Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CEL! OBIEKT! OSOBA!

THE TARGET! THE OBJECT! THE PERSON!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 18-go sierpnia 2013 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 18, 2013

„Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.” (2 Tymoteusza 3:15).


Jak zwykle latem wielu członków zboru wyjechało na wakacje. Jak zwykle w czasach wyjazdów uczęszczali do innych, opierających się na Biblii kościołach. I jak zwykle powrócili ze złymi raportami. Wcale nie dlatego, że byli krytyczni, ale raczej dlatego, że martwili się. Pewna rodzina odwiedziła pięć różnych kościołów baptystycznych na wschodzie kraju. Powiedzieli: „Doktorze Hymers, w żadnym zborze kaznodzieja nie głosił na temat Chrystusa ani też nie wykładał ewangelii”. Mój syn z żoną byli w dwóch kościołach, daleko na zachodzie kraju. Syn powiedział: „Tato, pastorzy nauczają Biblii tak, jakby każdy był zbawiony. Jednak nic nie mówią na temat Jezusa czy ewangelii”. Zrozumcie proszę, że nie mówię o tym tylko po to, by doszukiwać się błędów. Wspominam o tych sprawach, aby zachęcić młodych kaznodziejów, by w swoich kazaniach mówili więcej na temat Jezusa. W czasach ciemności, w jakich żyjemy, potrzeba zwiastować na temat Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego!

Uczę ludzi w naszym zborze, aby nie byli zbyt krytyczni w stosunku do innych kościołów. Jednak fakt, iż prawie wcale nie mówi się w nich o Jezusie, budzi w ludziach niepokój. Dlatego też ludzie z naszego zboru martwili się tym, że nie była zwiastowana ewangelia, nawet „jako dodatek” do kazania! Ludzie pytali się mnie: „Skąd ci pastorzy wiedzą, że każdy jest zbawiony? Przecież byli tam różni goście. Skąd mogą wiedzieć, że każdy jest chrześcijaninem?” Ktoś inny powiedział: „Pastorze, naprawdę brakowało mi ciebie, zwiastującego ewangelię.”

Mam prostą zasadę zwiastowania: „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.” (1 Koryntian 2:2). Nie oznacza to, że unikam innych tematów. Wcale nie! Na przykład dziś wieczorem będę dzielił się na temat poglądów psychologów Freuda i Junga na temat początków religii. A potem powiem, co Biblia naucza na ten temat. Będę także mówił na temat odnowy wśród Żydów i teologii łaski. Jednak wszystko co powiem, będzie wskazywało na centralne przesłanie, jakim jest Chrystus i krzyż! Jak wyraził to apostoł Paweł:

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą... aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił.” (1 Koryntian 1:18-24, 29-31).

Na tym skupia się nasze zwiastowanie!

„Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.” (1 Koryntian 2:2).

„Jeśli będziesz tak robił, będziesz miał słabych chrześcijan” - mówią współcześni kaznodzieje! Nonsens! Wystarczy porównać ludzi z naszego zboru z innymi! Nasi ludzie wszyscy przychodzą na nabożeństwa w niedzielę rano i wieczorem. W ciągu tygodnia mamy trzy główne spotkania modlitewne. Każdy z naszych członków przychodzi na co najmniej jedno z nich, a wielu uczęszcza na więcej. Wszyscy nasi ludzie ewangelizują. Wszyscy oddają dziesięcinę. Wszyscy są pełni entuzjamu dla chrześcijańskiego życia! Powtórzę za wielkim Spurgeonem: „Czyż Chrystus i to ukrzyżowany nie jest tym, dla którego chcemy żyć i umrzeć?... Kiedy człowiek jest w depresji, do kogo się zwraca? Jeżeli jest chrześcijaninem, do kogo ucieka? Czyż nie do ukrzyżowanego Jezusa?” (C. H. Spurgeon, „The Man of One Subject,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie z 1971 roku, tom XXI, str. 647).

Spurgeon miał największy zbór w swoich czasach. Prawie wszystkie jego kazania były ewangelizacyjne. Prawie każde z nich pokazywało grzesznikom, jak zostać zbawionym przez Jezusa. Jego kazania zawsze skupiały się na Chrystusie! Jego kazania zawsze podkreślały przesłanie o krzyżu! Jakże bym chciał, aby dzisiaj było więcej takich kościołów! Pastorzy, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak w każdą niedzielę zwiastować Chrystusa, czytajcie Spurgeona! Wielki kaznodzieja z Dallas – dr W. A. Criswell powiedział:

Nie ma większego duchowego i homilejnego błogosławieństwa dla tego pokolenia, jak kolejne wydania [kazań Spurgeona]. Spurgeon był jednym z największych kaznodziei wszech czasów, a jego przesłanie odnosi się do wszystkich pokoleń (W. A. Criswell, Ph.D. okładka książki The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, tom VII, wydanie z 1986 r.).

Co sprawia, że kazania Spurgeona „odnoszą się do wszystkich pokoleń”? To stały nacisk, jaki kładł na wiarę w Pana Jezusa Chrystusa – i to ukrzyżowanego!

Trzeba kłaść nacisk i ciągle powtarzać z kazalnicy o zbawieniu przez wiarę w Jezusa. To jedyny sposób na zdrowy kościół. Chrześcijanie potrzebują słuchać cały czas ewangelii, gdyż inaczej zniechęcają się i odchodzą. Nic nie podnosi tak serc i i nie raduje duszy chrześcijanina jak słuchanie kazań na temat „Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”! Ludzie zgubieni potrzebują słyszeć ewangelię zazwyczaj wiele razy, zanim zostaną prawdziwie zbawieni. W czasie pięćdziesięciu pięciu lat służby rozmawiałem z tysiącami ewangelicznych chrześcijan i baptystów. Często byłem zdumiony ich ignoracją w sprawie tego, jak zostać zbawionym. Wielu członków zborów nie ma pojęcia, jak zostać zbawionymi lub też mają mylne o tym pojęcie.

Jednym z powodów jest duchowe zaślepienie. W Piśmie Świętym czytamy:

„człowiek zmysłowy [niezbawiony] nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.” (1 Koryntian 2:14).

Innym z powodów panującego zamieszania jest to, iż kaznodzieje nie skupiają się na zbawieniu. Nie specjalizują się w soteriologii (doktrynie o zbawieniu). Ten najważniejszy z tematów traktują z pogardą i lekceważeniem. Wykładanie ewangelii pozostawiają nieprzygotowanym i niedoświadczonym nauczycielom szkółki niedzielnej, a sami „wyznaczają” siebie na nauczycieli „ludzi zbawionych”, mimo iż wielu z uważających siebie za zbawionych, jest tak naprawdę zgubionymi. Wiem, że każdy z nas kaznodziei musi więcej skupiać się na ewangelii!

Zbawcza wiara w Chrystusa stanowi perłę zwiastowania, najważniejszą część służby. Wiara w Chrystusa jest najważniejsza. Chociaż jest to prosty temat, to jednak bardzo złożony. Mam nadzieję, że kazanie na temat zbawczej wiary w Jezusa będzie pomocne dla każdego. Przejdźmy do naszego tekstu:

„Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.” (2 Tymoteusza 3:15).

Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza oraz do nas o tym, że Pismo Święte używane jest przez Boga, aby oświecić nas odnośnie zbawienia oraz o tym, że zbawienie staje się naszym udziałem, kiedy pokładamy wiarę w Chrystusie Jezusie. Obiektem zbawczej wiary jest Chrystus Jezus.

Zwykle mówimy Jezus, albo Jezus Chrystus, jednak tutaj apostoł na pierwszym miejscu wymienia Chrystusa: Chrystus Jezus albo „Mesjasz Jezus” [tak jest w angielskim tłumaczeniu]. Oto właśnie chodzi. Myślę, że tytuł „Chrystus” umieszczony na pierwszym miejscu podkreśla wielkość pozycji Jezusa, jako namaszczonego Zbawiciela grzeszników. Apostoł pisze, że jesteśmy zbawieni „przez wiarę w Jezusa Chrystusa”; nie przez wiarę w Biblię, ale w Chrystusa Jezusa. Celem Biblii jest „obdarzać mądrością”, oświecić nas, abyśmy mogli być zbawionymi „przez wiarę w Jezusa Chrystusa”.

„Wiara” oznacza ufność, zaufanie. Greckie słowo „pistis”, tłumaczone jako wiara, oznacza „zaufanie Chrystusowi” (Strong, number 4102). Obiektem zaufania jest „Chrystus Jezus”. „Obiekt” oznacza tutaj cel, do czego zmierzamy, to czemu ufamy i na czym polegamy. I tym właśnie celem jest osoba Jezusa Chrystusa. Jezus jest jednym obiektem, czy też celem, jedyną osobą, która może nas zbawić; nie jest to Biblia, czy Duch Święty, nie modlitwa lecz Jezus – tylko Jezus! Tak jest w całej Biblii. Chrystus mówi do nas w Księdze Izajasza:

„Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione” (Izajasz 45:22).

Tym, który mówi „do mnie” jest przedwcielony Jezus. „Zwróćcie się” – Jezus jest obiektem naszej wiary. „Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione”. Nigdzie indziej nie ma zbawienia. Jezus jest jedynym obiektem zbawczej wiary i zaufania. „Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione”. Przedwcielony Jezus mówi także:

„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (Jeremiasz 29:13).

„Mnie” „Mnie” „Mnie” „Szukajcie Mnie” „Znajdziecie mnie” „Szukajcie Mnie”. Widzicie, to Jezus is the obiektem zbawczej wiary! Spójrzmy na bardzo znany werset z Nowego Testamentu:

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31).

Pan Jezus Chrystus jest tym, w którego mamy uwierzyć. Chrystus jest obiektem zbawczej wiary. Jezus powiedział:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. ” (Ew. Mateusza 11:28).

Jezus mówi nam, abyśmy pokładali wiarę w Niego, „Pójdźcie do mnie”. On jest obiektem zbawczej wiary. I jeszcze coś!

„Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony ” (Ew. Jana 3:18).

Tak jest w całej Biblii oraz w naszym tekście: „...zbawienie przez wiarę w Chrystusa Jezusa”. Obiektem, i to jedynym obiektem wiary, który może nas zbawić jest Jezus. Możesz zostać zbawiony wyłącznie poprzez wiarę, poprzez zaufanie, a obiektem zbawczej wiary jest sam Jezus Chrystus.

Dlaczego potrzebujesz Jezusa? On umarł na krzyżu, jako zadośćuczynienie za grzechy, a ponieważ powstał w ciele z martwych, daje nam życie wieczne! Twoje grzechy muszą być przebaczone, gdyż inaczej nie możesz pójść do nieba. Musisz mieć życie wieczne pochodzące od Jezusa, albo zginiesz w wiecznym ogniu! Obiektem twojej wiary musi być sam Jezus Chrystus!

Na tym właśnie potykają się sekty i fałszywe religie. Spójrzmy chociażby na Adwentystów Dnia Siódmego. Co stanowi ich „główne” przesłanie? To, że należy zachowywać sabat (sobotę), a nie Dzień Pański (niedzielę). Jeden z adwentystów przyszedł niedawno kilka razy do naszego zboru. Kai napisał do mnie te słowa: „On wierzy we wszystko w Biblii”. Kai uważał, że to wspaniałe, ale ja wiedziałem coś więcej. Powiedziałem temu młodemu człowiekowi, że może przychodzić do naszego zboru, ale nie ma mówić z innymi na temat sabatu. Kilka dni później powiedział on do doktora Chana, że nie będzie przychodził, gdyż musi mówić na temat sabatu! Co to pokazuje? To, że głównym obiektem jego wiary był sabat. Nie miałbym nic przeciwko temu, aby zachowywał sabat, ale to nie mogło być centralnym obiektem wiary. Tylko Jezus może zajmować to miejsce. Jezus powiedział: „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14:6). Jezus nie będzie dzielił swojej pozycji jako obiekt zbawczej wiary. Wiara musi być złożona wyłącznie w Jezusa!

Tylko Jezus, zobacz sam, tylko Jezus zbawia nas.
Niechaj pieśń ta zawsze brzmi, tylko Jezus Pan!
   („Jezus Only, Let Me See” autor dr Oswald J. Smith, 1889-1986).

Podobnym przykładem są świadkowie Jehowy. Centralym obiektem ich wiary jest imię Jehowa, a nie Jezus (chociaż używają Jego imienia). Centralym obiektem mormonów jest Księga Mormonów, a nie Jezus (chociaż używają Jego imienia). Jedna uwaga dotycząca mormonów: czy mogą ufać Jezusowi bez Księgi Mormonów? Nie! Tak się nie dzieje! Muszą mieć Księgę Mormonów. Pokazuje to, że Księga Mormonów, a nie Jezus, jest centralnym obiektem ich zaufania i wiary! Lecz to Jezus i tylko Jezus musi być obiektem naszej wiary. Dlatego apostoł Piotr powiedział:

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Jezus musi być obiektem, jedynym obiektem naszej wiary. Jest On jedyną drogą do zbawienia. Jak napisane jest w naszym tekście: „ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa ” (2 Tymoteusza 3:15).

A co z tobą? W co starasz się wierzyć? W czym pokładasz ufność. Mówisz: „Uwierzę, jeżeli odczuję to czy tamto. Uwierzę, jeżeli moje odczucia mi to udowodnią”. Ach, w ten sposób nigdy nie zostaniesz zbawiony! Obiektem twojej wiary są uczucia, a nie Jezus! Możesz do końca życia czekać na odczucia, możesz nawet doświadczyć jakiś (pochodzących od szatana lub z ludzkiej natury), ale jeśli poprzestaniesz na uczuciach, to trafisz do piekła! Tylko Jezus może cię zbawić! To Jezus musi być obiektem twojej wiary, a nie uczucia! Musisz zaufać tylko Jezusowi!

Tylko Jezus, zobacz sam, tylko Jezus zbawia nas.
Niechaj pieśń ta zawsze brzmi, tylko Jezus Pan!

Ktoś inny powie: „Tak, wierzę. Wierzę, że Jezus umarł za mnie”. Słowo „że” stanowi obiekt wiary, a nie Jezus! Mówisz: „Wierzę, że!” Ale samo słowo „że” nigdy nikogo nie zbawiło! „Że” to martwa i sucha doktryna. „Że” to sandemanianizm. Zastanawiam się, czy być może nie istnieje demon nazywający się „Że”. Mówisz: „Wierzę, że Jezus umarł za mnie”. A ja mówię ci: „Przestań wierzyć w „że”. Uwierz w Jezusa! Przestań ufać doktrynie albo demonowi o imieniu „Że”.

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31).

Muszę jeszcze raz do tego wrócić i powiedzieć ponownie, że kulty nigdy nie skupiają się na Chrystusie i tym, co On uczynił na krzyżu! Heretycy nigdy nie skupiają się na samym Jezusie Chrystusie i na tym, co uczynił, aby zapłacić cenę za grzechy na krzyżu. Żadne fałszywe religie tego nie robią. Skupiają się na uczuciach wschodnich religii. Koncentrują się na powierzchownych doktrynach zachodnich kultów. Jednak nigdy nie pokładają całkowicie zaufania w Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym za nasze grzechy.

Trzymaj się z dala od tych heretyków! Uwierz i zaufaj jedynie Jezusowi Chrystusowi i to ukrzyżowanemu! Z dala od uczuć i drugorzędnych doktryn. Zbawienie jest „przez wiarę w Jezusa Chrystusa ” (2 Tymoteusza 3:15).

Tylko Jezus, zobacz sam, tylko Jezus zbawia nas.
Niechaj pieśń ta zawsze brzmi, tylko Jezus Pan!

Przestań szukać odczuć! Spójrz na Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego! Zobacz Go siedzącego po prawicy Ojca w niebie! Nie szukaj uczuć i emocji! Spójrz na Chrystusa i to ukrzyżowanego! Przestań wierzyć, „że” On cię zbawi. Samo „że” nikogo nie zbawiło. Zapomnij o „że”, lecz „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony”. On jest tutaj dla ciebie. Spójrz na Niego. Przyjdź do Niego. Uwierz w Niego! Zaufaj Mu!

Słyszę Twój zapraszający głos, Panie,
   Który wzywa mnie do Ciebie
Abym został oczyszczony Twą cenną krwią
   Przelaną na Golgocie.
Przychodzę Panie mój! Przychodzę teraz do Ciebie!
   Obmyj mnie, oczyść mnie Twą krwią,
Przelaną na Golgocie.

Choć słaby i nikczemny jestem,
   Ty odnawiasz moje siły;
Z najgorszych okropności obmywasz mnie,
   Nieskazitelnie czystym jestem.
Przychodzę Panie mój! Przychodzę teraz do Ciebie!
   Obmyj mnie, oczyść mnie Twą krwią,
Przelaną na Golgocie.
      („I Am Coming, Lord” autor Lewis Hartsough, 1828-1919).

Jeżeli jesteś gotów, aby zaufać Jezusowi, to wstań teraz ze swojego miejsca i przejdź do tyłu sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do miejsca, gdzie będziesz mógł porozmawiać. Zrób to teraz. Doktorze Chan, proszę pomódl się, abyś ktoś dziś zaufał Jezusowi Chrystusowi. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme'a: Ew. Jana 3:16-18.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„I Am Coming, Lord” (autor Lewis Hartsough, 1828-1919).