Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DOKTRYNY O DEMONACH

Dr R. L. Hymers, Junior

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 4-go lipca 2010 roku.

„A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie” (1 Tymoteusza 4:1-2).


We wstępie do książki doktora Merrilla F. Ungera Biblical Demonology (Kregel Publications, wydanie z 1994 roku), dr Wilbur M. Smith napisał o Ojcach Kościoła oraz o tym, co pisali oni na temat demonów. Dr Smith tak pisze:

W pierwszych czterech wiekach istnienia Kościoła chrześcijańskiego, wielcy teologowie, spośród których sporo zgłębiało Słowo Boże, pisali wiele na temat mocy demonów.
       (Unger, jw. str. VII).

Dr Smith zacytował Justina Martyra (103-165), który kładł nacisk na to, że mitologia pogan miała swój początek w oszustwie demonicznym. Dr Smith cytował również Laktancjusza (240-320), który napisał, że:

Wynalazcy astrologii, wróżbici i przepowiadacze... oraz [zaangażowani] w sztuki magiczne i jakiekolwiek inne jeszcze praktyki, to były rzeczy, którym ludzie oddawali się jawnie lub w ukryciu… To oni właśnie uczyli, jak tworzyć wizerunki i posągi, a wszystko to po to, by odciągnąć umysł człowieka od uwielbienia prawdziwego Boga; to oni stawiali [wyobrażenia] martwych królów, które poświęcali, a ich imiona sami przybierali. (Unger, jw.)

Następnie dr Smith zacytował Augustyna (354-430), który „często kładł nacisk na straszliwą moc demonów zarówno we wcześniejszych czasach, jak i w dniach, które dopiero miały nadejść” (jw. str. VIII). Dr Smith cytował z The City of God (Miasto Boga), w której Augustyn zadaje pytanie:

Jaki może być to duch, który poprzez ukrytą inspirację pobudza ludzkie zepsucie i wiedzie człowieka do cudzołóstwa... jeśli nie ten sam, który znajduje przyjemność w ceremoniach religijnych, wyrażany w świątynnych wyobrażeniach szatana… i w sekrecie szepcący pewne religijne zwroty, aby oszukać tych niewielu, którzy są dobrzy i zawładnąć milionami, którzy są źli? [Augustyn dalej pisał, że chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą religią] ukazującą bogów innych narodów jako nieczyste demony, których pragnieniem jest bycie uważanym za bogów... i zazdroszczącym duszom ludzkim ich nawrócenia do jedynego prawdziwego Boga. (Unger, jw.)

Dalej w swoim wprowadzeniu do książki dr Ungera, dr Smith napisał, że demonologia jest zbagatelizowana, a nawet zapomniana w czasach współczesnych. „W XIX wieku wielu drwiło z tego tematu, jako z przesądu.” (jw.). Dr Smith wskazał, że jedynie dwie wojny światowe w XX wieku oraz rozrost się ateizmu i kultów sprawiły, że o demonologii zaczęto znowu dyskutować. (Unger, str. VIII-IX). Następnie napisał:

W takiej godzinie jak ta, filozofia nie pomoże nam zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w umysłach nieodrodzonej ludzkości; tak jak i ekonomia, socjologia czy psychologia nie powiedzą nam, co jeszcze ma się stać. [Musimy} zwrócić się w tej godzinie pogłębiającej się ciemności do światła wypływającego z Bożego Słowa (Unger, jw. str. X).

A to przyprowadza nas do naszego tekstu:

„A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie” (1 Tymoteusza 4:1-2).

Duch Święty „mówi wyraźnie”, objawiając to, co nie jest poznane ludzkim rozumowaniem. Duch Boży objawia, że „w czasach ostatecznych” nastąpi odejście, czy odstępstwo od wiary chrześcijańskiej. Potem podaje powody odstępstwa, gdyż ludzie „dają posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów”. Na początku tekstu napisane jest, że to wielkie odstępstwo będzie miało miejsce „w czasach ostatecznych”. Odnosi się to ogólnie do całego okresu chrześcijaństwa, ale jak podkreślają to inne fragmentu, a także i ten, widoczna będzie rosnąca tendencja do odstępstwa i nauk demonów, pogłębiająca się, gdy dobiegać będą do końca dni, osiągając swój szczyt w czasie Wielkiego Prześladowania, poprzedzającego powtórne przyjście Chrystusa.

Wierzę, że proroctwo to zaczęło wypełniać się w czasie tak zwanego „Oświecenia” w XVIII wieku, kiedy to ludzie zaczęli opierać się bardziej na ich własnym rozumowaniu, niż na Słowie Bożym. Doprowadziło to do załamania się teologii, a razem z C. G. Finney'em (1792-1875), którego poglądy ukształtowane zostały bardziej przez Oświecenie, niż Reformację, nadszedł „decyzjonalizm”, wypełniając kościoły milionami nienawróconych ludzi. Z szeregów tych nienawróconych ludzi, wyznających liberalne poglądy, zaprzeczając Pismu Świętemu, powstali:

„bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa” (List Judy 4).

W krótkim czasie przed Finney'em, Niemiec - Johann Semler (1725-1791) zaczął nauczać krytyki biblijnej. Niemiecki krytycyzm Biblii w połączeniu z „decyzjonalizmem” spowodował wielkie zamieszanie w kościołach. W czasach Finney'a i wkrótce potem powstały dziwne kulty i idee, takie jak: Campbellizm, Mormonizm, Adwentyści Dnia Siódmego, Świadkowie Jehowy i wiele jeszcze innych. Po tym, pod koniec XX wieku nastąpił okres, gdy zaczęły napływać wschodnie systemy religijne, a New Age stał się stałym elementem zachodniej cywilizacji. Wierzę, że daje nam to historyczny i eschatologiczny zasięg naszego tekstu:

„A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie”(1 Tymoteusza 4:1-2).

Teraz w drugiej połowie kazania chcę skoncentrować się na temacie demonizmu i oszustwa doktrynalnego, albo inaczej mówiąc na doktrynie o demonach. Dr Unger tak powiedział na temat naszego tekstu: „Duchy zwodnicze to demony oszustwa, które nieustannie, pilnie wypaczają prawdę i odwodzą... ludzi od prawdziwej doktryny” (Unger, jw. str. 166). Ponownie dr Unger powiedział:

Chociaż dokładna forma błędu założona przez „doktrynę o demonach” w tym szczególnym przypadku [1 Tymoteusza 4:3] wydaje się... ograniczona do jakiejś lokalnej herezji, która... zagrażała w tamtych czasach... czystości kościoła. A jednak nie powinniśmy zakładać, że oszustwo demoniczne ograniczało się do ascetyzmu, zabraniania zawierania małżeństw, czy też odrzucania pewnych rodzajów pokarmów. [Różne] formy i niemal niekończące się możliwości, które przyjmują „doktryny o demonach, ukazane są na przykładzie [wielu] perwersji czystego chrześcijaństwa...., a szczególnie wywołujących konsternację kultów i sekt [przypominających] wieżę Babel, nękających współczesne chrześcijaństwo. (Unger, jw. str. 168).

Apostoł Jana mówi nam, że demoniczną jest moc stojąca za fałszywymi doktrynami. Proszę otwórzcie na 1 Jana 4:1-3, i przeczytajmy razem głośno:

„Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie.”
       (1 Jana 4:1-3).

Nakazano nam, abyśmy „badali duchy”, stojące za fałszywymi prorokami. Potem pokazane jest, jak ma wyglądać taki test. Jeśli nauczanie zgodne jest z tym, że Jezus Chrystus „przyszedł w ciele”, to pochodzi ono od Boga. Dr Norman L. Geisler powiedział, że słowo „pochodzi” (eleluthota w grece) jest w „czasie dokonanym, oznaczającym, iż Jezus przyszedł w ciele i pozostał w ciele” (Norman L. Geisler, Ph.D., The Battle for the Resurrection, Wipf & Stock Publishers, wydanie z 1992 roku, str. 164). Jeśli jednak nauczanie mówi, że Jezus był duchem, albo teraz jest duchem (a nie wcielonym Chrystusem), to pochodzi ono od ducha demonicznego. Dr Unger powiedział:

Niezawodnym testem na rozróżnienie prawdy od fałszu jest podstawowa prawda o wcieleniu Jezusa Chrystusa… złe i zwodnicze duchy Szatana skrywają, wypaczają i zaprzeczają tej cudownej prawdzie, związanej z ukończonym dziełem odkupienia Chrystusa (Unger, jw. str. 172).

Dr Unger wymienia: „humanizm, mormonizm, ateizm, agnostycyzm, świadków Jehowy, jako będącymi w różnym stopniu demonicznym oszustwem.” (Unger, jw. str. 178). Unger wymienia także: „Unitarny modernizm i inne [wykazujące] zasadniczo demoniczny charakter” (Unger, jw. str. 178).

Modernizm (liberalizm), który przeniknął wielkie protestanckie i baptystyczne denominacje, wywodzi się z demonicznego odrzucenia 2 Tymoteusza 3:16. Jedną z „doktryn demonów” jest zaprzeczenie nieomylności Biblii i dodawanie innych „dodatków”, takich jak Koran, książek dotyczących krytycyzmu tekstualnego, księgi mormonów, literatury świadków Jehowy. Wierzę, że dwoma demonicznymi doktrynami, które uczyniły więcej zniszczeń w kościołach, niż cokolwiek innego były: (1) Wyższy Krytycyzm Biblii (zobacz: The Battle for the Bible autor Dr. Harold Lindsell, Zondervan, 1976) oraz (2) Decyzjonalizm, który zastąpił prawdziwe nawrócenie sztucznymi, ludzkimi działaniami. (zobacz: Today’s Apostasy autor R. L. Hymers, Jr i C. L. Cagan. Naciśnij tutaj, by przeczytać ją online w wersji angielskiej. Proszę otwórzcie na 2 Liście do Tymoteusza 3:16 i przeczytajmy ten werset głośno.

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tymoteusza 3:16).

Jako konsekwencje wielkie protestanckie i baptystyczne denominacje zaczęły zaprzeczać dosłownej inspiracji Biblii. „Rezultatem był osłabiony, tkwiący w świecie kościół, niezdolny do odrodzenia się, bezsilny by przyciągać, niezdolny odpowiedzieć na zbolałe wołanie grzesznej ludzkości za duchową rzeczywistością. Ofiara zwodniczych duchów. Tylko głębokie przebudzenie Ducha Bożego może zatrzymać kościół, by nie pogrążał się coraz głębiej w ten stan.... Nasz Pan ostrzegł wyznających w Laodycei, że wypluje ich ze swoich ust.” Objawienie 3:16 (Unger, jw. str. 179).

Widzieliśmy dwa sposoby, które Biblia podaje, aby rozróżniać doktryny demonów (1 Tymoteusza 4:1). Pierwszy test pokazany był w 1 Jana 4:1-3. Czy nauczane jest, że Jezus Chrystus był i jest wcielonym Bogiem, który „przyszedł w ciele” (w czasie dokonanym)? Drugi test widzimy w 2 Liście do Tymoteusza 3:16. Czy Pismo nauczane jest wiernie, bez dodawania jakichkolwiek innych rzeczy, które mogły by je przekręcić, czy korygowania?

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tymoteusza 3:16).

Dr Unger powiedział:

Pośród tego zatrważającego zamieszania współczesnych kultów… Biblia, Boże żywe słowo prawdy, jest jedyną ochroną dla chrześcijanina, przed zwiedzeniem doktrynalnym… Szatan i jego zastępy mogą pominąć ludzkie opinie i interpretacje, ale nie są w stanie przeniknąć przez nieprzebytą obronę Bożego świętego Słowa! (Unger, jw. str. 179-180).

D. J. Vernon McGee powiedział:

Jedyną drogą zbawienia jest śmierć Chrystus, i tą właśnie prawdą możemy sprawdzać doktrynę o demonach (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom V, str. 447; odnośnie 1 Tymoteusza 4:1).

Powtarzamy wielokrotnie, abyś czytał Biblię i słuchał zwiastowania Słowa Bożego. Powtarzamy, abyś przyszedł do Jezusa Chrystusa, który kiedyś był ukrzyżowany, ale teraz jest z martwych powstałym Zbawicielem. Posłuchaj Słowa Bożego. Przyjdź do Chrystusa. On zapłacił za ciebie na krzyżu. On żyje na wieki po prawicy Boga Ojca. Przyjdź do Chrystusa, a On wybawi cię od tego „przewrotnego pokolenia” (Dz. Apostolskie 2:40). Jezus powiedział:

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.”
       (Ew. Jana 8:12).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Sermon Manuscripts”.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Dr Kreightona L. Chan: 1 Tymoteusza 4:2-5.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaida
         Griffith'a: „I Know the Bible is True” (autor B. B. McKinney, 1886-1952).