Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
LECZ ON!

THIS MAN!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 27-go września 2009 roku.

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego” (Hebr. 10:12-13).


Proszę trzymajcie Biblię otwartą w tym miejscu. Tekst ten zaczyna się od słów: „Lecz On”[w tekście angielskim „Ten człowiek”]. O kim mówi tutaj apostoł? „On” to nie może być nikt inny niż tylko Pan Jezus Chrystus. Ktoś może powiedzieć: „Ale ja myślałem, że On jest duchem”. Rzeczywiście, wielu myśli, że jest On Duchem – nieziemskim stworzeniem. Nawet sami uczniowie tak uważali, ujrzawszy Jezusa, gdy powstał z martwych:

„zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha”
       (Ew. Łuk. 24:37).

Ale Chrystus powiedział im:

„Spójrzcie na ręce moje i nogi moje... Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Ew. Łuk. 24:39).

Tymi, którzy myślą dzisiaj, że Jezus jest duchem, chcę pokazać słowa tekstu, mówiące „On” (Hebr. 10:12). W Piśmie jest nazwany:

„człowiek Chrystus Jezus” (1 Tym. 2:5).

„Ale przecież” możesz powiedzieć, „słyszałem, że Jezus jest duchem”. Odpowiem słowami apostoła, który powiedział, że:

„innego Jezusa... myśmy nie zwiastowali” (2 Kor. 11:4).

„Tak”, może ktoś inny powiedzieć. „Tym właśnie On był. Był tylko człowiekiem. Wielkim prorokiem, ale tylko człowiekiem.” Tak właśnie powiedział Mahomet, nie znając Nowego Testamentu, ale mylił się!

„Lecz On” (Hebr. 10:12).

„On” nie jest jak inni ludzie. To Bóg w ludzkim ciele, w hipostatycznej unii.

„gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości” (Kol. 2:9).

„On” też nie jest jak nikt, kto kiedykolwiek żył- albo żyć będzie! „On” to Jezus Chrystus – Słowo Boże wcielone – Druga Osoba Boża (List do Kolosan 2:9).

„Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są” (1 Jana 5:7, Biblia Gdańska).

„On” to Jezus Chrystus, druga Osoba Trójcy Świętej!

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”
        (Ew. Jana 1:1, 14).

Słowo Ojcowskie
   W ciele się objawia
Pójdźmy, cześć Mu oddając
   Pójdźmy, cześć Mu oddając
Pójdźmy, cześć Mu oddając
   Chrystus nasz Pan!
(wolne tłumaczenie “O Come, All Ye Faithful, autor nieznany;
   tłumaczenie na angielski Frederick Oakeley, 1802-1880).

„On” to ten, o którym mówi apostoł. Zaśpiewajmy razem!

Słowo Ojcowskie
   W ciele się objawia
Pójdźmy, cześć Mu oddając
   Pójdźmy, cześć Mu oddając
Pójdźmy, cześć Mu oddając
   Chrystus nasz Pan!

W naszych świeckich czasach, racjonaliści często mówią o trzech wielkich religiach, które wierzą w Boga. Ale my musimy nieustannie potwierdzać, że zbawienie jest tylko poprzez „Niego”. To „On”, który powiedział:

„... nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”
       (Ew. Jana 14:6).

Dlaczego zgadzamy się z tym, co On powiedział o sobie? Tekst ten podaje trzy powody:

I. Po pierwsze, On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy!

Tekst mówi:

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy...”
       (Hebr. 10:12).

Wyobraź sobie, że razem z Chrystusem jesteś w ogrodzie Getsemane. Tam, w ciemnościach nocy zobacz krew, która razem z potem wypływa na Jego skórę. Jezu, dlaczego tak strasznie cierpisz? Dlaczego tak bardzo jęczysz? Dlaczego przechodzisz przez takie tortury? Przecież jeszcze żaden człowiek nie położył na Tobie rąk? Skąd ten „pot...jak krople krwi, spływające na ziemię”. (Ew. Łuk. 22:44). Możemy tylko powiedzieć, że to sprawiedliwy „Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izajasz 53:6).

Pójdź z Nim teraz do pałacu Piłata. Zobacz, jak bicz przecina mu skórę, aż do kości. Jego szaty czerwone są od krwi. Ze zdziwieniem czytamy słowa proroka, mówiące: „jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).

A teraz razem z Nim pójdź drogą Dolorosa, gdzie dźwigając krzyż, idzie na górę Kalwarię. Posłuchaj, jak gwoździe przebijają się przez jego ręce i stopy. Zobacz cierpienie na Jego twarzy i wołanie: „Wykonało się”, gdy zwiesza głowę i umiera (Ew. Jana 19:30). “Tetelestai.” „Wykonało się”. Co Panie Jezus wykonało się? Odpowiedź znajdujemy w naszym tekście: „ jedną ofiarę za grzechy” (Hebr. 10:12). Od upadku Adama, aż do końca świata: „On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy” (Hebr. 10:12). Oto tutaj widzimy przepaść większą nawet niż Wielki Kanion, pomiędzy fałszywym „Jezusem” w Koranie, a prawdziwym Jezusem. Koran mówi, że to nie On umarł na krzyżu. Ale prawdziwy Jezus „umarł za grzechy nasze według Pism” (1 Kor. 15:3).

Jezus zapłacił już
   Wszystko od Niego jest
Grzechu szkarłatny ślad
   On zmył swoją własną Krwią.
    (wolny przekład “Jesus Paid It All,”
       autor Elvina M. Hall, 1820-1889).

“W krzyżu tym”. Zaśpiewajmy to!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.
(wolny przekład “Jesus, Keep Me Near the Cross”
   autor Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Zaśpiewajmy ponownie!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.

II. Po drugie, On nie pozostał martwy!

Spójrzmy na tekst:

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej” (Hebr. 10:12).

Powiedzmy to razem głośno!

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej” (Hebr. 10:12).

Gdyby Chrystus pozostał martwy, nie mógłby być tym, o którym pisał apostoł, gdyż „On” powstał z martwych i powrócił tam, skąd przyszedł, aby zasiąść „po prawicy Boga” (Hebr. 10:12). To On Jezus Chrystus, który:

„został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzym. 1:4).

Po powstaniu z martwych:

„A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga” (Ew. Marka 16:19).

Alleluja! Alleluja! Alleluja!
   Trzy smutku dni minęły wnet
Zwycięski z śmierci wstaje On
   Niech chwała Jemu głośno brzmi: Alleluja!
   Alleluja! Alleluja! Alleluja!
(wolny przekład, “The Strife Is O’er,” autor nieznany,
   tłumaczenie z angielskiego Francis Pott, 1832-1909).

Zaśpiewajmy to!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!
   Trzy smutku dni minęły wnet
Zwycięski z śmierci wstaje On
   Niech chwała Jemu głośno brzmi: Alleluja!
   Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Ale pozostał jeszcze jeden werset w naszym tekście, który wprowadza nas w trzeci punkt.

III. Po trzecie, On powróci znów!

Przeczytajmy werset 12 i 13 głośno:

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego” (Hebr. 10:12-13).

Chrystus powraca! A wtedy:

„ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą” (Ew. Mateusza 24:30).

Wtedy „nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego” (Hebr. 10:13) Wielki kaznodzieja Spurgeon powiedział:

Syn Boży powróci, a wiemy, że gdy się objawi, wrogowie Jego będą położeni pod Jego stopy. Będzie rządził od bieguna do bieguna, aż po krańce świata. (C. H. Spurgeon, “Christ Exalted,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 wydanie wznowione, tom II, p. 303).

Chrystus zejdzie z chwały niebiańskiej na Górę Oliwną, z której to został wzięty do Nieba!

On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą
On wraca tutaj znów!
    (wolny przekład “He Is Coming Again”
       autor Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

„... i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą” (Ew. Mat. 24:30).

Zaśpiewajmy to!

On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wraca tutaj znów, On wraca tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą
On wraca tutaj znów!

Chrystus został ukrzyżowany, aby zapłacić za nasze grzechy. Umarł i został pochowany. Powstał z grobu i wrócił do Chwały. Powróci znowu, a „nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego”. Upewnij się, że nie jesteś jednym z Jego wrogów. Przyjdź do Chrystusa! Niech On obmyje cię swoją krwią! Bądź na nowo narodzony Jego łaską! I upewnij się też, że jesteś w kościele zawsze, gdy tylko otwarte są drzwi. Niech Bóg pomoże ci w tym i błogosławi! Amen. Zaśpiewajmy pieśń: „Living, He Loved Me” - pieśń numer 7 na wydruku, który macie.

Żyjąc, On kochał mnie, śmiercią – zbawił mnie
   W grobie, na siebie grzech mój wziął
Powstając, usprawiedliwił na wieki mnie;
   Powróci tutaj znów – Cudowny dzień!
(wolny przekład “One Day” autor J. Wilbur Chapman, 1859-1918).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Sermon Manuscripts.”

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan: Hebrajczyków 10:9-14.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
“One Day” (autor J. Wilbur Chapman, 1859-1918).


SKRÓT KAZANIA

LECZ ON!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego” (Hebrajczyków 10:12-13).

(Ew. Łukasza 24:37, 39; 1 Tymoteusza 2:5;
2 Koryntian 11:4; Kolosan 2:9; 1 List Jana 5:7;
Ew. Jana 1:1, 14; Ew. Jana 14:6)

I.   Po pierwsze, On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy!
Hebrajczyków 10:12a; Ew. Łukasza 22:44; Izajasz 53:6, 5;
Ew. Jana 19:30; 1 Koryntian 15:3.

II.  Po drugie, On nie pozostał martwy! Hebrajczyków 10:12b;
Rzymian 1:4; Dz. Apostolskie 1:3; Ew. Marka 16:19.

III. Po trzecie, On powróci znów! Hebrajczyków 10:13;
Ew. Mateusza 24:30.