Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
OCZYSZCZENIE NAAMANA

THE CLEANSING OF NAAMAN

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 4-go marca 2012 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 4, 2012

„Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty” (2 Królewska 5:10).


Naaman był przywódcą armii króla Syrii. Był potężnym człowiekiem i walecznym żołnierzem. Ze względu na zwycięstwa odnoszone w bitwach król darzył go szacunkiem. Ale był on trędowaty. Trąd niszczył jego ciało i zabijał go.

Żona Naamana miała żydowską służącą, która została wzięta do niewoli w ziemi izraelskiej. Powiedziała ona do żony Naamana, że w Izraelu jest prorok, który mógłby uzdrowić Naamana z trądu. Kiedy król Syrii usłyszał o tym, wysłał list do króla Izraela, pisząc, że wysyła do niego Naamana, aby mógł zostać uleczony. To bardzo zmartwiło króla izraelskiego, który rozdarł swe szaty i powiedział: „Czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu?... zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną.” (2 Królewska 5:7). Kiedy prorok Elizeusz usłyszał o tym, powiedział królowi, by przysłał do niego Naamana: „Niech... dowie się, że jest prorok w Izraelu ” (2 Królewska 5:8).

Naaman przybył do domu Elizeusza wraz z końmi i powozami. Jednak prorok nie wyszedł do niego, aby z nim porozmawiać. Zamiast tego wysłał do Naamana posłańca, mówiąc: „Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty.” (2 Królewska 5:10).

Naaman bardzo się rozgniewał i odszedł. Powiedział: „Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd.” Powiedział też, że dwie rzeki w jego kraju „są lepsze od wszystkich wód izraelskich... Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem.”

Wówczas słudzy Naamana rzekli do niego: „Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty!” Wtedy Naaman poszedł i zanurzył się siedmiokrotnie w rzece Jordan, tak jak nakazał mu prorok, „a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia.”

Naaman powrócił do proroka Elizeusza i powiedział: „Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu.”

Wiele wspaniałych kazań zostało wygłoszonych na temat tego fragmentu. Z pewnością mieli rację kaznodzieje mówiący, że uzdrowienie z trądu Naamana jest obrazem uzdrowienia z grzechów przez krew Jezusa! Jeśli nie jesteś zbawiony, to modlę się, abyś dziś wieczorem przyszedł do Jezusa i został oczyszczony w Jego cennej krwi ze wszystkich twych grzechów! Zwróćmy uwagę na trzy rzeczy dotyczące uzdrowienia Naamana, które mogą pomóc tobie, abyś i tym został oczyszczony.

I. Po pierwsze, był on trędowaty.

„Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu
       (2 Królewska 5:1).

Dr McGee powiedział: „Trąd w Piśmie Świętym był rodzajem grzechu. Jedną z przyczyn było to, że ludzkimi sposobami nie można go było wyleczyć... Naaman miał wiele zalet, ale był grzesznikiem. Próbował ukrywać swój trąd, ale nie mógł wyleczyć się z niego... Tylko Chrystus może to uczynić.” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru Biblia, Thomas Nelson Publishers, 1982, tom II, str. 311; odnośnie 2 Królewskiej 5:1).

Trąd ukazuje całkowite zepsucie człowieka. Kiedy Adam zbuntował się przeciwko Bogu, to ściągnął trąd grzechu na każdego członka rasy ludzkiej. Apostoł Paweł powiedział:

„Przeto jak przez jednego człowieka [Adama] grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła...” (Rzymian 5:12).

Dlatego też Biblia mówi nam, że jako niezbawieni „umarliśmy przez upadki” (Efezjan 2:5). Król Dawid powiedział:

„Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja” (Psalm 51:7).

Dr Watts ujął to w hymnie:

Panie, ja nikczemny, w grzechu poczęty,
   Urodzony nieczysty i skalany;
Wywodzący się od człowieka, którego wina
   Całą mą rasę skalała i splamiła.

Oto przed Twym obliczem padam,
   Jedyną ucieczką dla mnie jest Twa łaska;
Nic zewnętrznego nie może oczyścić mnie;
   Trąd w głębi mnie tkwi.
(Dr Isaac Watts, 1674-1748).

Ach, ten hymn ukazuje nam obraz naszego stanu, jeśli jesteśmy niezbawieni! W grzechu poczęci! Narodzeni nieczyści i skalani! Nic zewnętrznego, żadne decyzje czy modlitwy, nie mogą nas oczyścić! Trąd w głębi nas tkwi! Jakże chciałbym, aby w naszych kościołach śpiewano znowu ten hymn Izaaka Wattsa! On opisuje ciebie! „Trąd w głębi mnie tkwi”. Jeremiasz dobrze to wyraził:

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” (Jeremiasz 17:9).

Znany ewangelista z czasów pierwszego wielkiego przebudzenia - George Whitefield, często mówił, że ludzie nie będą zbawieni, dopóki nie uświadomią sobie całkowitego zepsucia swych grzesznych serc. Tysiące ludzi zostawało zbawionych, gdy zdali sobie sprawę, że ich serca były splamione nieuleczalnym trądem grzechu. „Trąd w głębi mnie tkwi.”

Czy nie jest to prawdą, jeśli chodzi o ciebie? Jezus powiedział:

Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota” (Ew. Marka 7:21-22).

Czyż nie jest to obraz twojego serca, pełnego złych myśli? W jaki sposób to niegodziwe serce może zostać uzdrowione z grzechu? W jaki sposób trąd grzechu, który tkwi w tobie, może zostać oczyszczony? Naaman, tak jak i ty, „był trędowaty”. W jaki sposób został oczyszczony i uzdrowiony? To prowadzi nas do drugiego punktu kazania.

II. Po drugie, podany był sposób jego oczyszczenia.

„Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty” (2 Królewska 5:10).

Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie. To wszystko! Tylko to miał zrobić! Naaman oczekiwał jakiś drastycznych metod leczenia. Powiedział: „Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego...” (2 Królewska 5:11). „Myślałem”! Ach, jakże boję się, że jesteś w tym samym stanie jak i on! „Myślałem”. Myślisz, że wiesz, czego potrzebujesz, aby być zbawionym. „Myślałem”. Porzuć swe myśli! Wyrzuć je z umysłu, a zrób to, co nakazuje ci Bóg! D. L. Moody powiedział:

Naaman miał dwie choroby: dumę i trąd. Z tej pierwszej choroby potrzebował takiego samego uzdrowienia jak z tej drugiej. Naaman musiał zejść ze swego piedestału dumy i obmyć się tak, jak mu to nakazano (D. L. Moody, Notes From My Bible, str. 58).

Także i ty musisz to zrobić, jeśli chcesz mieć nadzieję na zbawienie. Odłóż na bok wszystko, o czym myślisz. Odłóż swą dumę i własne myśli o tym, jak zostać zbawionym, a w zamian zostań obmyty w taki sposób, w jaki jest to pokazane. Tym sposobem jest przyjście do Jezusa! On powiedział: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” (Ew. Mateusza 11:28). Przyjdź do Jezusa. On oczyści cię z twych grzechów Swą własną krwią i da ci odpocznienie! „Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

III. Po trzecie, został przekonany do posłuszeństwa.

„Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: Ojcze! Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty!” (2 Królewska 5:13).

„Obmyj się, a będziesz czysty”. To mówię i tobie, byś tak dzisiaj zrobił! Obmyj się, a będziesz czysty!

Wody rzeki Jordan były obrazem krwi Jezusa. Usłyszałem dzisiaj o ludziach, którzy w czasie pobytu w Izraelu chrzczą się „ponownie” w rzece Jordan myśląc, że to im pomoże. Wydaje mi się to głupotą! Nawet gdy przyjmujesz chrzest po raz pierwszy, to i tak on ci nie pomoże! Chrzest jest tylko obrazem naszej śmierci i zmartwychwstania wraz z Chrystusem, gdy doświadczamy zbawienia. Pamiętaj, że oczyszczenie Naamana wydarzyło się czasach starotestamentowych. Dzisiaj zostajemy oczyszczeni poprzez wiarę w Jezus:

„Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę...” (Rzymian 3:25).

Musisz mieć wiarę w krew Jezusa! W Biblii czytamy:

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Z wszelkiego grzechu! Z wszelkiego grzechu – czy to z grzechu w sercu czy też tych popełnionych – one wszystkie muszą zostać oczyszczone przez krew Jezusa. Tylko Jego krew - Jezusa Chrystusa, Syna Bożego to czyni! W starym hymnie czytamy:

Cóż z mych grzechów obmyje mnie?
   Nic tylko krew Jezusa.
Cóż mi życie nowe da?
   Nic tylko krew Jezusa.
Ach! Jakże cenny strumień ten,
   Co oczyszcza z grzechów mnie;
Nic inne nie zda się.
   Nic tylko krew Jezusa
(„Nothing but the Blood” autor Robert Lowry, 1826-1899).

Wiem, że są dzisiaj ludzie, którzy umniejszają znaczenie krwi Zbawiciela. Niech Bóg okaże im miłosierdzie z powodu ich grzechu! Nie ma innej drogi, aby trędowaty mógł zostać uzdrowiony! „Nic inne nie zda się. Nic tylko krew Jezusa”. W niebie będziemy śpiewać:

„Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją” (Objawienie 1:5).

„Cóż z mych grzechów obmyje mnie? Nic tylko krew Jezusa”!

Jezus umarł okrutną śmiercią na krzyżu, płacąc karę za twe grzechy. Jezus – jedyny Boży Syn, przelał Swą cenną krew na krzyżu, aby oczyścić cię z wszystkich grzechów. On żyje dzisiaj i zasiada w niebie po prawicy Boga Ojca. Przyjdź do Jezusa teraz, a wszystkie twe grzechy zostaną oczyszczone, obmyte na wieki Jego cenną krwią! Prorok powiedział do Naamana: „Obmyj się, a będziesz czysty”. Mówię do ciebie dzisiaj: „Obmyj się w krwi Jezusa, a będziesz czysty”! Panie Griffith, proszę przyjdź tutaj i zaśpiewaj jeszcze raz pieśń „Yes, I know”.

Przyjdźcie grzesznicy, zgubieni, bez nadziei,
   Jezusa krew wolnymi uczyni was.
On najgorszych nawet zbawia,
   On zbawił grzesznika takiego jak ja.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
(„Yes, I Know!” autor Anna W. Waterman, 1920).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: 2 Królewska 5:1-15.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Yes, I Know!” (autor Anna W. Waterman, 1920).


SKRÓT KAZANIA

OCZYSZCZENIE NAAMANA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty” (2 Królewska 5:10).

(2 Królewska 5:7, 8)

I.   Po pierwsze, był on trędowaty. 2 Królewska 5:1; Rzymian 5:12;
Efezjan 2:5; Psalm 51:5; Jeremiasza 17:9; Ew. Marka 7:21-22.

II.  Po drugie, podany był sposób jego oczyszczenia. 2 Królewska 5:11;
Ew. Mateusza 11:28; 1 List Jana 1:7.

III. Po trzecie, został przekonany do posłuszeństwa. 2 Królewska 5:13;
Rzymian 3:25; 1 List Jana 1:7; Objawienie 1:5.