Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SZATAŃSKIE NAUKI I NARZĘDZIA

DEMONIC DOCTRINES AND DEVICES

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 3-go czerwca 2012 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 3, 2012

„Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.” (Objawienie 12:12).


Wiem, że wydarzenie to nastąpi w przyszłości i że jest to proroctwo. Jednak wyraża ono prawdę starą jak świat. Najstarsze księgi w Biblii podają podobny opis. Księga Rodzaju została dana Mojżeszowi przez Ducha Bożego. Jednak przed nią została spisana Księga Joba. Ussher określa jej powstanie na rok 1520 p.n.e. W Księdze Joba szatan, pałający gniewem, zaczął w potworny sposób dręczyć patriarchę. W naszym tekście widzimy odwieczną prawdę. Odnosi się ona, jak nigdy przedtem, do ostatnich dni historii. Kiedy zbliżamy się do końca tego świata, diabeł staje się coraz bardziej wzburzony i zły. Zdaje sobie dobrze sprawę z tego proroctwa, którego zaślepieni grzechem ludzie nie dostrzegają: czas jego i rodzaju ludzkiego dobiega końca. Spurgeon powiedział: „Widoczne będzie, nawet w ostatnich godzinach historii, że wraz ze zbliżającym się końcem imperium diabła, będzie on stawał się coraz bardziej wściekły... a znakiem zbliżające się końca rządów szatana będzie jego ogromny gniew.” (C. H. Spurgeon, „Satan in a Rage,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1972 roku, tom XXV, str. 616). A zatem słowa apostoła Piotra odnoszą się do dzisiejszych czasów, tak jak nigdy dotąd:

„Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.” (1 Piotra 5:8).

Diabeł złości się coraz bardziej, gdy zbliża się koniec tego świata, „bo wie, iż czasu ma niewiele”. Jest pełen wściekłości, jak lew wypuszczony na ulice, szukając, kogo by rozszarpać i pochłonąć! „Zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.”

Gdybyśmy żyli w kraju muzułmańskim, moglibyśmy zostać wtrąceni do więzienia i torturowani przez wyznawców tej demonicznej religii. Jednak większość słuchających tego kazania żyje w krajach, które dawno temu zostały uzdrowione ewangelią Chrystusową od takich okrucieństw. Choć pewnie wasi świeccy nauczyciele zapewne by temu zaprzeczyli. Niegodziwi ludzie dobrowolnie stają się ignorantami, jeśli chodzi o uzdrowieńczy wpływ ewangelii na społeczeństwo, która sprawiła, że doświadczyliśmy większego rozwoju cywilizacji niż kraje muzułmańskie. (zobacz Under the Influence; How Christianity Transformed Civilization, autor Dr. Alvin J. Schmidt, Zondervan, 2001).

Szatan szaleje z gniewu, atakując naszą kulturę tak, że podstawy ewangelii, na których dotąd opierała się, niszczeją i załamują się pod jego atakami. Niegodziwi ludzie zajmujący najwyższe stanowiska w rządzie zdają się być pod wpływem diabła, burząc i niszcząc w naszym narodzie resztki tego, co pozostało z chrześcijańskiej moralności. Odczuwam, jak nigdy dotąd, że „ zstąpił... diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.”

W tym kazaniu zajmę się gniewem szatana widocznym (1) w demonicznych naukach (2) i jego narzędziach. Nie będę koncentrował się na islamie, buddyzmie czy hinduizmie, które bez wątpienia są demoniczne. W tym kazaniu zajmę się głównymi naukami i sztuczkami używanymi przez szatana w świecie zachodnim oraz wspomnę także, jak wygląda to w niektórych „odbijających się od dna” krajach trzeciego świata.

I. Po pierwsze, diabeł podsyła szatańskie nauki.

Apostoł Paweł ostrzegał nas o tym, pisząc słowa proroctwa:

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich” (1 Tymoteusza 4:1).

„Duch wyraźnie mówi” lub „jasno” (Strong). Duch Święty jasno i wyraźnie zapowiada, co stanie się „późniejszych czasach”, w przyszłości. Słowa te mają jeszcze większe zastosowanie w dniach ostatecznych, przed przyjściem Chrystusa, gdy dobiegną dni tego świata. „W późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary” - odnosi się to szczególnie do złych dni, gdy nastąpi odejście od „wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym” (List Judy 3). W „późniejszych czasach” będzie miało miejsce odstępstwo, które opisane jest w Biblii. Ludzie odwrócą się od zdrowej nauki nowotestamentowej, „przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich”. Oznacza to, że odwrócą się od wiary w Pismo Święte, ponieważ zaczną słuchać zwodniczych duchów i nauk demonicznych. W „późniejszych czasach” będą słuchać fałszywych nauk, pochodzących od demonów. W wyniku tego „odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (2 Tymoteusza 4:4).

Apostoł podaje dwa przykłady fałszywych nauk. Jednak zwrot „nauki szatańskie” odnosi się do każdego nauczania, które odchodzi od prawdy Nowego Testamentu. W dzisiejszych czasach szatan atakuje proste nauczanie Biblii „ze wszystkich sił”, jak wyraził to Marcin Luter (1483-1546), który powiedział:

Szatan ze wszystkich sił przeciwstawia się temu, by głoszone było Boże Święte Słowo... atakuje je poprzez fałszywie nauczających, fałszywe duchy i nauczycieli. A to czego nie może zniszczyć siłą, stara się powstrzymać podstępem i kłamstwami (What Luther Says, Concordia Publishing House, wydanie z 1994 roku, str. 395).

Wśród „nauk szatańskich” znajdują się i te herezje czasów ostatecznych:

1.  Racjonalizm – bezpośrednio atakuje słowa Biblii. Johann Semler (1725-1791) był ojcem krytyki biblijnej. Nauczał on, że w Biblii jest wiele fragmentów, które nie zostały natchnione przez Boga. Był on twórcą metody historyczno-krytycznej. Semler nauczał, że człowiek może decydować, którym fragmentom Biblii wierzy, a które odrzuca. Zaprzeczał on werbalnemu natchnieniu Biblii. W rezultacie jego metoda to liberalny pogląd na Pismo Święte, który obserwujemy dzisiaj. Liberalni teologowie nauczają, że nie możemy wierzyć wszystkiemu, czego naucza Biblia. Dokładnie to samo szatan powiedział do matki rodzaju ludzkiego w ogrodzie Eden: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział...?” (I Mojżeszowa 3:1). Możemy być pewni, że wszelkie ataki na Biblię jako na Boże Słowo mają demoniczne pochodzenie. W dwóch liberalnych seminariach teologicznych do których uczęszczałem, nieustannie stykałem się z powtarzającymi się demonicznymi atakami na Biblię. Robiłem świadomy wysiłek, aby odrzucać wszystko, czego nauczano mnie, a co nie pochodziło z Biblii. W ten sposób uchroniłem się przed atakami demonicznymi skierowanymi na Pismo Święte i do dzisiaj wierzę, że „Całe Pismo przez Boga jest natchnione” (2 Tymoteusza 3:16). Liberalne i krytyczne podejście do Biblii jest z pewnością „nauką szatańską”.
      Znałem kilku wielkich mężów, którzy znaleźli się pod ostrym obstrzałem, gdy stanęli w obronie Biblii przed atakami szatana. Chociaż nie znałem doktora J. Greshama Machena osobiście, to wiem, że z powodu tego, iż bronił Pisma Świętego, kościół prezbiteriański pozbawiony go urzędu. Moi przyjaciele - dr Harold Lindsell and dr Bill Powell zostali potraktowani w pożałowania godny sposób przez południowych baptystów i innych ludzi, gdyż stawali w obronie Pisma Świętego. Herman Otten, autor i pastor z Missouri, przez ponad pięćdziesiąt lat żył pod stałymi atakami ze strony świata demonów z powodu wiary w nieomylność Słowa Bożego. Tylko od Boga mogły pochodzić jego siły, by to wszystko znieść! Współcześni duchowni w swej ślepocie często uważają takich ludzi za „trochę dziwnych”. Ale to właśnie ci duchowni są „dziwni”. Nie rozumieją, że tamci ludzie doświadczali straszliwych ataków ze strony demonów z powodu tego, iż wierzyli w werbalne natchnienie Bożego Słowa. W tych złych czasach duchowni, którzy są przez szatana zaślepieni, niewiele dobrego mogą uczynić dla kogokolwiek. Racjonalizm biblijnego krytycyzmu to z pewnością „nauka szatańska”.
      Możesz zadać pytanie, jaki ma to wpływ na ciebie? Oto odpowiedź. Zaledwie dwieście lat temu przeciętny człowiek w świecie zachodnim wierzył, że Biblia jest Bożym Słowem. Tylko nieliczni „intelektualiści” tamtych czasów myśleli, że w Biblii są błędy. A dzisiaj ludzie uważają, że Biblia jest pełna błędów. W taki sposób diabeł pozbawia ludzi wiary w Boże Słowo. Kiedy wskazuję na to, czego naucza Biblia, to niemalże automatycznie zadajecie pytanie, czy jest to prawdą. Bardzo trudno jest dzisiaj przekonać niezbawioną osobę, aby uwierzyła Bożemu Słowu. Przeciętny człowiek jest dziś krytykiem Biblii podobnym do Semlera. Krytyka biblijna to nauka szatańska, która ograbiła naszą kulturę z wiary w Słowo Boże.

2.  Darwinizm atakuje bezpośrednio to, co Biblii podaje na temat początków człowieka. Charles Darwin (1809-1882) twierdził, że człowiek wywodzi się z niższych form życia. Jednak Biblia naucza, że człowiek został stworzony bezpośrednio przez Boga. W Biblii czytamy: „ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi” w specjalnym akcie stworzenia (I Mojżeszowa 2:7). Darwinizm odrzuca Biblię i twierdzi, że człowiek wywodzi się z „niższych” form życia. Darwinizm z pewnością jest „nauką szatańską”. Podważa on całemu nauczaniu Biblii dotyczącemu człowieka, grzechu i zbawienia. „Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego [Chrystusa] wielu dostąpi usprawiedliwienia.” (Rzymian 5:19). A skoro darwinizm atakuje wielkie prawdy Pisma, to z pewnością jest „nauką szatańską”.
      Zaledwie dwieście lat temu dosłownie każdy wierzył, że człowiek jest specjalnym Bożym stworzeniem, lecz dzisiaj przeciętny człowiek wierzy, że jesteśmy tylko zwierzętami. Wywarło to straszny wpływ na naszą kulturę. Jeżeli wierzysz, że jesteś tylko zwierzęciem, to wówczas przesłanie Biblii na temat zbawienia nie ma sensu. Darwinizm to nauka szatańska, poprzez którą diabeł zmienia rodzaj ludzki w stado zwierząt, nie mających wyższych celów życia, jak tylko jeść i uprawiać seks. Tylko Boża łaska może sprawić, że zgubieni mężczyźni i kobiety zobaczą, że są stworzeni przez Boga dla celów wyższych niż tylko „jedzenie, picie i bawienie się”.

3.  Decyzjonizm bezpośrednio uderza w doktrynę biblijną dotyczącą grzechu pierworodnego i wynikające z niej całkowite zepsucia. Charles G. Finney (1792-1875) spopularyzował ideę, że „Człowiek ma wolną wolę, a zatem ludzie mają zdolność i moc wykonywać wszystkie obowiązki” (Finney’s Lectures on Systematic Theology, Eerdmans, wydanie z 1969 roku, str. 325). Finney rozpowszechnił starą herezję Pelagiusza (354-418 n.e.), który zaprzeczał temu, by wola ludzka została zniszczona przez grzech pierworodny i nauczał, że ludzka natura jest wolna, mogąc zbawić sama siebie bez łaski Bożej. Ale Biblia naucza: „Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście” (Efezjan 2:4-5). „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Efezjan 2:8-9). Skoro „decyzjonizm” Finneya wyraźnie zaprzecza nauczaniu tych wersetów Biblii, to zdecydowanie jest to „nauka szatańska”. Jej rezultatem było to, że dzisiaj wielu pastorów uznaje „podjęcie decyzji” jako prawdziwe nawrócenie, nie zadając przy tym żadnych pytań. Ewangelista, którzy przeciwstawił się Finneyowi - dr Asahel Nettleton tak powiedział na temat „decyzjonizmu”: „[W służbie Finneya] nic nie mówiono na temat niebezpieczeństwa fałszywego nawrócenia. Wydaje się, że nigdy nawet nie potraktowano go jako mogącego być wynikiem szatańskiego wpływu... Ważną częścią obowiązków zwiastującego jest rozróżnianie między prawdziwym a fałszywym nawróceniem” (Bennet Tyler i Andrew Bonar, The Life and Labours of Asahel Nettleton, Banner of Truth, 1975, str. 367-368). Miliony zostały sprowadzone na manowce fałszywych nawróceń „nauką szatańską” Finneya.
      Rezultaty „decyzjonizmu” są druzgocące. Dzisiaj przeciętny człowiek myśli, że jest chrześcijaninem, ponieważ wierzy umysłem, wypowiedział słowa modlitwy albo podniósł rękę w czasie nabożeństwa w kościele. Gdybyś zapytał naszego baptystycznego przodka - Johna Bunyana (1628-1688), czy te ludzkie działania czynią z człowieka chrześcijanina, to odpowiedziałby: „Chyba żartujesz” lub coś w tym rodzaju.


Jestem przekonany, że te trzy nauki powstałe w czasie dwóch ostatnich wieków, są częścią walki szatana przeciwko Bogu w „późniejszych czasach”. Racjonalizm dotyczy Biblii, darwinizm – stworzenia człowieka, a decyzjonizm – zbawienia poprzez ludzkie uczynki. Wszystkie można zakwalifikować jako nauki demoniczne. Mój chiński pastor dr Timothy Lin często powiadał: „Są to trzy ostrza diabelskich wideł”- krytyka biblijna, ewolucja i decyzjonizm.

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich” (1 Tymoteusza 4:1).

„Zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.” (Objawienie 12:12).

II. Po drugie, diabeł używa tych nauk, jak „narzędzi”, by nas zniszczyć.

Apostoł Paweł powiedział o szatanie, że „jego zamysły bowiem są nam dobrze znane” (2 Koryntian 2:11). Jezus nauczał, że szatan stosuje swoje „sposoby”, aby zniszczyć nas grzechem i doprowadzić do piekła. Chrystus tak powiedział do faryzeuszy:

„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku ...” (Ew. Jana 8:44).

Szatan nie był w stanie zaatakować samego Boga, a zatem skierował swój gniew w kierunku Bożego stworzenia – człowieka. „Od początku” jego celem jest zabijać i niszczyć wszystkich, których tylko mu się uda. Apostoł Piotr tak napisał: „Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.” (1 Piotra 5:8). Pragnienie szatana, aby zniszczyć rodzaj ludzki, staje się jeszcze mocniejsze, gdy zbliża się koniec tego świata.

„Zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.” (Objawienie 12:12).

„Narzędzia” jakie używa diabeł, aby zniszczyć ludzi, mają swoje korzenie w „naukach szatańskich”. Te, które wspomniałem wcześniej, to jedne z największych sztuczek diabła, używane przez niego, aby zniszczyć cię i posłać do piekła.

1.  Diabeł chce, abyś tak jak Semler był racjonalistą. Chce, byś wątpił w „Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:15). Szatan nie chce, abyś wierzył Biblii. Nie chce, abyś wierzył w to, że Bóg cię kocha, ani w to, „że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tymoteusza 1:15). On nie chce, abyś ufał Jezusowi, Bożemu Synowi. Nie chce, abyś został zbawiony.

2.  Diabeł chce, abyś był darwinistą. On nie che, abyś wierzył, że masz grzeszną naturę, ponieważ pochodzisz od Adama. Nie chce, abyś wierzył, że „Bóg... daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzymian 5:8).

3.  Diabeł chce, abyś był „decyzjonistą”, wierzącym tak jak Finney w to, że możesz sam siebie zbawić „wykonując wszystkie obowiązki”. Brudna, szatańska, pelagiańska herezja! Gardzę tymi naukami szatańskimi! Diabeł nie chce, abyście wierzyli, że „łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Efezjan 2:8-9). Szatan nienawidzi zbawienia z łaski, bez uczynków i „podejmowania decyzji”.


Biblia mówi:

„Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (List Jakuba 4:7).

Przeciwstaw się kłamstwom diabła i zaufaj Jezusowi. On cię kocha. On umarł na krzyżu jako przebłaganie za twe grzechy. On żyje w niebie:

„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.” (Hebrajczyków 7:25).

Jezus jest w stanie zbawić cię „na zawsze”. On może wybawić cię z grzechów i piekła na wieki. „Tylko Jemu zaufaj, Tylko Jemu zaufaj, Tylko Jemu teraz zaufaj. On zbawi cię, On teraz zbawi cię” - tak czytamy w starym hymnie. Jezus wybawi cię z „z sideł diabła” (2 Tymoteusza 2:26). Zaufaj Jezusowi a On przebaczy ci twe grzechy i uwolni z niewoli szatana i demonów!

Zły duch wypędził go z dala od domu i przyjaciół,
   Wśród grobów wiódł nędzny żywot;
Mocą złego opętany, zadawał sobie rany,
   Aż do przyjścia Jezusa, który uwolnił go.
Jezus niszczy moce kusiciela;
   Jezus osusza wszystkie łzy.
Zabiera smutek, a życie napełnia chwałą,
   Wszystko zmienione jest, gdy wkracza w życie Jezus.

Ludzie odkrywają, że Zbawiciel pomaga im,
   Przezwyciężać ich pasje, pożądanie, grzech;
Ich serca były złamane, pełne smutku i samotności,
   Dopóki nie przyszedł Jezus, który uwolnił ich.
Jezus niszczy moce kusiciela;
   Jezus osusza wszystkie łzy.
Zabiera smutek, a życie napełnia chwałą,
   Wszystko zmienione jest, gdy wkracza w życie Jezus.
(„Then Jesus Came” autor Homer Rodeheaver, 1880-1955;
     zmienione przez pastora).

Jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony, to musisz zaufać Jezusowi. Proszę przejdź do pokoju z tyłu, gdzie dr Cagan zaprowadzi cię do cichego miejsca, gdzie będziesz mógł się modlić i porozmawiać (ludzie wychodzą).

A teraz mówię do was, którzy jesteście zbawieni. Otwórzcie proszę List do Efezjan 6:11-12.

„Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.” (Efezjan 6:11-12).

Nasza walka toczy się z szatanem i demonami. Dr McGee powiedział: „Myślę, że kościół w większości przestał dostrzegać duchową walkę” (Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, tom V, str. 280; odnośnie Efezjan 6:12). Musimy na nowo skupić się na naszym wrogu i walczyć z nim w mocy Ducha Bożego!

Jak toczona jest walka przeciwko mocom szatana? W modlitwie! Przeczytajmy werset 18:

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6:18).

Dr Timothy Lin, który przez długi czas był moim chińskim pastorem, powiedział:

Im bliżej jest to drugiego przyjścia naszego Pana, tym zwiększ się presja szatana, abyśmy nie modlili się (The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church, 1992, str. 96).

Aby wygrać walkę z siłami szatana, musimy modlić się każdego dnia. A zatem nie opuszczajmy spotkań modlitewnych w zborze. Zjednoczenie w modlitwie to potężna broń w naszej walce z diabłem! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: 1 Piotra 5:6-9.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Then Jesus Came” (autor Homer Rodeheaver, 1880-1955).


SKRÓT KAZANIA

SZATAŃSKIE NAUKI I NARZĘDZIA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.” (Objawienie 12:12).

(1 Piotra 5:8)

I.  Po pierwsze, diabeł podsyła szatańskie nauki. 1 Tymoteusza 4:1;
List Judy 3, 2 Tymoteusza 4:4; I Mojżeszowa 3:1; 2 Tymoteusza 3:16;
I Mojżeszowa 2:7; Rzymian 5:19; Efezjan 2:4-5, 8-9.

II. Po drugie, diabeł używa tych nauk, jak „narzędzi”, by nas zniszczyć.
2 Koryntian 2:11; Ew. Jana 8:44; 1 Piotra 5:8; 2 Tymoteusza 3:15;
1 Tymoteusza 1:15; Rzymian 5:8; Efezjan 2:8-9; List Jakuba 4:7;
Hebrajczyków 7:25; 2 Tymoteusza 2:26; Efezjan 6:11-12, 18.