W połowie listy patriarchów pojawia się pewien człowiek, który w końcu robił coś innego. Miał na imię Henoch. Zwiastował przeciwko rosnącemu odstępstwu, mówiąc, że Pan przyjdzie, „aby dokonać sądu nad wszystkimi” (List Judy 15). Głosił o nadchodzącym sądzie poprzez wielki potop. W Biblii czytamy, że „chodził Henoch z Bogiem” (I Mojżeszowa 5:22). Nie jest tak powiedziane o żadnym innym patriarsze aż do czasu Noego – „Noe chodził z Bogiem” (I Mojżeszowa 6:9). Żaden z patriarchów tego okresu nie został wymieniony wśród bohaterów wiary w Liście do Hebrajczyków 11, za wyjątkiem Henocha i Noego. Widzimy, że okres opisywany w piątym rozdziale I Mojżeszowej był czasem rosnącego odstępstwa.

Komentatorzy biblijny często mówią o „bogobojnej linii Seta” i „bezbożnej linii Kaina”. Jednak w nauczaniu Biblii nie ma na ten temat ani jednego słowa, zupełnie żadnego! Tak, były dwie rasy; jedna wywodziła się od Kaina, a druga od Seta. Jednak obie grupy były bezbożne! Obie grupy zginęły w potopie! Starożytni żydowscy rabini mówili o czasie patriarchów jako o okresie rosnącego odstępstwa. A to prowadzi nas do kulminacyjnego punktu naszego tekstu. Spojrzymy jeszcze raz na I Mojżeszową 6:1-2.

I. Po pierwsze, był to czas wielkiej aktywności demonicznej.

„A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe” (I Mojżeszowa 6:1-5).

W Biblii Scofielda znaleźć można informację o „małżeństwach Kenitów i Setytów”. Jednak jest ona niewłaściwa. Określenie „synowie boży” odnosi się do upadłych aniołów, którzy utrzymywali relacje seksualne z „córkami ludzkimi”. Dr Ryrie powiedział: „Zwrot ‘synowie boży’ używany jest w Starym Testamencie niemalże ekskluzywnie w odniesieniu do aniołów... W tym wyjątkowym czasie współżyli oni z kobietami, czego owocem były ludzkie dzieci” (Ryrie Study Bible, odnośnie I Mojżeszowej 6:2). Cytując, jako tekst źródłowy, List Judy 6 i 7, dr M. R. DeHaan powiedział: „Ci aniołowie, którzy upadli ze swojej pierwotnej pozycji, byli kiedyś świętymi aniołami. Ich grzech był taki sam jak Sodomy – podążanie za ciałem, cudzołóstwo, wchodzenie w nienaturalne relacje. Sprowadziło to Boży sąd” (M. R. DeHaan, M.D., The Days of Noah, Zondervan Publishing House, 1963, str. 144).

Taki był też pogląd starożytnych żydowskich rabinów i myślę, że w zasadzie był on właściwy. Jednak uczeni zastanawiali się, w jaki sposób upadli aniołowie (znani również jako demony) mogli mieć relacje seksualne z kobietami w czasach Noego?

Dr Timothy Lin był w przeszłości moim pastorem w Chińskim kościele baptystycznym. Był on znawcą Starego Testamentu oraz jednym z tłumaczy Biblii „New American Standard Version” (NASV). Wykładał również w kilku konserwatywnych seminariach. Dr Lin zasugerował odpowiedź na to, jak istoty anielskie mogły brać za żony kobiety. Powiedział, że upadli aniołowie opętali ludzi i ci opętani przez demony mężczyźni mieli fizyczne relacje z kobietami. „W ten właśnie sposób ci nikczemni upadli aniołowie byli w stanie poczynać opętane przez demony dzieci, [których] zasady moralne były straszliwie zepsute” (Timothy Lin, Ph.D., Genesis: A Biblical Theology, Biblical Studies Ministries International, 2002, str. 96-97). Dr Lin powiedział również:

    Kiedy szatan coraz wyraźniej zaczął wtrącać się w sprawy ludzi, wykorzystał urok pożądania seksualnego, aby jeszcze bardziej zepsuć ludzi, do których perwersji doprowadził wcześniej. Mieszane małżeństwa w tym okresie nie tylko brukały świętą instytucję małżeństwa, zaspakajając samolubne i pożądliwe pragnienia, ale doprowadzały także do czegoś o wiele poważniejszego, niż uważa się to powszechnie. Prowadziły do współżycia między synami bożymi i córkami ludzkimi po to, by zdegradować rasę ludzką to poziomu nieludzkiego. Gdyby szatanowi udało się dokończyć swoje dzieło, wówczas człowiek nie miałby już dłużej nasienia ludzkiego, lecz nasienie szatana; co tym samym nie pozwoliłoby obiecanemu Odkupicielowi stać się człowiekiem.
     Plan szatana zdeprawował całą ludność na ziemi. Ludzie koncentrowali się na „jedzeniu i piciu, na żenieniu się i wydawaniu za mąż, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki” (Matt. 24:38). „Ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości” (Gen. 6:11, 13). Głównym instrumentem we wprowadzaniu niegodziwości, zła, zepsucia i przemocy w tym okresie była inwazja i niepokojenie przez „synów Bożych”, którzy… korumpowali ludzi w tamtym okresie (jw.).

Spójrzmy teraz na I Mojżeszową 6:4:

„A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni” (I Mojżeszowa 6:4).

W Biblii Króla Jakuba dzieci ludzi opętanych przez demony nazywane są „olbrzymami”.* Jest to nietrafne tłumaczenie, które było skutkiem niewłaściwego przekładu hebrajskiego słowa „nephilim”, dokonanego przez starożytnych rabinów w „Septuagincie”. To hebrajskie słowo przetłumaczyli oni na grecki jako „gigantes” (olbrzymi). Jednak słowo „nephilim” nie oznacza „olbrzymi”, tylko „upadli”. Dr Henry M. Morris powiedział, że „naturalnym i prawdopodobnym znaczeniem tego słowa to ‘ci, którzy upadli’, odnoszące się przypuszczalnie do… upadłych aniołów... Dzieci ze związków kontrolowanych przez demony mężczyzn i kobiet z tego okresu stały się [nephilim lub też ‘tymi, którzy upadli’]” (Henry M. Morris, Ph.D., The Genesis Record, Baker Book House, wydanie z 1986 roku, str. 172; odnośnie I Mojżeszowej 6:4). Werset z I Mojżeszowej 6:4 można by tak przetłumaczyć: „Ci, którzy upadli byli na ziemi w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży [zdemonizowani ludzie] obcowali z córkami ludzkimi, i rodziły im one dzieci…” Pod koniec tego okresu, przed wielkim potopem, cała rasa ludzka składała się z ludzi opętanych przez demony oraz ludzi pozostającymi pod wpływem demonów. Plan szatana niemalże powiódł się. Prawie zniszczył on rasę ludzką i niemalże powstrzymał przyjście Chrystusa. Ci zdemonizowani ludzie opisani są w I Mojżeszowej 6:5. Co powstrzymało plan szatana? Spójrzmy na I Mojżeszową 6:8:

„Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana” (I Mojżeszowa 6:8).

Noe i jego rodzina ocaleli przed opętaniem przez demony dzięki łasce Bożej. Bóg zachował ich, gdy zesłał potop, który miał zniszczyć „upadłych”. Jeżeli jesteś jednym z wybranych przez Boga, nie musisz się bać, gdyż łaska Boża jest silniejsza od szatana i jego demonów. Luter powiedział: „Choć diabłów pełen byłby świat, co połknąć nas by chcieli, my nie boimy się ich zdrad, będziemy triumf mieli”. Jeśli jednak nie jesteś zbawiony, to powinieneś drżeć ze strachu. A to prowadzi nas do drugiego punktu.

II. Po drugie, dzisiaj żyjemy w czasie wielkiej aktywności demonicznej.

Wróćmy do proroctwa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:

„Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Ew. Mateusza 24:37).

Dr M. R. DeHaan powiedział:

Czy widzimy jakieś podobieństwo naszych czasów do dni Noego...? Musielibyśmy być duchowo ślepi i całkowicie nie znać Słowa Bożego, gdybyśmy nie dostrzegali w tym wszystkim powtórki z dni Noego... (M. R. DeHaan, The Days of Noah, Zondervan Publishing House, wydanie z 1971 roku, strona 149).

Siły demoniczne zawładnęły światem w dniach Noego i niemalże wyniszczyły całą rasę ludzką.

W ciągu mojego życia widziałem wzrost mocy szatana na całym świecie. W latach 60-tych odczuwało się, że świat chyli się ku upadkowi. Wielu młodych ludzi biorących narkotyki takie jak LSD otwierało się na to, by opętały ich demony. W dzisiejszych czasach ludzie używają takich narkotyków, przy których LSD wydaje się niemalże nieszkodliwe, niczym cukierek. W początkach lat 70-tych zwiastowałem wśród hippisów w okolicach San Francisco. Z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że większość tych młodych ludzi była pod silnym wpływem demonicznym. Widziałem niektórych, którzy byli opętani przez demony. W 1973 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zalegalizował w całym kraju aborcję na żądanie. Od tamtej pory 55 milionów dzieci zostało zabitych przez opętanych przez demony „lekarzy”. Usługując młodym ludziom w San Francisco i Los Angeles odkryliśmy, że niemalże każda kobieta, która poddała się aborcji na żądanie, była zdemonizowana, a wiele z nich było opętanych. A dzisiaj te kobiety oraz używający narkotyków mężczyźni stanowią wielki front wyborców, którzy doprowadzili do dwukrotnego wyboru Baracka Obamy. Obama ma wiele pomysłów, które są wyraźnie demoniczne. Wierzę osobiście, że stał się zdemonizowany uczęszczając (przez 21 lat) do kościoła, którego pastorem był dr Jeremiah Wright – człowiek, który krzyczał w telewizji „Bóg potępia Amerykę! Bóg potępia Amerykę! Bóg potępia Amerykę!” Nie wiem, jak ktokolwiek mógłby uczęszczać do jego kościoła przez 21 lat, nie stając się zdemonizowanym! Nie powinno nas dziwić, że prezydent Obama czuje się lepiej wśród wojujących muzułmanów niż wśród chrześcijan. Łączą ich te same złe duchy!

Czy potrzebuję nawet wspominać o wzroście bojowniczego homoseksualizmu i liczby gejowskich małżeństw? Czy potrzebuję mówić o pornografii, którą w dzisiejszych czasach ogląda ponad 95% nastoletnich chłopców? Czy potrzebuję wspominać o rodzaju muzyki w czasie koncertów rockowych, podczas których cały tłum zahipnotyzowany rytmem zmienia się w pulsującą masę ludzkich ciał? Czy potrzebuję mówić o niedających się wyrazić słowami burdach i okropnościach morderstw pokazywanych dzisiaj we wszystkich filmach hollywoodzkich? Dr J. Vernon McGee powiedział:

Dzisiaj jest wielu ludzi opętanych przez demony... Obserwujemy coraz więcej manifestacji demonicznych. Wiele jest przykładów tego wokół nas (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, tom IV, 1983, str. 51; odnośnie Ew. Mateusza 8:32).

Dr McGee był bardzo szanowanym i znanym nauczycielem Biblii. Dr Martyn Lloyd-Jones nazywany był jednym z największych kaznodziejów XX wieku. Przez ponad dwadzieścia pięć lat był on pastorem kościoła Westminster Chapel, położonego w centralnym Londynie. Dr Lloyd-Jones powiedział:

Aktywność demoniczna rośnie, gdyż obniża się duchowość i pobożność całego kraju (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Healing and the Scriptures, Oliver-Belson Books, 1988, str. 159).

W Biblii znajdujemy zapowiedź całej listy działań demonów w dniach ostatecznych. Apostoł Paul powiedział:

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj” (2 Tymoteusza 3:1-5).

„Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając” (2 Tymoteusza 3:13).

Apostoł Paul powiedział, że w dniach ostatecznych aktywność demoniczna przeniknie nawet do konserwatywnych kościołów:

„i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (2 Tymoteusza 4:4).

„Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Ew. Mateusza 24:37).

Żyjemy w czasie kotłującej się aktywności demonicznej. Tylko Jezus może nas uratować!

W demonicznych czasach, w jakich żyjemy, każdy powinien zwracać wielką uwagę na ostrzeżenia apostoła Piotra:

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5:8).

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórym z was tak trudno jest zaufać Jezusowi i zostać zbawionymi? Czy kiedykolwiek myślałeś, że prawdopodobnie jest to atak demoniczny na twój umysł – ostatni wysiłek szatana, aby zatrzymać cię jako jego niewolnika? W Biblii czytamy, że jesteśmy w więzach (niewoli) diabła „przez całe życie” (Hebrajczyków 2:14, 15).

To dlatego Jezus przyszedł, aby uwolnić nas z więzów diabła, byśmy nie byli niewolnikami szatana! Jezus umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy. On powstał z martwych, aby uwolnić cię z niewoli diabła! Przyjdź i błagaj Jezusa, aby uwolnił cię spod władzy szatana! Przyjdź i błagaj Jezusa, aby przebaczył ci twe grzechy i dał nowe życie! Jezus powiedział, że Bóg posłał Go, aby „ogłosił jeńcom wyzwolenie, a… uciśnionych wypuścił na wolność” (Ew. Łukasza 4:18). Ach, przyjdź, przyjdź do Jezusa! „Nikt inny, tylko Jezus; Nikt inny, tylko Jezus może pomóc beznadziejnym grzesznikom!”

Nie myśl dłużej o szatanie! Myśl tylko o Jezusie! Powierz się Jezusowi, a On uwoli cię z grzechów i śmierci! Jezus cię zbawi! „Tylko Mu ufaj, Tylko Mu ufaj. Tylko Mu teraz zaufaj. On cię zbawi, On cię zbawi, On cię teraz zbawi”! Ach, odwróć się od swych grzechów i zaufaj teraz Zbawicielowi!

Przyjdź i porozmawiaj z nami na temat tego, w jaki sposób Jezus może cię zbawić. Wstań z miejsca i przejdź do tyłu sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do innego pomieszczenia, gdzie będziemy mogli porozmawiać. Doktorze Chan, proszę pomódl się, aby dziś rano ktoś zaufał Jezusowi. Amen.

* W „Septuagincie” starożytni rabini przetłumaczyli hebrajskie słowo „nephilim” jako „olbrzymi”, tym samym wprowadzając mylny pogląd, że nephilim byli olbrzymami. Słowo „nephilim” występuje również w IV Mojżeszowej 13:3, gdzie w Biblii Króla Jakuba również zostało mylnie przetłumaczone jako „olbrzymi”. W obu miejscach ten niewłaściwy przekład był skutkiem błędu popełnionego w „Septuagincie”. Wiemy, że w IV Mojżeszowej 13:3 istnieli ludzie wysokiego wzrostu, gdyż stopy Hebrajczyków przy nich wydawały się małe. Jednakże oznaczało to wielkich i mocnych ludzi, a nie to, że byli olbrzymami. Słowo „nephilim” odnosi się do faktu, że byli oni zdemonizowani, podobnie jak i większość ludzi zamieszkujących Kanaan, zanim dotarli tam Izraelici. Ponieważ Izraelici nie wygnali ich wszystkich, choć tak nakazał zrobić im Bóg, ci zdemonizowani ludzie nieustannie ich nękali. W żadnym z tych fragmentów nie było olbrzymów, chociaż niektórzy komentatorzy biblijni, włącznie ze Strongiem, zostali wprowadzeni w błąd przez starożytnych rabinów.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: I Mojżeszowa 6:1-8.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Then Jesus Came” (autor dr Oswald J. Smith, 1889-1986) .


SKRÓT KAZANIA

DEMONY W DZISIEJSZYM ŚWIECIE
(KAZANIE NR 79 NA PODSTAWIE 1 MOJŻESZOWEJ)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli” (I Mojżeszowa 6:1-2).

(Ew. Mateusza 24:3, 37; List Judy 15; I Mojżeszowa 5:22; 6:9)

I.   Po pierwsze, był to czas wielkiej aktywności demonicznej.
I Mojżeszowa 6:1-5; Ew. Mateusza 24:38;
I Mojżeszowa 6:11, 13, 4, 8.

II.  Po drugie, dzisiaj żyjemy w czasie wielkiej aktywności demonicznej.
Ew. Mateusza 24:37; 2 Tymoteusza 3:1-5, 13; 4:4; 1 Piotra 5:8;
Hebrajczyków 2:14, 15; Ew. Łukasza 4:18.