Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PROROCKI OBRAZ NAWRÓCENIA

A PROPHETIC PICTURE OF CONVERSIONS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 13-go listopada 2011 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 13, 2011

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zachariasz 12:10).


W 1864 roku Spurgeon wygłosił dwa prorocze kazania dotyczące przyszłych nawróceń wśród narodu żydowskiego. W pierwszym z nich, zatytułowanym „Odnowa i nawrócenia wśród Żydów”, powiedział: „Nastąpi polityczna odnowa wśród Żydów... Dziesięć plemion Izraela odzyska swe ziemie” (C. H. Spurgeon, 16 czerwca1864 roku).

Osiemdziesiąt cztery lata później, w 1948 roku Izrael stał się państwem. Tysiące Żydów z całego świata zaczęło powracać do Izraela, do danej im przez Boga ziemi, dokładnie tak jak przewidział to Spurgeon w swym kazaniu opartym o Ezechiela 37:1-10.

Również w 1864 roku, trzy dni wcześniej, Spurgeon wygłosił inne kazanie zatytułowane: „Zraniony, dotyka serca”, oparte na Księdze Zachariasza 12:10. Jest to także nasz tekst dziś rano. W swym kazaniu Spurgeon trafnie powiedział, że: „To proroctwo najpierw odnosi się do narodu żydowskiego... Jesteśmy o tym przekonani, gdyż sam Bóg powiedział, iż Żydzi odzyskają ziemię”. Spurgeon stwierdził również, że naród żydowski w przyszłości nawróci się do Jezusa.

Dalej, opierając się na tekście z Zachariasza 12:10 zwiastował, iż jest to proroctwo odnoszące się nie tylko do przyszłego nawracania się Izraela, ale jest ono także obrazem indywidualnych nawróceń.

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zachariasz 12:10).

W oparciu o ten tekst poruszę dzisiaj trzy rzeczy.

I. Po pierwsze, nawrócenie dzieje się wyłącznie poprzez łaskę Bożą.

W naszym dzisiejszym tekście Bóg powiedział: „Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski...” (Zachariasz 12:10a). W Nowym Testamencie jest napisane: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar” (Efezjan 2:8). Co oznacza słowo „łaska”? W języku hebrajskim słowo z Zachariasza 12:10 tłumaczone jako „łaska” oznacza „życzliwość, przychylność” (Strong). Z kolei greckie słowo tłumaczone „łaska” w Liście do Efezjan 2:8 znaczy „życzliwość, przebaczenie, ratunek” (Strong). Zarówno hebrajskie jak i greckie wyrażenia pokazują, że nawrócenie nie jest dziełem człowieka. Nawrócenie pochodzi wyłącznie od Boga, który w swej dobroci i mocy ratuje nas od grzechu i piekła. Nie jesteśmy zbawieni przez jakąkolwiek z rzeczy, które robimy, ale dzięki temu, co On robi w nas i dla nas. „Cudowna Boża łaska” - zaśpiewajmy tę pieśń!

Cudowna Boża łaska ta
   Zbawiła z grzechów mnie
Zgubionym, grzesznym byłem ja
   Lecz teraz cieszę się
(„Cudowna Boża łaska” autor John Newton, 1725-1807).

Łaska ukazuje dobroć Boga, który ratuje przeznaczonych do zbawienia. Chociaż we fragmencie z Listu Tytusa nie ma słowa „łaska”, to jednak te trzy wersety doskonale opisują nasz grzech i Bożą łaskę:

„Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego...” (Tytus 3:3-5).

Tak jak stanie się to kiedyś w Izraelu, tak dzieje się w życiu każdego Żyda i poganina, który nawraca się. Każdy człowiek, który nawraca się, robi to tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej! Jesteśmy monergistami, co oznacza, że wierzymy, iż jesteśmy zbawieni wyłącznie dzięki Bożej łasce. „Decyzjonaliści” zaś są synergistami. Wierzą oni, że człowiek współpracuje z Bogiem w zbawieniu. Kościół Rzymskokatolicki i inne podobne kościoły uczące decyzjonalizmu są synergistyczne. My odrzucamy to i wierzymy, że człowiek jest zbawiony wyłącznie dzięki łasce Bożej.

Pomyśl, jak łaska Boża działa w twoim życiu. Dlaczego przyszedłeś tutaj dziś rano? Dlatego, że Bóg w Swej dobroci przyprowadził cię. Jeżeli twoi rodzice są wierzący i przychodzą tutaj do zboru, to łaska Boża daje ci możliwość słuchania zwiastowanej ewangelii w każdą niedzielę. Nie lekceważ łaski Bożej. Jesteś tutaj, gdyż Bóg okazuje ci dobroć i sprawi, iż dana jest ci sposobność słuchania Dobrej Nowiny!

Jeśli ktoś zaprosił cię, byś przyszedł tutaj dziś rano, to też było to wyrazem Bożej łaski i dobroci. Wielu innych ludzi zostało zaproszonych, lecz nie przyszli. Dlaczego ty przeszedłeś? Nie dlatego, że jesteś od nich lepszy. Wcale nie! Stało się tak, gdyż Boża dobroć i łaska przyciągnęły cię tutaj. Jakże modlimy się, aby Jego łaska doprowadziła cię do nawrócenia i zbawienia! A wtedy będziesz mógł śpiewać prosto z serca tę wspaniałą pieść „Cudowna Boża łaska”. Zaśpiewajmy ją jeszcze raz!

Cudowna Boża łaska ta
   Zbawiła z grzechów mnie
Zgubionym, grzesznym byłem ja
   Lecz teraz cieszę się.

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski” (Zachariasz 12:10a).

II. Po drugie, nawrócenie zwykle związane jest ze smutkiem.

Tekst podaje:

„i będą go opłakiwać...” (Zachariasz 12:10).

Niektórzy ludzie z kręgów reformowanych nie zgadzają się z tym, iż grzesznik jest w jakikolwiek sposób przygotowywany [do nawrócenia], gdyż chcą kłaść nacisk na suwerenność Bożą. Twierdzą, że Bóg może wybawić grzesznika od piekła w jakimkolwiek momencie, nawet zanim urodzi się on. Mają rację twierdząc, że Bóg jest wszechpotężny. Ale myślę, że mylą się mówiąc, iż Bóg nie przygotowuje większości ludzi do nawrócenia. Myślę, że nazwaliby mnie „zwolennikiem Bożego przygotowania”. Wierzę, że Bóg pracuje w nas, przygotowując do zbawienia. Jednym ze sposobów, w jaki to czyni jest pokazując nam, jak krótkie jest ludzkie życie. W czasach Jonathana Edwardsa (1703-1758) młodzi ludzie w jego kościele zostali poruszeni, a następnie doświadczyli przebudzenia, widząc śmierć pewnej młodej i dobrze im znanej osoby.

Innym sposobem, w jaki Bóg przygotowuje ludzi do zbawienia, jest pokazując im ich grzeszny stan oraz nadchodzący sąd. Niektórzy myślą, że ostrzeganie o piekle jest niewłaściwe. Mylą się jednak. Skoro piekło istnieje naprawdę, zatem musimy ostrzegać ludzi przed nim! Niewłaściwą i okrutną rzeczą jest pozwolić, by trafili do piekła, nie przestrzegając ich przed nim. Nie było osoby bardziej życzliwej od Jezusa. Ale i On również ostrzegał cały czas przed piekłem. Jezus powiedział: „Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?” (Ew. Mateusza 23:33) oraz „I odejdą [bezbożni] na kaźń wieczną” (Ew. Mateusza 25:46).

Jednak tym, czego Bóg używa najczęściej doprowadzając do nawrócenia się zgubionej duszy, jest pokazywanie nam naszych grzechów. Jezus powiedział, że Duch Boży „przekona świat o grzechu” (Ew. Jana 16:8). Kiedy David uświadomił sobie swój grzech, zawołał: „grzech mój zawsze jest przede mną” (Psalm 51:5). Nawrócenie ma miejsce wtedy, gdy Bóg wzbudza w tobie pragnienie Jezusa, przebaczenia grzechów i bycia oczyszczonym poprzez Jego krew przelaną na krzyżu. Nie przyjdziesz do Jezusa, dopóki nie odczujesz, jak bardzo Go potrzebujesz! Joseph Hart powiedział: „Wszystko czego On pragnie, to byś poczuł jak bardzo potrzebujesz Go.” Przekonanie o grzechu prowadzi do przyjścia do Chrystusa, by od Niego otrzymać przebaczenie i oczyszczenie. „Ta łaska wlała Boży strach” - zaśpiewajmy razem!

Ta łaska wlała Boży strach
   W kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach
   Żem na przepaści dnie.

III. Po trzecie, nawrócenie ma miejsce wtedy, gdy grzesznicy kierują wzrok na Jezusa.

Chrystus mówi: „Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli” (Zachariasz 12:10). W Księdze Izajasza 45:22 przedwcielony Chrystus powiedział:

„Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione” (Izajasz 45:22).

Prawie każdy patrzy na siebie – na swoje uczucia i myśli. Dopiero łaska Boża pozwala nam odwrócić się od nas samych i spojrzeć na Jezus, aby On mógł nas zbawić. Spurgeon nazwał to „pełnym wiary spojrzeniem na przebitego Syna Bożego”. „Zwróć się do Niego” oznacza to samo, co „przyjdź do Niego”, czy „uwierz w Niego”.

Proszę cię dziś rano, abyś przyszedł do Jezusa, uwierzył i spojrzał na Niego. Joseph Hart powiedział: „Tylko Jezus, tylko Jezus, grzesznikowi może pomóc.”

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zachariasz 12:10).

Niech Bóg Swoją łaską przyciągnie cię szybko do kościoła, byś mógł przychodzić tutaj w każdy niedzielny poranek i wieczór, po to, by uwielbiać Go, słuchać Słowa i mieć społeczność. Ktoś może powiedzieć: „Żaden zgubiony grzesznik nie przyjdzie do kościoła rano i wieczorem w niedziele”. Mylisz się. Wielu ludzi tak właśnie robi, dzięki Bożej łasce!

Wierzę, że łaska Boża jest tak potężna, że ci, których wybrał, nie są w stanie odrzucić ją i są przyciągani do kościoła, do samego Chrystusa, by doświadczyć prawdziwego nawrócenia. Proszę powstańmy i zaśpiewajmy hymn nr 7 na waszych kartkach „Come, Ye Sinners,” autorstwa Józefa Harta (1712-1768).

Przyjdźcie grzeszni, biedni, nędzni, słabi, zranieni, chorzy i cierpiący;
Jezus gotów jest was zbawić, pełen mocy jest, współczucia;
On jest w stanie,On jest w stanie, On to może, nie wątp dłużej!
On jest w stanie,On jest w stanie, On to może, nie wątp dłużej!

Przyjdźcie strudzeni i zmęczeni, zranieni i złamani;
Jeśli czekać będziesz, aż się lepszym staniesz, to nigdy do Niego nie przyjdziesz.
Do grzeszników Jezus przyszedł, nie do tych, co sprawiedliwymi czynią się!
Do grzeszników Jezus przyszedł, nie do tych, co sprawiedliwymi czynią się!

Zobacz jak w ogrodzie Getsemane Stwórca świata w agonii trwał;
Potem przybity do krzyża zanim umarł, wypowiedział słowa te:
„Wykonało się!” „Wykonało się!” „Grzeszniku, czyż nie wystarczy ci to?
„Wykonało się!” „Wykonało się!” „Grzeszniku, czyż nie wystarczy ci to?

Niech sumienie cię nie wstrzymuje, ani marzenia o staniu się lepszym;
Wszystko czego On pragnie, to byś poczuł jak bardzo potrzebujesz Go.
Jego Duch to w tobie sprawia, On zbawienie chce ci dać!
Jego Duch to w tobie sprawia, On zbawienie chce ci dać!

Bóg wcielony w postać ludzką, Swoją krwią obmywa nas;
Jemu ufaj, tylko Jemu, niech nic inne nie przeszkadza ci;
Tylko Jezus, tylko Jezus, grzesznikowi może pomóc.
Tylko Jezus, tylko Jezus, grzesznikowi może pomóc.
   (Wolny przekład „Come, Ye Sinners” autor Joseph Hart, 1712-1768).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Zachariasz 12:10-14.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Come, Ye Sinners” (autor Joseph Hart, 1712-1768).


SKRÓT KAZANIA

PROROCKI OBRAZ NAWRÓCENIA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zachariasz 12:10).

I.   Po pierwsze, nawrócenie dzieje się wyłącznie poprzez łaskę Bożą.
Zachariasz 12:10a; Efezjan 2:8; Tytus 3:3-5.

II.  Po drugie, nawrócenie zwykle związane jest ze smutkiem.
Zachariasz 12:10b; Ew. Mateusza 23:33; 25:46; Ew. Jana 16:8;
Psalm 51:3.

III. Po trzecie, nawrócenie ma miejsce wtedy, gdy grzesznicy kierują
wzrok na Jezusa. Zachariasz 12:10c; Izajasz 45:22.