Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NIEZNISZCZALNA KSIĘGA

THE INDESTRUCTIBLE BOOK
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 4-go listopada 2012 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 4, 2012

„W roku czwartym Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści: Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu, i o Judzie, i o wszystkich narodach, od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego. Może, gdy dom judzki usłyszy o wszystkim złu, które Ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej złej drogi i wtedy odpuszczę im winę i grzech.” (Jeremiasz 36:1-3).


Naród judzki zgrzeszył przeciwko Bogu. Był to czas wielkiego odejścia i buntu. Dzisiaj żyjemy w podobnych czasach. Ale wśród tego całego zamieszania możemy przeczytać wspaniały fragment w Piśmie Świętym, z Księgi Jeremiasza, rozdział trzydziesty szósty.

Kiedy na początkach lat 70. uczęszczałem do odrzucającego biblijne nauczanie seminarium południowych baptystów, czytałem te słowa nieustannie. Przez całe ranki wykładowcy atakowali Biblię, jednak kiedy wracałem do pokoju, to czytanie tego rozdziału każdego wieczoru było dla mnie wielką pociechą. Jest to wspaniały fragment w Biblii. Mówi o tym, skąd ona pochodzi, dlaczego niegodziwcy nienawidzą Boże Słowo i jak bardzo starają się je zniszczyć. Ale pokazuje również, w jaki sposób Bóg zachowuje Biblię oraz los, jaki czeka tych, którzy ją odrzucają.

Zwykle nie głoszę na temat całego rozdziału z Biblii, ale muszę to zrobić dzisiaj, gdyż jest on tak bogaty i tak potrzebny w czasach odstępstwa, w jakich dzisiaj żyjemy. A więc wspólnie będziemy rozważać ten rozdział, który pokazuje wyraźnie, że Biblia jest niezniszczalnym Słowem Bożym! Ten rozdział daje odpowiedź na cztery pytania:

I. Po pierwsze, skąd pochodzi Biblia.

Odpowiedź znajdujemy w Jeremiasza 36:1-2. Spójrzmy na te wersety:

„W roku czwartym Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści: Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu, i o Judzie, i o wszystkich narodach, od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego.” (Jeremiasz 36:1-2).

Jeremiasz otrzymał przesłanie od Pana: „wypisz... wszystkie słowa, które ci powiedziałem”. Jest to opis Bożego natchnienia Biblii. Apostoł Paweł powiedział:

„I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tymoteusza 3:15-16).

Apostoł przekazuje, że „Pismo” jest „natchnione przez Boga”. Greckie słowo tłumaczone jako „natchnione” to „theopneustos”. Oznacza, że Bóg tchnął na nie. Paweł powiedział Tymoteuszowi, że samo już pismo było przez Boga natchnione. To nie ludzie coś napisali, a Bóg później na to tchnął. Nie. Boże tchnienie jest w każdym słowie, które zapisali ludzie.

Jezus wyraźnie to wyraził: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Ew. Mateusza 4:4). Każde słowo w Piśmie Świętym „pochodzi z ust Bożych”.

Potem w 2 Piotra 1:21 czytamy, że biblijne „proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”. Słowo „natchnieni” w języku greckim to „phero”. Oznacza „poruszani”. A zatem Boży mężowie byli „od Ducha Świętego pędzeni” [Biblia Gdańska]. Bóg podawał im słowa, jakie mieli zapisać. Bóg kierował umysłami proroków tak, że zapisywali to, co pochodziło bezpośrednio od Niego. C. H. Spurgeon powiedział:

      Ta księga [Pisma Świętego] napisana została przez Boga: każda litera zapisana została boskim palcem, każde słowo wyszło z Jego wiecznych ust, każde zdanie podyktowane zostało przez Ducha Świętego. I chociaż Mojżesz został użyty, aby spisać historie swoim piórem, to Bóg prowadził jego rękę [tak sama działo się z każdą inną księgą Biblii]. To Boży głos, nie ludzki, to Boże słowa... Biblia jest Bożą Biblią, a gdy na nią patrzę, to wydaje mi się, że słyszę Boży głos wydobywający się z niej, mówiący: „Jestem Bożą księgą. Człowieku, czytaj mnie. Jestem Bożym pismem. Otwórz moje karty, gdyż napisana jestem przez Boga. Czytaj mnie, gdyż to On jest moim autorem” (C. H. Spurgeon, „A Coffer of Jewels About the Bible” str. 45-46).

Pan Jezus Chrystus cały czas mówił o Biblii jako o doskonałym i wiecznym Słowie Bożym. Powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.” (Ew. Mateusza 24:35), „Pismo nie może być naruszone” (Ew. Jana 10:35), a także „Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego…” (Ew. Marka 8:38).

Zauważmy w Jeremiasza 36:2, co Bóg powiedział do proroka: „wypisz... wszystkie słowa, które ci powiedziałem”. Zarówno tutaj, jak i w całej Biblii czytamy, że wszystkie słowa zostały przekazane pod Bożym natchnieniem. Natchnione były nie tylko myśli czy historie, ale „wszystkie słowa”, na które Bóg tchnął, pochodzące z Bożych ust. W Jeremiasza 30:2 czytamy, co Bóg powiedział do Jeremiasza: „Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze”.

Trzymamy w rękach Biblię, przetłumaczoną na nasz język. Możemy być pewni, że oryginalne hebrajskie i greckie słowa zostały „natchnione” przez Boga, a zapisane zostały przez ludzi, którzy otrzymali je bezpośrednio do Boga. Zwróćmy uwagę na słowa Barucha w wersecie 18: „Wszystkie te słowa [Jeremiasz] podawał mi ustnie, a ja spisałem je w księdze atramentem”. Bóg przekazał słowa Jeremiaszowi, a ten wypowiedział je. Baruch natomiast zapisał je. W ten oto sposób Biblia jest natchniona przez Boga!

Dr B. B. McKinney tak powiedział w jednej ze swych pieśni:

Wiem, że Biblia pochodzi od Boga,
   Stary i Nowy Testament;
Natchnione, święte, żywe Słowo.
   Wiem, że Biblia jest prawdą.
Wiem to, wiem to, wiem, że Biblia jest prawdą,
   Natchnioną przez Boga od początku do końca,
Wiem, że Biblia jest prawdą.
   („I Know the Bible is True” autor dr B. B. McKinney, 1886-1952).

II. Po drugie, dlaczego Biblia jest w takiej nienawiści.

Nie oszukujmy się. Tysiące ludzi dzisiaj nienawidzi Biblię tak samo, jak wielu nienawidziło jej przedtem. Dlaczego tak się dzieje? Spójrzmy na te dwa wersety jeszcze raz:

„Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu, i o Judzie, i o wszystkich narodach, od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego.” (Jeremiasz 36:2).

Zwróćmy uwagę na te kilka słów: „wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu, i o Judzie, i o wszystkich narodach...” To dlatego ludzie nienawidzą Biblię! Ona mówi o nich! Ludzie nienawidzą Biblię, gdyż mówi im, że są grzesznikami. Żadna inna księga nie potępia grzechu i nie porusza ludzkiego sumienia tak bardzo, jak czyni to Biblia.

Ateiści nienawidzą Biblię, gdyż nazywa ich głupcami - „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!” (Psalm 14:1).

Buddyści czczący bożków nienawidzą Biblię, gdyż mówi ona, że ludzie tak czyniący „stali się głupi” (Rzymian 1:22).

Ci, którzy opowiadają się za związkami ludzi tej samej płci nienawidzą Biblię, gdyż mówi ona: „Dlatego... wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów” (Rzymian 1:26, 28).

Zwolennicy aborcji nienawidzą Biblię, gdyż mówi ona: „Nie zabijaj.” (I Mojżeszowa 20:13).

Ewolucjoniści nienawidzą Biblię, gdyż mówi ona: „Bóg stworzył” (I Mojżeszowa 1:1; 1:24; 1:27, etc.).

Zbuntowani grzesznicy nienawidzą Biblię, gdyż ukazuje ona ich grzechy.

„A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.” (Ew. Jana 3:19-20).

III. Po trzecie, co zbuntowani grzesznicy robią z Biblią.

Zwój, na którym zapisane były Boże Słowa, wypowiedziane ustami Jeremiasza, odczytano niegodziwemu królowi Jojakimowi. Zobaczmy werset 22:

„A król mieszkał wtedy w pałacu zimowym, był bowiem miesiąc dziewiąty i ogień płonął przed nim na palenisku. Gdy tylko Jehudi przeczytał trzy czy cztery kolumny, król odciął je nożem pisarskim i wrzucał w ogień płonący na palenisku, aż cały zwój spłonął w ogniu paleniska. Ale nie przerazili się i nie rozdarli szat ani król, ani jego słudzy, którzy słyszeli wszystkie te słowa” (Jeremiasz 36:22-24).

Ten niegodziwy król palił Słowo Boże, kawałek po kawałku! Czy jest coś nowego pod słońcem? Z pewnością nie jest to fakt nienawiści grzeszników w stosunku do Biblii! Zawsze ją nienawidzili. W ogrodzie Eden szatan sprytnie zaszeptał do Ewy: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział?” (I Mojżeszowa 3:1). Potem szatan wprost zaprzeczył Bogu, mówiąc: „Na pewno nie umrzecie”, jeżeli okażecie nieposłuszeństwo Słowu Bożemu (I Mojżeszowa 3:4). Od tamtej pory szatan zwodzi bezbożnych grzeszników i umniejsza Biblię.

Ludzie mówią często, że odrzucają Biblię, gdyż są dobrze wykształceni lub myślą logicznie. Jednak oszukują sami siebie. Prawdziwym powodem odrzucania Biblii jest to, że są nieprzyjaciółmi Boga. Apostoł Paweł powiedział:

„Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może.” (Rzymian 8:7).

Cielesny, nienawrócony umysł tych, którzy nienawidzą Biblię, wiedzie do coraz większego buntu przeciwko Bożemu Słowu. Król Sedekiasz nie miał większego intelektu od Jeremiasza. Z pewnością nie był od niego bardziej wykształcony! Nie spalił Biblii z powodu swojego intelektu czy wykształcenia! Uczynił to, gdyż jego bezbożny, cielesny umysł był „wrogi Bogu”.

Słyszałem, że pijacy i narkomanii używają tych samych argumentów przeciwko Biblii, jakich używali niewierzący profesorowie w Baptystycznym Seminarium Teologicznym Golden Gate, w którym studiowałem w latach 70. Dlaczego ci tak zwani „wykształceni profesorowie” używali takich samych argumentów co narkomanii i zboczeńcy seksualni? Odpowiedź jest prosta. Byli nienawróceni. Byli tylko „cielesnymi” ludźmi, którzy nigdy nie doświadczyli nowonarodzenia! Biblia powiada:

„Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.” (1 Koryntian 2:14).

Dopóki grzesznik nie nawróci się, dopóty normalną rzeczą jest jego bunt przeciwko Biblii i atakowanie jej, tak jak robił to niegodziwy król, którzy w dniach Jeremiasza wrzucił Boże Słowo w ogień. Ci, którzy atakują Biblię i krytykują ją, są zawsze ludźmi nienawróconymi, pozostającymi pod pewną kontrolą szatana (Efezjan 2:2). Dr McKinney powiedział:

Choć wrogowie ostro zaprzeczają,
   Tej wieści starej, lecz zawsze aktualnej,
Ta prawda słodszą staje się, gdy dzielimy się nią.
   Wiem, że Biblia jest prawdą.
Wiem to, wiem to, wiem, że Biblia jest prawdą,
   Natchnioną przez Boga od początku do końca,
Wiem, że Biblia jest prawdą.

IV. Po czwarte, jak Bóg zachowuje Swoje Słowo.

Nikczemny król Jojakim wziął nóż i pociął karty Bożego Słowa. Następnie wrzucił je do ognia. „Ale nie przerazili się i nie rozdarli szat ani król, ani jego słudzy, którzy słyszeli wszystkie te słowa” (Jeremiasz 36:24). O bezbożnych powiedziane jest: „Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.” (Rzymian 3:18). Tylko Duch Boży może doprowadzić grzesznika do uświadomienia sobie jego grzechów oraz strachu. Ludzie nie odczują strachu przed nadchodzącym sądem, jeżeli Bóg nie otworzy ich ślepych serc!

Jedyna kopia księgi Jeremiasza została spalona – każde słowo z niej! Czy był to koniec tej części Biblii? Wcale nie! Przeczytajmy werset 27.

„A gdy król spalił zwój ze słowami, które spisał Baruch pod dyktando Jeremiasza, doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści: Weź sobie znowu inny zwój i napisz na nim wszystkie poprzednie słowa, które były na pierwszym zwoju, spalonym przez Jojakima, króla judzkiego!” (Jeremiasz 36:27-28).

A teraz werset 32:

„Wziął więc Jeremiasz inny zwój i dał go Baruchowi, synowi Neriasza, pisarzowi, a ten spisał na nim pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, którą spalił Jojakim, król judzki, w ogniu...” (Jeremiasz 36:32).

Biblia jest jedyną księgą, której nigdy nie można zniszczyć! Dlaczego? Ponieważ Biblia jest niezniszczalna. Apostoł Piotr powiedział: „Słowo Pana trwa na wieki.” (1 Piotra 1:25). A prorok Izajasz napisał: „Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.” (Izajasz 40:8). Psalmista podaje: „Panie, słowo twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa.” (Psalm 119:89). Dr John R. Rice powiedział, że ten werset (w Psalmie 119:89) „z pewnością uczy nas o wiecznym charakterze Pisma Świętego, ustanowionego i zachowanego w niebie” (John R. Rice, D.D., Our God-Breathed Book – the Bible, Sword of the Lord Publishers, wydanie z 1969 roku, str. 358).

Możemy być pewni, że ewangelia jest prawdziwa, gdyż Biblia tak mówi! A „Słowo Pana trwa na wieki.” (1 Piotra 1:25). Chrystus Jezus przyszedł z nieba, wziął na siebie nasze grzechy i umarł na krzyżu, płacąc cenę za nasze winy i grzechy. Chrystus „został pogrzebany, i dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 Koryntian 15:4). Odwróć się od swoich grzechów i zaufaj Chrystusowi. On wybawi cię od grzechów, piekła i grobu. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem dr Kreighton L. Chan: Psalm 119:9-18.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„I Know the Bible is True” (autor dr B. B. McKinney, 1886-1952).


SKRÓT KAZANIA

NIEZNISZCZALNA KSIĘGA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„W roku czwartym Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści: Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu, i o Judzie, i o wszystkich narodach, od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego. Może, gdy dom judzki usłyszy o wszystkim złu, które Ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej złej drogi i wtedy odpuszczę im winę i grzech.” (Jeremiasz 36:1-3).

I.   Po pierwsze, skąd pochodzi Biblia. Jeremiasz 36:1-2; 2 Tym. 3:15-16;
Ew. Mateusza 4:4; 2 Piotra 1:21; Ew. Mateusza 24:35; Ew. Jana 10:35;
Ew. Marka 8:38; Jeremiasz 30:2; 36:18.

II.  Po drugie, dlaczego Biblia jest w takiej nienawiści. Jeremiasz 36:2;
Psalm 14:1; Rzymian 1:22, 26, 28; I Mojżeszowa 20:13;
I Mojżeszowa 1:1, 24, 27; Ew. Jana 3:19-20.

III. Po trzecie, co zbuntowani grzesznicy robią z Biblią.
Jeremiasz 36:22-24; I Mojżeszowa 3:1, 4; Rzymian 8:7;
1 Koryntian 2:14; Efezjan 2:2.

IV. Po czwarte, jak Bóg zachowuje Swoje Słowo. Jeremiasz 36:24; Rzymian 3:18; Jeremiasz 36:27-28, 32; 1 Piotra 1:25; Izajasz 40:8; Psalm 119:89.