Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WIEŻA BABEL

(KAZANIE NR 60 NA PODSTWIE 1 MOJŻESZOWEJ)

THE TOWER OF BABEL
(SERMON #60 ON THE BOOK OF GENESIS)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 28-go listopada 2010 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 28, 2010

„Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!” (1 Mojżeszowa 11:4).


Po wielkim potopie Bóg powiedział potomkom Noego: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię.” (1 Mojżeszowa 9:1). Bóg nakazał im zaludnić ziemię. Dr McGee tak to wyraził:

Bóg nakazał ludziom rozproszyć się i napełnić ziemię. Ale człowiek dał taką na to odpowiedź: „Nic nie zrobimy. Nie będziemy się rozpraszać w różne miejsca. Będziemy żyć razem. Nie będziemy się Ciebie słuchać.” Wieża Babel była skierowana przeciwko Bogu… Wieża ta obrazowała nastawienie ludzi względem Boga, pełne arogancji i buntu (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Biblia, Thomas Nelson Publishers, 1981, tom I, str. 53; odnośnie 1 Mojżeszowa 11:4).

Nimrod (1 Mojżeszowa 10:8-10) poprowadził ludzi, aby wybudowali wieżę tak wysoką, jaka tylko mogła się zmieścić w dolinie Tygrysu i Eufratu. W całym tym rejonie znajdują się ruiny podobnych budowli. Wszystkie posiadają płaskie powierzchnie prowadzące na górę. To tam zbierali się ludzie oddający cześć słońcu, księżycowi i gwiazdom. Platformy te podobne są do wież budowanych w późniejszym okresie przez Babilończyków, używanych jako miejsca kultu ich bożka Marduka. Wieże te przypominają także starożytne świątynie Majów w Ameryce Centralnej: wysokie budowle z rodzajem tarasów z przodu, na których to Majowie składali ofiary bożkom. Apostoł Paweł wspomina bałwochwalstwo dawnych ludzi w pierwszym rozdziale listu do Rzymian:

„Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.”
     (Rzymian 1:21-25).

Wieża Babel nie spełniła swego zadania. Ludzie chcieli, aby jej „szczyt sięgał aż do nieba”, lecz nie udało im się to. Pragnęli, by stała się centrum ich kultury i ustrzegła ich przed „rozproszeniem”, które nakazał im Bóg. Ale zamiast wypełnienia się ich marzeń, cały projekt zakończył się zamieszaniem. „Dlatego nazwano ją Babel” (1 Mojżeszowa 11:9). Słowo „Babel” oznacza „zamieszanie.” Była to prawdziwie „Wieża Zamieszania”, gdyż Bóg uznał za właściwe pomieszać język ludzi, tworząc bardzo wiele nowych języków. To stamtąd wywodzą się wszystkie języki na świecie, gdy Bóg wymieszał je i rozproszył ludzi.

Dzisiaj Bóg osądza ludzi, zsyłając zamieszanie. Spójrzmy na uniwersytety z ich dumnymi i pełnymi zamieszania profesorami, urągającymi Bogu. Spójrzmy na polityków oskarżających jedni drugich, atakujących się nawzajem, pokazujących na siebie palcami, a żaden z nich niezdolny jest do znalezienia rozwiązania kryzysów finansowych, żyjąc w stanie całkowitego zamieszania. Spójrzmy na młodych ludzi, bez pracy, pełnych zamieszania, bez nadziei na przyszłość.

„Nie mający nadziei i bez Boga na świecie „ (Efezjan 2:12).

Spójrzmy na nasze domy pełne zamieszania, rozpadające się. Spójrzmy na nasz naród, walący się i rozpadający na naszych oczach! Spójrzmy na zamieszanie w świecie, o którym czytamy codziennie w gazetach!

Rodzaj ludzki jest dzisiaj w stanie strasznego zamieszania, którego nie potrafią wytłumaczyć ani psycholodzy, ani socjolodzy. Tylko Biblia podaje jego powody. Korzeniem ludzkiego zamieszania jest pycha i bunt przeciwko Bogu.

„Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!” (1 Mojżeszowa 11:4).

Czyż nie jest to wyraz pychy, arogancji i buntu przeciwko Bogu, który nas stworzył? Nic nie zmieniło się w naturze ludzkiej. Problemem człowieka jest duma i bunt przeciwko Bogu. To też było powodem upadku Szatana:

„A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże... Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.” (Izajasz 14:13-14).

Pycha Szatana była pierwszym grzechem we wszechświecie. Bóg strącił go z nieba w atmosferę otaczającą Ziemię. To duma i bunt stały się przyczyną jego upadku.

I to także było grzechem Adama:

„Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami” (Rzymian 5:19).

Z powodu nieposłuszeństwa Adama względem Boga w pysze i buncie, cały rodzaj ludzki stał się grzeszny. Od chwili, gdy Adam zgrzeszył, wszyscy dziedziczymy grzeszną naturę. Nic nie zmieniło się w naturze człowieka od jego upadku. Pycha i bunt rodzaju ludzkiego pozostają ciągle takie same. Zauważmy, jak elementy te złączyły się w wezwaniu, by zbudować Wieżę Babel. Wierzę, że to Nimrod, inicjator Wieży Babel, poprowadził tę pieśń:

„Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!” (1 Mojżeszowa 11:4).

Słowa te powtarzano bez końca, tysiące ludzi wykrzykiwało je razem. Ale zauważmy, że nikt nie sprzeciwił się temu buntowi. Wszyscy dołączyli do tłumu, wołając:

„Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!” (1 Mojżeszowa 11:4).

Nikt nie zaprotestował. Wszyscy razem włączyli się w śpiew i bunt przeciwko Bogu!

Pokazuje nam to zjednoczenie rodzaju ludzkiego w grzechu:

„Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga” (Rzymian 3:10-11).

W skrócie kazania na temat Wieży Babel dr Martyn Lloyd-Jones powiedział:

Największym problemem człowieka jest pycha. To ona [była] powodem upadku. [Ludzie cały czas] pozostają tacy sami. Człowiek grzeszny zawsze wierzy, że może być równy Bogu i może Boga zastąpić. Wierzy także, że osiągnie bezpieczeństwo, szczęście i poczucie bezpieczeństwa własnymi wysiłkami. To zawsze prowadza do katastrofy i zamieszania. Tragiczna głupota [spoczywająca na człowieku], nieuświadamiającym sobie wielkości Boga, ani nie pojmującym siebie, nie rozumiejącym, że Bóg [ofiarowuje nam zbawienie] przez Chrystusa. Jedyna droga do nieba prowadzi przez Chrystusa (Martyn Lloyd-Jones, M.D. Cytowane przez Iaina H. Murraya w Lloyd-Jones: Messenger of Grace, The Banner of Truth Trust, 2008, str. 89).

Fiodor Dostojewski, wielki rosyjski pisarz, miał rację mówiąc: „Wszyscy twórcy systemów społecznych od czasów najdalszych, aż do obecnych... byli marzycielami, opowiadaczami bajek, głupcami, którzy zaprzeczali sobie i nic nie wiedzieli... na temat tego dziwnego zwierzęcia nazywanego „człowiekiem”. (Dr Lloyd-Jones, cytowane przez Iaina H. Murraya, jw.). Wszyscy twórcy systemów społecznych od Nimroda po Marksa, Lenina, Mao Tse Tunga, Baracka Obamę byli: „byli marzycielami, opowiadaczami bajek, głupcami, którzy zaprzeczali sobie i nic nie wiedzieli... na temat tego dziwnego zwierzęcia nazywanego „człowiekiem” (Murray, jw.). Wszyscy twórcy systemów społecznych nie byli w stanie zrozumieć, że to upadek zrujnował rodzaj ludzki. Człowiek nie będzie zbawiony przez „nowy” system społeczny. Człowiek może być zbawiony jedynie przez Jezusa Chrystusa.

Jedyną drogą do zbawienia jest Chrystus, wieczny Syn Boży, ponieważ:

„Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”
       (1 Tymoteusza 1:15).

Niektórzy z tych, którzy odrzucili Pismo, z dumą i pełni buntu mówią: „Gdyby Bóg działał „fair”, to zbawiłby wszystkich ludzi”. Koncept bycia „fair” jest czymś nowym. Ale Biblia nie mówi na jego temat, tylko na temat „sprawiedliwości”. Skoro wszyscy ludzie są pyszni i zbuntowani przeciwko Bogu, to słuszną rzeczą dla Boga byłoby potępienie całego rodzaju ludzkiego, wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli, skazując ich na wieczny ogień piekielny. Byłoby to całkowicie sprawiedliwe. Może się wydawać nie „fair” dla ślepych umysłów współczesnych liberałów, narkomanów i libertarian, ale jest absolutnie słuszne w Bożych oczach , by każdy niepoprawny grzesznik trafił do Jeziora Ognia. Biblia uczy nas, że wszyscy ludzie są prawdziwie niepoprawnymi grzesznikami.

To dlatego prawdziwe przebudzenie zaczyna się od uświadomienia sobie w sercu, że nie zasługujemy na miłosierdzie i przyznanie, że zasłużyliśmy na gniew Boży. Tylko złamany przez Ducha Bożego człowiek gotowy jest na prawdziwe nawrócenie. Dzieje się to, gdy człowiek odczuwa, że „grzech mój zawsze jest przede mną” (Psalm 51:3). To wtedy staje się w Bożych oczach kandydatem do prawdziwego nawrócenia. Parafrazując doktora J. Gresham Machena: „Ewangelia będzie się nam wydawała próżną historią, aż nie odczujemy potępienia przez grzech, zarówno pierworodny, jak i te popełniane. Dopiero gdy duch człowieka jest powalony ciężarem grzechów, dopiero wtedy, a nie wcześniej, poddaje się Bogu, by On przyciągnął Go do Jezusa.”

Dopóki jesteś zadowolony z siebie, dopóty nie zostaniesz przyciągnięty przez Ducha Bożego do Zbawiciela i nie unikniesz wiecznego potępienia! Myśl często o swym grzechu, myśl o piekle. To przygotuje cię na zbawienie w Chrystusie Jezusie. Wszystkie inne metody nie zdadzą egzaminu. Wszystkie wysiłki, by samemu się zmienić zawiodą. Wszystkie próby, aby zbawić się poprzez naukę i studiowanie Biblii nie powiodą się, tak samo jak i wysiłki, by „samemu osiągnąć poczucie bezpieczeństwa, szczęście i bezpieczeństwo. To zawsze prowadzi do porażki i zamieszania” (Lloyd-Jones, jw.). I tak, jak stało się z Wieżą Babel, tak też stanie się z tobą. Zamieszanie! Zamieszanie! Życie w zamieszaniu i wieczność w zamieszaniu, ogniu i siarce czeka tych, którzy trwają w pysze i buncie przeciwko Bogu! Klęska i zamieszanie będą ci towarzyszyć, chyba że Duch Boży doprowadzi cię do przekonania o grzechu i wzbudzi w tobie potrzebę Jezusa, Syna Bożego!

Jezus umarł na krzyżu płacąc za twe grzechy. On cierpiał zamiast ciebie. Powstał z martwych, wstąpił na niebiosa, aby dać ci nowe życie. Jego drogocenna krew obmyła twe serce na zawsze! Ale nigdy nie odczujesz potrzeby Jezusa, jeśli nie odczujesz też ciężaru grzechu i wstydu z powodu swej pychy i buntu przeciwko Bogu. Dopiero wtedy będziesz w stanie wypowiedzieć w swym sercu te słowa:

Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje,
Doświadcz mnie i poznaj myśli moje!
Serce me znaj, wypróbuj mnie i poznaj myśli me.
I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady,
A prowadź mnie drogą odwieczną!
   („Search Me, O God,” na podstawie psalmu 139:23-24).

Powstańmy i zaśpiewajmy pieśń nr 8 na waszych kartkach: „Badaj mnie Boże” (na podstawie psalmu 139:23-24).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Dr Kreightona L. Chan: 1 Mojżeszowa 11:1-9.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Search Me, O God” (na podstawie Psalmu 139:23-24).