Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DLACZEGO KOŚCIOŁY ŚPIĄ I SĄ ZIMNE

(KOŚCIOŁY DNI OSTATECZNYCH – CZĘŚĆ I)
WHY CHURCHES ARE SLUMBERING AND COLD
(THE CHURCHES OF THE LAST DAYS – PART I)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 13-go października 2013 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 13, 2013

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie”. (Daniel 12:10).


Dwunasty rozdział Księgi Daniela zawiera proroctwa dotyczące końca świata. W wersecie pierwszym czytamy o okresie wielkiego ucisku. W wersecie drugim dowiadujemy się o pochwyceniu prawdziwych chrześcijan i o zmartwychwstaniu potępionych. W wersecie czwartym zapowiedziane jest powszechne podróżowanie w „czasach ostatecznych” [porównaj z tłumaczeniem w Biblii Gdańskiej]. W wersetach pięć do siedem czytamy o ostatnich trzech i pół roku w okresie wielkiego ucisku. Bardzo ciekawe są wersety ósmy i dziewiąty. Spójrzmy na nie. Prorok powiedział:

„Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” (Daniel 12:8, 9).

Spójrzcie na nie.

Chociaż Daniel był świadkiem nadchodzących wydarzeń, nie rozumiał, co one znaczyły. Bóg przypomniał mu, że rzeczy te będą miały miejsce pod koniec tego świata i aż do tamtej pory pozostaną zamknięte. Potem, w „czasach ostatecznych” – „wzrośnie poznanie” (Daniel 12:4). Dr J. Vernon McGee powiedział: „Wierzę, że odnosi się to do wiedzy proroka” (Thru the Bible, Thomas Nelson, 1982, tom III, str. 605; odnośnie Księgi Daniela 12:4).

Myślę, że dr McGee miał w zasadzie rację. Aż do drugiej połowy XIX wieku oświecenie przez Ducha Świętego dotyczące proroctw było niewielkie. Bóg powiedział do Daniela: „słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” (Daniel 12:9). Ze względu na to, że zbliżamy się do czasów ostatecznych, zwiastowanie na temat proroctw biblijnych zaczęło być niesamowicie popularne wśród konserwatywnych chrześcijan przez większą część XX-go wieku. Ale równie ciekawe jest to, że w latach 80-tych zaprzestano studiowania proroctw biblijnych w naszych kościołach. Wierzę, że oba te wydarzenia opisane zostały w dwunastym rozdziale Daniela. Usłyszał on, że poznanie proroctw biblijnych wzrośnie w „czasach ostatecznych”. I dowiedział się także, że:

„...bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie” (Daniel 12:10).

Dr McGee tak to skomentował:

     „Żaden bezbożny nie będzie miał poznania” – odnosi się do człowieka cielesnego. „Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”. (1 Koryntian 2:14).
     „Lecz roztropni będą mieli poznanie”, gdyż „gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi” (Ew. Jana 16:13). (J. Vernon McGee, Th.D., jw.).

Ukazuje to jeden z powodów, dlaczego w naszych dzisiejszych kościołach tak niewiele jest nauczania na temat proroctw. Dzieje się tak, gdyż wielu kaznodziejów nigdy nie nawróciło się, a zatem ich oczy są zamknięte na ten niesamowicie ważny temat. Ludzie dawniej byli bardziej duchowi. Wydaje mi się, że duża liczba młodych zwiastujących jest cielesna; wielu nigdy nie narodziło się na nowo. Dlatego tak niewiele słyszymy kazań na temat proroctw biblijnych w ostatnich dwudziestu pięciu latach. To naprawdę wstyd. Mój współpracownik – dr Cagan powiedział: „W czasie, gdy proroctwa wypełniają się, młodzi kaznodzieje przestali prawie całkowicie mówić na ich temat”. Kiedy po raz ostatni słyszeliście całe kazanie poświęcone biblijnym proroctwom? Nie ma dr. Criswell na tym świecie! Nie ma już dr. McGee! Umarł dr M. R. DeHaan! A dzisiaj słyszymy jedynie mdłe kazania, wygłaszane przez osoby, które zdają się lękać dysput i nie mówią ludziom tego, co potrzebują usłyszeć! Billy Graham ma dziś 95 lat. Nie usłyszymy go już zwiastującego na temat proroctw. Nie zgadzam się z Billy Grahamem na temat „decyzjonizmu”, jednak popieram to, co mówił na temat proroctw biblijnych. W 1965 napisał on poruszającą książkę na temat biblijnego proroctwa, zatytułowaną World Aflame (wydawnictwo: Doubleday and Company). W książce tej zawarł opis czasów ostatecznych:

     Jezus powiedział, że pojawi się pokolenie z pewnymi cechami wskazującymi na nadchodzący koniec. Innymi słowy, w pewnym okresie pojawi się „pokolenie X”, …w którym zbiegną się wszystkie znaki... Ci, których serca zostały przemienione przez Jezusa Chrystusa, których umysły zostały oświecone przez Ducha Świętego, będą w stanie odczytać te znaki i ostrzec ludzi, tak jak robił to Noe. Zdaje się, że dzisiaj te znaki rzeczywiście zbiegają się razem po raz pierwszy od czasów wniebowstąpienia Chrystusa (Billy Graham, D.D., World Aflame, Doubleday and Company, 1965, str. 216).

Możemy dziś oglądać te znaki wokół nas. Z pewnością obecne pokolenie jest pokoleniem X. Z pewnością jest to „czas ostateczny”. Jednak nieczęsto słyszymy o tym w naszych kościołach! Jestem przekonany, że dzieje się tak głównie z powodu cielesności wielu współczesnych duchownych.

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie” (Daniel 12:10).

Oto biblijne znaki dotyczące kościoła w dniach ostatecznych.

I. Po pierwsze, biblijne proroctwa o śpiących kościołach w czasach ostatecznych.

Musimy zrozumieć, że Nowy Testament podaje dwa, symultaniczne obrazy kościołów w dniach ostatecznych. Na przykład w Ew. Mateusza 24:12 czytamy, że „bezprawie się rozmnoży”. Ten stan będzie trwał, a w tym samym czasie „będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”. (Ew. Mateusza 24:14). W Księdze Objawienia czytamy o „wielkiej wszetecznicy” zjednoczonego, odstępczego kościoła, pojawiającej się w tym samym czasie, co niesamowite przebudzenie okresu ucisku, opisane w Objawieniu 7:4-17.

Ostatnio oglądałem bardzo pouczające wideo na temat rozwijającego się bardzo szybko chrześcijaństwa w południowej Afryce („African Christianity Rising: Christianity’s Explosive Growth in Africa”, w reżyserii Jamesa Aulta, Ph.D.). W tym wideo pewien czarnoskóry teolog pokazywał, jak upada chrześcijaństwo na północnej półkuli, podczas gdy na półkuli południowej oraz w Chinach gwałtownie rozprzestrzenia się przebudzenie. Jest to inne wytłumaczenie, dlaczego chrześcijaństwo jest zimne i umierające w krajach rozwiniętych (w Europie, Ameryce itp.), podczas gdy żyje i rozkwita w krajach trzeciego świata. Oczywiście w niektórych tamtejszych kościołach można spotkać się z fałszywą doktryną, ale tak zawsze się dzieje w czasie przebudzenia.

W tym kazaniu jednak koncentrujemy się na Europie i Ameryce. Jest to ważne, gdyż większość świata patrzy na nas i oczekuję, że będziemy stanowić model chrześcijaństwa, chociaż w rzeczywistości wiele z naszych najlepszych kościołów znalazło się w upadłym stanie laodycejskim. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy ludzie nie będą w stanie tego zrozumieć, gdyż w naszym tekście jest napisane:

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie” (Daniel 12:10).

Kazanie Chrystusa na górze (rozmowa oliwna) było odpowiedzią na pytania uczniów, „jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:3). Pozostała część Ew. Mateusza 24 oraz cały 25 rozdział stanowią odpowiedź na pytanie „jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?”. Później Jezus powiedział podobieństwo o „pannach mądrych i głupich”, które zapisane jest w Ew. Mateusza 25:1-13.

Jestem przekonany, że ta przypowieść mówi w sposób proroczy o kondycji kościoła w naszej części świata. Dziesięć panien reprezentuje kościoły. “Pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych” (Ew. Mateusza 25:2). John Nelson Darby (1800-1882) powiedział, że panny nie odnoszą się do kościoła, lecz do narodu izraelskiego. Jednak nie miał racji. Wszyscy główni komentatorzy, a nawet ojcowie kościoła we wczesnym okresie chrześcijaństwa, jak i inni ludzie patrzyli na to podobieństwo, jako odnoszące się do kościoła w historii.

Co ta przypowieść podaje na temat naszego kościoła? Czytamy:

„A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły” (Ew. Mateusza 25:5).

Dr McGee powiedział: „Zauważcie, że spały zarówno mądre, jak i głupie panny. Różnica między nimi była taka, że niektóre miały Ducha Świętego (reprezentowanego przez olej), a inne nie miały, gdyż nie były prawdziwymi wierzącymi” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom IV, str. 135; odnośnie Ew. Mateusza 25:5).

Jak powiedział dr McGee, połowa z nich była nawrócona, a połowa zgubiona. Oto ogólny obraz naszych dzisiejszych kościołów na zachodzie. Są one mieszankami ludzi nawróconych i zgubionych. Ale zaraz, chwileczkę! Chrystus powiedział:

„zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły” (Ew. Mateusza 25:5).

Wszystkie zasnęły, zarówno te zbawione i zgubione! Tak jest napisane!

Cóż to za opis naszych kościołów w tych złych dniach! Zauważcie, że kościoły spały „o północy” (Ew. Mateusza 25:6). Byłem świadkiem przebudzenia przychodzącego późno w nocy. Dr Tozer napisał esej zatytułowany „Born After Midnight” [Narodzony po północy]. Dlaczego dzisiaj nie ma przebudzeni w naszych kościołach? Czy istnieje związek z tym, że kościoły rezygnują z wieczornych, niedzielnych nabożeństw? Ostatnie przebudzenie na szeroką skalę w świecie zachodnim zaczęło się późno wieczorem w 1949 roku na wyspie Lewis, na wybrzeżu Szkocji! W Chinach „kościoły domowe” zawsze spotykają się późną porą. To jeden z powodów, dlaczego tak wiele jest tam przebudzeń! A nasze zachodnie kościoły są tak często zamknięte w środowe jak i niedzielne wieczory. Leonard Ravenhill powiedział: „Zdrowa doktryna uśpiła wielu... Dobre kazanie, wygłoszone doskonałym językiem angielskim oraz pozbawione błędów tłumaczenie może być równie bez smaku jak garść piasku… potrzebujemy kościoła ochrzczonego ogniem... kościoła w ogniu, który będzie przyciągał świat i z którego ludzie usłyszą głos żywego Boga” (Leonard Ravenhill, Why Revival Tarries, Bethany Fellowship, 1979, str. 106).

Tak jednak nie dzieje się w naszych kościołach.

„A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły” (Ew. Mateusza 25:5).

Niech Bóg nam pomoże! Chrystus mówi od nas tutaj, na zachodzie:

„Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał” (Objawienie 3:15-18).

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie” (Daniel 12:10).

II. Po drugie, biblijne proroctwa o braku miłości chrześcijańskiej w kościołach w dniach ostatecznych.

Chrystus powiedział: „A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość [agapē – miłość chrześcijańska] wielu oziębnie: (Ew. Mateusza 24:12). To jeden ze znaków kościoła w czasach ostatecznych, jaki podał Chrystus.

Moim dawnym pastorem chińskiego kościoła był Dr Timothy Lin. Dr Lin powiedział: „Chrześcijanie muszą miłować jedni drugich... Wiara w naszego Pana jest absolutną koniecznością; podobną koniecznością jest też miłowanie jedni drugich... Oby kościół czasów ostatecznych myślał o tym potrójnie często... Wczesny kościół doświadczał Bożej obecności, ale nie dlatego, że byli tam powołani i posłani przez Boga apostołowie, ale dlatego, że ludzie czuli braterską miłość jedni do drugich” (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, str. 28, 29). W Biblii czytamy:

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci” (1 List Jana 3:14).

„A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość [agapē – Miłość chrześcijańska] wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:12).

Jednym z powodów oziębłości i braku miłości w naszych kościołach jest to, że tak wielu członków zborów nigdy nie zostało zbawionymi. „Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci” (1 List Jana 3:14). Dr McGee powiedział odnośnie Ew. Mateusza 24:12: „Kiedy bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a to będzie widoczne szczególnie pod koniec tego wieku” (jw. str. 127; odnośnie Ew. Mateusza 24:12). Dr Lin powiedział: „Oby kościół czasów ostatecznych myślał o tym potrójnie często” (jw.).

Drzwi naszych kościołów zamykają się bardzo szybko po nabożeństwach. Ludzie mają niewiele możliwości, aby poznać się nawzajem, a cóż dopiero mówić o miłowaniu się nawzajem! Tak wielu ludzi w naszych kościołach nigdy nie nawróciło się naprawdę, a zatem wzrasta bezprawie; nawet prawdziwi chrześcijanie zniechęcają się i tracą miłość jedni do drugich. Jak powiedział dr Lin: „Oby kościół czasów ostatecznych myślał o tym potrójnie często” (jw.).

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie” (Daniel 12:10).

Dr John F. Walvoord, szeroko respektowany komentator proroctw, powiedział, że jednym ze „znaków końca świata” jest:

Wzrost bezbożności i zanik gorącej miłości. Jezus powiedział „ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Matt. 24:12). Stanie się to w następstwie fałszywej doktryny [w tym również dotyczącej „decyzjonizmu”, która wypełniła kościoły zgubionymi ludźmi]. Oczywistym jest, że wielu z tych, którzy wyznają Chrystusa, jest ze świata i niewiele w nich zapału dla Pana. Podobni byli ludzie w kościele w Laodycei, opisani w trzecim rozdziale Objawienia...

Chrystus powiedział o nich: „wypluję cię z ust moich” Objawienie 3:16 (John F. Walvoord, Th.D., Major Bible Prophecies, Zondervan Publishing House, 1991, str. 256).

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie” (Daniel 12:10).

Tak wielu ludzi w naszych kościołach w czasach ostatecznych śpi, zamiast przychodzić na nabożeństwa w niedzielne wieczory, jak i w tygodniu. Niewielu z nich ma społeczność i tak mało miłości między członkami, gdyż wielu z nich nigdy nie zostało prawdziwie zbawionymi. Muszę jeszcze raz zacytować dr. Lin. On zgodziłby się w pełni z tym kazaniem. Nie było on tylko chińskim pastorem. Był też wielkim uczonym. Zanim przyszedł do naszego kościoła, nauczał języków semickich na Uniwersytecie Boba Jonesa. Później wykładał też w Seminarium teologicznym Talbota oraz w Trinity Evangelical Seminary w Deerfield, Illinois. A na koniec służby był prezydentem Chińskiego Seminarium Teologicznego w Taipei, na Tajwanie, przejmując tą pozycję od dr. Jamesa Hudsona Taylora III. Dr Lin powiedział odnośnie spraw poruszanych w tym kazaniu: „Oby kościół czasów ostatecznych myślał o tym potrójnie często”.

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie”. (Daniel 12:10).

Oto dni ostateczne. Wkrótce będzie za późno na to, by zostać zbawionym. Biblia nieustannie o tym ostrzega. Jedynym pewnym czasem, aby zostać zbawionym jest teraz. Proszę cię, abyś przyszedł do Jezusa, kiedy jeszcze jest czas. Proszę cię, abyś spojrzał na Tego, który zawisł na krzyżu, cierpiąc bardzo i przelał Swą krew, aby oczyścić cię z grzechów. Nie zwlekaj. Przyjdź do Niego i zaufaj Mu dziś wieczorem!

Jeżeli chciałbyś porozmawiać o tym, jak zaufać Jezusowi, wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Doktor Cagan zaprowadzi cię do spokojnego miejsca, gdzie będziesz mógł pomodlić się i porozmawiać. Jeżeli chciałbyś stać się prawdziwym chrześcijaninem, przejdź teraz do tyłu sali. Doktorze Chan, pomódl się, aby ktoś dziś wieczorem zaufał Jezusowi. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Mateusza 25:1-13.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„I Wish We’d All Been Ready” (autor Larry Norman, 1947-2008).


SKRÓT KAZANIA

DLACZEGO KOŚCIOŁY ŚPIĄ I SĄ ZIMNE

(KOŚCIOŁY DNI OSTATECZNYCH – CZĘŚĆ I)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie”. (Daniel 12:10).

(Daniel 12:8, 9, 4; 1 Koryntian 2:14; Ew. Jana 16:13)

I.   Po pierwsze, biblijne proroctwa o śpiących kościołach w czasach ostatecznych. Ew. Mateusza 24:12, 14, 3; 25:2, 5, 6; Objawienie 3:15-18.

II.  Po drugie, biblijne proroctwa o braku miłości chrześcijańskiej w kościołach w dniach ostatecznych. Ew. Mateusza 24:12; 1 List Jana 3:14.