Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
RZĄDZĄC Z CHRYSTUSTEM W JEGO KRÓLESTWIE

REIGNING WITH CHRIST IN HIS KINGDOM

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 29-go listopada 2009 roku.

„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.” (Objawienie 20:6).


Dr James O. Combs, dawny edytor czasopisma Baptist Bible Tribune, jakiś czas temu nauczał w naszym zborze. Mówił na temat wielkiej panoramy Bożych proroctw. Dobrze jest przypominać sobie rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości. Biblia często mówi na temat przyszłych wydarzeń, a jednym z najważniejszych będzie nadejście Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Mój tekst przygotowany na dzisiejszy wieczór poświęcony jest nadejściu Jego Królestwa na ziemię.

„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat” (Objawienie 20:6).

Zajmiemy się trzema ważnymi rzeczami wynikającymi z tego wersetu.

I. Po pierwsze, tekst mówi o pochwyceniu.

Czytamy:

„ Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu...” (Objawienie 20:6).

Scofield tak mówi na temat Objawienia 20:5:

„Zmartwychwstanie świętych” wspomniane jest w Ew. Łukasza 14:13-14; a w Ew. Jana 5:29 czyniona jest też różnica między zmartwychwstaniem do „życia”, a zmartwychwstaniem na „potępienie”. [W Objawieniu 20:5-6] dowiadujemy się po raz pierwszy, jaki czas oddzielał będzie te dwa zmartwychwstania (Scofield odnośnie Objawienia 20:5).

Pierwsze zmartwychwstanie to pochwycenie, kiedy to żyjący, jak i zmarli chrześcijanie zostaną porwani z Panem w powietrze:

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”
     (1 Tesaloniczan 4:16-17).

To właśnie jest tym „pierwszym zmartwychwstaniem”, o którym mówi nasz tekst. Scofield tak pisze na temat 1 Koryntian 15:52:

Dwa zmartwychwstania mają nadejść [zbawionych i potępionych]. Dzieli ich okres tysiąca lat. „Pierwsze zmartwychwstanie”… będzie miało miejsce w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa, gdzie w powietrzu spotkają się z Nim wszyscy świeci zarówno starotestamentowi, jak i należący do Kościoła, a męczennicy prześladowania, którzy również będą mieć udział w tym zmartwychwstaniu, powstaną już pod koniec tego okresu wielkiego prześladowania (Scofield odnośnie 1 Koryntian 15:52).

The Tim LaHaye Prophecy Study Bible pokazuje, że pierwsze zmartwychwstanie „będzie odbywało się etapami” (w nawiązaniu do Objawienia 20:6).

„„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy...” (Objawienie 20:6).

„Druga śmierć” odnosi się do jeziora ognia. Nie oznacza unicestwienia, lecz bycie odciętym od Boga w wiecznym cierpieniu. Biblia mówi:

„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy” (Objawienie 20:14).

II. Po drugie, tekst mówi na temat Królestwa Chrystusa.

„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.” (Objawienie 20:6).

Jest to wyraźnie ogłoszenie tysiącletniego rządu Chrystusa na ziemi. Będzie to odpowiedzią na modlitwy chrześcijan w ciągu wieków:

„przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Ew. Mateusza 6:10).

Chrystus zstąpi z nieba, a prawdziwie wierzący zostaną pochwyceni i spotkają się z Nim „w powietrzu” (1 Tesaloniczan 4:16). Pod koniec okresu wielkiego prześladowania Jezus zstąpi na ziemię, na Górę Oliwną, z której to został wzięty do nieba i ustanowi Swe tysiącletnie królestwo.

Otwórzmy teraz księgę Zachariasza 14:4. Zawiera ona opis Chrystusa zstępującego z niebios na Górę Oliwną, z której to został zabrany:

„Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe” (Zachariasz 14:4).

Gdy stopy Chrystusa dotkną Góry Oliwnej, wówczas rozpadnie się ona jakby podczas trzęsienia ziemi.

Teraz spójrzmy na ostanie słowa piątego wersetu:

„Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci”
       (Zachariasz 14:5).

Prawdziwi chrześcijanie zstąpią z nieba razem z Chrystusem w czasie Jego powtórnego przyjścia.

Teraz zwróćmy się do Objawienia 5:10. Chrześcijanie będą uwielbiać Boga, gdyż:

„...uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” (Objawienie 5:10).

The Tim LaHaye Prophecy Study Bible podaje:

Chrześcijanie, którzy zostali zbawieni przed wielkim uciskiem razem z tymi wybawionymi z ucisku „będą królować” w czasie tysięcznego królestwa Chrystusa. (odnośnie Objawienie 5:10).

Jest to wspaniałą nadzieją każdego prawdziwie wierzącego. Na to też i my czekamy! Przygotowujemy się, aby być „królami i kapłanami” i „królować na ziemi” (Objawienie 5:10). Dlatego też śpiewamy:

Zmierzam do ziemi obiecanej, Zmierzam do ziemi obiecanej
Ach, kto ze mną pójdzie tam? Zmierzam do ziemi obiecanej
   („On Jordan’s Stormy Banks” autor Samuel Stennett, 1727-1795).

Dosłownie „zmierzamy do ziemi obiecanej”! Niebo otworzy się i za Jezusem przyjdziemy na ziemię:

„Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci”
       (Zachariasz 14:5).

Wtedy to zobaczymy wypełnienie się słów:

„...uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” (Objawienie 5:10).

On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą
On wraca tutaj znów!
   (Wolny przekład „He Is Coming Again”
     autor Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.” (Objawienie 20:6).

III. Po trzecie, tekst mówi o chrześcijanach panujących z Chrystusem.

„Będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat” (Objawienie 20:6).

Wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że co jest bieżącym celem chrześcijańskiego życia. Nie jesteśmy zbawieni tylko po to, aby któregoś dnia pójść do nieba, chociaż oczywiście jest to naszym zamiarem. Ale jest jeszcze inny natychmiastowy cel. Mamy przygotować się, aby panować z Chrystusem w Jego tysiącletnim Królestwie na ziemi.

Dwie rzeczy konieczne są, by panować z Chrystusem. Po pierwsze, musisz się nawrócić. Jest to coś bardzo ważnego, gdyż Jezus powiedział:

„Jeśli się nie nawrócicie... nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 18:3).

Wiem, że niektórzy czynią różnicę między różnymi określeniami dotyczącymi Królestwa, ale ja nigdy się nie zajmowałem podziałami i różnicami. Jeśli nie jesteś gotowy, by wejść do Królestwa Niebios doświadczając nawrócenia, to nie powinieneś myśleć, że będziesz miał jakikolwiek udział w Królestwie Chrystusa tu na ziemi! Wydaje się to wystarczająco proste. Jezus powiedział coś jeszcze:

„Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Ew. Jana 3:3).

Jeśli nie jesteś prawdziwie nawrócony, nie wejdziesz do Królestwa Bożego (Ew. Mateusza 18:3). Jeśli nie jesteś narodzony na nowo, to nawet nie „ujrzysz Królestwa” (Ew. Jana 3:3). Znajdziesz się w piekle.

A zatem pierwszym warunkiem panowania z Chrystusem w Jego tysiącletnim Królestwie jest nawrócenie się, narodzenie się prawdziwie na nowo. Uczyń to najważniejszym wydarzeniem w twym życiu. Upewnij się, że nawróciłeś się, ufając Jezusowi Chrystusowi. Musisz zostać obmyty krwią Chrystusa ze wszystkich swych grzechów, jeśli chcesz panować z Nim w Jego Tysiącletnim Królestwie.

Po drugie, musisz być szkolony jako uczeń Chrystusa. Jezus nakazał nam:

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Ew. Mateusza 28:19-20).

Dr W. A. Criswell podkreślił, że „uczenie wszystkich narodów” oznacza „dosłownie czynienie ich uczniami” (Criswell Study Biblia, odnośnie Ew. Mateusza 28:19). Dlatego też czytamy w tym wersecie takie słowa:

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody”
      (Ew. Mateusza 28:19).

Jedną z rzeczy, którą ma robić nowotestamentowy kościół jest bycie posłusznym nakazowi Chrystusa danemu w Wielkim Posłannictwie, aby „czynić uczniami [Chrystusa] wszystkie narody” (Ew. Mateusza 28:19).

Lokalny nowotestamentowy zbór ma zdobywać ludzi dla Chrystusa, a następnie uczyć ich, jak stawać się Jego uczniami. Czynienie uczniami, o którym czytamy w Ew. Mateusza 28:20 odbywa się w lokalnym zborze. Jest to coś, co wyróżnia baptystów. Mamy czynić uczniami w lokalnym kościele. Program uczniostwa opisany jest dobrze w Liście do Efezjan, rozdziale 4, wersetach 11-12,

„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego” (Efezjan 4:11-12).

Jednym z powodów dla których powinieneś być w kościele w każdą niedzielę jest to, że poznajesz tam Biblię i uczysz się, jak prowadzić chrześcijańskie życie jako uczeń Chrystusa.

Jezus powiedział,

„Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku” (Objawienie 22:12).

Po pierwszym zmartwychwstaniu (nazywanym także pochwyceniem) wszyscy prawdziwi chrześcijanie otrzymają nagrodę w zależności od ich uczynków w czasie Sądu Chrystusowego - Bema:

„Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze” (1 Koryntian 3:14).

Zapłatę otrzymają chrześcijanie w czasie tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Celem życia chrześcijańskiego nie jest tylko dostanie się do nieba, chociaż jest to czymś wspaniałym, ale – oczekiwanie nagrody w nadchodzącym Królestwie Chrystusa.

Upewnij się, że jesteś nawrócony. I upewnij się też, że robisz dla Chrystusa wszystko, co tylko jesteś w stanie. Jezus powiedział,

„Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną”
     (Ew. Mateusza 6:20).

„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat” (Objawienie 20:6).

Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zapłacić karę za twe grzechy. Powstał w fizyczny sposób z martwych trzeciego dnia po śmierci, a teraz siedzi po prawicy Boga w niebie. Przyjdź do Chrystusa. Uwierz w Chrystusa. On obmyje cię z twoich grzechów Swą krwią, a twoją duszę wybawi od piekła.

A potem przyjdź do lokalnego kościoła i tam pracuj dla Chrystusa. Bądź w kościele za każdym razem, gdy tylko otworzą się jego drzwi. Służ Chrystusowi, jak tylko potrafisz. Gromadź sobie bogactwo w nadchodzącym Królestwie Chrystusa!

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku.”.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan: Objawienie 20:1-6.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„He is Coming Again” (autor Mabel Ew. Janaston Camp, 1871-1937).

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.


SKRÓT KAZANIA

RZĄDZĄC Z CHRYSTUSTEM W JEGO KRÓLESTWIE

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.” (Objawienie 20:6).

I.   Po pierwsze, tekst mówi o pochwyceniu. 1 Tesaloniczan 4:16-17;
Objawienie 20:14.

II.  Po drugie, tekst mówi na temat Królestwa Chrystusa.
Ew. Mateusza 6:10; 1 Tesaloniczan 4:16; Zachariasz 14:4-5;
Objawienie 5:10.

III. Po trzecie, tekst mówi o chrześcijanach panujących z Chrystusem.
1. Musisz się nawrócić. Ew. Mateusza 18:3; Ew. Jana 3:3.
2. Musisz być szkolony jako uczeń Chrystusa.
      Ew. Mateusza 28:19-20; Efezjan 4:11-12;
      Objawienie 22:12; 1 Koryntian 3:14;
      Ew. Mateusza 6:20; Objawienie 20:6.