Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SAM CHRYSTUS JEZUS

JESUS CHRIST HIMSELF

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele Calvary Road Baptist Church, Monrovia, California
w czwartkowy wieczór 5-go sierpnia 2010

„Sam Chrystus Jezus” (Efezjan 2:20).


Kazanie to jest o Jezusie Chrystusie. Nie ma nikogo wspanialszego w wierze chrześcijańskiej od osoby samego Jezusa Chrystusa. Nigdy nie było ani też nie będzie nikogo takiego jak Jezus Chrystus. Jest On wyjątkowy w całej historii ludzkości. Jezus Chrystus jest Bogiem-człowiekiem. Jezus Chrystus przyszedł z nieba i zamieszkał wśród ludzi. Jezus Chrystus cierpiał, krwawił i umarł za nasze grzechy. Jezus Chrystus powstał w fizyczny sposób z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Jezus Chrystus powrócił na niebiosa, gdzie zasiada po prawicy Boga, aby wstawiać się za nami w modlitwie. I to sam Jezus Chrystus przyjdzie znów, aby ustanowić Swe tysiącletnie królestwo na ziemi. To on - Jezus Chrystus ! Powstańmy i zaśpiewajmy tę pieśń:

Tylko Jezus, zobacz sam,
   Tylko Jezus zbawia nas
Niechaj pieśń ta zawsze brzmi
   Tylko Jezus Pan!
(wolny przekład „Jezus Only, Let Me See”
     autor Dr Oswald J. Smith, 1889-1986).

Możecie usiąść.

Temat Jezusa Chrystusa jest tak głęboki, tak ogromy i tak ważny, że w żaden sposób nie można go wyczerpać w jednym kazaniu. Dzisiaj możemy tylko poruszyć kilka aspektów dotyczących Jezusa Chrystusa.

I. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest pogardzany i odrzucany przez rodzaj ludzki.

Prorok Izajasz jasno to wyraził w słowach:

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego”
       (Izajasz 53:3).

Dr Torrey powiedział: „Klęska wiary w Jezusa Chrystusa nie jest nieszczęściem. Jest to grzech i to grzech straszliwy, przerażający, potępiający.” (R. A. Torrey, D.D, How to Work for Chrystus, Fleming H. Revell Company, str. 431). Prorok Izajasz opisał grzech pogardzania i odrzucania Chrystusa, wewnętrzne zepsucie, które sprawia, że chowasz się przed Chrystusem. Największym dowodem, że jesteś całkowicie zepsuty jest to, że tak niewiele myślisz o Jezusie Chrystusie. Największym dowodem, że zasłużyłeś na wieczne potępienie w jeziorze ognia jest to, że celowo i notorycznie ukrywasz swą twarz przed Nim.

W stanie uśpienia pogardzasz Jezusem Chrystusem. W stanie całkowitego zepsucia nie darzysz Go szacunkiem. I dopóki twe sumienie nie zostanie dotknięte, dopóty nie poczujesz horroru swych grzechów i strachu przed wieczną karą i będziesz pogardzał i odrzucał Jezusa Chrystusa.

Widzimy to nieustannie w naszym kościele. Kiedy przychodzisz po kazaniu do sali spotkań, zaczynasz mówić nam o wielu rzeczach. Rozmawiasz o wersetach z Biblii. Mówisz o tym, że „uświadomiłeś” sobie to, czy tamto. Dzielisz się tym, co poczułeś lub zrobiłeś. I kończysz słowami: „I wtedy przyszedłem do Jezusa.” Wówczas prosimy cię, abyś powiedział coś więcej. „Powiedz coś więcej o przyjściu do Jezusa”. Wtedy zaczynasz się jąkać. Nie masz nic do powiedzenia o osobie Jezusa Chrystusa!

Spurgeon powiedział: „Ludzie mają tę nieszczęsną tendencję, aby z ewangelii wyłączać Chrystusa” (C. H. Spurgeon, Around the Wicket Gate, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1992 r. str. 24).

Sama znajomość planu zbawienia nie zbawi cię! Studiowanie Biblii nie zbawi cię! Słuchanie wielu kazań nie zbawi cię! Nawet uczucie żalu za grzechy nie zbawi cię! Nic ci nie pomoże dopóki nie przestaniesz pogardzać i odrzucać Jezusa, aż nie zostaniesz poruszony, by przestać ukrywać się przed Nim i nie zostaniesz do Niego przyciągnięty! Powstańmy i zaśpiewajmy razem:

Tylko Jezus, zobacz sam,
   Tylko Jezus zbawia nas
Niechaj pieśń ta zawsze brzmi
   Tylko Jezus Pan!

Możecie usiąść.

II. Po drugie, sam Jezus Chrystus jest centralnym tematem całej Biblii.

Czyż jest rzeczą nierozsądną powiedzieć, że Jezus Chrystus musi stać się centrum naszych myśli? Wprost przeciwnie! Jezus Chrystus stanowi główny temat całej Biblii, od I Mojżeszowej, aż do Objawieni! Kiedy Chrystus powstał z martwych, spotkał dwóch uczniów idących do Emaus. To, co do nich powiedział, odnosi się także do nas:

„A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.
       (Ew. Łukasza 24:25-27).

Poprzez pięć ksiąg Mojżeszowych i dalej przez całą Biblię Chrystus tłumaczył „co o nim było napisane we wszystkich Pismach.” Czyż można to wyrazić jaśniej! Głównym tematem całej Biblii jest sam Jezus Chrystus! A skoro jest on sednem Biblii, czyż nie jest rzeczą logiczną uczynić go naszą najważniejszą myślą i życiem? Zwracam się do ciebie dziś wieczorem, abyś przemyślał sobie głęboko, kim jest Jezus Chrystus dla ciebie! Zaśpiewajmy!

Tylko Jezus, zobacz sam,
   Tylko Jezus zbawia nas
Niechaj pieśń ta zawsze brzmi
   Tylko Jezus Pan!

III. Po trzecie, sam Jezus Chrystus jest sednem i centralnym elementem serca Ewangelii.

Prorok Izajasz ponownie mówił o Jezusie Chrystusie, który jest sednem ewangelii:

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich”
       (Izajasz 53:6).

„Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” Chrystusa umarł w nasze miejsce, zajął twoje miejsce, płacąc cenę i cierpiąc Boży gniew zamiast ciebie – to właśnie stanowi sedno ewangelii! Sam Jezus Chrystus przyjął na siebie twoje grzechy tam w ciemnościach Getsemani. To On - Jezus Chrystus tam w ogrodzie powiedział:

„Smętna jest dusza moja aż do śmierci” (Ew. Marka 14:34).

To o Jezusie Chrystusie jest mowa, którego:

„I w śmiertelnym boju... był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.” (Ew. Łukasza 22:44).

To Jezus Chrystus został zaaresztowany w Ogrodzie Getsemani. To Jezus Chrystus został zaciągnięty przed Sanhedryn, bity w twarz, wyśmiewany i upokarzany. Spluwano na Jego twarz! Wyrywano włosy z Jego brody Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus został zaprowadzony przed Poncjusza Piłata, doświadczył rzymskiego biczowania, ukoronowany koroną z cierni. Krew spływała na błogosławioną twarz Jezusa Chrystusa, pobitą tak, że nie można było Go rozpoznać.

„... tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich” (Izajasz 52:14).

„jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).

To Jezusa Chrystusa zabrano z pałacu Piłata, poniósł krzyż na miejsce swej egzekucji. To sam Jezus Chrystus został przybity do krzyża. To Jezus Chrystus, który cierpiał nie tylko ból z powodu gwoździ przebijających Jego ręce i stopy, ale cierpienie o wiele gorsze, gdy „Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izajasz 53:6). To Jezus Chrystus, który „grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo” (1 Piotra 2:24). Dr Watts powiedział:

Spójrz na Jego głowę, ręce i stopy,
   Cierpienie z miłością zmieszane są:
Czyż kiedykolwiek tak bardzo złączyły się,?
   Czyż ktokolwiek inny koronę z cierni miał?
(Wolny przekład „When I Survey the Wondrous Cross,”
     Autor Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Zaśpiewajmy to! Zaśpiewajmy jeszcze raz!

Tylko Jezus, zobacz sam,
   Tylko Jezus zbawia nas
Niechaj pieśń ta zawsze brzmi
   Tylko Jezus Pan!

Możecie usiąść.

IV. Po czwarte, sam Jezus Chrystus jest jedynym źródłem wiecznej radości.

Ciało Jezusa zostało ściągnięte z krzyża i pochowane w zamkniętym grobie. Ale trzeciego dnia powstał z martwych! Potem przyszedł do uczniów i powiedział im: „Pokój z wami” (Ew. Jana 20:19).

„A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.” (Ew. Jana 20:20).

„Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.” (Ew. Jana 20:20). To Jezus Chrystus napełnił ich radością z „ujrzenia Pana.” Nigdy nie doświadczysz głębszego pokoju, radości Pana, dopóki nie poznasz samego Jezusa Chrystusa!

Ach, muszę ci powiedzieć, że pamiętam dokładnie moment, gdy uwierzyłem w Jezusa Chrystusa! Co za święte doświadczenie! Moja dusza wpatrywała się w Jezusa wywyższonego i po prawicy Ojca! Pobiegłem do Niego! Albo raczej to On przyszedł do mnie. Zostałem oczyszczony z mych grzechów Jego cenną krwią! To Boży Syn sprawił, że stałem się żywy! Zaśpiewajmy ten refren:

Tylko Jezus, zobacz sam,
   Tylko Jezus zbawia nas
Niechaj pieśń ta zawsze brzmi
   Tylko Jezus Pan!

Możecie usiąść.

Ach, grzeszniku, nie czekaj już dłużej! Nie czekaj kolejnej godziny! Nie czekaj ani chwili! Przyjdź do Jezusa Chrystusa! Nie pozwól, by zabrakło Go w twoim świadectwie. Nie dopuść do tego, co Spurgeon określił, jako: „nieszczęsną tendencję, aby z ewangelii wyłączać Chrystusa”. Nie! Nie! Przyjdź teraz do Jezusa Chrystusa! Posłuchaj uważnie tych słów, które teraz zaśpiewam:

Tak jakim jest, nic nie mam nie
Prócz tego, że mnie głos Twój zwie
Że krew Twa lała się za mnie
Baranku Boży idę już.
    („Just As I Am” autor Charlotte Elliott, 1789-1871).

Zaśpiewajmy te słowa:

Tak jakim jest, Tyś łaskaw mi
Przebaczasz i obmywasz z win
Dla Twych obietnic wierzę civ Baranku Boży idę już.

Czy przyjdziesz dziś wieczorem do Jezusa Chrystusa? On przebaczy twe grzechy. On da ci pokój z Bogiem i życie wieczne. Czy przyjdziesz do Jezusa Chrystusa? Jakże modlę się, abyś to zrobił. W imieniu Jezusa Amen!

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Pastora: Izajasz 53:3-6.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaid'a Griffith'a:
„“Jezus, Only Jezus” (autor dr John R. Rice, 1895-1980)/
„Jezus Only, Let Me See” (autor dr Oswald J. Smith, 1889-1986).
 

SKRÓT KAZANIA

SAM CHRYSTUS JEZUS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Sam Chrystus Jezus” (Efezjan 2:20).

I.   Po pierwsze, Jezus Chrystus jest pogardzany i odrzucany przez
rodzaj ludzki. Izajasz 53:3.

II.  Po drugie, sam Jezus Chrystus jest centralnym tematem całej Biblii.
Ew. Łukasza 24:25-27.

III. Po trzecie, sam Jezus Chrystus jest sednem i centralnym elementem
serca Ewangelii. Izajasz 53:6; Ew. Marka 14:34; Ew. Łukasza 22:44;
Izajasz 52:14; 53:5; 1 Piotra 2:24.

IV. Po czwarte, sam Jezus Chrystus jest jedynym źródłem wiecznej radości.
Ew. Jana 20:19, 20.