Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
UCIEKAJ ILE SIŁ! NIE OGLĄDAJ SIĘ ZA SIEBIE!

(WYGŁOSZONE W NIEDZIELĘ POŚWIĘCONĄ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO)
(ESCAPE FOR YOUR LIVES! LOOK NOT BEHIND YOU!)
(GIVEN ON SANCTITY OF HUMAN LIFE SUNDAY)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 17-go stycznia 2010 roku.


Dziś rano dzieliłem się na temat: „Krew za krew – Ameryka w rękach gniewnego Boga.” Zacytowałem dr Johna Gilla, który powiedział:

Przelewanie niewinnej krwi hańbi naród i jego mieszkańców, czyni ich winnymi i podlegającymi karze (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, wydanie wznowione z 1989 roku, tom I, str. 870; odnośnie IV Mojżeszowej 35:33).

Zacytowałem prezydenta Reagana, który powiedział:

Nie przetrwamy jako wolny naród w czasie, gdy niektórzy decydują o innych, uznając ich za nienadających się do życia, których istnienie powinno zostać przerwane przez aborcję… (President Ronald Reagan, Abortion and the Conscience of the Nation, Thomas Nelson Publishers, 1984, strona 38).

Aborcja jest grzechem narodowym Ameryki. 51 milionów naszych dzieci zostało zamordowanych w łonie, sprowadzając gniew Boży na naród. Odwołuję się teraz do proroczych słów Leonarda Ravenhilla, który powiedział:

Nigdy dotąd nasz naród nie był tak upokorzony w oczach świata... Największym zagrożeniem Ameryki w dzisiejszych czasach nie jest komunizm, arabscy [terroryści] ani też poważny kryzys ekologiczny. Największą groźbą dla Ameryki jest sam BÓG. (Leonard Ravenhill, America is Too Young to Die, Bethany Fellowship, 1979, str. 50, 52).

Dziś rano powiedziałem: Sąd już się rozpoczął nad Ameryką... na naszych oczach nasz kraj popada w ruinę. Już wkrótce nie będzie gdzie się schować przed straszliwym gniewem Bożym, gdyż „ziemia pełna jest krwawych wyroków, a miasto pełne jest gwałtu.” (Ezechiel 7:23).

Billy Graham otrzymując Złoty Medal Uznania od prezydenta i Kongresu USA powiedział:

Jesteśmy społeczeństwem stojącym na granicy samozniszczenia. Nasza kultura nękana jest przestępstwami, przemocą, narkotykami, napięciami na tle rasowym i etnicznym, rozbitymi rodzinami i korupcją. (Los Angeles Times, May 3, 1996, str. 10).

A w jednej z modlitw Billy Graham wypowiedział takie słowa:

Kiedy czytam gazety lub oglądam wiadomości w telewizji, wygląda na to, że cała moralna zapora zachodniego świata przerywa się szeroko. Rzeczy pokazywane w telewizji, w filmach, to co ludzie czytają, mogłoby zawstydzić Sodomę i Gomorę. Jak długo Bóg będzie to jeszcze znosił? (Billy Graham, list modlitewny, styczeń 1998, The Billy Graham Evangelistic Association, strony 1-2).

Billy Graham miał rację w tym wypadku. Dlatego też jeszcze raz zacytuję Leonarda Ravenhilla:

Największą groźbą dla Ameryki jest sam BÓG.

Ameryka popada w ruinę! Wszechmocny Bóg osądza nasz naród! Niedługo nie będzie już miejsca, gdzie można by się schronić przed Jego gniewem i sądem! Wielki kaznodzieja Jonathan Edwards powiedział, że prawdziwie jesteśmy „Grzesznikami w rękach straszliwego Boga.” To prowadzi nas do pytania zadanego w naszym tekście. Proszę otwórzcie List do Hebrajczyków 2:3. Powstańmy i przeczytajmy pierwszą część tego wersetu wspólnie:

„jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?” (Hebrajczyków 2:3).

Usiądźcie. A teraz spójrzmy uważne na słowa zapisane w tym fragmencie. Każde z nich możemy odnieść do nas samych

I. Po pierwsze, musisz uciekać!

Tekst mówi: „Jakże my ujdziemy cało?” Ale od czego mamy uciekać? Odpowiedź dana jest w wersecie wcześniejszym:

„... wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą” (Hebrajczyków 2:2).

Tak działo się, gdy Izrael „otrzymał zakon [na Górze Syjon]” (Dz. Apostolskie 7:53). I dokładnie tak samo prawdziwe jest to w dzisiejszych czasach. „Wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo” spotka się ze słuszną odpłatą wszechmocnego Boga.

Tekst mówi: „Jakże ujdziemy”? Jak możesz uciec przed Bożym sądem za twoje grzechy? Bóg zna „zamiary i myśli [twego] serca” (Hebrajczyków 4:12). Widzi każdą podłą, grzeszną i buntowniczą myśl. Możesz myśleć, że tylko ty je znasz, że nikt inny o nich nie wie. Ale mylisz się! Bóg wie o wszystkim, co dzieje się w twoim wnętrzu i o całej twej wewnętrznej podłości. On zna „zamiary i myśli [twego] serca”. Całą grzeszność twego serca i umysłu Bóg wyciągnie na światło dzienne w Dniu Sądu Ostatecznego.

„Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą.” (Ks. Kaznodziei Salomona 12:14).

Co więcej, Bóg sam osądzi twe podstępne serce:

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków.” (Jeremiasz 17:9-10).

„Ja, Pan, zgłębiam serce... aby oddać każdemu według jego postępowania”. Twe przeklęte przez grzech serce zostanie osądzone przez Boga.

Ale - może ktoś powiedzieć - Bóg nie zna moich wszystkich grzechów. Mylisz się! Biblia mówi:

„Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych”
       (Przypowieści 15:3).

„... Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe” (1 Mojżeszowa 6:5).

Każda grzeszna myśl i uczynek zapisane są w Bożej księdze sądu, gdyż jak mówi Biblia:

„Księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Objawienie 20:12).

Każdy grzech zapisany w tych księgach potępi cię i zostaniesz wrzucony do „jeziora ognistego” (Objawienie 20:15). Może teraz nie boisz się sądu, ale już niedługo odczujesz przed nim strach.

„Drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, którzy pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach?” (Izajasza 33:14).

„Jakże ujdziemy cało?” To pytanie powinno uczynić nasze serce miękkim jak wosk! Powinieneś teraz zawołać: „Jakże ujdziemy cało przed straszliwym gniewem wszechmocnego Boga? Jak ja ujdę cało przed odpłatą za moje grzechy?”

„Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?” (Hebrajczyków 2:3).

Uciekaj przed Bożym sądem za grzechy, gdyż on nienawidzi grzechu i sądzi go straszliwie! Musisz uciec przed gniewem sprawiedliwego Boga!

II. Po drugie, nie jesteś w stanie uciec!

Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?” (Hebrajczyków 2:3).

Nie uciekniesz przed sądem Bożym starając się „być dobrym”! Bycie „dobrym” nie poskutkuje z dwóch powodów:

(1)  Jeśli zacząłbyś „być dobrym” już teraz i był w stanie żyć bez żadnego grzechu aż do śmierci, to i tak zostaniesz osądzony za grzechy wcześniej popełnione. Kiedy Bóg otworzy wielkie księgi w Dniu Sądu, zapisane tam będą grzechy z twej przeszłości. Bez względu na to, jak bardzo byłbyś teraz inny, to grzechy przeszłe są już wyryte w tych księgach „żelaznym rylcem” (Joba 19:24), gdzie zapisane są „przeciwko mnie gorzkości... [za] nieprawość młodości mojej” (Joba 13:26 Biblia Gdańska).

(2)  Drugim powodem, dla którego nie możesz być zbawiony „będąc dobrym”, jest to, że nie jesteś w stanie takim być! Nie możesz być wystarczająco dobry, bez względu na to, jak bardzo byś się starał! Biblia mówi: „albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?” (Rzymian 7:19, 21, 24).

Nie możesz „zacząć czystej karty”. Nie jest możliwe zacząć od nowa. Dlaczego? Dlatego, że jesteś istotą upadłą, całkowicie zdeprawowaną przez grzech wrodzony, odziedziczony od Adama.

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 5:12).

Dlatego Biblia mówi, że jesteśmy „martwymi w grzechach” (Efezjan 2:5).

Martwy nie może sam siebie ożywić! Skoro jesteś „martwy w grzechach”, nie możesz siebie ożywić, bez względu na to, jak bardzo byś tego chciał!

„Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek” (Rzymian 3:20).

Nie jesteś w stanie nic uczynić, by uciec przed straszliwym Bożym sądem, gdyż jesteś „martwy w upadkach i grzechach”. (Efezjan 2:1).

III. Po trzecie, Chrystus jest jedynym sposobem ucieczki!

„jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?” (Hebrajczyków 2:3).

Istnieje tylko jeden sposób ucieczki przed sądem Bożym. Jezus powiedział,

„Ja jestem droga” (Ew. Jana 14:6).

Jedynym sposobem ucieczki przed sądem jest zbawienie dane przez Jezusa! Sam Bóg zapewnia ci drogę ucieczki przed sądem za grzechy. Jezus powiedział:

„Ja jestem droga” (Ew. Jana 14:6).

On nie musiał pokazywać nikomu drogi, by uciec przed sądem, ale „Bóg tak umiłował świat”, że ten sposób zapewnił (Ew. Jana 3:16). Dlaczego nie dał kilku różnych sposobów? Dlatego, że nie było to potrzebne. Tak naprawdę, to nie musiał zapewniać żadnej drogi! Ale z miłości sposób ten dał. Jezus powiedział,

„Ja jestem droga” (Ew. Jana 14:6).

Złamałeś prawo przez grzech. Lecz Bóg posłał Jezusa, aby zapłacił karę za grzechy. Tam na krzyżu On zapłacił za twe grzechy i zaspokoił Boży gniew biorąc:

„grzechy nasze... na drzewo” (1 Piotra 2:24).

Jezus nie tylko umarł na krzyżu, będąc sądzonym zamiast ciebie i płacąc za twe grzechy, ale także powstał z martwych, by dać ci życie! Biblia mówi:

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.” (Rzymian 5:8-9).

„Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?” (Hebrajczyków 2:3)

Na końcu swego słynnego kazania „Grzesznicy w rękach straszliwego Boga” Jonathan Edwards powiedział: „Uciekaj ile sił, nie patrz wstecz... gdyż inaczej zginiesz.” Chrystus jest jedynym sposobem ucieczki przed gniewem Bożym! Uciekaj do Chrystusa! Przyjdź do Niego! Uciekaj przed Bożym gniewem! Uciekaj ile sił! Jezus może cię zbawić swoją ofiarą, którą złożył na krzyżu! Tylko Jezus może ocalić cię przed sądem! Ucieknij do Jezusa! Jemu tylko zaufaj! Przyjdź do Jezusa, a doświadczysz takiej samej radości w głębi swej duszy, o jakiej mówi ten stary hymn! Pieśń numer 8 na waszych kartkach. Zaśpiewajmy ją!

Wolny od Zakonu, szczęśliwy stan
   Jezus przelał Swą krew, by odpuścić mój grzech;
Przez Zakon potępiony, martwy przez grzech,
   [Chrystus mnie wybawił] raz na zawsze!

[Możesz być wolnym] od potępienia,
   Jezus nam daje doskonałe zbawienie;
„Przyjdź do mnie” tak słodki jest Jego głos,
   Przyjdź i zbawionym na wieku już bądź!

„Dzieckiem Bożym” on nazywa cię,
   A Jego łaska przed upadkiem powstrzyma cię
Ze śmierci od życia wiecznego wejdź,
   O cudne zbawienie na zawsze daje nam!
(„Once For All” autor Philip P. Bliss, 1838-1876;
     pierwsze dwie zwrotki zmienione przez dr Hymersa).

„Powstrzymać aborcję” (Stop the Abortion Mandate) dostępne na internecie [w języku
angielskim] na tej stronie: http://www.youtube.com/watch?v=_RD7hJhwy5g.

Aby dowiedzieć się więcej o ludobójstwie przez aborcję wśród ludności czarnej, zobacz:
www.maafa21.com

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Kazania po polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan: Hebrajczyków 2:1-4.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Eternity” (autor Elisha A. Hoffman, 1839-1929).


UCIEKAJ ILE SIŁ! NIE OGLĄDAJ SIĘ ZA SIEBIE!

(WYGŁOSZONE W NIEDZIELĘ POŚWIĘCONĄ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?” (Hebrajczyków 2:3).

(Ezechiel 7:23)

I.   Po pierwsze, musisz uciekać! Hebrajczyków 2:2; Dz. Apostolskie
7:53; Hebrajczyków 4:12; Kaznodziei Salomona 12:14;
Jeremiasza 17:9-10; Przypowieści 15:3; 1 Mojżeszowa 6:5;
Objawienie 20:12, 15; Izajasza 33:14.

II.  Po drugie, nie jesteś w stanie uciec! Joba 19:24; 13:26;
Rzymian 7:19, 21, 24; 5:12; Efezjan 2:5, 1; Rzymian 3:20.

III. Po trzecie, Chrystus jest jedynym sposobem ucieczki!
Ew. Jana 14:6; 3:16; 1 Piotra 2:24; Rzymian 5:8-9.