Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TETELESTAI!

(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 5-go sierpnia 2012 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 5, 2012

„Rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.”
(Ew. Jana 19:30).


Jezus został przybity do krzyża o godzinie dziewiątej. Ci, którzy patrzyli na Niego wołali, by schodząc z krzyża udowodnił, że jest Synem Bożym.

Tłum przechodzący obok wołał do Jezusa: „Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża.” (Ew. Mateusza 27:40).

A potem arcykapłani, uczeni w Piśmie, starsi ludu przechodząc obok krzyża mówili to samo:

„Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: Innych ratował, a siebie samego ratować nie może, jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego.” (Ew. Mateusza 27:41-42).

Żołnierze rzymscy, którzy wcześniej bili Jezusa, włożyli Mu koronę z cierni i wyrywali Jego brodę, również wołali, by zszedł z krzyża i uratował sam siebie:

„Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet, i mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.” (Ew. Łukasza 23:36-37).

Dwaj złoczyńcy, ukrzyżowani po obu stronach Jezusa, również wołali, aby zszedł z krzyża i udowodnił, że jest Synem Bożym.

„Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani.” (Ew. Mateusza 27:43-44).

Później tego samego dnia, drugi ze złoczyńców wołał do Jezusa: „Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.” (Ew. Łukasza 23:39).

Dlaczego wszyscy ci ludzie wołali: „zstąp z krzyża”? Dlaczego wszyscy robili to samo? Kapłani, uczeni w Piśmie, starsi, zebrany tłum, żołnierz rzymscy, a nawet ukrzyżowani złoczyńcy, wszyscy wołali to samo: „ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża” (Ew. Mateusza 27:40). Nie mam żadnych wątpliwości, że to szatan zainspirował ich wszystkich, by szydzili z Jezus i wzywali Go, by zszedł z krzyża. Wcześniej, przed ukrzyżowaniem, Piotr upomniał Jezusa i rzekł: „Nie przyjdzie to na ciebie.” (Ew. Mateusza 16:22). Jezus zwrócił się do niego i powiedział: „Idź precz ode mnie, szatanie!” (Ew. Mateusza 16:23). Diabeł przekonał Piotra, by poradził Jezusowi, aby nie szedł na krzyż. Wiemy, że szatan nie chciał, aby Jezus został ukrzyżowany. Szatan nienawidzi ukrzyżowania i krwi Chrystusa. Wie, że człowiek nie mógłby być zbawiony z grzechów, gdyby Chrystus nie umarł w miejsce grzeszników. Dlatego też wierzę, że to sam szatan zainspirował tych nikczemnych ludzi, aby szydzili z Jezusa, mówiąc: „ratuj siebie samego i zstąp z krzyża” (Ew. Marka 15:30).

Dzięki Bogu, że Jezus nie posłuchał ich! Mógł z łatwością zrobić to, co mówili. Mógł zejść z krzyża, ale gdyby tak uczynił, wówczas nikt nie zostałby zbawiony od kary za grzechy i od wiecznego potępienia w piekle!

Na wzgórze Golgoty, pewnego strasznego poranka,
   Szedł Chrystus, mój Zbawiciel, zmęczony i udręczony;
Czekając na śmierć krzyżową za grzeszników,
   By zbawić ich od wiecznego zgubienia.
Błogosławiony Odkupiciel! Cenny Odkupiciel!
   Wydaje mi się, że widzę Go na krzyżu Golgoty;
Zraniony i krwawiący, za grzeszników wstawiający się,
   Za nas - ślepych i obojętnych - za mnie On umarł!
(„Blessed Redeemer” autor Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

A teraz dochodzimy do końca ofiary Jezusa na krzyżu. Żołnierze podali mu ocet. Zapłacił już całą cenę za nasze grzechy, a teraz woła:

„Wykonało się!” (Ew. Jana 19:30).

Po czym skłania swą głowę i umiera.

Mateusz, Marek i Łukasz podają, że Jezus, zanim umarł, zawołał donośnym głosem. Nie podają jednak Jego słów. Tylko Jan pisze, że zawołał: „Wykonało się.” W greckim Nowym Testamencie brzmi to „Tetelestai”. Słowo to tłumaczone jest jako „Wykonało się.”

Wiele rzeczy wykonało się, gdy umarł Jezus. Wspomnę tylko o trzech z nich: 1. Skończyło się Jego cierpienie. 2. Skończył się Boży gniew z powodu naszych grzechów. 3. Dokonało się nasze zbawienie.

I. Po pierwsze, skończyło się cierpienie Jezusa.

On cierpiał całe swe życie. Gdy był jeszcze niemowlęciem, król Herod starał się Go zabić. Józef zabrał Marię i dzieciątko Jezus do Egiptu, uciekając przed śmiercią z ręki morderczego króla.

Przez całe życie nie rozumiano Go. Nawet Jego matka i bracia myśleli, „że odszedł od zmysłów”. Kiedy głosił Swe pierwsze kazanie, ludzie chcieli zrzucić Go ze skały, zabić Go. Kilkakrotnie czytamy, że uczeni w Piśmie i faryzeusze starali się Go zgładzić. Faryzeusze chcieli nawet Go ukamienować. Kiedy większość ludzi odeszła od Niego, Jezus zapytał uczniów: „Czy i wy chcecie odejść?” (Ew. Jana 6:67). Żył na ziemi w ubóstwie i niezrozumieniu. Chociaż uczynił tyle cudów i uzdrowił tak wielu chorych, mówiono o Nim, że był opętanym przez demona.

W Ogrodzie Getsemane, w nocy przed ukrzyżowaniem, gdy uczniowie zasnęli, On był sam. Tam w Getsemane modlił się, a „był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię” (Ew. Łukasza 22:44). Kiedy kilka minut później został pojmany, a „wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli” (Ew. Mateusza 26:56).

Żołnierze zaciągnęli Go przed rzymskiego namiestnika – Poncjusza Piłata, który nakazał ubiczować Go niemalże na śmierć. Szarpano Go za brodę, bito w twarz. Na głowę włożono koronę z cierni, raniącą Go. Jezus powiedział poprzez proroka Izajasza:

„Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.” (Izajasz 50:6).

Potem nałożono na Niego krzyż, by go zaniósł na miejsce egzekucji. Jego ręce i stopy przebito gwoździami i zawisł, obdarty z szat, na krzyżu. Treny 1:12 opisują straszliwy smutek i cierpienie, jakich doświadczył Jezus:

„Spójrzcie i patrzcie: Czy jest ból równy mojemu bólowi, który mnie zadano” (Treny 1:12).

Kiedy Jezus zawołał: „Wykonało się”, oznaczało to koniec cierpienia, jakiego doświadczał tu na ziemi. Oznaczało to, że Jego cierpienie na tym nieprzyjaznym świecie, wśród grzeszników, wykonało się. Nie dziwi zatem, że idąc na krzyż, odczuwał radość!

„Zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę” (Hebrajczyków 12:2a).

Poszedł na krzyż z radością, gdyż wiedział, że oznacza to koniec Jego cierpienia na ziemi i że już wkrótce wróci do nieba, by zasiąść po „prawicy tronu Bożego” (Hebrajczyków 12:2b). Nie dziwi zatem, że zawołał:

„Wykonało się.”

„Mąż boleści”, cóż za imię
   Dla Bożego Syna, który przyszedł
Zbawić potępionych grzeszników!
   Alleluja! Cóż za Zbawiciel!
(„Hallelujah, What a Saviour!” autor Philip P. Bliss, 1838-1876).

II. Po drugie, skończył się Boży gniew z powodu naszych grzechów.

Najstraszniejszą rzeczą związaną z ukrzyżowaniem było to, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy. Ten, „który nie znał grzechu” „za nas [stał się] grzechem” (2 Koryntian 5:21). Jezus nie tylko wziął karę za nasze grzechy, ale poniósł na Swoim świętym ciele nasze grzechy na krzyż. Apostoł Piotr powiedział:

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo”
       (1 Piotra 2:24).

To nie ból fizyczny był najgorszy w ukrzyżowaniu. Inni ludzie byli torturowani, paleni nas stosie, krzyżowani. Jednak Jezus cierpiał jak żaden inny człowiek.

Richard Wurmbrand w swojej książce Tortured for Christ [Torturowany dla Chrystusa], pisze o księdzu, który był torturowany w komunistycznym więzieniu i pod wpływem tortur załamał się. Ksiądz ten powiedział do Wurmbranda: „Wybacz mi bracie, cierpiałem więcej niż Chrystus.” Rozumiem, dlaczego ten biedny człowiek powiedział tak o swoim cierpieniu, ale nie miał racji. Nikt nie cierpiał tak jak Jezus, ponieważ na nikogo innego nie złożono grzechów całego świata. On wziął na siebie nasze grzechy oraz karę za nie.

Jezus poniósł na krzyż Boży gniew. Wiem, że bardzo trudno to zrozumieć, ale jest to prawdą. W Biblii czytamy:

„Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich”
      (Izajasz 53:6).

A potem:

„Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze...” (Izajasz 53:10).

Kiedy Jezus umarł na krzyżu, umarł razem z naszymi grzechami i Bożym gniewem z ich powodu. Nie dziwi, że Jezus zawołał:

„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Ew. Mateusza 27:46).

Bóg Ojciec odwrócił się od Swego jedynego Syna, gdy Jezus na krzyżu został uczyniony ofiarą za grzechy. Boży gniew został uśmierzony, gdy Jezus zawołał:

„Wykonało się.”

Kiedy zaufasz Jezusowi, nie spadnie na ciebie Boży gniew ani sąd. Dlaczego? Ponieważ Boży sąd za grzechy wymierzony został już Jezusowi, gdy umierał na krzyżu. Jeśli jednak odrzucisz Jezusa, będziesz musiał zapłacić za swe grzechy w piekle.

III. Po trzecie, dokonało się nasze zbawienie.

Niedawno przyszło do mnie trzech młodych ludzi poszukujących zbawienia. Wszyscy troje nienawidzili swych ojców, łamiąc w ten sposób piąte przykazanie (II Mojżeszowa 20:12). Powiedziałem im, że muszą zaufać Jezusowi, a ich grzechy zostaną obmyte Jego drogocenną krwią. Jeden z nich tak uczynił. Potem udał się do swego ojca i poprosił o przebaczenie. Jednak dwaj inni nie zaufali Jezusowi, a zamiast tego wrócili do domów i poprosili swych ojców, aby im wybaczyli. Co za wstyd! Nie zaufali Jezusowi, a zamiast tego zaufali swojemu dobremu uczynkowi, jakim było poproszenie ojca o wybaczenie. Jednak Biblia naucza:

„Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego…” (Tytus 3:5).

Nie jesteśmy zbawieni robiąc coś, nawet jeśli są to dobre rzeczy! Jesteśmy zbawieni wyłącznie poprzez miłosierdzie Chrystusa, z powodu Jego dzieła na krzyżu! Strażnik więzienny w Filipii zapytał: „co mam czynić, abym był zbawiony?” (Dzieje Ap. 16:30). Apostoł Paweł odpowiedział mu: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Ap. 16:31). Wszystko, co musisz uczynić, aby być zbawionym, to zaufać Jezusowi!

Jezus uczynił wszystko za ciebie na krzyżu. Kiedy powiedział: „Wykonało się”, oznaczało to, że wszystko zostało dokonane. Teraz nie musisz nic sam czynić, tylko Jemu zaufać. W chwili, gdy zaufasz Jezusowi, od razu zostaniesz przez Niego zbawiony, na zawsze, na całą wieczność!

James Hudson Taylor był założycielem China Inland Mission. Mając zaledwie piętnaście lat, jeszcze przed udaniem się do Chin, Hudson Taylor przeczytał małą broszurkę zatytułowaną: „Ukończone dzieło Chrystusa”. Czytając ją, zdał sobie sprawę, że wszystko, co potrzebuje do zbawienia, zostało już dokonane przez Jezusa na krzyżu! Hudson Taylor upadł na kolana i zaufał Jezusowi. Od razu został zbawiony i stał się później wielkim misjonarzem w Chinach. Proszę, abyś uczynił to samo co James Hudson Taylor. Upamiętaj się i zaufaj Jezusowi w prostym akcie wiary. On przebaczy twe grzechy i zbawi twą duszę, gdyż powiedział:

„Wykonało się” (Ew. Jana 19:30).

Wszystko, co potrzebne ci, abyś mógł zostać zbawiony, Jezus dokonał na krzyżu. Przyjdź do Niego, zaufaj Mu, a będziesz zbawiony jeszcze dziś rano!

Zaśpiewam teraz pieśń. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, jak możesz stać się chrześcijaninem, proszę wyjdź do tyłu w czasie pieśni, a dr Cagan zaprowadzi cię do ustronnego miejsca, gdzie będziesz mógł porozmawiać i pomodlić się. Wyjdź w czasie, gdy śpiewam.

Słyszę Twój zapraszający głos, którym wołasz do siebie mnie, Panie
   By oczyścić mnie Swą cenną krwią, wypływającą z Golgoty.
Przychodzę Panie mój! Przychodzę dziś do Ciebie!
   Obmyj mnie, oczyść Swoją krwią, co spływa z Golgoty.
(„I Am Coming, Lord” autor Lewis Hartsough, 1828-1919).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Ew. Marka 15:29-37.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Blessed Redeemer” (autor Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


SKRÓT KAZANIA

TETELESTAI!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.”
(Ew. Jana 19:30).

(Ew. Mateusza 27:40, 41-42; Ew. Łukasza 23:36-37;
Ew. Mateusza 27:43-44; Ew. Łukasza 23:39;
Ew. Mateusza 16:22, 23; Ew. Marka 15:30)

I.   Po pierwsze, skończyło się cierpienie Jezusa. Ew. Jana 6:67;
Ew. Łukasza 22:44; Ew. Mateusza 26:56; Izajasz 50:6;
Treny 1:12; Hebrajczyków 12:2.

II.  Po drugie, skończył się Boży gniew z powodu naszych grzechów.
2 Koryntian 15:21; 1 Piotra 2:24; Izajasz 53:6, 10;
Ew. Mateusza 27:46.

III. Po trzecie, dokonało się nasze zbawienie. II Mojżeszowa 20:12;
Tytus 3:5; Dzieje Ap. 16:30, 31.