Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DOKTRYNA O RESZTCE

THE DOCTRINE OF THE REMNANT
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 27-go stycznia 2013.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 27, 2013

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.” (Izajasz 1:9).


Zapożyczyłem tytuł tego kazania od doktora W. A. Criswella (1909-2002), dawnego pastora Pierwszego Kościoła Baptystycznego w Dallas, w Teksasie. Wspominam o tym, gdyż niektórzy kaznodzieje prawdopodobnie powiedzą: „Nie używaj słowa doktryna. Ludzie przestają słuchać, gdy słyszą słowo doktryna”. Dla tych kaznodziei doktryna i teologia nie są ważne. Chcą głosić kazania na temat potrzeb człowieka, a nie doktryn. To dlatego nie ma wielu kazań na temat doktryny o zbawieniu, doktryny o predestynacji, doktryny o potępieniu, doktryny o demonach, doktryny o kościele czy też innych. Większość dzisiejszych kazań skupia się bardziej na człowieku niż na Bogu i teologii. To dlatego zapożyczyłem tytuł tego kazania „Doktryna o resztce” od doktora Criswella. Ten wielki kaznodzieja nie bał się zwiastować na temat doktryn!

W dzisiejszych czasach większość kaznodziejów skupia się nad potrzebami człowieka, zamiast myśleć o doktrynach i teologicznych prawdach Pisma Świętego. Oto kilka tytułów współczesnych kazań, które ilustrują zwiastowanie skierowane na człowieka. Są to tytuły prawdziwych kazań: „Biorąc odpowiedzialność za swoje życie”, „Pozostawianie zakochanym” „Lekarstwo na zwyczajne życie”, „Bóg uważa, że jesteś wspaniały”, „Brak pewności”, „Życie w równowadze”, „Zacznij tracić, zacznij żyć”, „Jak stać się lepszą osobą”, „Korzystaj z życia teraz”, „Odkrywanie swojej tożsamości”, „Jak sobie radzić z nastrojami”. To tylko kilka z nich. Następny przebija je wszystkie: „Śmiech sposobem na lepsze małżeństwo”. Nie mówię, że w tych przesłaniach nie ma niczego dobrego. Prawdopodobnie coś jest. Jednak każdy z nich pokazuje, że sedno dzisiejszych kazań stanowią potrzeby człowieka, a nie doktryny biblijne i biblijna teologia. Słyszałem tego rodzaju kazania i wiem, jak zazwyczaj są one nudne! Brzmią jak tematy z programów Oprahy Winfrey czy tytuły z Reader’s Digest!

Czytałem kilka książek doktora Dawida F. Wellsa. Jest on wykładowcą teologii w seminarium teologicznym Gordon-Conwell. Zalicza się do ruchu nowo-ewangelicznego, ale ma kilka interesujących rzeczy do powiedzenia. Mówił on na przykład o „... pustych i dziecinnych historiach, które tydzień po tygodniu serwowane są zza kazalnicy w wielu ewangelicznych kościołach... Kiedy w zwiastowaniu brakuje teologii, to brakuje także poważnego podejścia do chrześcijaństwa” (David F. Wells, Ph.D., No Place for Truth: Or Whatever Happened to Evangelical Theology?, Eerdmans, 1993, str. 292). Zgadzam się z nim w pełni!

Dr W. A. Criswell był kaznodzieją głoszącym doktryny. Większość jego wielkich kazań miało mocne podstawy teologiczne i egzegetyczne. Nie jestem zaskoczony tym, że dr Criswell zwiastował na temat „doktryny o resztce”. Nie było to jednak nudne i suche zwiastowanie. Każdy, kto słyszał doktora Criswella pamięta, że był on płomiennym mówcą! Criswell zgodziłby się w pełni z doktorem Martynem Lloyd-Jonesem, który powiedział:

Czym jest zwiastowanie? To płomienna logika!... To pełna żaru teologia... Zwiastowanie to teologia przekazywana przez kogoś, kto przemawia pełen ognia... Człowiek, który o tych rzeczach może mówić bez zaangażowania, nie ma prawa stać za kazalnicą i nigdy nie powinno mu się pozwolić za nią wejść (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Preaching and Preachers, Zondervan Publishing House, 1972, str. 97).

Użyję zatem tytułu kazania doktora Criswella „Doktryna o resztce”. Modlę się, aby Bóg pomógł mi włożyć wystarczająco „ognia” w to zwiastowanie, aby skupić waszą uwagę i być może doprowadzić dziś wieczorem do zbawienia jakiejś duszy!

„Doktryna o resztce”. W naszym tekście czytamy:

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.” (Izajasz 1:9).

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki...”. Hebrajskie słowo tłumaczone jako „resztka” to „sawreed”. Oznacza ono „ocalały”. Kiedy starożytni rabini przetłumaczyli to słowo z hebrajskiego na grecki w Septuagincie, użyli greckiego słowa „sperma”, które oznacza „nasienie”. „Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory!” O czym mówi doktryna o resztce? Bóg zachowuje dla siebie małą garstkę wiernych mu ludzi, których przeprowadzi bezpiecznie przez ogień sądu, aby spotkali się z Nim w niebie! O tym jest doktryna o resztce! Takie jest przesłanie naszego tekstu:

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.” (Izajasz 1:9).

Izajasz przekazał Boże przesłanie o sądzie. Jednak prorok przekazał również przesłanie o nadziei. W Księdze Izajasza napisane jest, że ziemia zostanie osądzona i zniszczona. Jednak bez względu na to, co stanie się z narodem, Bóg zachowa garstkę wiernych, nasienie, małą grupę tych, którzy ocaleją. I to ta resztka stanie się fundamentem Królestwa Chrystusa na ziemi! O tym jest doktryna o resztce!

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.” (Izajasz 1:9).

I. Po pierwsze, doktryna o resztce przewijająca się przez Księgę Izajasza.

W Izajasza jedenastym rozdziale czytamy:

„Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu” (Izajasz 11:11).

A w innym wersecie w tym rozdziale:

„I będzie droga bita dla resztki jego ludu ” (Izajasz 11:16).

W rozdziale trzydziestym siódmym jest napisane:

„Zanieś więc modły za resztkę, jaka się jeszcze znajdzie.”
       (Izajasz 37:4).

O resztce jest też mowa dwukrotnie w dalszej części tego rozdziału:

„A pozostała przy życiu reszta ... z Jeruzalemu wyjdzie resztka” (Izajasz 37:31, 32).

W końcu, w Izajasza czterdziestym szóstym rozdziale jest napisane:

„Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela...”
       (Izajasz 46:3).

W Nowym Testamencie doktryna o resztce pojawia się w Liście do Rzymian, w którym to apostoł Paweł napisał:

„A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie” (Rzymian 9:27).

„I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory.” (Rzymian 9:29).

Izajasz rozpoczyna swoje przesłanie opisując grzech ludu:

„Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym! Opuścili Pana, porzucili Świętego Izraelskiego, odwrócili się wstecz.” (Izajasz 1:4).

Następnie prorok opisuje sąd, który święty Bóg ześle z powodu win ludzi:

„Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają; spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy.” (Izajasz 1:7).

W końcu Izajasz pisze, że gdyby Bóg nie zaingerował, to zostaliby całkowicie zniszczeni:

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.” (Izajasz 1:9).

Oto doktryna o resztce w księdze proroka Izajasz.

II. Po drugie, doktryna o resztce przewijająca się przez Biblię.

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.” (Izajasz 1:9).

Doktrynę of resztce możemy zobaczyć już przed wielkim potopem:

„I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi” (I Mojżeszowa 6:7).

Było to ostrzeżenie o sądzie.

„Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. ” (I Mojżeszowa 6:8).

Oto doktryna o resztce. Noe i jego rodzina byli „niewielką resztką”, którą Bóg ocalił z potopu.

Doktryna o resztce widoczna jest w życiu Abrahama, który został wezwany, by opuścić Ur Chaldejskie i stać się Bożą resztką na ziemi. Wówczas tą resztkę stanowił tylko jeden człowiek! W II Księdze Mojżeszowej widzimy, jak Bóg ręką Mojżesza wyzwolił z niewoli egipskiej resztkę Swego ludu. Widzimy resztkę, gdy Gideon i jego trzystu wojowników stanęło przeciwko siłom Midianitów. Widzimy ją, gdy Dawid ze swoją małą grupą stanął przeciwko wielkiej armii króla Saula. Widzimy, gdy Samuel i prorocy stawali przeciwko bałwochwalczym królom i ich okrutnym armiom. Widzimy, gdy Jezus i jego mała grupka uczniów głosili ewangelię w potężnym rzymskim imperium. W końcu widzimy też doktrynę o resztce w okresie wielkiego prześladowania, kiedy to, jak podaje Biblia, gniew szatana skierowany będzie na Izrael „z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.” (Objawienie 12:17). Oto doktryna o resztce – tej małej trzódce Bożego ludu, która istnieje w zaciemnionym przez grzech świecie.

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.” (Izajasz 1:9).

III. Po trzecie, doktryna o resztce sprawdzająca się dzisiaj.

Jak wielu było w dniach potopu? Tylko osiem osób: Noe i jego rodzina. Była to resztka! W czasie, gdy Bóg powołał Abrahama, był on sam jeden! W czasie odstępstwa Izraela było tylko siedem tysięcy. Bóg powiedział do Eliasza: „Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.” (Rzymian 11:4). Oto resztka! Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że niewielu będzie zbawionych:

„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” (Ew. Mateusza 7:13, 14).

„Niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” Tylko garstka!

Bóg, w swoim postanowieniu, spośród milionów żyjących w Los Angeles przyprowadził tutaj dziś wieczorem właśnie ciebie. Czy staniesz się jednym z Bożej resztki? Czy będziesz jednym z tych, którzy znajdą Jezusa i będą zbawieni? Jezus powiedział: „niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Ew. Mateusza 7:14). Pozostali „odejdą ci na kaźń wieczną” (Ew. Mateusza 25:46). Czy przyjdziesz do naszego zboru, zostaniesz zbawiony i staniesz się częścią Bożej resztki?

Ktoś powiedział kiedyś do Spurgeona: „Wierzysz, że niektórzy nie będą zbawieni, nie przyjmą Jezus i nie doznają ocalenia, bez względu na to, jak wiele będziesz zwiastował i bez względu na to, co będziesz robił. Cóż za rozpaczliwa doktryna!” Spurgeon odpowiedział mu: „Wcale nie. Wiem, że niektórzy będą słuchać, niektórzy otworzą swoje serca, niektórzy upamiętają się i zostaną zbawieni”, stając się częścią tej resztki! Oto pociecha, którą Bóg przekazuje Swojemu ludowi w doktrynie o resztce. Spotkamy się z niewiarą i odrzuceniem w tym świecie, ale niektórzy zostaną zbawieni. Niektórzy odwrócą się od egoistycznego życia w grzechach i przyjdą do Jezusa. Niektórzy zostaną oczyszczeni ze swych grzechów cenną krwią Jezusa. Niektórzy zostaną zbawieni. Czy będziesz jednym z Bożej resztki na tym świecie? Czymś wspaniałym jest, gdy ktoś opuszcza świat grzechu i staje się częścią małej trzódki Jezusa, częścią Bożej resztki! Jest to wspaniałe, gdyż jest to droga do Jego królestwa. Jezus powiedział:

„Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.” (Ew. Łukasza 12:32).

Proszę cię, abyś dziś wieczorem przyszedł do Jezusa Chrystusa aktem prostej wiary, byś mógł stać się częścią tej resztki, częścią małej trzódki! Zaufaj dziś wieczorem Jezusowi. Niech Jego krew obmyje cię z twoich grzechów. Niech dziś wieczorem On zbawi cię!

Pan Griffith przyjdzie do przodu i zaśpiewa jeszcze raz pieśń Paula Radera. Nosi ona tytuł „Tylko Mu wierz”. I o to chcę cię prosić, abyś zrobił dziś wieczorem. Tylko wierz, tylko wierz Jezusowi! W czasie, gdy pan Griffith będzie śpiewał tę pieśń, wyjdź ze swojego miejsca i przejdź do tyłu sali. Jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony, jeżeli nie jesteś jeszcze prawdziwym chrześcijaninem, to opuść swoje miejsce i przejdź do tyłu w czasie tej pieśni. Dr Cagan zaprowadzi cię do miejsca, gdzie będziemy mogli z tobą porozmawiać, wspólnie przeczytać kilka wersetów z Pisma Świętego i pomodlić się. Wyjdź w czasie, gdy pan Griffith będzie śpiewał.

Nie lękaj się, nie! Za ciebie Pan zmarł,
   I z grobu też wstał, a tak moc śmierci starł.
On ma wszelką moc, na niebie i tu,
   On wszystko ci da, tylko wciąż ufaj Mu.
Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz,
   wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz.
Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz,
   wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz.

Nie lękaj się, nie! Bo On idzie w przód,
   Ten Pasterz cię wciąż do Swych pasz będzie wiódł.
On z żywych ci wód, naczerpać da sił,
   wszak z łaski wśród mąk, twoich win kielich pił.
Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz,
   wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz.
Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz,
   wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz.
Nie lękaj się nie! Cokolwiek ci śle,
   On wspiera cię wciąż, drzwi otwiera ci Swe.
On wierny jest Wódz, w Nim mocną masz broń,
   Czy w nocy, czy w dzień, ty uciekaj się Doń.
Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz,
   wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz.
Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz,
   wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz.
(„Only believe, only believe; All things are possible, only believe.
      („Only Believe” autor Paul Rader, 1878-1938).

Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Kyu Dong Lee: Izajasz 1:4-9.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Only Believe” (autor Paul Rader, 1878-1938).


SKRÓT KAZANIA

DOKTRYNA O RESZTCE

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.” (Izajasz 1:9).

I. Po pierwsze, doktryna o resztce przewijająca się przez Księgę Izajasza.
Izajasz 11:11, 16; 37:4, 31, 32; 46:3; Rzymian 9:27, 29;
Izajasz 1:4, 7.

II.  Po drugie, doktryna o resztce przewijająca się przez Biblię.
I Mojżeszowa 6:7, 8; Objawienie 12:17.

III. Po trzecie, doktryna o resztce sprawdzająca się dzisiaj. Rzymian 11:4;
Ew. Mateusza 7:13, 14; 25:46; Ew. Łukasza 12:32.