Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TRZY OGRODY OPOWIADAJĄ HISTORIĘ

THREE GARDENS TELL THE STORY
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 6-go kwietnia 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 6, 2014

„Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Koryntian 15:21-22).


Fizyczna i duchowa śmierć przyszła od Adama. Z powodu grzechu Adama wszyscy ludzie rodzą się grzesznikami. Rodzimy się z grzeszną naturą. Jednak ze względu na sprawiedliwość Chrystusa wszyscy, których On zbawił, zostają usprawiedliwieni i otrzymują życie wieczne. W wersecie czterdziestym piątym czytamy o pierwszym Adamie i o ostatnim Adamie. Pierwszy Adam grzesząc, sprowadził na rasę ludzką grzech i śmierć. Ostatni Adam – Jezus Chrystus, przyniósł zbawienie i życie tym, którzy zaufają Mu, doświadczając nawrócenia. Trzy ogrody obrazują grzech i lekarstwo na nie, pokazując rodzaje grzechu oraz zbawienie. Nie znam lepszego sposobu pokazania grzechu i zbawienia niż poprzez przedstawienie tych trzech ogrodów.

I. Po pierwsze, pomyślmy przez chwilę o ogrodzie Eden.

Biblia naucza, że Bóg stworzył pierwszego człowieka. Biblia podaje, że człowiek został przez Boga umieszczony w ogrodzie Eden. „Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył” (I Mojżeszowa 2:8). Człowiek znalazł się w ogrodzie Eden, aby panować nad światem i utrzymywać ogród. Otrzymał też nakaz, aby nie jeść z drzewa poznania dobra i zła.

„ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (I Mojżeszowa 2:17).

Lecz szatan przyszedł do ogrodu i skusił człowieka, by zjadł zakazany owoc. Gdy go spożył, sprowadził Boże przekleństwo na całą rasę ludzką. Mężczyzna i jego żona zostali wygnani z ogrodu. Również całe środowisko na ziemi znalazło się pod Bożym przekleństwem. Świat stał się wrogim miejscem dla wszystkich żywych istot, a było to rezultatem grzechu Adama, przeciwstawiającego się Bogu. Od Adama śmierć przeszła na całą rasę ludzką. Jej wyrazem była śmierć duchowa, odłączenie od Boga, zaślepienie na prawdę oraz śmierć fizyczna. Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział:

Całą historię rasy ludzkiej można zebrać w opisie tego, co wydarzyło się z powodu Adama... pomyśl o całym cierpieniu, nieszczęściach, moralnym upadku, kradzieżach, napadach, morderstwach, rozwodach, separacjach i podobnych sprawach. Dlaczego mają one miejsce? I dlaczego zawsze wydarzały się? Podręczniki historii pokazują, że taki wzorzec istniał zawsze. Dzisiejszy świat nie różni się od tego dawniej. Dlaczego tak się dzieje? Apostoł Paweł odpowiedział na te pytania [w Rzymian 5:12-21]. Napisał, że to wszystko stało się z powodu Adama, z nim jest to powiązane, z Adamem ma związek. (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Romans – Exposition of Chapter Five, The Banner of Truth Trust, 2003, str. 178).

Biblia pokazuje to wyraźnie:

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 5:12).

Śmierć przyszła na nas jako dziedzictwo, które przyniosło wrogość, nieprzyjaźń i rozgoryczenie w stosunku do Boga.

„Dlatego zamysł ciała [człowieka nienawróconego] jest wrogi Bogu” (Rzymian 8:7).

Śmierć przychodząca od Adama zaślepiała umysły ludzkie na prawdy biblijne:

„Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” (1 Koryntian 2:14).

W Spirit of the Reformation Study Bible czytamy:

Teologia reformowana opiera się mocno na historycznej rzeczywistości upadku w grzechu... Adam został stworzony w sprawiedliwości, lecz popadł w stan zepsucia i został osądzony.. Narracja opisu upadku daje przekonywujące historyczne wytłumaczenie ludzkiej deprawacji i zepsucia natury (Spirit of the Reformation Study Bible, Zondervan Publishing House, 2003, str. 14).

Dlatego też ludzki grzech, zaślepienie i zdeprawowana, buntownicza natura rasy ludzkiej pochodzą od strasznego wyrazu buntu Adama przeciwko Bogu w ogrodzie Eden na początku historii. Ogród Eden to miejsce, w którym grzech pojawił się, aby zniszczyć rasę ludzką. Możemy nazwać go „ogrodem śmierci”.

Kilku z was zmaga się dziś wieczorem z nawróceniem. Mówicie, że chcecie zaufać Chrystusowi, lecz nie jesteście w stanie tego zrobić. Co z wami? Zostaliście zaślepieni przez grzech Adama, odziedziczony w genach, który zatruwa waszą duszę! Biblia naucza, że „umarliśmy przez upadki” (Efezjan 2:5). Nie jesteście w stanie nauczyć się, jak być chrześcijanami, gdyż jesteście śmiertelnie zatruci! Nie ma żadnej ludzkiej nadziei dla was, gdyż w waszych żyłach płynie czarna trucizna grzechu, rakotwórczy wirus wywodzący się z Edenu – ogrodu śmierci jest w waszej krwi!

Ach! Jakież przekleństwo przyniósł
Straszny potwór – grzech
Całe stworzenie wzdycha i jęczy
On źródłem wszelkich nieszczęść jest!
Od początku świata
Niszczy on człowieka.
   („Much We Talk Jesus’ Blood” autor Joseph Hart, 1712-1768).

II. Po drugie, pomyślmy o ogrodzie Getsemani.

Jezus spożył posiłek paschalny z uczniami. Był późny wieczór, kiedy skończyli. Zaśpiewali hymn i wyszli. Uczniowie poszli za Jezusem do gaju oliwnego na Górze Oliwnej. To miejsce nazywało się ogrodem Getsemani. Jezus pozostawił ośmiu uczniów na skraju ogrodu. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i weszli głębiej. Jezus był w wielkiej agonii, „niepokoił się”, „trwożył”. Mówił „Smętna jest dusza moja aż do śmierci” (Ew. Marka 14:33, 34). Modlił się „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie” (Ew. Łukasza 22:42). Czym był „ten kielich”? Większość komentatorów podaje, że odnosił się on do śmierci Jezusa na krzyżu następnego dnia. Jednak ten pogląd zaprzecza Hebrajczykom 12:2, gdzie napisane jest o Jezusie „zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę”.

Spurgeon zapytał: „Co było powodem tego szczególnego smutku w Getsemani?” Powiedział, że nie był to ból fizyczny. Jego źródłem nie był lęk przed wyszydzaniem i ukrzyżowaniem, które miały nastąpić następnego dnia. Pokazał, że wielu męczenników szło z radością na śmierć oraz że „nie możemy myśleć o naszym Mistrzu jako o gorszym od [męczenników]. Jeśli oni mieli odwagę, to nie jest możliwe, aby On miał trząść się ze strachu”. Powiedział również, że agonia Chrystusa nie pochodziła od ataku szatana. Prawdziwym powodem agonii Chrystusa w ogrodzie było to, że „Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze” (Izajasz 53:10). „Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (Izajasz 53:6).

Dr R. C. H. Lenski powiedział: „Agonia Getsemani zawsze pozostanie dla nas wielką tajemnicą... Jezus przez całe swoje życie niósł grzechy świata, lecz tutaj w Getsemani nastąpił najważniejszy moment, gdy wziął je na siebie” (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Luke’s Gospel, Augsburg Publishing House, 1946, str. 1074).

Wierzę, że Jezus wziął nasze grzechy na siebie w ogrodzie Getsemani. Niemalże zabiło go to, gdyż „Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich”. Wewnętrznie i zewnętrznie zmiażdżony był przez nasze grzechy:

„był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię” (Ew. Łukasza 22:44).

Jezus wziął nasze grzechy z Getsemani na krzyż, aby następnego dnia odkupić nas.

Poczekaj! To nie jest doktryna mormonów! Niektórzy z was wiedzą, że mormoni nauczają, iż mamy przebaczenie we krwi przelanej w Getsemani. Mormoński teolog – Bruce McConkie powiedział: „Przebaczenie jest dostępne, gdyż Chrystus Pan ronił wielkie krople krwi w Getsemani” (Bruce R. McConkie, The Promised Messiah, Deseret Book Company, 1978, str. 337). Ale ja tego nie powiedziałem! Powiedziałem, że wierzę, iż Jezus wziął nasze grzechy na siebie z Getsemani na krzyż i tam nas odkupił. Taki jest pierwszy punkt ewangelii – „Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism” (1 Koryntian 15:3). Biblia podaje, że poprzez Chrystusa „wszystko… pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego” (Kolosan 1:20), a nie poprzez Jego krwawy pot w ogrodzie! Nasze zbawienie jest jedynie poprzez krew Chrystusa przelaną na krzyżu, a nie poprzez krew z Jego palca, gdy skaleczył się, ani też poprzez Jego krwawy pot w ogrodzie. Tylko krew przelana na krzyżu może oczyścić nas z grzechów! Mój pogląd jest taki sam jak reformowanego teologa Spurgeona, czy też dr. J. Olivera Buswella i dr. Johna R. Rice’s. Naciśnij tutaj, aby przeczytać, co dr Buswell i dr Rice napisali na temat Getsemani. Cytaty zawarte zostały w moim kazaniu „The Horror of Gethsemane (Horror Getsemani)”.

Czy to przypadek, że grzech ludzi zaczął się w ogrodzie i że Chrystus wziął na siebie nasze grzechy również w innym ogrodzie? Być może, lecz wielki Spurgeon zastanawiał się nad tym. Powiedział on:

Czy możemy nie pojmować, że pożądanie Adama w ogrodzie zniszczyło nas, a w innym ogrodzie ostatni Adam odbudował nas? Getsemani daje lekarstwo dla chorych, którzy cierpią z powodu zjedzenia zakazanego owoc Edenu (C. H. Spurgeon, „The Agony in Gethsemane”, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, tom XX, Pilgrim Publications, 1971, str. 589).

A to prowadzi nas do trzeciego ogrodu. One wszystkie razem dają obraz upadku rodzaju ludzkiego i odbudowania w Chrystusie Jezusie.

III. Po trzecie, zakończmy rozmyślając o ogrodzie, w którym znalazł się grób Zbawiciela.

„Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa” (Ew. Jana 19:40-42).

Ciało Jezusa złożono w grobie w ogrodzie położonym przy Golgocie, gdzie był ukrzyżowany. Wejście do grobu zamknięto kamieniem i nałożono rzymską pieczęć. Postawiono też strażników, aby strzegli grobu.

Wcześnie rano w niedzielę Maria Magdalena i inna Maria przyszły do ogrodu z wonnymi ziołami, aby zabalsamować ciało. Gdy zbliżały się, powstało mocne trzęsienie ziemi. Anioł przyszedł i odsunął kamień z grobu. Powiedział do tych dwóch kobiet:

„Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych” (Ew. Mateusza 28:5-6).

Kiedy szły, aby powiedzieć to uczniom, spotkał ich Jezus. „One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon” (Ew. Mateusza 28:9). Jezus powiedział im, aby poszły i opowiedziały o tym uczniom.

Zmartwychwstanie Jezusa jest jedną z dwóch najważniejszych doktryn chrześcijaństwa. Jego śmierć, poprzez którą zapłacił za nasze grzechy oraz Jego zmartwychwstanie, by dać nam życie, stanowią dwie części ewangelii. Słowo „ewangelia” oznacza „dobra nowina”. Dobrą nowiną jest wiedzieć, że Jezus powstał w fizyczny sposób z martwych „dla usprawiedliwienia naszego” (Rzymian 4:25). Jego zmartwychwstanie przyniosło usprawiedliwienie i życie dla tych, którzy pojednani są z Nim poprzez wiarę. Zmartwychwstały Jezus zbawia tych, którzy przychodzą do Niego spod przekleństwa grzechu i wiecznego potępienia.

„pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam [Chrystus] stał się duchem ożywiającym” (1 Koryntian 15:45).

Pierwszy Adam poprzez swoje nieposłuszeństwo Bogu pogrążył rasę ludzką w grzechu i śmierci. Ostatni Adam – Chrystus przyszedł, aby złamać przekleństwo grzechu i dać nam nowe życie. Spurgeon powiedział: „Czy możemy nie pojmować, że w ogrodzie [grzech] Adama zniszczył nas, lecz w innym ogrodzie [ostatni] Adam odbudował nas” (jw.). Chrystus – ostatni Adam powstał z martwych w trzecim ogrodzie, powstał z ogrodu śmierci.

„Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Koryntian 15:21-22).

Oto skrót doktryn grzechu i zbawienia, przekazanych w formie tych trzech ogrodów: ogrodu grzechu, ogrodu cierpienia i ogrodu nowego życia!

To piękna i prawdziwa teologia. Lecz czy odnosi się do ciebie? Nie, jeżeli nie narodzisz się na nowo. Będziesz żył i umrzesz, trafisz do piekła, a te słowa z Biblii, które podałem, będą dręczyć cię i prześladować na wieki. Modlę się, aby nie dotyczyło to ciebie. I nie będzie, jeżeli powierzysz się Jezusowi i zaufasz Mu w swoim sercu.

Pomyśl o tej wspaniałej rzeczy, którą uczynił Jezus, kiedy przyszedł z nieba, aby cierpieć, przelać krew i umrzeć za twoje grzechy. Czy przestaniesz myśleć o sobie, a zaczniesz myśleć o Nim? Czy przestaniesz analizować siebie i spojrzysz na Jezusa? Czy zaufasz Mu, a nie swojemu rozumowi i uczuciom? Prawdę powiedziano w starym hymnie „Zwróć swój wzrok na Jezusa”:

Zwróć swój wzrok na Jezusa
   Gdy staczasz z ciemnością swój bój.
On królestwo diabła zwyciężył już,
   W nim światłości i mocy jest zdrój!
Zwróć swój wzrok na Jezusa,
   Jak wielki jest twarzy tej czar.
Wszelki strach twój i lęk dziwnie zblednie wnet,
   W blasku Jego miłości bez miar.
(„Zwróć swój wzrok na Jezusa” autor Helen H. Lemmel, 1863-1961;
     zmienione przez dr. Hymersa).

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat zbawienia w Jezusie, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do innego pokoju, gdzie będziemy mogli porozmawiać. Doktorze Chan, proszę pomódl się, aby dziś wieczorem ktoś spojrzał na Jezusa i został zbawiony. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Łukasza 22:39-44.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Turn Your Eyes Upon Jezus” (autor Helen H. Lemmel, 1863-1961;
zmienione przez pastora).


SKRÓT KAZANIA

TRZY OGRODY OPOWIADAJĄ HISTORIĘ

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Koryntian 15:21-22).

I.     Po pierwsze, pomyślmy przez chwilę o ogrodzie Eden.
I Mojżeszowa 2:8, 17; Rzymian 5:12; 8:7; 1 Koryntian 2:14;
Efezjan 2:5.

II.    Po drugie, pomyślmy o ogrodzie Getsemani.
Ew. Marka 14:33, 34; Ew. Łukasza 22:42; Hebrajczyków 12:2;
Izajasz 53:10, 6; Ew. Łukasza 22:44; 1 Koryntian 15:3;
Kolosan 1:20.

III.   Po trzecie, zakończmy rozmyślając o ogrodzie, w którym znalazł się
grób Zbawiciela. Ew. Jana 19:40-42; Ew. Mateusza 28:5-6, 9;
Rzymian 4:25; 1 Koryntian 15:45.