Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
UPADEK CZŁOWIEKA I NOWONARODZNIE

THE FALL OF MAN AND THE NEW BIRTH

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 28-go listopada 2004 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 28, 2004

„Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7).


W ostatnią niedzielę wieczorem rozważaliśmy temat, do którego chcę powrócić dzisiaj. Zacznijmy od słów Chrystusa:

„Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7).

Jezus nie mówił o jednej osobie, gdy wypowiadał ten słowa. Wyraźnie to widać w wersecie trzecim:

„jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Ew. Jana 3:3).

Słowo „kto” odnosi się ogólnie do wszystkich ludzi. Wyraźnie widać w tym wersecie, jak i całym fragmencie, że Jezus mówił ogólnie do wszystkich ludzi: „Musicie się na nowo narodzić.” Oznacza to, że każda istota ludzka odczuwa potrzebę, która może być zaspokojona wyłącznie poprzez nowonarodzenie. Co sprawia, że człowiek pragnie nowonarodzenia? Jaki jest stan człowieka, który nie narodził się na nowo? Jakie jest lekarstwo na ten stan? Dziś wieczorem postaram się odpowiedzieć w prosty sposób na te trzy pytania.

I. Po pierwsze, co sprawia w nas pragnienie nowego narodzenia?

Proszę otwórzcie I Mojżeszową 1:27. Powstańmy i przeczytajmy ten werset głośno:

„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.”
       (I Mojżeszowa 1:27).

Proszę usiądźcie. Pierwszą rzeczą, którą zauważamy to to, że człowiek został „stworzony”. Rodzaj ludzki nie wywodzi się od niższych form życia. Nie, został stworzony szczególnym działaniem Boga. Druga rzeczą, którą zauważamy jest to, że człowiek został stworzony „na obraz Boga”. Pokazuje to, że człowiek został stworzony na naturalne i duchowe podobieństwo Boga.

Naturalne podobieństwo oznacza, że człowiek obdarzony jest intelektem; może zatem myśleć, jak i Bóg myśli. Posiada emocje, a zatem może czuć, jak i Bóg czuje. Ma wolę, a zatem decyduje, jak i Bóg decyduje. Ale nawet zwierzęta posiadają te zdolności. Mój mały piesek Pixie myśli, czuje, decyduje. Jeśli znacie ją, zgodzicie się ze mną. Pewna osoba powiedziała o niej: „Ona jest mądrzejsza od wielu osób, które spotkałam!” Jednak człowiek posiada coś, czego nie mają zwierzęta. Człowiek został stworzony na moralny i duchowy obraz Boga. (zobacz The Ryrie Study Biblia, odnośnie I Mojżeszowej 1:26). Żadne zwierzę nie zostało stworzone na ten duchowy „obraz”. To sprawia, że rodzaj ludzki jest zupełnie wyjątkowy. Tylko człowiek jest w stanie poznać Boga i komunikować się z Nim.

Proszę otwórzcie na I Mojżeszowej 2:7. Czytamy tam:

„Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.”
       (I Mojżeszowa 2:7).

Zwrot „dech życia” to tłumaczenie hebrajskiego słowa „neszamah”. I właśnie „neszamah” jest czymś zupełnie unikalnym dla rodzaju ludzkiego. Żadne zwierzę nie ma „neszamah.” Tylko człowiek posiada właściwości pozwalające mu poznać Boga i porozumiewać się z Nim. W Joba 32:8 czytamy:

„Lecz duch, który jest w człowieku, i tchnienie Wszechmocnego czynią ich rozumnymi” (Job 32:8).

„Dech życia” albo „neszamah” jest tym, co daje istotom ludzkim zdolność poznawania i rozumienia rzeczy duchowych.

Ludzka duchowa natura jest martwa z powodu upadku. Proszę otwórzmy na I Mojżeszowej 2:17. Oto co Bóg powiedział Adamowi. Powstańmy i przeczytajmy ten werset głośno:

„Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (I Mojżeszowa 2:17).

Możecie usiąść. Te słowa nie odnoszą się tylko do śmierci fizycznej. Adam żył wiele lat po tym, jak zjadł owoc z drzewa. A przecież Bóg powiedział: „dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz” (Biblia Gdańska, I Mojżeszowa 2:17). Tak naprawdę Adam umarł duchowo tego dnia, gdy zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła. Grzech nie tylko wykrzywił Boży obraz w nim, ale także zabił „dech życia”, „neszamah”. Dlatego też człowiek potrzebuje nowego narodzenia.

II. Po drugie, jaki jest stan człowieka nienarodzonego na nowo?

Powiedziałem, że Boży obraz został wykrzywiony w człowieku. Dr Ryrie powiedział:

Człowiek został stworzony na naturalny i moralny obraz Boga. Kiedy zgrzeszyliśmy, utraciliśmy moralne podobieństwo... ale naturalne podobieństwo intelektu, emocji i woli ciągle pozostało (The Ryrie Study Biblia, odnośnie I Mojżeszowej 1:26).

Człowiek może ciągle myśleć, czuć i działać, ale nie może mieć już społeczności z Bogiem..

Nie tylko Boży obraz w nas został zepsuty, ale także „dech życia” - „neszamah” zostało zabite. Jestem bardzo ostrożny mówiąc słowo „zabite”, ale używam je w kontekście tego, co jest napisane w Biblii w I Mojżeszowej 2:17:

„Gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz
       (I Mojżeszowa 2:17).

Adam umarł duchowo w ten dzień. A w nim umarło też „neszamah”.

Dlaczego jest to tak ważne dla ciebie? Dlaczego powinieneś troszczyć się o to, co stało się z Adamem na początku historii? Powiem ci dlaczego:

„Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć” (Rzymian 5:12).

„W Adamie wszyscy umierają” (1 Koryntian 15:22).

Co to oznacza, gdy Biblia podaje: „w Adamie wszyscy umierają”? Oznacza to, że cały rodzaj ludzki, który wywodzi się od Adama, w nim zgrzeszył i razem z nim popełnił te pierwsze przewinienie. Wszyscy umarliśmy duchowo w Adamie.

„Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć” (Rzymian 5:12).

Od dnia, gdy Adam zgrzeszył, wszyscy ludzie z natury są grzesznikami. Rodzimy się z grzeszną naturą, którą odziedziczyliśmy od naszych pierwszych rodziców. Cały rodzaj ludzki rodzi się martwy w grzechu.

„W Adamie wszyscy umierają” (1 Koryntian 15:22).

Obraz Boży jest zepsuty i zniszczony w każdym dziecku Adama, w całej ludzkości. „Neszamah” jest martwy w sercu całej ludzkości.

Wyraźnie widzimy to w 4:18. Proszę otwórzcie ten werset w Biblii. Powstańmy i przeczytajmy go głośno:

„Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich” (Efezjan 4:18).

Funkcja duchowego zrozumienia jest martwa. Oddalone od bożego życia ludzkie serce jest ślepe. To właśnie mówi Biblia w słowach:

„Umarliśmy przez upadki” (Efezjan 2:5)

To też przekazuje w słowach:

„W Adamie wszyscy umierają” (1 Koryntian 15:22).

Możecie usiąść.

Dopóki tego nie odczujesz, dopóty nie jesteśmy w stanie ci pomóc. Zgadzam się w pełni z wielkim ewangelistą Georgem Whitefieldem, który powtarzał wielokrotnie, że nikt nie jest prawdziwie nawrócony, dopóki nie odczuje swojej deprawacji; dopóki w sobie nie poczuje, że w stosunku do Boga jest martwy.

Kiedy Adam zgrzeszył, zrobił sobie przepaskę z liści figowych, aby osłonić się (I Mojżeszowa 3:7).

„Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu” (I Mojżeszowa 3:8).

Czyż nie tak robią wszyscy ludzie? Robią sobie przepaski z liści figowych i ukrywają się przed Bożą obecnością. Jaką opaską figową ty się zasłaniasz? Jak ukrywasz się przed Bożą obecnością?

Na nic uczenie się Biblii i słuchanie kazań, jeśli będziesz ukrywał się przed Bożą obecnością.

„W Adamie wszyscy umierają” (1 Koryntian 15:22).

„Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich” (Efezjan 4:18).

„Umarliśmy przez upadki” (Efezjan 2:5).

To dlatego Jezus powiedział:

„Musicie się na nowo narodzić.” (Ew. Jana 3:7).

III. Po trzecie, jakie jest lekarstwo na ten stan?

Lekarstwo na twój stan nie może pochodzić od działań człowieka. Jedyną rzeczą, jaką może zrobić człowiek, to połączyć kilka liści figowych i ukryć się. Dlatego też współczesny „decyzjonizm” nie sprawdza się. Sprawia on, że nowonarodzenie staje się dziełem człowieka, a nie Boga. „Decyzjonizm” powtarza błędy średniowiecznego katolicyzmu i tak naprawdę odrzuca wielkie prawdy ukazane przez reformację. Finney i jego uczniowie nauczali, że przypisywanie grzechu Adama całej ludzkości jest „teologiczną fikcją”. Finney nauczał, ze nie jesteśmy martwi przez upadki, ale że możemy „sprawić w sobie nowe serca”. To Finney i jego uczniowie nauczali teologicznej fikcji! Żaden człowiek martwy w grzechach nie może wzbudzić siebie z martwych! Chodzenie do kościoła, uczenie się wersetów biblijnych, wychodzenie „do przodu”, odmawianie „modlitwy grzesznika”, bycie ochrzczonym, opowiadanie „planu zbawienia” - wszystko to liście figowe, używane przez dzieci adamowe, aby ukryć się przed Panem! „Dedykowanie” i „powtórne dedykowanie”, „odnawianie przymierza” - te wszystkie katolickie bzdury, czy „decyzjonistyczne” samozbawienie to tylko liście figowe używane, by ukryć się przed głosem Boga! A odmawiana modlitwa grzesznika do Jezusa, czyż nie jest to zbawienie poprzez modlitwę? Jeszcze inne figowe liście! Zbawienie poprzez modlitwę to średniowieczny katolicyzm i współczesny decyzjonalizm, prosto i wyraźnie!

„Nie zważaliśmy na Niego” (Izajasz 53:3).

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył” (Izajasz 53:6).

Jak ty ukrywasz przed Nim swoją twarz? Jaką metodę ty używasz, by kroczyć „własną drogą”?

Żadna z metod, nic czego mógłbyś się nauczyć, czy zrobić, nie pomoże przywrócić Bożego obrazu w tobie, ani nie wleje życia w twe martwe serce!

„Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7).

Jakie wskazówki mogę ci dać? Jak mogę ci pomóc? Mogę tylko zrobić to, co Bóg nakazał zrobić prorokowi Ezechielowi:

„Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana!” (Ezechiel 37:4).

„Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7).

Musisz sobie uświadomić, że jesteś martwy w Adamie. Musisz uniżyć się, uświadamiając sobie swoją własną bezradność w zbawieniu samego siebie. Musisz być dotknięty do żywego myślą o swojej winie i grzeszności. Musisz porzucić wszelkie myśli o poprawieniu samego siebie.

Kiedy osoba zaczyna odczuwać swoje własne zepsucie, można powiedzieć, że zaczyna się przebudzać; że to „głos Pana” wołający człowieka, tak jak wołał Adama (zobacz I Mojżeszowa 3:8-9).

Czy Bóg wzywa ciebie? Czy odczuwasz wyrzuty sumienia i poczucie winy? Jeśli coś takiego dzieje się w twojej duszy, to pochodzi to od Boga. Tam z ciemności twego bezbożnego życia On wzywa cię do Jezusa Chrystusa.

Zakończę to kazanie cytując drugą część tego wersetu, który już kilkakrotnie czytałem dziś wieczorem:

„Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” (1 Koryntian 15:22).

„jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa” (Rzymian 5:15).

„Tak zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.…żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.” (Rzymian 5:18-19, 21).

Jezus Chrystus rozrywa więzy śmierci! Jezus Chrystus przywraca w nas ten wykrzywiony obraz! Jezus Chrystus daje życie martwemu sercu!

„Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Koryntian 15:22).

„Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Rzymian 5:12-21.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaida:
„Ye Must Be Born Again” (autor William T. Sleeper, 1819-1904).


SKRÓT KAZANIA

UPADEK CZŁOWIEKA I NOWONARODZNIE

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7).

(Ew. Jana 3:3)

I.   Po pierwsze, co sprawia w nas pragnienie nowego narodzenia?
I Mojż. 1:27; I Mojż. 2:7; Job 32:8; I Mojż. 2:17

II.  Po drugie, jaki jest stan człowieka nienarodzonego na nowo?
Rzymian 5:12; 1 Koryntian 15:22a; Efezjan 4:18;
Efezjan 2:5; I Mojżeszowa 3:8.

III. Po trzecie, jakie jest lekarstwo na ten stan? Izajasz 53:3, 6;
Ezechiel 37:4; 1 Koryntian 15:22b; Rzymian 5:15, 18-19, 21.