Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DOWÓD SYNOSTWA JEZUSA!
THE PROOF OF CHRIST’S SONSHIP!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 16-go maja 2010 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 16, 2010

„Według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4)


Bardzo podziwiałem doktora Wilbura M. Smitha za jego wielką wiedzę na temat literatury chrześcijańskiej oraz jego integralność, decydując się odejść z Seminarium Fullera w 1963 roku, gdy szkoła ta odwróciła się od nieomylności Biblii w stronę liberalizmu. (zobacz Harold Lindsell, Ph.D., The Battle for the Bible, wydanie z 1978 roku, str. 110-112). Dr Smith zadał pewne wnikliwe pytanie dotyczące Rzymian 1:4: „Zastanawiam się, dlaczego wielcy kaznodzieje nigdy nie głoszą na ten temat, albo przynajmniej nigdy nie publikują niczego dotyczącego tego budującego wiarę fragmentu?” (Wilbur M. Smith, D.D., Therefore, Stand, Wydawnictwo Keats, wydanie z 1981 roku, str. 583). Myślę, że powód może być w fakcie, że w ciągu ostatnich 125 lat, a już zwłaszcza od chwili pojawienia się „decyzjonalizmu”, tak niewiele zwiastuje się na temat zmartwychwstania Chrystusa. Od czasu C. G. Finney'a kazania coraz bardziej poświęcone są człowiekowi i temu, co robi. Kaznodzieje pozwalają, aby rzeczy Boże usunięte zostały na dalszy plan, a to co ludzkie na pierwszy. Dlatego też ewangeliczny chrystianizm w większości stał się bardziej antropologiczny, niż teologiczny; psychologiczny bardziej niż chrystologiczny; skoncentrowany na człowieku, bardziej niż na Chrystusie.

W Dzieje Apostolskich, we wszystkich kazaniach za wyjątkiem jednego, zmartwychwstanie jest rzeczą centralną. Apostołowie nie mogli zwiastować, nie mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa! Stanowiło to sedno głoszonej przez nich ewangelii. Dzisiaj jednak, jeśli już wspomina się zmartwychwstanie Chrystusa, to tylko w niedzielę wielkanocną. I nawet wtedy rzadko porusza się aspekty doktrynalne.

W swojej książce Chrystusless Chrystusianity (Chrystianizm bez Chrystusa) dr Michael Horton wskazuje na fakt, że w wielu konserwatywnych kościołach kazania wielkanocne dotyczą często tego: „jak Jezus pokonał niepowodzenia. Pokazuje to, że dzisiaj ewangeliczni chrześcijanie, podobnie jak i [liberałowie] zamiast ewangelii mówią o popularnej psychologii, polityce albo moralizmie.” (Michael Horton, Ph.D., Chrystusless Chrystusianity: The Alternative Gospel of the American Church, Baker Books, 2008, str. 30). Dziwi mnie, że dr R. A. Torrey, którego bardzo podziwiam, w swej znanej książce How to Work for Christ (Fleming H. Revell, n.d.) nie zawarł nawet jednego kazania na temat zmartwychwstania. Dr Torrey napisał 156 stron skrótów kazań dla kaznodziei, ale nawet jedno z nich nie jest całkowicie poświęcone zmartwychwstaniu Jezusa! Dzisiaj sytuacja jest jeszcze gorsza!

Sprawdzając współczesne śpiewniki, znalazłem tylko około dziesięciu pieśni o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wszystkie, za wyjątkiem jednej, napisane zostały przed wiekiem XX: dwie w XVIII, trzy w XIX, jedna w XVI, jedna w XVII, jedna w XV i dwie w VIII wieku! Tak naprawdę jedynym hymnem mówiącym o zmartwychwstaniu, napisanym w XX wieku jest pieśń “Alive Again” skomponowana przez Paula Radera, ale o ile wiem, nie występuje ona w żadnym śpiewniku. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tym, by dostać słowa i nuty, może napisać pod ten adres: P.O. Box 15308, Los Angeles CA 90015, zaznaczając, że chodzi o hymn Paula Radera. Brak współczesnych hymnów mówiących o o zmartwychwstaniu, pokazuje nam ponownie, że ten jakże ważny temat przez długi czas, od czasów Finney'a, był lekceważony. A przecież Chrystus:

„Według ducha... został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4)

ale dziś prawie nikt nie głosi na ten temat i bardzo rzadko śpiewamy też o tym w pieśniach! Nie dziwi wcale, że zachodnie kościoły wysychają i odpadają. Bez wiary w zmartwychwstałego Chrystusa nie ma nadziei na przebudzenie, ani też żywego przesłania. Połowa ewangelii została zapomniana, wyeliminowana z naszego zwiastowania. Niech Bóg ma nas w swojej opiece!

Zauważyłem, że ludzie w krajach trzeciego świata bardziej są skłonni do podkreślania faktu zmartwychwstania Chrystus, niż my w Europie, czy Ameryce. Nie dziwi wcale, że chrystianizm rozwija się tam, a tutaj trwa w stagnacji.

Korespondowałem z młodym człowiekiem pochodzącym z jednego z krajów trzeciego świata. Napisał on: „w dzieciństwie doświadczałem wielkich tortur [zmierzających] do zmuszenia mnie do tego, bym wyrzekł się wiary w Chrystusa. Wołałem o pomoc, ale nikt nie stanął w mojej obronie. Widziałem też wielu ginących [chrześcijan]... W Indiach i Myanmar dzieci są prześladowane i umieszczanie w odosobnieniu, poddawane torturom prądem, aby zmusić ich do zaparcia się Jezusa.... Ja sam jestem jednym z nich, któremu udało się przeżyć.” Kiedy czytałem te słowa, płakałem. Gdzie w Ameryce, czy świecie zachodnim można znaleźć takich właśnie młodych ludzi? Ten młody człowiek powiedział, że i on, i inne dzieci spotkali zmartwychwstałego Chrystusa. Kiedy doświadczyli Chrystusa, to wiedzieli, że jest On Synem Bożym. A wtedy żadne tortury prądem, czy bicie nie mogły zmusić ich do zaparcia się Jezusa. Wiedzieli, że On żyje, że powstał z martwych! I to czyniło z nich prawdziwych chrześcijan. I to właśnie apostoł Paweł wyraził, pisząc o Chrystusie, który:

„Według ducha... został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4).

Greckie słowo „ustanowiony” oznacza: „wyszczególniony”, wyznaczony”(Strong nr 3724). Jezus był właśnie tak wyszczególniony, wyznaczony jako Boży Syn, poprzez swoje powstanie z martwych. Biblia Genewska z 1599 podaje: „pokazany i zamanifestowany” (odnośnie Rzymian 1:4). Chrystus został „pokazany i zamanifestowany jako Syn Boży, poprzez swoje zmartwychwstanie.

„Według ducha... został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4).

I. Po pierwsze, Jezus został ogłoszony Synem Bożym.

Nie stało się to głównie poprzez Jego nauczanie, chociaż oczywiście Jezus przekazywał wiele wspaniałych prawd, między innymi w Kazaniu na Górze. Samo jednak nauczanie nie było dowodem na to, że był Synem Bożym, tak jak i nie były cuda, czy nawet wzbudzenie z martwych trzech umarłych. W Starym Testamencie prorok Eliasz wzbudził z martwych chłopca, a przecież nie był Synem Bożym (I Królewska 17:17-24). Także i Elizeusz wzbudził z martwych dziecko (II Królewska 4:32-37), lecz i on nie był Synem Bożym. Mojżesz dokonał wielu cudów, między innymi rozdzielając Morze Czerwone, nie będąc Synem Bożym. Znakiem potwierdzającym to, że Jezus to Boży Syn było Jego własne zmartwychwstanie. Sam Pan Jezus powiedział, że zmartwychwstanie będzie znakiem danym temu złemu pokoleniu:

„A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce” (Ew. Mateusza 12:39-40).

Jezus został skazany na śmierć, dlatego że przyznał się przed arcykapłanem do tego, że jest Synem Bożym (Ew. Mateusza 26:63-66). Kiedy wisiał na krzyżu, najwyższy kapłan wyśmiewał się z niego, mówiąc:

„Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym” (Ew. Mateusza 27:43).

Bóg jednak dał dowód synostwa Jezusa, wzbudzając Go z martwych. Jezus:

„Według ducha... został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4).

Bóg ogłosił go Swoim Synem, wzbudzając Go z martwych trzeciego dnia!

II. Po drugie, dlaczego Jezus został ogłoszony Synem Bożym.

Dr Charles Hodge (1797-1878), będący profesorem Nowego Testamentu w Princeton Theological Seminary, powiedział:

Dowód synostwa Jezusa został ukazany w pełni dopiero wtedy, gdy powstał z martwych; tak samo i ważność tego wtedy dopiero dotarła do apostołów… To zmartwychwstanie było dowodem na to, że jest On Synem Bożym… W [wielu] fragmentach [Pisma] zmartwychwstanie Chrystusa ukazane jest jako wielki dowód na potwierdzenie prawdy tego wszystkiego, czego Chrystus nauczał i co twierdził… Chrystus otwarcie głosił, że jest Synem Bożym, a Jego powstanie z martwych był Bożą pieczęcią potwierdzającą tę deklarację. Gdyby pozostał w mocy śmierci, wówczas Bóg zaprzeczyłby temu, że ogłaszał się Jego Synem. Ponieważ jednak [Bóg] wzbudził Go z martwych, to też i w publiczny sposób oświadczył: Tyś jest moim Synem, dzisiaj ogłaszam, że nim jesteś. (Charles Hodge, Ph.D., A Commentary on Rzymian, The Banner of Truth Trust, wydanie z 1997 roku, str. 20-21; odnośnie Rzymian 1:4).

Dlatego też dowód potwierdzający to, że Chrystus był Bożym Synem został złożony poprzez Jego zmartwychwstanie, potwierdzając tym samym całe Jego nauczanie.

Dr Wilbur M. Smith powiedział, że zmartwychwstanie Chrystusa gwarantuje:

…prawdomówność, niezawodność wszystkiego, co wypowiedział Chrystus. [Powstanie] z grobu, [tak, jak to zapowiedział] i wypełnienie się tej przepowiedni, jest dla mnie potwierdzeniem, że wszystko, co powiedział nasz Pan, jest prawdą… Kiedy nasz Pan powiedział, że ktokolwiek uwierzy w Niego, będzie miał życie wieczne, a ktokolwiek nie uwierzy, będzie na wieki potępiony, to i te słowa są prawdą… Nie możemy przyjąć zmartwychwstania Chrystusa i w tym samym czasie wątpić w prawdomówność innych słów, które wyszły z Jego ust. (Smith, Therefore, Stand, jw. str. 418-419).

Jezus powiedział uczniom:

„A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie” (Ew. Łukasza 18:31-33).

To, co Jezus zapowiedział w Ew. Łukasza 18:31-33 wypełniło się dosłownie. Był wyszydzany, bity, opluwany, ubiczowany i ukrzyżowany. Jednak trzeciego dnia po zmartwychwstaniu powstał z martwych. Dokładne wypełnienie się przepowiedni Jezusa o tym, co się z Nim wydarzy, jest gwarancją jego prawdomówności, odnoszącą się do wszystkiego, co wypowiedział. On to:

„Według ducha... został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4).

Ponieważ powstał z martwych, tak jak to zapowiedział, możemy być pewni, że mówił też prawdę, wypowiadając te słowa:

„jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 18:3).

Słowa te powinniśmy potraktować niesłychanie poważnie, dlatego że wypowiedziane zostały przez zmartwychwstałego Syna Bożego. Czy nawróciłeś się już? Czy jesteś tego pewien? Syn Boży powiedział, że „nie wejdziesz do Królestwa Niebios” jeśli nie nawrócisz się. Bardzo poważnie powinieneś zastanowić się nad swoim nawróceniem! Powinieneś upewnić się ze wszystkich sił, czy naprawdę jesteś nawrócony!

Zmartwychwstały Syn Boży powiedział:

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14:6).

Jakże uważnie powinieneś słuchać słów Jezusa! Jakże powinieneś zapragnąć przyjść do Niego i być zbawionym! Jakże ważne jest, abyś usunął z umysłu wszystkie uprzedzenia, fałszywe religijne wyobrażenia i abyś na Nim tylko polegał. Jezus powiedział przecież: „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.

Syn Boży powiedział również:

„Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz”
     (Ew. Jana 6:37).

Jakże powinieneś „starać się wejść”! (Ew. Łukasza 13:24). Jakże uważne i przemyślane powinno być twe przyjście do Jezusa. Pamiętaj, co powiedział:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Ew. Mateusza 11:28).

Modlimy się, abyś usłuchał zmartwychwstałego Syna Bożego. Modlimy się, abyś przyszedł do Niego bezpośrednio, byś mógł być obmyty ze wszystkich grzechów w Jego krwi przelanej na krzyżu i zbawiony poprzez Jego zmartwychwstanie. Usłuchaj Go! Uwierz Mu! Przyjdź do Niego od razu i bądź zbawiony tak, jak On wzywa, gdyż On:

„Według ducha... został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4).


(KONIEC KAZANIA)

Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem: www.realconversion.com
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Dr Kreightona L. Chan:
                                                                                            Ew. Łukasza 18:31-34.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaida Griffith'a: “Lift Up, Lift Up Your Voices Now” (autor Jana M. Neale, 1818-1866)

.

SKRÓT KAZANIA

DOWÓD SYNOSTWA JEZUSA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4).

I. Po pierwsze, Jezus został ogłoszony Synem Bożym,
I Królewska 17:17-24; II Królewska 4:32-37;
Ew. Mateusza 12:39-40; 26:63-66; 27:43.

II. Po drugie, dlaczego Jezus został ogłoszony Synem Bożym,
Ew. Łukasza 18:31-33; Ew. Mateusza 18:3;
Ew. Jana 14:6; 6:37; Ew. Łukasza 13:24; Ew. Mateusza 11:28.