Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DOKĄD BÓG PRZYCIĄGA GRZESZNIKÓW

WHERE GOD DRAWS SINNERS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 12-go stycznia 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 12, 2014


W ubiegłym tygodniu otrzymałem email od bardzo szanowanego profesora, wykładającego historię kościoła na znanym chrześcijańskim uniwersytecie. Napisał on: „Podobało mi się pana kazanie „Christmas in Cyberspace!” Niedawno kupiłem [przez Amazon] pewną liczbę nowych i używanych egzemplarzy książki [pana autorstwa] A Puritan Speaks to Our Dying Nation [Purytanin przemawia do naszego umierającego narodu]. Rozdałem je pastorom, nawołując do przeczytania jej”.

To wielki komplement of osoby, która ponad czterdzieści lat naucza studentów przygotowujących się do służby historii chrześcijaństwa!

Przyjaciele, nasza strona internetowa jest wyjątkowa. Kazania tłumaczone są 28 języków, docierając do ponad 170 narodów na świecie. Czy wiecie, że w 1/3 części świata nie ma nawet jednego amerykańskiego misjonarza? Nie mogą dotrzeć do 1/3 świata! Ale Internet dociera wszędzie, nawet do komunistycznych Chin, Kuby, Afganistanu i Iranu! Te kazania mogą dotrzeć wszędzie. A lokalni kaznodzieje w tych zamkniętych krajach mogą wydrukować moje kazania w ich własnym języku i głosić je ludziom. Mają oni bardzo niewiele narzędzi, by przygotować kazania. Używają moich kazań i doświadczają przy tym wielkiego błogosławieństwa. Czy zechcesz zacząć wysyłać 25 lub 50 dolarów miesięcznie, abyśmy mogli dodać więcej języków? Pod koniec nabożeństwa powrócę jeszcze do tego i powiem, w jaki sposób wysyłać miesięczne wsparcie, abyśmy mogli dodać więcej tłumaczeń na inne języki.

A teraz otwórzcie proszę Księgę Jeremiasza 31:3:

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. (Jeremiasz 31:3).

Marcin Luter zgadzał się z tłumaczeniem w Biblii Króla Jakuba, że hebrajski czasownik „mâshak” oznacza „przyciągać” lub „ciągnąć” [przypis tłumacza: w Biblii Warszawskiej użyto słowa „okazywać”]. W innej angielskiej wersji Biblii – NASV użyto takiego samego słowa jak w Jeremiasza 38:13 „wyciągać”. Moglibyśmy ten werset przetłumaczyć w ten sposób:

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo przyciągałem cię”. (Jeremiasz 31:3).

Bóg kocha cię, więc przyciąga cię!

„Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości” (Ozeasz 11:4).

Te wersety odnoszą się do Bożego „wyciągnięcia” starożytnego Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej. Pokazują, jak Bóg wyciąga grzeszników z grzesznego życia do zbawienia w Chrystusie Jezusie!

Wyraźnie widać w tych wersetach z Księgi Ozeasza 11:4 i Jeremiasza 31:3, że Bóg „przyciąga” gdzieś grzeszników, aby ich zbawić. Jednak te wersety tylko implikują, że Bóg tak czyni. A dokąd, możemy zobaczyć dokładniej w innych miejscach w Biblii, pokazujących, że On zbawia nas przez swoją łaskę.

I. Po pierwsze, Bóg przyciąga cię do lokalnego kościoła.

Przyszedłem do kościoła jako nastolatek, gdyż ktoś mnie do niego przyprowadził. Czytałem wyniki niedawnej ankiety, pokazujące, że 82% ludzi, którzy przyszli do kościoła ze świata, zostało tam przyprowadzonych przez znajomych. Tylko niewielki procent z nich przyszedł w wyniku przeczytania zaproszenia lub otrzymanego traktatu. Ja również w ten sposób trafiłem do kościoła. Ktoś przyprowadził mnie tutaj i potem nadal przyprowadzał. Diakon tamtejszego zboru – pan Bean odwiedzał mnie zawsze, gdy opuściłem nabożeństwo. Zachęcał mnie, abym przyszedł ponownie. Widzę w myślach pana Beana i jego żonę, stojących w drzwiach domu mojej ciotki Myrtle. Dziękuję Bogu za tego starszego człowieka i kobietę. On ubrany w granatowy garnitur i krawat, a ona elegancka, w kapeluszu, tak jak ubierały się kobiety idące do kościoła w czasach, gdy byliśmy bardziej cywilizowani. Przychodzili z wizytą do piętnastoletniego chłopca, gdyż chcieli być pewni, że przyjdzie on z powrotem do kościoła. Nigdy nie zapomnę tego, tak długo jak żyję. Dziękuję Bogu za tego starszego diakona i jego żonę!

Bóg używa ludzi jak państwo Bean, aby przyciągnąć cię do kościoła. Kiedy byłem małym chłopcem, dr McGowan z żoną zabierali mnie do kościoła ze swoimi dziećmi. Stałem się chrześcijaninem mając dwadzieścia lat, ale czułem się tam przyciągany dzięki pracy państwa McGowan. Czułem się też przyciągany dzięki wizytom państwa Bean. W Biblii czytamy:

„Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 2:47).

oraz

„Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę” (Dzieje Apostolskie 16:5).

W kościele usłyszysz Ewangelię Chrystusa i zostaniesz zbawiony. A 82% z tych, którzy przyszli do kościoła, w którym była zwiastowana Ewangelii, zostało przyprowadzonych przez kogoś. Z tej ankiety oraz Biblii widać wyraźnie, że Bóg prawie zawsze używa innych ludzi, aby przyciągnąć kogoś do kościoła!

W kościele zwiastowana jest Ewangelia. Paweł napisał do ludzi w zborze w Koryncie:

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism”. (1 List do Koryntian 15:1-4).

Paweł przypominał ludziom w tamtym kościele „ewangelię, którą [im] zwiastował” o śmierci Chrystusa za nasze grzechu i Jego zmartwychwstaniu.

W dzisiejszych czasach jest wiele liberalnych kościołów, wiele sekt i fałszywych religii. Jak możemy rozróżnić, które z nich są prawdziwe? Odpowiedź jest prosta: czy jesteś nauczany, jak zostać zbawionym od kary za grzechy poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu! Czy w tych kościołach mówi się o tym nieustannie w kazaniach? W naszym zborze w czasie każdego nabożeństwa mówimy ludziom, jak mogą zostać zbawieni. Jesteśmy kościołem zwiastującym Ewangelię takim, jakim były zbory nowotestamentowe w czasach biblijnych.

Bóg postawił nas tutaj, abyśmy zwiastowali wam o zbawieniu w Jezusie Chrystusie! Bóg dał Pawła zborowi w Koryncie, aby „przypominał [im], ewangelię, którą [im] zwiastował” (1 List do Koryntian 15:1). Bóg postawił mnie w tym kościele, abym czynił to samo – zwiastował wam i mówił, jak możecie zostać zbawieni z waszych grzechów poprzez wiarę w Jezusa.

Innym powodem, dlaczego Bóg przyciąga cię do lokalnego zboru jest to, abyś mógł doznać otuchy i zachęty:

„Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy”. (Hebrajczyków 10:25).

Niektórzy ludzie mówią, że mogą być chrześcijanami bez przychodzenia do zboru. Jednak mylą się. Nie usłyszysz ewangelii tak, byś mógł nawrócić się, nie przychodząc do kościoła. Nie doświadczysz otuchy i zachęty w chrześcijańskim życiu, jeśli nie będziesz w kościele. Biblia mówi o „domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy” (1 List do Tymoteusza 3:15). W nowotestamentowym kościele Bóg zawarł prawdę, dlatego musisz przychodzić do zboru w każdą niedzielę, aby tę prawdę odkryć, stać się prawdziwym chrześcijaninem i nauczyć się, jak żyć chrześcijańskim życiem.

Chrześcijańskiego życia nie nauczyłem się w szkole. Ukończyłem dwa kolegia i trzy seminaria teologiczne, jednak w żadnym z nich nie nauczyłem się, jak żyć chrześcijańskim życiem. Dosłownie wszystko, co wiem na temat modlitwy, zwiastowania i chrześcijańskiego życia nauczyłem się w lokalnym zborze od pastora i innych duchowych liderów. Dziękuję Bogu za wiernego, chrześcijańskiego pastora, który uczył mnie, na czym polega chrześcijańskie życie! Nazywał się Dr Timothy Lin. Byłem z nim w czasie jego dziewięćdziesiątych urodzin. Głosiłem w czasie jego pogrzebu! Mój pastor nauczył mnie niemalże wszystkiego tego, co wiem i dziękuję za niego Bogu. Pan powiedział:

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. (Jeremiasz 31:3).

Bóg przyciągnął cię to tego kościoła dziś rano. Mam nadzieję, że wykażesz wystarczająco dużo rozsądku, aby zostać tutaj, podobnie jak ja zrobiłem, gdy byłem młody. Pozostań tutaj i zostań zbawiony! Pozostań tutaj i ucz się Biblii! Pozostań tutaj i ucz się, jak żyć chrześcijańskim życiem!

Pewien młody człowiek przychodził w każdą niedzielę do naszego zboru. Słuchał moich kazań i był blisko stanu duchowego przebudzenia. A potem jego dziewczyna powiedziała coś, co wywarło na niego wpływ: „Ten kościół czy inny, nie ma znaczenia. Przyjdź ze mną w następną niedzielę do mojego kościoła”. Posłuchał jej. W niedzielę nie było go tutaj, gdzie powinien być! Poszedł z nią do kościoła, gdzie nie była zwiastowana Ewangelia. Kilka dni później zobaczyłem go. Czy wiecie, co się stało? Utracił wszelkie oznaki przebudzenia. Tkwił w swych grzechach tak samo, jak przed przyjściem tutaj. Czy wiecie, dlaczego? Dlatego, że w kościele jego dziewczyny nie zwiastowano rzeczy, które mogły doprowadzić do jego nawrócenia! Oto, dlaczego. Szatan przemówił do niego ustami tej dziewczyny, która powiedziała: „Ten kościół czy inny, nie ma znaczenia. Przyjdź ze mną w następną niedzielę do mojego kościoła”!

Bóg przyciągnął tego młodego człowieka do naszego kościoła, lecz szatan pociągnął go w drugą stronę – z kościoła, aby usłyszał fałszywą Ewangelię o zbawieniu przez ludzkie uczynki, zamiast czystej, protestanckiej nauki o biblijnym nawróceniu poprzez wiarę w wyłącznie w Chrystusa. Bóg powiedział:

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę [lub przyciągałem cię]”. (Jeremiasz 31:3)

Nie opieraj się Bogu, gdy przyciąga cię do tego kościoła. Przychodź do nas, aby usłyszeć prawdziwą Ewangelię i zostać zbawionym. Nie odrzucaj i nie sprzeciwiaj się Bogu, gdy stara się przyciągnąć cię tutaj z powrotem. Nie pozwalaj szatanowi używać innej osoby, przyjaciela lub krewnego, aby odciągnąć cię od kościoła, który jest „filarem i podwaliną prawdy” (1 List do Tymoteusza 3:15).

W Biblii czytamy: „tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie” (2 List do Tymoteusza 3:8). Jeżeli inni ludzie mogli przeciwstawić się prawdzie, to i ty jesteś do tego zdolny. Szczepan powiedział: „zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu” (Dzieje Apostolskie 7:51). Jeżeli ludzie, do których mówił, mogli przeciwstawiać się Bogu, to i ty możesz tak zrobić. To temat, którego w pełni nie rozumiemy. Jednak polegam na Biblii. Luter powiedział, że mamy moc, by powiedzieć „nie”, lecz nie mamy, by powiedzieć „tak. Jest tutaj troje czy czworo młodych ludzi, wychowanych w tym kościele, którzy tydzień po tygodniu odrzucają Boże działanie i nadal opierają się Bogu.

Może ty też opierasz się Bogu, gdy przyciąga cię do naszego kościoła. Kiedy jeden z diakonów lub starszych zboru dzwoni do ciebie, mówisz: „Nie przyjdę już więcej”. A może, co gorsze, telefon odbiera twoja matka lub inny członek rodziny i kłamią, mówiąc, że nie ma cię w domu. W ten sposób opierasz się Bogu i nie chcesz przyjść do naszego zboru, by usłyszeć, jak możesz zostać zbawiony. Bóg powiedział:

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę [lub przyciągałem cię]”. (Jeremiasz 31:3)

Jeżeli będziesz odrzucał i buntował się przeciwko Bożemu działaniu i nie przyjdziesz z powrotem, to prawdopodobnie nigdy nie zostaniesz zbawiony. Prawdopodobnie nigdy nie staniesz się prawdziwym chrześcijaninem.

II. Po drugie, Bóg przyciąga cię do Jezusa Chrystusa.

On przyciąga cię przez całą drogę do Chrystusa, by cię zbawił.

„Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości” (Ozeasz 11:4).

Akt uwierzenia w Jezusa jest niesamowicie prosty, a jednak potrzeba wielkiego cudu łaski, aby miał miejsce w twoim życiu. Musisz zostać „przyciągnięty” to Chrystusa, gdyż inaczej nie uwierzysz w Niego nawet, jeśli wydaje się to śmiesznie proste.

Jezus powiedział: „wierzcie w Boga i we mnie wierzcie” (Ew. Jana 14:1). Oto, co znaczy uwierzyć w Jezusa. To wierzyć w Niego w ten sam sposób, w jaki wierzysz w Boga. Tą samą prostą wiarą, jaką wierzysz w Boga, uwierz też w Jezusa – Syna Bożego. Tylko to jest potrzebne, abyś został zbawiony. Biblia mówi: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dzieje Apostolskie 16:31). Pragnę, abyś uwierzył w Jezusa w ten sam sposób, w jaki wierzysz w Boga. „Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie” (Ew. Jana 14:1).

Wydaje się to śmiesznie proste, nieprawdaż? A jednak prawie wszyscy zgubieni ludzie nie potrafią przekonać się do tego. Zawsze się o to potykają. Kaznodzieje, którzy zadają proste pytania ludziom szukającym zbawienia; kaznodzieje, którzy zadają te proste pytania i słuchają odpowiedzi, wiedzą, że mam rację. Prezydent znanej szkoły biblijnej powiedział mi niedawno, że uważa, iż tylko jedna osoba na sto wśród tych, którzy czynią wyznanie wiary, zostaje tak naprawdę zbawiona!

Ktoś powiedział: „Komplikujesz to tak bardzo”. Ta osoba miała na myśli to, że „decyzjoniści” są gotowi uznać wszystko za doświadczenie zbawienia. Tak zwany „nawrócony” może wierzyć we wszystko, co chce, a i tak kaznodzieja przyjmie go i będzie nazywał go „zbawionym”. Jednak Bóg nie akceptuje czegokolwiek. Bóg domaga się od ciebie jednej rzeczy: abyś uwierzył w Jezusa (Dzieje Apostolskie 16:31). Jeśli zrobisz cokolwiek innego, nie będziesz zbawiony. Mądrzy kaznodzieje będą patrzeć, czy ludzie zrobili tą jedną, konieczną rzecz. A kaznodzieje, którzy nie mają wiele rozumu, będą protestować, gdy kładziemy nacisk na „uwierzenie w Pana Jezusa”, aby zostać zbawionym (Dzieje Apostolskie 16:31). Często tacy niemądrzy kaznodzieje protestują, gdyż sami nie uczynili tej jednej niezbędnej rzeczy i sami są zgubieni.

Ach, wydaje się tak prostym uwierzyć w Jezusa! Jezus powiedział: „wierzcie w Boga i we mnie wierzcie” (Ew. Jana 14:1). A jednak miliony ludzi myśli, że są zbawieni, nie uczyniwszy tego. Nie uwierzyli „w Pana Jezusa Chrystusa”. Zrobili coś innego i nadal są zgubieni (przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23).

Boża łaska jest konieczna, aby przyciągnąć kogoś przez wiarę do Jezusa. Bóg przyciąga ludzi do Jezusa poprzez Ewangelię. Biblia mówi:

„A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania” (Hebrajczyków 10:38).

Jeżeli cofniesz się, zawrócisz, gdy Bóg cię przyciąga do Jezusa, to prędzej czy później Bóg zrezygnuje z ciebie. Będzie za późno, abyś został zbawiony. Jest to nieprzebaczalny grzech. Jezus powiedział:

„Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał” (Ew. Jana 6:44).

Co to oznacza „przyjść” do Niego? Oznacza to „uwierzyć” w Niego. Trzy wersety dalej czytamy słowa Jezusa, który powiedział:

„Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny” (Ew. Jana 6:47).

Nie możesz jednak uwierzyć w Jezusa, jeśli Bóg cię nie przyciągnie (porównaj z Ewangelią Jana 6:44).

Uwierzenie w Jezusa nie jest możliwe bez Bożego pociągnięcia.

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. (Jeremiasz 31:3)

Bóg kocha cię tak bardzo, że przyciąga cię do kościoła. Zostałeś tutaj przyciągnięty albo przez swoją matkę w jej łonie, gdyż Bóg tak zaplanował, albo przez przyjaciela, który przyprowadził cię do zboru. Bóg używa ludzi, aby przyciągnąć cię do kościoła. On przyciągnął cię tutaj w łonie twej matki albo poprzez osobę, która do ciebie zadzwoniła i przywiozła cię tutaj. Tak, każdy z nas, włącznie ze mną, został przyciągnięty do kościoła przez Boga.

A teraz Bóg przyciąga cię do Jezusa, do zbawienia, poprzez proste złożenie ufności w Niego. „Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania” (Hebrajczyków 10:38). Musisz teraz zaufać Jezusowi, gdy Bóg przyciąga cię. Za jakiś czas będzie na to za późno! Ach, uwierz teraz w Jezusa, gdy Bóg cię przyciąga!

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. (Jeremiasz 31:3)

III. Po trzecie, Bóg przyciąga cię do nieba.

Bóg przyciąga cię najpierw do lokalnego zboru. Po drugie, Bóg przyciąga cię do swego Syna – Jezusa Chrystus. A po trzecie, Bóg przyciąga cię do nieba. Jeżeli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, Bóg przyciąga cię do nieba! Jezus powiedział:

„Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. (Ew. Jana 6:44).

Boże przyciągnięcie przyprowadza cię do Jezusa. To samo Boże przyciągnięcie wyciągnie cię z grobu i pociągnie do nieba w chwili pochwycenia! Bóg przyciąga cię do kościoła. Bóg przyciąga cię do Jezusa. Bóg przyciąga cię z grobu do nieba!

„Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. (Ew. Jana 6:44).

Ach, jakże to wielka nadzieja! Wierzymy, że Bóg, który doprowadził nas aż tutaj, pociągnie nas aż do domu – do nieba! Bóg pociągnie nas do samego nieba!

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. (Jeremiasz 31:3)

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 List do Tesaloniczan 4:16-17).

„porwani… w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana!” (1 List do Tesaloniczan 4:17). Porwani w powietrze!

„Dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. (Jeremiasz 31:3).

Porwani w powietrze! Porwani do Jezusa! Porwani na zawsze do nieba!

„Dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. (Jeremiasz 31:3).

Bóg przyciąga cię do tego kościoła. Nie opieraj się Mu. Przychodź w każdą niedzielę. Bóg przyciąga cię do Jezusa. Nie zmagaj się z Nim. Uwierz w Jezusa. „Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie”. A któregoś dnia, już niedługo, Bóg pociągnie cię do siebie do nieba.

Cóż za radość! Cóż za szczęście! Żyć będziemy bez śmierci,
   Bez chorób, bez smutku, bez strachu, bez łez,
Porwani w obłokach z Panem do chwały,
   Gdy Jezus przyjmie tych, którzy są Jego.
Ach, Panie Jezu, jak długo jeszcze, jak długo
   Zanim zaśpiewamy pieśń radości:
Chrystus powrócił! Alleluja!
   Alleluja! Amen, Alleluja! Amen.
(„Christ Returneth” autor H. L. Turner, 1878).

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat tego, jak zostać zbawiony, proszę wstań teraz i przejdź do pokoju obok. Doktorze Chan, proszę pomódl się, aby dziś rano ktoś został zbawiony! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Jana 6:37-44.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„The Master Hath Come” (autor Sarah Doudney, 1841-1926).


SKRÓT KAZANIA

DOKĄD BÓG PRZYCIĄGA GRZESZNIKÓW

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. (Jeremiasz 31:3)

I.   Po pierwsze, Bóg przyciąga cię do lokalnego kościoła.
Dzieje Apostolskie 2:47; 16:5; 1 List do Koryntian 15:1-4;
Hebrajczyków 10:25; 1 List do Tymoteusza 3:15;
2 List do Tymoteusza 3:8; Dzieje Apostolskie 7:51.

II.  Po drugie, Bóg przyciąga cię do Jezusa Chrystusa.
Ozeasz 11:4; Ew. Jana 14:1; Dzieje Apostolskie 16:31;
Ew. Mateusza 7:21-23; Ew. Jana 12:32; Hebrajczyków 10:38;
Ew. Jana 6:44, 47.

III. Po trzecie, Bóg przyciąga cię do nieba. Ew. Jana 6:44;
1 List do Tesaloniczan 4:16-17.